Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DR. HUBAI ÁGNES DR. TÁTRAI TÜNDE A FÓLIAANYAG RÉSZLETES TANANYAG, EZÉRT AZ ELŐADÁS SORÁN NEM MINDEN FÓLIA KERÜL BEMUTATÁSRA Új közbeszerzési törvény 2011.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DR. HUBAI ÁGNES DR. TÁTRAI TÜNDE A FÓLIAANYAG RÉSZLETES TANANYAG, EZÉRT AZ ELŐADÁS SORÁN NEM MINDEN FÓLIA KERÜL BEMUTATÁSRA Új közbeszerzési törvény 2011."— Előadás másolata:

1 DR. HUBAI ÁGNES DR. TÁTRAI TÜNDE A FÓLIAANYAG RÉSZLETES TANANYAG, EZÉRT AZ ELŐADÁS SORÁN NEM MINDEN FÓLIA KERÜL BEMUTATÁSRA Új közbeszerzési törvény 2011. évi CVIII.

2 Cél és szempontrendszer Foglalkoztatás növelése Szociális szempontok EU-értékhatár alatti szabadabb joggyakorlás Adminisztráció csökkentése KKV-k támogatása Körbetartozás elleni küzdelem kiszámíthatóság alkalmazhatóság Verseny tisztasága átláthatóság Korrupció elleni küzdelem Környezetvédelem Teljesítési szakasz Rugalmasság egyszerűség

3 Módosítás alapja Módosítás dimenziói  Tagállami jogösszehasonlítás  Európai Bírósági esetjog  Hazai gyakorlati tapasztalatok  Új törvény  Új felhatalmazó rendelkezések  Intézményrendszer

4 A törvény szerkezete RészTartalom I.Általános szabályok II.EU eljárásrend szabályozása III.Nemzeti eljárásrend szabályozása IV.Szerződésekkel kapcsolatos szabályok V.Jogorvoslat VI.Közbeszerzések Tanácsa

5 A szabályozás új rendszere Értékhatár/ Ajánlatkérő Közbeszerzés általános szabályai Közösségi II. rész Nemzeti III. rész Közszolgáltatók eltérő szabályai XIV. fej.

6 Az új törvény felépítése  I. rész Általános rendelkezések  I. fej Célok, alapelvek  II. fej Értelmező rendelk.  III. fej Személyi és tárgyi hatály  IV. fej Ajánlatkérők és gazdasági szereplők  V. Közzététel és kommunikáció  II. rész EU értékhatárt elérő értékű beszerzések szabályai  VI. A felhívás  VII. Közbeszerzés tárgya, műszaki leírás  VIII. A dokumentáció  XI. Ajánlattevők, részvételre jelentkezők  X. Benyújtás, felbontás  XI. Bírálat  XII. Eljárások fajtái  XIII. Építési koncesszió  XIV. Közszolgáltatók  III. rész Nemzeti eljárásrend  IV. rész Közbeszerzési szerződések  XV. Szerződés  V. rész Jogorvoslat

7 II. rész III. rész  Eljárási szabályok  Eljárásfajták  Építési koncesszió  XIV. fejezet: közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó sajátos szabályok  Egységes szabályozás ajánlatkérők számára  Építési beruházás esetében közösségi szabályok alkalmazandók Egyes ajánlatkérői csoportokra vonatkozó szabályok logikája

8 I. RÉSZ A LEÍRÁS ALAPVETŐEN AZ ÚJ SZABÁLYOZÁSRA ÉPÜL, A LÉNYEGES ELTÉRÉSEKRE KÜLÖN FELHÍVJUK A FIGYELMET AZ ELŐZŐ SZABÁLYOZÁSHOZ KÉPEST Általános rendelkezések

9 1. Célok, alapelvek I. fejezet  A verseny tisztasága, átláthatóság, nyilvánosság  Közpénzek ésszerű felhasználása- hatékony és felelős gazdálkodás elve  KKV, fenntarható fejlődés, szociális célkitűzések, jogszerű foglalkoztatás  Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód  Jóhiszeműség, tisztesség, rendeltetésszerű joggyakorlás  Egyenlő elbánás ◦ Nemzeti elbánás az EU-ban letelepedett ajánlattevők és a közösségi áruk számára ◦ Az EU –n kívüli ajánlattevők és nem közösségi áruk számára a MK és az EK nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani  Főszabály az eljárás nyelve magyar  A törvény kogens, eltérés csak annyiban lehetséges, ahogyan azt a törvény megengedi

10 2. Értelmező rendelkezések II. fejezet  Ajánlattevő – Részvételre jelentkező  Alvállalkozó  Erőforrást nyújtó szervezet  DBR, e-árlejtés, e-út  Gazdasági szereplő  Közbeszerzési eljárás előkészítése – közbeszerzési eljárás megkezdése  Támogatás

11 AT Közös ajánlattevő Alkalmasságban iazolásában résztvevő szervezet Alvállal- kozó >25% <=25% Ajánlatkérő, (közös ajánlatkérő) Nem alvállalkozó 10%

12 Az egyes definíciók  gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja  ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be  részvételre jelentkező: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a több szakaszból álló közbeszerzési eljárás első, részvételi szakaszában részvételi jelentkezést nyújt be  alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve  azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,  a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag-szállítót,  építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;  erőforrást nyújtó szervezet: (helyébe lép definíció nélkül az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet)

13 A Kbt. szabályozási rendszere  Értékhatárok  Ajánlatkérők  Közbeszerzés tárgya  Cél: az eljárásfajta meghatározása, amennyiben a tv. hatálya alá tartozik az ajánlatkérő és a beszerzés tárgya

14 A közbeszerzési eljárások alanyai  Ajánlatkérők közös ajánlatkérők  un. „klasszikus” ajánlatkérők – közös ajánlatkérők  un. „közszolgáltatók”  Ajánlattevők  Természetes személyek  Jogi személyek  Jogi személyiség nélküli szervezetek új részletszabályok  Konzorciumok – új részletszabályok  Képviselő  Biztosíték egyszer  Eljárás során nincs új ajánlattevő bevonás Többszörös megjelenés tilalma továbbra is 28. §

15 Ajánlatkérők 6. §  Minisztérium, központosított közbesz  Állam, önkormányzat, költségvetési szerv, közalapítvány  Közjogi szervezet  In-house – szervezet 9. § (1) bek. k) pont  Közszolgáltatók  Kizárólagos jog (6. § (4) def) vagy  Egyébként is a Kbt. Hatálya alá tartozó szervezet  Amely közszolgáltatói tevékenységet végez 114. § (2) alapján  Támogatott szervezet – több mint 50 %  Önkéntes alkalmazó

16 Közjogi szervezet  Közérdekű, de nem ipari vagy kereskedelmi jellegű tevékenység végzésére hozták létre, vagy ilyen tevékenységet lát el, ha meghatározó befolyással van rá a Kbt. 6. § (1) bek hatálya alá- tartozó szervezet  Nem lényeges, hogy más tevékenységet is ellát

17 A közbeszerzés tárgyai  Árubeszerzés  Építési beruházás  Építési koncesszió  Szolgáltatás megrendelése  Szolgáltatási koncesszió  Ha több közbeszerzési tárgya van a szerződésnek – a meghatározó értékű tárgy szerint kell minősíteni

18 Beszerzés tárgyak és ajánlatkérők kapcsolata Értékhatár/ Ajánlatkérő KlasszikusKözszolgáltató Közösségi Nemzeti ÁruSzolgáltatásÉpítési beruházás, építési koncesszió ÁruSzolgáltatásÉpítési beruházás ÁruSzolgáltatás, szolgáltatási koncesszió Építési beruházás, építési koncesszió ÁruSzolgáltatásÉpítési beruházás

19 Építési koncesszió  Építési beruházás  Visszterhes szerződés  Speciális ellenszolgáltatás van:  hasznosítási jog meghatározott időre szóló átengedése  A jog átengedése kombinálható pénzbeli ellenszolgáltatással  Új feltétel: a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében, vagy jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli.

20 Szolgáltatási koncesszió  Beszerzési tárgy csak a nemzeti rezsimben értelmezhető  Szolgáltatás megrendelése  Speciális ellenszolgáltatás:  a hasznosítási jog meghatározott időre szóló átengedése  A jog átengedése kombinálható pénzbeli ellenszolgáltatással  Új feltétel: a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében, vagy jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli.

21 Kivételek 9. §

22 Általános kivételi kör (9.§)  Minősített adat, nemzetbiztonsági érdek  Védelmi, katonai, rendvédelmi, rendészeti célok  Nemzetközi szerződés, nemzetközi szervezet eljárásrendje  Elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása, rendelkezésre bocsátása vagy igénybe vétele  Központosított közbeszerzés az igénybe vevők részére  Építési és szolgáltatási koncesszió – ha közszolgáltatásként a XIV. fejezet alá tartozna  Szolgáltatási koncesszió – Hatóság értesítésével  Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás – külön törvény  In-house megállapodások  Helyi önkormányzat kötelező közoktatási feladatainak ellátása

23 Általános kivételi kör folyt.  Ingatlan vásárlás  Értékpapír kibocsátás, eladás, vétel, átruházás  Műsorszám vétel, fejlesztés, előállítás  Választottbíróság, békéltetés,  Munkaszerződés, közszolgálati jogviszony  Kutatás-fejlesztési szolgáltatás, ha eredménye nem csak ajánlatkérőnél hasznosul  6. § (1) a)-c) kizárólagos jog alapján nyújtja a szolgáltatás  6. § (1) a)-c) közfeladat végzésének átadása, nyereség nélkül

24 In-house megállapodások 9. § (1) k)  1. típus  Klasszikus ajánlatkérő tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel  Közfeladat, közszolgáltatás  Teljes körű ellenőrzési jog, stratégiai célok és döntések alapvető befolyásolása  Adott üzleti év nettó árbevételének 80%-a ajánlatérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik  2. típus  Klasszikus ajánlatkérő  Több ajánlatkérő tulajdonos  Közfeladat, közszolgáltatás  Teljes körű ellenőrzési jog, stratégiai célok és döntések alapvető befolyásolása  Adott üzleti év nettó árbevételének 80%-a ajánlatérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik  Max 5 évre köthető

25 A közbeszerzési értékhatárok 10. §  Közösségi – Európai Bizottság állapítja meg  Nemzeti (egyszerű) közbeszerzési – éves költségvetési törvény állapítja meg  Közbeszerzési Hatóság a költségvetési év elején közzéteszi  Közös jellemzők: - alanyonként eltérő - közbeszerzési tárgyanként eltérő - beszerzési tárgycsoporton belül is van eltérés

26 A szabályozás új rendszere Értékhatár/ Ajánlatkérő Közbeszerzés általános szabályai Közösségi II. rész Nemzeti III. rész Közszolgáltatók eltérő szabályai XIV. fej.

27 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetésér ől Értékhatárok   70. § (1) 2012. január 1- december 31-éig klasszikus ajánlatkérők nemzeti értékhatára:  a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint,  b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,  c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,  d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint,  e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.  (2) közszolgáltatók nemzeti  közbeszerzési értékhatár 2012. január 1-jétõl 2012. december 31-éig:  a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint,  b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint,  c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.  72. § 2012. január 1-december 31-éig klasszikus ajánlatkérők közösségi értékhatárai:  Árubeszerzés:  a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérõk esetében, valamint ezen ajánlatkérõk esetében a védelem terén beszerzendõ árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendõ áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 130 000 euró,  b) a Kbt. 6. § (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérõ esetében, valamint a 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérõk esetében, ha a védelem terén a beszerzendõ áru a 2. mellékletben nem szerepel: 200 000 euró.  Építési beruházás, építési koncesszió: 5 000 000 euró.  Szolgáltatás:  a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérõk esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 130 000 euró,  b) a Kbt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérõ esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 200 000 euró,  c) a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében: 200 000 euró.  73. § a közszolgáltatói szerződések január 1-jétõl 2012. december 31-éig:  a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 400 000 euró,  b) építési beruházásra 5 000 000 euró.

28 Becsült érték 11. §-18. §  Közbeszerzés megkezdésekor  Tárgyáért általában kínált vagy kért  ÁFA nélkül számított  12.§-18.§ alapján megállapított  Legmagasabb összeg ellenszolgáltatás kell érteni  Díj, jutalék az ajánlattevők, jelentkezők részére is beleszámít

29 Egyes beszerzési tárgyak becsült értéke  Áru, melynek tárgya dolog használatára, hasznosítására vonatkozó jog megszerzése  Áru vagy szolgáltatás, mely rendszerek, időszakonként visszatérően kötött szerződésre vonatkozik  Szolgáltatás, mely nem tartalmazza a teljes díjat  Tervpályázat  Építési beruházás  Keretmegállapodás

30 Becsült érték – ami tilos 18. §  Részekre bontás  Egybe kell számítani  Hasonló áruk, vagy szolgáltatások amelyekkel kapcsolatban a beszerzési igény egy időben merül fel  Építési beruházások melyek ugyanazon építési beruházásra vonatkoznak  Kisebb értékű kivétel – külön ábra  Részekre bontáskor a részeket egybe kell számítani  Külképviseletenként ill. országgyűlési képviselőcsoportok részére történő beszerzést külön kell számítani, ügyészség esetében részelőirányzatok terhére

31 18. § (3) bekezdés

32 2011 évi CLXVI. Tv. A 2012. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról, és a bírósági végrehajtássalk apcsolatos egyéb igazságügyi tárgyú tvnyek módosításáról szóló 2011. évi CLXXX. Tv. egybeszámítás  18. § (6)  Külképviseletek, országgyűlési képviselőcsoportok és ügyészség részelőirányzatonként külön- külön számítandó

33 II. rész III. rész  Közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó  Építési koncesszió a XIII. fej szerinti szabály alk  Tervpályázat – külön vhr  Közszolg – XIV. fej.  Közösségi értékhatár alatt, nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó  4. melléklet szerinti szolgáltatások  Jogi szolg. egyáltalán nem kell közbesz elj. csak hirdetmény  Szolgáltatási koncesszió Alkalmazandó eljárásrend 19. § -20. §

34 Ajánlatkérőkre és gazdasági szereplőkre vonatkozó rendelkezések 21-29. §  Az ajánlatkérő eljárása  Kbt. hatálya alá tartozás bejelentése  Bonyolítás  Közös ajánlatkérés  Közbeszerzési Hatóság naprakész nyilvántartása ajánlatkérőkről  Ajánlatkérő közbeszerzési szabályzata  Előkészítés, lefolytatás, felelősségi rend, dokumentálási rend, döntésért felelős személy, testület  Közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelem  Bírálóbizottság – 3 tag min.  Bírálat, döntési javaslat, jegyzőkönyv  Döntéshozó nem lehet a bb- tagja

35 Központosított közbeszerzés  Kormány az általa irányított, felügyelt ktgvetési szervek, alapított közalapítványok, állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek részére  Eltérő szabályok vhr-ben – pl. központi bonyolítás (46/2011. (III.25.) Korm. Rendelet)  1000 fő lakosnál kisebb – kormány közp. Közb. eltérő szabályok vhr-ben  Helyi önkormányzat – helyben központosítás- önkorm. rend.  Több helyi önkorm – önkorm. társulási megállapodás

36 Összeférhetetlenség 24. §  Összeférhetetlen  Nem vehet részt előkészítésben és lefolytatásban ak. részéről, aki funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból – különösen gazdasági érdek, vagy más közös érdek miatt nem képes  Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban az ak. által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése a verseny tisztaságának sérelmét eredményezi  Az ak. nevében eljáró vagy eljárásba bevont írásban nyilatkozik összeférhetetlenségéről  Nem összeférhetetlen  Felmérés érdekében kért adatok  Támogatás érdekében kért tájékoztatás Új megközelítés

37 Gazdasági szereplőkre vonatkozó szabályok  Közös ajánlattétel 25. §  Képviselő kijelölése- kötelező  Minden nyilatkozat közös  Képviselővel kell kommunikálni  Egyetemleges felelősség  Nem változhat az eredeti felállás ajánlattételt, részvételi jelentkezést követően  25 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 26. §  Közös ajánlattevőként való megjelölés kötelező  Nyertes ajánlattevőtől gazdasági társaság alapítása megkövetelhető  Jogi forma, min jegyzett tőke, tev kör, ellenőrzés írható elő

38 Többszörös megjelenés részletesen 28. §  Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -  nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,  más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,  más ajánlatot benyújtó ajánlattevő, illetve más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja

39 Verseny biztosítása és fenntartott szerződések  Ajánlattevő, részvételre jelentkező nem lehet  Más ajánlattevő vagy részvételre jelentkező  Mások alvállalkozója  Mások alkalmasságának igazolója 55. § (5)  Tpvt megsértése  jelzési kötelezettség GVH- nak  Nem a korábbi részletes leírás, általános kötelezettség  Fenntartott szerződés  Fenntarthatja vagy köteles fenntartani  Védett foglalkoztató  Külön vhr

40 V. Fejezet Közzététel és kommunikáció  Hirdetmények pontos felsorolása  Eredményhirdetés helyett összegezés  Eredményhirdetésről szóló tájékoztató – döntést vagy szerződéskötést követő 10 munkanapon belül megküldés (keretmegállapodás negyedévente)  Szerződésmódosítás 15 napon belül  Hirdetmények Hatóságnak való megküldése elektronikus úton, külön vhr. alapján

41 Kötelező saját közzététel  Saját honlap, vagy Hatóság honlapja, fenntartó honlapja  Közbeszerzési terv, módosítás  In-house szerződés  Előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatok  Jogorvoslat  Kérelem, szerződést engedélyező végzés  Szerződés  Szerződés teljesítésére vonatkozó adatok  Éves statisztikai összegzés visszalépés

42 92/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet módosítása A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételéének szabályairól, a hirdetmények és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről  Központi hirdetményfeladás  EU Hivatalos Lapja – megjelenő hirdetmények  Közbeszerzési Értesítő – megjelenő hirdetmények  Bírálati összegezések  Éves statisztikai összegezések  Megküldés kérelemmel, kötelező elemek a rendeletben  Hirdetményellenőrzés  Díjak a rendeletben  Hiánypótlás  Hirdetmények kötelező tartalmi elemei  Kkv  Eredménytelenség ténye, szerződéskötés elmaradása  AT-k  KM II. részre utalás  Helyesbítés

43 Előzetes kommunikáció 32. §  Előzetes összesített / Időszakos előzetes tájékoztató közzététel  egy adott évre  Külön hirdetmény szerint  Nincs lefolytatási kötelezettség  Közbeszerzési terv  klasszikus ajánlatkérők számára kötelező  Március 31-ig  Nyilvános  Nincs lefolytatási kötelezettség

44 Közzétételre vonatkozó szabályok részletesen  eljárást megindító hirdetmények  módosítás, határidő-meghosszabbítás és visszavonás (részletszabályokat lásd később)  eljárás eredményéről szóló tájékoztató (eredménytelenné nyilvánítás/szerződéskötés/szerződéskötés megtagadásától számított 10 munkanap)  szerződés módosításáról szóló tájékoztató (a szerződés módosításától számított 15 munkanap)

45 Eljárások dokumentálása 34. §-37. §  Írásban  Közvetlen kézbesítés, fax, e-út (fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy azzal egyenértékű)  Elektronikusan csak külön vhr alapján – nem lehet kötelező kivétel e-árlejtés és DBR  Összes irat 5 évig megőrzendő  Ellenőrzés – megküldeni, vagy hozzáférést biztosítani  Főszabály – egyszerű másolat  Hiteles, eredeti akkor kérhető, ha követelés érvényesítésére szolgál (bankgarancia)  Felelős fordítást is köteles ak elfogadni  EU- egyenértékű igazolás elfogadható  Nem kérhető, ami magyarul, elektronikusan, hatósági vagy közhiteles elektronikus nyilvántartásban ingyenesen elérhető – Hatóság útmutató  Ak egy alkalommal ellenőrzi az adatbázisokat

46 II. RÉSZ Az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések szabályai

47 VI. Fejezet A felhívás  Az eljárást megindító felhívás tartalma 38. §  Ajánlati felhívás  Részvételi felhívás  Ajánlattételi felhívás  XIV. fej szerinti eljárás közvetlen részvételi felhívás  Esélyegyenlőség biztosítása  Beszerzési tárgy meghatározása  El lehessen dönteni- tud-e jelentkezni vagy ajánlatot tenni  Megjelölni 40. §  Azt a részt, melyhez alvállalkozót kíván bevonni  A 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, %-os arányukat a teljesítésben  Támogatás  Megjelölni, ha előzetes eljárást folytat  Ha nem kapja meg vagy kisebb összegben – szerződést megkötésétől eltekinthet

48 Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 2011. évi CLXXXII. Tv. alvállalkozók  40. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles előírni, hogy az ajánlatban, illetve a részvételi  jelentkezésben meg kell jelölni  a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,  b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.”

49 Módosítás, visszavonás  Határidő meghatározása – elegendő idő álljon rendelkezésre  Ajánlattételi, részvételi határidő egy alkalommal meghosszabbítható  Határidő lejárta előtt közzétenni az új határidőt és tájékoztatni az érintetteket  Nyílt eljárás min határidő fele rendelkezésre kell álljon  Ajánlattételi határidőig a felhívás és dokumentáció feltételei módosíthatók, ekkor a határidőt is hosszabbítani kell – min határidő fele rendelkezésre kell álljon  Ha csak a dokumentáció módosul, nem kell hirdetmény közzétenni és határidőt módosítani  Nagy terjedelmű módosítás – egységes szerkezetbe foglalt új dok. átadása ellenszolgáltatás nélkül  Kétszakaszos eljárásnál 43. §  Meghívásosnál nem módosítható a második szakaszban, ami már az elsőben benne volt  Versenypárbeszéd és hirdetményes tárgyalásosnál nagy mértékben nem változhat, ami esélyegyenlőséget sérti  Visszavonás

50 Kiegészítő tájékoztatás 45. §  Határidők  Ajánlattételi határidő lejárta előtt 6 nappal  Gyorsított 4 nappal  Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 3 nappal  Részvételi szakasz 4 nappal kell megadni legkésőbb  Ha későn érkezik a kérdés  Még megadhatja a választ  Határidőt módosíthat  Nyújtása  Anonim módon, ne derüljön ki kérdezett és kinek küldi meg ajánlatkérő  Dokumentáció hibája  Dokumentáción belüli ellentmondás  Hirdetmény és dokumentáció között ellentmondás  Helyszíni bejárás, konzultáció

51 Összetett feltételrendszer a sikeres közbeszerzéshez Kötelező kizáró ok Választható kizáró ok Alkalmassá gi követelmén y Bírálati szempont Szerződés

52 VII. Fejezet Közbeszerzés tárgya, műszaki leírás  Felhívásban kötelező megadni a tárgyat és a mennyiséget  Mennyiség  max vagy min, eltérés %-os mértéke  Részajánlattétel  Ha a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi  Természetéből adódóan biztosítható  Gazdasági, műszaki, minőségi, teljesítési szempontok miatt sem ésszerűtlen  Alternatív ajánlat  Csak összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja esetén  Műszaki leírás  Dokumentáció tartalmazza  Külön jogszab. határozza meg

53 VIII. A dokumentáció 49. § - 54. §  Főszabály – kötelező  Versenypárbeszéd – ismertető  Hirdetmény nélk tárgy – nem kötelező  Megszerzésének feltételei  Ellenérték – felmerült költségek alapján  Hirdetmény nélk tárgyalás – ellenérték nem kérhető  AT utánanéz – kötelezettségeinek (adózás, körny v. munkaváll véd.)  Tartalma  Tárgyalás vagy Vp esetén nem kötelező szerződéstervezet, csak feltételek  Hasznos információk  Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke  Iratminták  Ép. beruh. – árazatlan költségvetés

54 IX. Ajánlattevők, részvételre jelentkezők  Az tehet ajánlatot  Szakmai tapasztalat, képzettség  Műszaki és technikai feltétel  Min.bizt, körny.gazd. szabv.  Gazdasági és pü. helyzet  Megfelel, valamint  Nem áll kizáró ok hatálya alatt  Min egy műszaki és egy pénzügyi alkalmassági követelmény előírása kötelező  Közbesz. tárgyára korlátozni  Besz. tárgyára  Besz. becsült értékére  Teljesítéshez szükséges mértékig  Főszabály: együttes megfelelés  Más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodás  Igazolás  Rendelkezésre állás – pl. erőforrás  Referencia- teljesítésbe bevonva  Pénzügyi- kezesség vállalása

55 Alkalmasság igazolása más szervezet bevonásával részletesen I. • az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők/részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül • meg kell jelölni az ajánlatban, részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az ajánlati (részvételi) felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik • a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt

56 Alkalmasság igazolása más szervezet bevonásával részletesen II. • az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: • a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy • b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy • c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja e szervezet nyilatkozatát, amelyben az az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérőnek a teljesítés elmaradásából vagy hibás teljesítéséből adódó, máshonnan meg nem térülő kárára

57 Kizáró okok Általános megközelítés változása • kötelező (56. §) és választható (57. §) kizáró okok • kötelező kizáró okok: kötelező érvényesíteni és az ajánlattevői oldalon részt vevő minden szereplőre vonatkoznak (ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet); de az alvállalkozókról az ajánlattevő nyilatkozik • választható kizáró okok köréből törlésre került az önkormányzati adótartozás • kizáró ok ellenőrzése: az elbírálás időszakában egyszer, az iratokat meg kell őrizni;

58 Kötelező Választható  Végelszámolás  Felfüggesztett tevékenység  Szakmai tevékenység  Eltiltás  Adó, vám, tb tartozás (1 évnél régebbi)  Hamis adatszolg, kizárás (3 éven belül)  Munkaügyi bírság spec. jogsértés  Közrendv. Bírság  Bűncselekmény  Nem fizette ki alvállalkozóit  Nemzeti elbánás nem kell  off shore!!! – tulajdonos sem lehet 25. %-nél több, a teljesítés során sem XV. Fej.  Gazd, szakmai jogszab. sértés  GVH bírság  Szerződéses köt nem teljesítette, elmúlt két év  Nyilvántartásba nincs bejegyezve külf.  Engedély, egyéb tagság nincs  Szakmai kötelezettségszegés 3 éven belül Kizáró ok 56. § - 57. §

59 M.o. 2012. évi központi költségvetésér ől Módosult kizáró okok  56. § (1) g)  g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi  kapcsolatok követelményeinek megsértésével  ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy  gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

60 Benyújtandó dokumentumok 58. §  Igazolások  Teljesítésre alkalmasság  Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocs  Kizáró okok fenn nem áll  Áru, szolg, ép.munka megfelel az előírtnak  Korm. r. alkalmasság, kizáró ok igazolási mód, előírás, elfogadható dokumentumok  Nyilatkozat kizáró okról  Alvállalkozó  Alkalmasságot igazoló szervezet

61 Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 2011. évi CLXXXII. Tv. Módosult kizáró ok Igazolás - adatkezelés  56. 0 (1) i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;  58. § (5) Igazolás – természetes személy adatainak kezelése, nyilatkozat hitelesítése – kamara is lehet

62 Igazolások rendszere – részben ismétlés • hamis adat fogalma: kikerül a szándékosság követelménye  dokumentumok benyújthatók egyszerű másolatban, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik (36. §) • eredeti vagy hiteles másolati példány csak: ahol a dokumentum valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) (36. §) • dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítása is kötelezően elfogadandó (36. §)

63 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet módosítása A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról  Magyarországon letelepedett ajánlattevő kötelező kizáró ok  Gazdasági társaság, természetes személy  Elektronikus adatbázisok vagy nyilatkozat  Magyarországon letelepedett ajánlattevő választható kizáró ok  Közjegyző vagy szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat  Adatbázis, vagy nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentum  Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő  Adatbázisok kétszeri ellenőrzés kétszakaszos eljárás esetén  Ellenőrzés magyar, elektronikus, hatósági vagy közhiteles adatbázisból, ha van  Minősített ajánlattevői lista  Változásbejegyzés – előírása kötelező  Off-shore  Választható kizáró ok – alvállalkozó, alkalmasságot igazoló szervezet is nyilatkozhat  III. rész - nyilatkozat

64 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet módosítása A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról  Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  Igazolható  Pénzintézeti nyilatkozat  Beszámoló  Három év – nyilatkozat árbevételről  Igazolás szakmai felelősségbiztosításról  Közszolgáltató – egyéb objektív alapú gazdasági krit.  Saját eljárásrend – egyéb igazolási mód  Műszaki és szakmai alkalmasság  Árubeszerzés  Építési beruházás  Szolgáltatás  Minősített ajánlattevői adatbázis  Kizáró ok és alkalmasság

65 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet módosítása A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról  Műszaki leírás  Meghatározás módja  Vagy azzal egyenértékű  Műszaki leírás tartalma

66 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet módosítása A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról  Magyarországon letelepedett ajánlattevő kötelező kizáró ok  Gazdasági társaság, természetes személy  Elektronikus adatbázisok vagy nyilatkozat  Magyarországon letelepedett ajánlattevő választható kizáró ok

67 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet módosítása Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól  Hatály – építési beruházás, építési koncesszió  Becsült érték  12 hónapnál nem régebbi költségvetés  Egy megvalósulási szakasz együttesen számítandó  Dokumentáció tartalma  Kivitelezési dokumentáció  Kötelező tartalom 1. melléklet  Ha kivitelezés és tervezés együtt – jogerős építési vagy létesítési engedély szükséges, ez alapján kell elkészíteni  A feladat lehet a kivitelezési dok. Elk. Is  Tervek – jogdíj nélkül a későbbiekben továbbtervezhető, átdolgozható legyen  Összeférhetetlenség – ua. tervező is továbbtervezhet

68 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet módosítása Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól  Tartalékkeret  Felhasználás szabályainak rögzítése, mértéke, esetei, pénzügyi feltételei (ekkor nem szerz. Mód.)  Rendeltetésszer és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható  A becsült érték része  Kamarai nyilvántartás  Ép. Kiv. Tev. Végzők névjegyzékében szereplés – előírása kötelező  Felelősségbiztosítás  Legkésőbb a szerződéskötés időpontjára kötelező kötni vagy kiterjeszteni előírt mértékre, terjedelemre

69 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet módosítása Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól  Alvállalkozók  Ak az építési napló alapján köteles ellenőrizni, valóban a megfelelő alvállalkozókat alkalmazza-e at.  AT és alvállalkozó – max 10-10% lehet a teljesítési és jólteljesítési biztosíték  Ellenérték kifizetés  Előleg  Részszámlázást biztosításának kötelezettsége – esetfelsorolás  Korábbi alvállalkozói számla – ajánlattevői számla megkülönböztetés és 15 napos fizetés él - működésképtelen szabály  Műemlékekkel kapcs. Spec.  Spec alkalmassági krit  1 és 2. melléklet a dokumentáció része

70 Fizetés – korábbi szabály továbbélése  Főszabály: 15 napon belül/ EU I. fizetés 30 nap  1. Ajánlatkérő tájékoztatása arról, hogy a bevont alvállalkozókegyenként mekkora összegre jogosultak  2. Ajánlattevő egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat  3. I. fizetés: Számlák kiegyenlítése 15 napon belül ajánlattevőnek, aki haladéktalanul továbbutalja  4. Átutalások igazolása ajánlatkérő részére  5. Fennmaradó összegről számla kiállítása  6. II. fizetés: Ajánlattevőnek számla kifizetése 15 napon belül  Art. 36/A. alkalmazandó

71 Ajánlati biztosíték 59. §  Ajánlati kötöttség megtartását biztosítja  Részvételi szakaszban nem lehet kérni  Ajánlattevő választása  Befizetés  Bankgarancia  Készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény  Biztosíték mértéke – előreláthatólag felmerülő költségekre tekintettel  Ajánlattevő elveszti, ha visszalép, ajánlatát visszavonja, szerződés megkötése meghiúsul  Ajánlatkérő visszafizeti  Felhívás visszavonása, ajánlat érvénytelenné nyilv.  A nyertes ajánlattevőnek 10 napra rá  Ajánlati kötöttséget nem hosszabbítanak ajánlattevők és nem tartják fenn ajánlatukat  Kétszerese jár vissza  Eredményről nem tájékoztat  Szerződést nem köti meg

72 X. fej. Benyújtás, felbontás  Ajánlat a felhívás és a dokumentáció szerint kell elkészíteni  Nyilatkozat a feltételekre, szerződés megkötésére, teljesítésre, ellenszolgáltatásra vonatkozóan  Részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot  KKV  Felolvasólap  Formai köv: zárt, bontatlan  Elektronikusan is lehet  Bontás  Határidő lejártának időpontjában kezd  Ismertetés –név, cím, számszerűsíthető adatok,  anyagi fedezet összege  Felolvasólapba betekintés

73 Ajánlatok sorsa  Bontás  Formai vizsgálat  Érvényesség megítélése  Tartalmi értékelés  Értékelési sorrend – nyertes kiválasztása  Döntés

74 XI. Elbírálás  Megfelel-e a dokumentációban, felhívásban meghatározott feltételeknek  Alkalmasság, alkalmatlanság  Érvényes, érvénytelen  Értékelési szempont szerinti értékelés  Lehető legrövidebb idő alatt – még ajánlati kötöttség alatt – kiterjesztés max. 60 nap lehet  Bírálati kötelezettség – kivéve, ha az eljárás eredménytelen

75 Hiánypótlás 67. §  Azonos feltételekkel  Arra irányul, hogy az ajánlat vagy részv. jel megfeleljen a felhívás, a dokumentáció vagy jogszabályok előírásainak  Új gazdasági szereplőt nem lehet bevonni  Önkéntes hiánypótlás  Hiánypótlás egy témára csak egyszer  Alapelv nem sérülhet, ajánlat nem módosulhat  Nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítása???? – sorrendet nem befolyásolja

76 Hibajavítás  Számítási hiba javítása – elemeik tételesen meghatározott értékeit alapul véve számítja ki  Egyidejű, írásos tájékoztatás

77 Aránytalanul alacsony ár– az új szabályok szerint 69. § - 70. §  Fedezet – 20%?  Fedezetről nyilatkozni bontás előtt  Indokolás kérés  Akár több AT az összehasonlítás miatt  Ajánlattevő felelőssége, hogy megfelelően nyilatkozzon – objektív alapú  Érvénytelen, ha nem elfogadható és gazdaságilag nem ésszerű az indokolás  Munkabér, közterhek  Nem egymáshoz viszonyít, hanem fedezethez  A kommunikáció ugyanaz  Kevesebb adminisztráció  Kevesebb támpont  DB gyakorlat ismeretének felértékelődése

78 Kirívóan aránytalannak értékelt köt. váll.  Indokolás kérése –  Nem ellenszolg.  Érvénytelen, ha nem elfogadható és gazdaságilag nem ésszerű

79 Értékelési szempontok, értékelés 71. § -73. §  Nem bírálati szempont  Értékelési szempont lehet:  Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  Összességében legelőnyösebb ajánlat  Meghatározandó:  Részszempontok  Súly  Pontszám alsó és felső határa  Módszer  Ellenszolgáltatás kötelező részszempont  Szakmai, minőségi szempontok alapján értékelhető tényezőkön alapul, a közbeszerzés tárgyával, szerződés lényeges feltételeivel kapcsolatban kell állnia  Munkanélküli rétegek foglalkoztatásának megajánlott mértéke  Lehet max és min mértéket meghatározni  Ha több ajánlat azonos összpontszámot kapott– kiválasztás, sorsolás (közjegyző)  Árlejtés – értékelést követően!  Nyertes a legkedvezőbb

80 Érvénytelenség 74-75. §  Érvénytelen  Elkésett  Összeférhetetlenség  Kizárás  Nem megfelelő alkalmasság  Egyéb módon nem felel meg  Aránytalanul alacsony ellenszolg.  Kirívó köt váll  Ajánlati biztosíték – probléma  Részvételre jelentkező ajánlatot tesz  Érvénytelen – nem kell értékelni  Kizárás  Kizáró ok hatálya alá tartozik  Kizáró ok az eljárás során következett be  Kizárható  Nem kell nemzeti elbánást nyújtani  Olyan származású az áru, hogy nem kell nemzeti elbánást nyújtani Ajánlat, részvételi jelentkezés

81 Eredménytelenség 76. §  Nem nyújtottak be ajánlatot  Minden ajánlat érvénytelen  Nincs megfelelő ajánlat fedezet mértékére tekintettel  Ajánlatkérő szerződés megkötésére képtelenné vált  Eljárás tisztasága sérült  Ajánlati kötöttség lejárt, nem újították meg  KD megsemmisíti ajánlatkérő döntéseit  Nem teheti meg AK, ha a jogszerűség helyreállítható a döntést követően Ajánlat, részvételi jelentkezés

82 Döntés 77. §  Döntést követő 3 munkanapon belül tájékoztatás  Bírálatkor – írásbeli összegezés készítése ajánlatokról, részvételi jelentkezésekről  Ha a fedezet nem áll rendelkezésre – mikor, milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra tájékoztatás

83 Nincs a továbbiakban Eredményhirdetés Szerződéskötési időpont előzetes meghatározása

84 Előzetes vitarendezés,

85 Összegezés  Összegezés módosítása – 20 napon belül az írásbeli összegezés megküldését követően  Javított összegezés – 10 napon belül kiküldeni

86 Előzetes vitarendezés – a jogorvoslat előszobája – az új szabályozás tartalma hasonló  79. § (1)  a) a jogsértő eseményről való tudomásszerzést követő három munkanapon belül az ajánlattevő, ha álláspontja szerint jogsértő az írásbeli összegezés, illetőleg az ajánlatkérő bármely eljárási cselekménye vagy a közbeszerzési eljárásban keletkezett bármely dokumentum;  b) az ajánlattevő vagy a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara vagy érdekképviseleti szervezet az ajánlattételi, illetőleg részvételi határidő lejárta előtti tizedik napig, egyszerű, illetőleg gyorsított eljárásban e határidők lejártáig, ha álláspontja szerint jogsértő a felhívás, illetőleg dokumentáció, vagy azok módosítása.

87 Előzetes vitarendezés lefolytatása  meg kell jelölnie a jogsértőnek tartott elemet, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra hivatkoznia kell  kérelmet megküldeni az ajánlatkérő részére  ajánlatkérő három munkanapon belül a benyújtási módnak megegyező módon tájékoztat.  ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldését követő tizedik napig nem kötheti meg a szerződést.  Hp, felvilágosítás kérés vagy indokolás kérés egy alkalommal Előzetes vitarendezés vs. Kiegészítő tájékoztatás

88 Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 2011. évi CLXXXII. Tv. Előzetes vitarendezés  79. § (5)  Bontást követően eljárási cselekménnyel, dokumentummal kapcsolatban,a válasz megküldését követő 10 napig mindenképpen moratórium

89 Nyilvánosság, üzleti titok 80-81. §  Nem tiltható meg  Alapadatok, ért szempont szerint értékelésre kerülő adatok  Tiltható  Pl. árazatlan ktgvetés  Iratbetekintés és tájékoztatás a nyertes ajánlat jellemzőiről

90 A közbeszerzési eljárások fajtái XII. fejezet

91 Az előadás felépítése a továbbiakban  Nyílt eljárás  Kétszakaszos eljárások  Tárgyalásos eljárás  Versenypárbeszéd  Gyorsított eljárás  Keretmegállapodásos eljárás  Koncessziós beszerzési tárgyak  Tervpályázat eljárás – vhr.

92 Nyílt Meghívásos Tárgyalásos Versenypárbeszéd Keretmegál- lapodásos GyorsítottGyorsított

93 Tárgyalásos eljárás

94 Pontosabb, részletesebb  Tárgyalás lefolytatása  Újdonság – ajánlati kötöttség  A szabályozás nem változott, tárgyalni továbbra is csak az érvényes ajánlattevővel szabad

95 Versenypárbeszéd

96 Alkalmazás feltétele 101-108. §  A közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírás meghatározására nem a nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel képes illetőleg  a szerződés típusának vagy jogi, illetve pénzügyi feltételeinek meghatározására nem a nyílt illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel képes.  Csak klasszikus AK esetében alkalmazható  Bírálati szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat

97 Szakaszolása  Részvételi szakasz  I. Alkalmas jelentkező kiválasztása a párbeszédre – kizáró ok, alk. Szempont, ismertető készítése kötelező  Párbeszéd  II. Párbeszéd – megoldási javaslat készítése, erről párbeszéd, egy vagy többváltozatú javaslat + előzetes ajánlat cél: műszaki leírás, szerződés típus, jogi és pü. feltételek meghatározása, dokumentáció az előzetes ajánlathoz  Ajánlattételi szakasz  III. Ajánlattétel, értékelés, összegzés – alapja az AT által megadott megoldási javaslat ( ha hozzájárult, más javaslata is lehet)- dokumentáció a végső ajánlathoz Korábban kétszakaszos eljárás

98 Ajánlati szakasz  Rendkívül részletes szabályok, legjobban egy rugalmas és kötelezettségekkel terhelt tárgyalásos eljáráshoz hasonlítható  Nem áll fenn az ajánlati kötöttség  Legrövidebb időtartam nem érvényesül  Jegyzőkönyv készítés, mindenkinek megküldeni  Egyszerre csak hozzájárulással lehet megtartani  Bírálati szempontok, súlyszámok módosítása lehetséges  Ajánlattevők száma az utolsó fordulóban sem lehet kevesebb, mint három

99 Versenypárbeszéd lefolytatása  Részvételi határidő 30 nap min  Ajánlati felhívás időpontja – 30/60 nap  Részvételi szakasz eredményes – 5 munkanapon belül ajánlattételi felhívás küld  Párbeszéd szakasz – javaslatok benyújtása, használatukhoz való hozzájárulás  Ajánlattételi felhívás = ISMERTETŐ– kötelező tartalom 105. §  Tárgyváltozás – bírálat szempontja, módszere nem változhat  Párbeszéd lezárása – ajánlat benyújtása – ajánlattételi felhívás alapján  Ajánlati kötöttség 30/60

100 Keretmegállapodásos eljárás

101 A keretmegállapodás jellege 108-110.§  Igény – több nyertes vs. új beszerzési stratégia kialakítása  Cél – rugalmas eljárásrend, kevesebb bürökrácia  Jellemző – két részből álló eljárás, piacspecifikus (megfelelő számú piaci szereplő)  Alkalmazási környezet – jól parametrizálható beszerzési tárgyak, méretgazdaságos beszerzések esetében  Max négy évre köthető

102 Fogalom  egy vagy több ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő között létrejött olyan megállapodás, amelynek célja, hogy rögzítse egy adott időszakban közbeszerzésekre irányuló, egymással meghatározott módon kötendő szerződések lényeges feltételeit, különösen az ellenszolgáltatás mértékét, és ha lehetséges, az előirányzott mennyiséget.  Az ajánlatkérő tehát ilyenkor közbeszerzését két lépcsőben valósítja meg:  először a keretmegállapodás megkötése érdekében folytat le eljárást, majd  a közbeszerzés megvalósítására a keretmegállapodás alapján kerül sor annak megfelelően, hogy milyen típusú keretmegállapodást kötöttek a felek.  A Javaslat egyértelműen rögzíti a 2004/18/EK irányelv alapján köthető keretmegállapodások négy típusát.

103 KM típusai 109. §  1. közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződések minden feltételét kötelező erővel tartalmazza a keretmegállapodás  Egy ajánlattevő – közvetlen megrendelés  Több ajánlattevő – közvetlen megrendelés  2. közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződések minden feltételét kötelező erővel nem tartalmazza a keretmegállapodás  Egy ajánlattevő – konzultációt követő szerződéskötés  Több ajánlattevő – verseny újranyitása (pl- e-aukció)

104 I. rész  Célja: keretmegállapodás létrehozása több ajánlattevővel  Nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás  Keretszám legalább 3  A keretmegállapodásban a szerződések lényeges feltételei kerülnek meghatározásra:  Közbeszerzés tárgya  Ellenszolgáltatás mértéke  Előirányzott mennyiség

105 II. rész  Közvetlen ajánlattételi felhívás küldése  Tartalma 110. § (5)  Célja: a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel kössön ajánlatkérő szerződést  Csak a keretmegállapodásos partnereknek lehet AF-t küldeni  AF kötelező tartalmi elemeit a törvény meghatározza  A keretmegállapodásos feltételek lényegesen nem változtathatók  Az ellenszolgáltatásra csak kedvezőbb ajánlat tehető  Szerződés: Egy ajánlattevővel, vagy többel (min 3) köthető  Eltérő értékelési szempont az eljárás II. részében alkalmazható, ha előtt előírta ajánlatkérő

106 Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 2011. évi CLXXXII. Tv. Keretmegállapodásos eljárás  110. § (6) eltérő értékelési szempont alkalmazása – lehetőség, ha eredetileg is előírta ajánlatkérő  Csak azonos vagy kedvezőbb ajánlat tehető a II. részben

107 Közszolgáltatókra vonatkozó eltérő szabályok XIV. FEJEZET

108 Új közszolgáltatói megközelítés  Kbt. VI-XII fejezet alkalmazandó a XIV. fejezet szerinti eltérésekkel  meghatározott szektorban működő ajánlatkérők  az általuk ellátott un. releváns tevékenység miatt különös szabályok vonatkoznak rájuk  vízügy, energia, közlekedés, postai szolgáltatás 114. §  Leányvállalatok szigorúbb közbeszerzési kötelezettsége Részletes szabályok kormányrendeletben

109 Kivételek 116-118. §  Közszolgáltatóitól eltérő cél ha Ak nem tartozik a Kbt. Hatálya alá (köv fólia)  Közszolg. tevékenység folytatása az EU-ban máshol  Vízbeszerzés, energia beszerzés spec. Körülmény esetén  Harmadik fél részére kötött szerződés – viszonteladás vagy bérbeadás – Közbesz. Hatóság tájék  Ha a teljesítő fél több mint 75%-ban maga teljesít (ha nem maga, úgy közbesz. kötelezettség spec. feltételek)  Összevont éves beszámoló-készítési kötelezettség – ha olyan szervezettel köt közszolgáltatói szerződést  Több közszolgáltató saját cége köt szerződést tulajdonosával – több spec feltétel (3 évi átl. Forg. 80%)  Több ajánlatkérő köt szerződést közszolt tevékenységre létrehoz saját vállalkozást és a vállalkozás köt szerződést valamely tulajdonossal  Ak közös vállalkozással köt szerződést, melynek maga is tagja

110 Régi és új – hatály eltérés  "E törvényt nem kell alkalmazni arra a szerződésre, amely  a) a 6. § (1) bekezdés e)-f) pontja szerinti ajánlatkérő közszolgáltatói tevékenysége folytatásától eltérő célra, …  168. § (1) E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni arra a beszerzésre vagy tervpályázati eljárásra, amely a) közvetlenül nem függ össze az ajánlatkérőnek a 163. §-ban meghatározott valamely tevékenysége folytatásával, illetve  (4) Az ajánlatkérőnek a 163. §-ban meghatározott valamely tevékenysége folytatásával közvetlenül összefügg a közbeszerzés, ha annak tárgya nélkül e tevékenységet nem lehetne ellátni.

111 Alanyi hatály új  a közszolgáltatói tevékenységet végző közvállalkozások és a közszolgáltatói tevékenységet végző, különleges vagy kizárólagos jogok alapján működő szervek jelentik a különbséget a két irányelv személyi hatálya között  A gazdálkodó szervezetek csak a XIV. fejezet alkalmazásában, azaz közszolgáltatói tevékenységükkel összefüggésben minősülnek ajánlatkérőnek.  Az irányelvet olyan ajánlatkérőkre kell alkalmazni,:  a) amelyek ajánlatkérő szervek vagy közvállalkozások, és a 3–7. cikkben említett tevékenységek valamelyikét folytatják;  b) amelyek, amennyiben nem ajánlatkérő szervek vagy közvállalkozások, egy vagy több olyan tevékenységet is folytatnak, amely a 3–7. cikkben említettek között szerepel, és valamely tagállam illetékes hatósága által adott különleges vagy kizárólagos jogok alapján működnek.

112 Közszolgáltatói szerződések – elhatárolás új  nem alkalmazhatóak a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó szabályok akkor, ha az eltérő jellegű tevékenységek beszerzése egyébként egymástól elválasztható, a beszerzések együttes kezelése révén azonban a beszerzés egésze a XIV. fejezet szerint kerülne lefolytatásra vagy a XIV. fejezetben foglalt kivételi rendelkezések alapján kikerülne a törvény hatálya alól.

113 Saját cég előnyben részesítésének kivétele – új részletes szabály  a megkívánt tulajdonosi kapcsolat fennálltán túl meghatározott pénzügyi feltételeknek is teljesülniük kell.  mi történik akkor, ha az ajánlatkérővel az (1) bekezdés szerinti viszonyban álló szervezet nem minősül ajánlatkérőnek: nem lenne köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni;  azokban az esetekben viszont, amikor ez a szervezet az ajánlatkérővel megkötött szerződése(i) teljesítése, az ajánlatkérő beszerzési igényének kielégítése érdekében köt szerződést harmadik szervezettel, a kivételi lehetőség csak akkor alkalmazható, ha – önkéntesen alkalmazva a törvény rendelkezéseit – az ajánlatkérővel az (1) bekezdés szerinti viszonyban álló szervezet közbeszerzés útján választja ki a közreműködőt.  kiskapu bezárása - a közszolgáltató ajánlatkérők egy ajánlatkérőnek nem minősülő vállalkozásuk közvetítésével beszerzési igényeiket közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül elégíthették ki.

114 Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 2011. évi CLXXXII. Tv. Versenyek való kitettség megállapítása  118. § (8)  GVH jogosult az Európai Bizottság előtti kezdeményezéssel kapcsolatos feladatokat ellátni  Cél: versenyfeltételek igazolása és Kbt. És irányelvi hatály alóli kivonás lehet

115 289/2011. (XII. 22.) A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési jogszabályokról  XIV. fejezet szerinti közszolgáltatói szerződés megkötése céljából lefolytatott közbeszerzési eljárásokra terjed ki  Korábbi szabályok ismétlése  Keretmegállapodásos eljárás továbbra is szigorúbb  Eljárás adott tevékenység valódi versenyfeltételek mellett történő végzésének megállapítására

116 289/2011. (XII. 22.) A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési jogszabályokról  Nyílt  Meghívásos  Tárgyalásos  Keretmegállapodásos  Kizáró ok, alkalmasság ua + egyéb objektív alapú alkalmassági kritériumot kitalálhat  Időszakos előzetes tájékoztatás – meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetében  Közvetlen részvételi felhívás küldése  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett  Újonnan belépők minősíttethetik magukat  Közvetlen részvételi felhívás küldése  Előminősítés lényege- részvételre jogosultak kiválasztása

117 289/2011. (XII. 22.) A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési jogszabályokról  Keretmegállapodásos eljárás  Keretszám meghatározás  I. rész – nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos  II. rész – Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás  Értékelési szempont változhat  Eljárás adott tevékenység versenyfeltételek mellett történő végzésének megállapítására

118 Tervpályázati eljárás

119 305/2011. (XII. 23.) Korm. R. A tervpályázati eljárások szabályairól  El lehet tekinteni – rendes közbeszerzés, összességében legelőnyösebb ajánlat  Boríték a dokumentációban  Nyílt, meghívásos és egyszerű tervpályázati eljárás  Marad az eredményhirdetés  Teljes mértékben eltérő szóhasználat mint a Kbt-ben  Bonyolult, nehezen követhető, alkalmazhatatlan

120 Egyszerű eljárásrend III. RÉSZ

121 A szabályozás új rendszere Értékhatár/ Ajánlatkérő Közbeszerzés általános szabályai Közösségi II. rész Nemzeti III. rész Közszolgáltatók eltérő szabályai XIV. fej.

122 Részletszabályok  Visszalépés vagy szabadság?  Egyszerűsített közösségi szabály-alkalmazás építési beruházás esetében  Módosító indítványok…

123 Régi kivételek, kissé más formában  Tankönyv  Szociális ellátás keretében ellátottak áru és szolgáltatás-beszerzése  4. Melléklet – szálloda, étterem, szórakoztató, kulturális, sportszolgáltatás  Külügyi segélyezés  Hideg élelmiszer, főzési alapanyag  Régi kedvenc – alaptevékenység ellátásához kötődő tanácsadás  Hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenység

124 Új kivételek egyszerű eljárásrendben  katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 3. § e), f), i) és k) pontjaiban foglalt eseteket, valamint  büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben szabályozott beszerzések esete

125 Saját eljárás vs. Kbt.?  1. opció: szabadon kialakított saját eljárásrend alkalmazása 123. § alapján  2. opció: II. részben meghatározott (közösségi rezsim) szabályok alkalmazása, 122. §-ban foglalt eltérésekkel

126 1. Opció – saját eljárásrend alkalmazása  Csak áru és szolgáltatás esetében  Szabályok közzététele a felhívásban  Egy eljárásfajta alkalmazása egy eljárásban  Rendes hirdetményminta alkalmazása  Törvényben meghatározott kizáró októl eltérőek nem határozhatók meg  Alkalmasság – egyéb objektív alapú alkalmasság is lehet  Főszabály nyilvánosság, hirdetmény nélküli csak a törvényben meghatározott esetekben (122. §)  Esélyegyenlőség, verseny  Műszaki leírás  Tájékoztatás 3 munkanapon belül  74. § (1), (3) érvénytelenségi ok kötelező, többi előírható (pl. kirívó)  Kormány saját szabályokat alakíthat ki 123. §

127 2. Opció – közösségi rezsim alkalmazása  Kizáró ok alkalmazása  Csak nyilatkozati kötelezettség  Ép. beruh. esetén dokumentáció kötelező  Nyílt, meghívásos ajánlattételi hat.id. min. 20 nap, részvételi hat. id. nincs minimum  Tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd bármikor alkalmazható  Kieg. tájék ésszerű időben megadni  Egyszerűbb hirdetménymódosítás  Részvétel jogának fenntartása  Kormány tovább részletezheti  Előzetes vitarendezés ajánlattételi, rész. jel. határidőig lehet 122. §

128 2. Opció – közösségi rezsim alkalmazása  Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazási lehetőség II. rész valamint 1. Áru, szolg 25 M Ft-ig, Ép beruh. 150 M Ft-ig 2. Közbesz külképviselet számára 3. Beszerzés kivételesen kedvező feltételekkel rövid ideig áll fenn  1. esetben min. 3. KKV! ajánlattevő meghívása kötelező valamint nem kell a Közbeszerzési Döntőbizottságot értesíteni az eljárás megindításáról  2. eset min 3 ajánlattevő meghívása 122. §

129 Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 2011. évi CLXXXII. Tv. Egyszerű eljárás és KKV  122. § (8) a) Meghívható  Mikro kis és középvállalkozás  Vagy költségvetési szerv  És az alkalmasság feltételeit feltehetően teljesíteni tudja

130 Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 2011. évi CLXXXII. Tv. Egyszerű eljárás  Új kivételek  Közfoglalkoztatási jogviszony keretében előállított áruk, szolgáltatások, építési beruházások  Hitel és pénzkölcsön igénybevétele

131 Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 2011. évi CLXXXII. Tv. Egyszerű eljárás és saját eljárásrend  Ajánlatkérő köteles előírni  74. § (1) és (3)  Jogosult előírni  74. § (2)  74. (1) d) csak alkalmassági követelmény előírása esetében alkalmazandó (nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek)

132 Szerződéskötés, módosítás, teljesítés

133 Szerződés megkötése 124. §  Írásban  Szerződés tartalma – ami értékelésre került  Ha részajánlattétel volt – akkor részenként kötni  1. és 2. legkedvezőbb ajánlat ajánlat - ajánlati kötöttség + 30 nap  11. naptól lehet megkötni  Szerződéskötési kötelezettség  Csak általa előre nem látható, elháríthatatlan ok miatt beállott lényeges körülmény adhat okot mentesülésre

134 Szerződéskötés ideje  Nem kell megadni az eljárást indító felhívásban a szerződés megkötésének pontos napját  Az ajánlatkérő a szerződést – a szükséges moratórium kivárása után – az eredmény közlését követő harminc napon belül köteles megkötni  a nyertes ajánlattevő és adott esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az eredmény közlésének időpontjától további harminc nappal a törvény erejénél fogva meghosszabbodik  jogorvoslati eljárás miatti moratórium esetén az eljárás lezárultát követően köthető meg a szerződés.

135 Moratórium feloldása  Nyílt eljárásban egy ajánlat  Meghívásos, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, versenypárbeszéd - egy ajánlat  Hirdetmény nélk. tárgyalásos eljárásban - sürgősség  Keretmegállapodás alapján történő szerződéskötés, kivéve ha újranyitották a versenyt

136 Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 2011. évi CLXXXII. Tv. Szerződési moratórium  124. § (5)-(7)  11 naptól köthető meg a szerződés  Második legkedvezőtt 30/60 nappal hosszabbodik meg

137 A szerződés tartalma 125. § - 126 §  Nem eredményezhet hátrányos megkülönböztetést, nem tartalmazhat műszaki leírás, alkalmasság, értékelési szempontra vonatkozó előírást  Lehet  Szociális, környezetvédelmi, minőségbiztosítási feltételek  Kötelező  Adózási feltételeknek megfelel – meghatalmazás külföldi ajánlattevővől hogy az adóhatóság információt kérhessen  Tulajdonosi szerkezet nyilvánossá tétele  Ép beruh: tartalékkeret max 5 %.

138 Szerződés időtartama  az ajánlatkérőnek a szerződés időtartamát úgy kell meghatároznia, hogy amennyiben a szerződés tárgya, a választott szerződéses konstrukció vagy a hozzá kapcsolódó fizetési feltételek vagy a nyertes ajánlattevő által eszközölt befektetés (pl. koncesszió esetében) nem indokolja, a szerződés ne kösse határozatlan vagy aránytalanul hosszú határozott időtartamra, amely a verseny fenntartása és a közpénzek hatékony elköltésének céljával ellenkezik.  a szerződés aránytalanul hosszú időtartama a közbeszerzési szabályozás céljával is ellentétben áll (C- 451/08)

139 Biztosíték  Max az ellenszolg 5%-át elérő biztosíték köthető ki (teljesítés elmaradásánál és hibás teljesítésnél egyaránt)  Rendelkezésre bocsátás  Teljesítés elmaradása – szerződéskötéskor  Jótállás – jótállási kötelezettség beálltakor  Szavatosság – jótállás lejártakor  Egyéb – amikor az adott esemény bekövetkezik  Biztosítékról nyilatkozni kell csak az ajánlatban

140 Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 2011. évi CLXXXII. Tv. Jótállás  126. § (7)  Biztosíték, vagy annak meghatározott része a (rész) teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerülhet biztosításra.

141 Szerződés érvénytelensége  Semmis  Jogtalan mellőzéssel kötötték  Nem áll fenn a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja  Moratórium megsértése  Nem semmis  Ha a hirdetmény nélküli tárgyalásossal kapcsolatban a szándékáról hirdetményt tett közzé és kivárta a 15 napot  Kiemelkedően fontos közérdek  Semmis rendelkezések  Ajánlatkérő szerződésszegésére vonatkozó kizárás, korlátozás  Késedelmi kamat eltérés a jogosult terhére Ptk. 301/A. § (2)- (3)

142 Teljesítés  Nyertes ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy projekttársaság teljesít  Projekttársaság nem alakul át, marad ami volt a teljesítés során  Teljesítésigazolás 15 nap  Ép. beruh. – átadás átvétel max. 25 nap

143 Teljesítés és alvállalkozó  Az ajánlattevőként szerzõdõ fél teljesítésében – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában.  Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell a kizáró okokról.  (energetikai tárgyú tv.mód CLXXXII)  az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) minden, az ajánlattétel (részvételre jelentkezés) időpontjában már ismert alvállalkozót meg kell jelölni.  új alvállalkozó bevonásának igénye, ekkor az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg.

144 Teljesítés EUB alapján  Európai Bíróság gyakorlatának megfelelően szabályozza (C-91/08), hogy az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben,  ha kifejezetten az alvállalkozói teljesítéseként bemutatott szolgáltatás minőségére, jellemzőire figyelemmel nyerte meg az eljárást az ajánlattevő  nem változhat, ha meghatározó körülmény volt ajánlattételkor  Az ajánlattevő vagy az alvállalkozó személye a teljesítés során akkor is változhat, ha ezek valamelyike mint gazdasági társaság átalakul vagy a nem gazdasági társaságok esetében a szervezet jogutódlással szűnik meg.  Vagy előre nem látható ok, hibás teljesítés és a helyette javasolt is megfelel az eredeti kritériumoknak

145 Fizetés  Fizetés 30, max 60 nap  Építési beruházás és uniós eljárásrend esetében jogosultság az előlegre  az alvállalkozók számára az ajánlatkérő általi közvetlen kifizetést biztosítja  Nem lesz külön végrehajtási rendelet

146 Előleg  Ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás vagy az uniós értékhatárt elérő értékű szolgáltatás megrendelése és a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, az ajánlattevő a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 10 millió forint előlegként történő kifizetését kérheti.  Ez az előleg arra szolgál, hogy segítséget nyújtson a kisvállalkozások számára a munka megkezdéséhez.  Ép beruh eltérő

147 Szerződés módosítása Forradalmi újítás  nem tiltva meg minden olyan kisebb módosítást, amelynek a szerződés odaítélése szempontjából egyébként semmilyen jelentősége nem volt  nem jeleníthet meg új beszerzési igényt a módosítás, nem sértheti a verseny tisztaságát és nem boríthatja fel a szerződés gazdasági egyensúlyát (több mint 5%), amely utóbbi körülmény az árváltozásokat szorítja korlátok közé.  előre nem látható okból előállt jogsérelem bekövetkeztekor lehetséges olyan feltétel módosítása, amely befolyásolta az ajánlattevők eljárásban kialakult sorrendjét, az ajánlatkérőnek ilyen esetben a módosításról és annak indokairól értesítenie kell az eljárásban részt vett versenytársakat, amelyek érdekeltek lehetnek a jogorvoslati eljárás kezdeményezésében.

148 Jogorvoslati eset: szerz.mód.  D. 858/14/2010.  A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a szerződéses megállapodás 3.2. pontjában a FIDIC Általános Feltételek 4.12. alpontjával összefüggésben felmerül jogcímeken történ szerződésmódosítás lehetőségét zárta ki. Azonban a Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérő a szerződés mellékletét képez 7.3.4. alpontban meghatározott dokumentáció 9. fejezete szerinti változtatási eljárás keretében a projekt tartalékkeretének felhasználását a Kbt. 303. §-a alapján nem zárta ki.

149 V. RÉSZ A JOGORVOSLATI FÓLIÁK KÉT RÉSZRE OSZTVA, AZ ÚJ SZABÁLYOK ÖSSZEFOGLALÓJÁT, MAJD A AZ ÚJ SZABÁLYOZÁS FÓLIÁIT TARTALMAZZÁK Jogorvoslat

150 Jogorvoslat új szabályai Nincs nagy mértékű átalakulás  Egyfokú bírósági felülvizsgálat – LB- hez rendkívüli perorvoslat (felülvizsgálati kérelem)  Elvi jelentőségű döntések  Nyilvánosság naprakész tájékoztatása  Fővárosi Bíróság kizárólagosságának visszaállítása  Közbeszerzési Döntőbizottság és a bíróság hatáskörének pontos elhatárolása  90 napos jogvesztő határidő  KD elnök diszkrecionális jog – eljárás kiterjesztése

151 Az egyes törvények Alaptörvénnye l összefüggő módosításáról szóló 2011 évi CCI. törvény DB eljárás kezdeményezése hivatalból  140. § (1) bekezdés f) pont  DB eljárás kezdeményező  Alapvető jogok biztosa is lehet

152 288/2011. (XII. 22.) Korm. Rend. A Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról  Igazgatási szolgáltatási díj  becsült érték max 1%-a, legfeljebb 25 M Ft. (tervp. Alacsonyabb)  Kérelmi elem számtól függ  Alaptalan kérelem – nem jár vissza  Ha Kbt. 152. § (2) c)-f) alkalmazásra kerül, 200.000 Ft feletti rész jár vissza  (2) A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában  c) megállapítja jogsértés megtörténtét;  d) megállapítja a jogsértés megtörténtét és alkalmazza a (3) bekezdésben felsorolt jogkövetkezményeket;  e) a (4) bekezdésben meghatározott esetekben a jogsértés megállapítása mellett bírságot szab ki;  f) megállapítja a jogsértés megtörténtét és a külön jogszabályban meghatározottak szerint eltiltja az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más szervezetet (személyt) a közbeszerzési eljárásban való részvételtől.  Visszatérítés alapos és alaptalan kérelmek arányában történik

153 288/2011. (XII. 22.) Korm. Rend. A Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról  Eltiltás fél évtől 3 évig köteles  Hamis adatszolg  Jogsértő magatartás két éven belül legalább két alkalommal  Ha eredmény megküldésére még nem került sor a folyó eljárásoktól is eltiltja  Bírság  152. § (4) Becsült érték, jogorvoslattal érintett rész ha részajánlat van v. szerződése érték mellőzés esetén – max 15%-a  152. § (3) e) pont esetében – max 10 %  (köv. fólián részletesen)

154 Bírságot szabhat ki Bírságot szab ki  152. § (3) e) pont e) Amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában jogsértést állapít meg bírságot szabhat ki az e törvény szabályait megszegő szervezettel (személlyel), valamint a jogsértésért felelős személlyel vagy a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelős személlyel és szervezettel szemben.  152. § (4) A Közbeszerzési Döntőbizottság a jogsértés megállapítása mellett bírságot szab ki  a) ha a jogsértés a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével valósult meg;  b) a felek a szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályok megsértésével kötöttek szerződést;  c) ha a szerződést hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként úgy kötötték meg, hogy nem álltak fenn a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságának feltételei;  d) ha az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén elmulasztotta a Közbeszerzési Döntőbizottság előzetes értesítését;  e) ha a Közbeszerzési Hatóság elnöke kezdeményezte a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását [141. §] és a Döntőbizottság megállapítja a jogsértés megtörténtét. Kötelező bírság vs. lehetőség

155  Az ügyfél rosszhiszemű eljárásának jogkövetkezménye  az ügyfél rendbírsággal sújtható, amennyiben nyilvánvalóan alaptalanul tesz kizárásra irányuló bejelentést, vagy ugyanabban az eljárásban ugyanazon közbeszerzési biztos ellen ismételten alaptalan bejelentést tesz.

156 Érdeksérelem – jogorvoslati jog  Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, az ajánlatkérő csak akkor nyilváníthatja erre tekintettel eredménytelennek az eljárást, ha a jogszerűtlen döntés megsemmisítését követően az eljárás törvényessége már nem állítható helyre egy új döntés meghozásával.  A rendelkezés célja, hogy megerősítse az eljárásban részt vevők jogorvoslati jogát, amely nem érvényesülhet megfelelően, ha az ajánlatkérő az általa elkövetett jogsértés megállapítása után úgy dönthet, hogy inkább nem fejezi be az eljárást.

157 Jogsértés tudomásra jutása  jogsértés tudomásra jutása időpontja, illetve a jogsértés megtörténtének időpontja  Ez utóbbira olyan cselekményeknél van szükség, ahol a bekövetkezett jogsértés folyamatosan tartó jogellenes állapot létrehozásával jár.  Így pl. a jogellenes tartalmú, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételét kell a bekövetkezésnek tekinteni, míg a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő beszerzés esetén a szerződés megkötésének időpontját, vagy ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés teljesítésének bármelyik fél által történő megkezdését.  E vélelmezett időponttól számít tehát a 90 napos jogvesztő határidő.

158 Hivatalbóli kezdeményezés  A kérelemre induló eljárásra vonatkozó rendelkezésekben foglaltaknál hosszabb határidőt hagy az eljárás megindításának kezdeményezésére. A tudomásszerzés tekintetében felállított vélelem e személyek, szervezetek esetében nem érvényesül.  A jogorvoslati eljárás kezdeményezésére nyitva álló szubjektív határidő harminc nap, az objektív határidő viszont differenciált  Az ellenőrzésre jogosult szerveztek esetében hosszabb határidőt ír elő annak érdekében, hogy e szervezetek a vizsgálatuk során feltárt jogsértések miatt eljárást kezdeményezhessenek a Döntőbizottság előtt; egy évben, a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése esetében pedig három évben állapítja meg az eljárás kezdeményezésére nyitva álló objektív határidőt.

159 Semmis vs. érvénytelen Finomság, mely érinti a szerződés érvényességét és időtartamát  „ha a bíróság (1) bekezdés szerinti perben megállapítja a szerződés 127. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerint meghatározott okok miatti érvénytelenségét, a szerződés megkötésének időpontjától kezdve érvénytelenné válik”.  Ez utóbbi fordulat tehát – bár a Ptk. alapján a semmisség megállapításához külön eljárásra nem lenne szükség, a semmis szerződés ipso iure érvénytelen – mégis úgy rendelkezik, hogy az irányelv által előírt esetekben az érvénytelenséget a bíróságnak meg kell állapítania ahhoz, hogy a szerződés érvénytelennek minősüljön. Az irányelv által előírt esetekben tehát ezzel a különbséggel érvényesülnek a semmisség szabályai.

160 Szerződés érvénytelensége  Amennyiben a KDB olyan közbeszerzési jogsértést állapít meg, amelynek következménye a szerződés érvénytelensége, az érvénytelenség megállapítása, jogkövetkezményeinek alkalmazása érdekében még külön bírósághoz kell fordulnia.  Mivel a szerződés érvénytelenségével kapcsolatos döntés a bíróság előtti polgári per útjára tartozik, a jogorvoslati rendszer hatékonysága érdekében szükséges előírni, hogy ha a KDB megállapítja, hogy olyan jogsértés történt, amelynek az Irányelv értelmében kötelező jogkövetkezménye a szerződés érvénytelensége, akkor a KDB –nek kérnie kell a bíróságtól a szerződés további teljesítésének felfüggesztését.

161 Európai Bizottság eljárása  Az Európai Bizottság eljárása  166. § (1) Amennyiben az Európai Bizottság a Második Rész szerinti közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekre vonatkozó európai közösségi jogszabályok nyilvánvaló megsértését észleli, a (2) bekezdés szerint eljárást kezdeményezhet.  (2) Az Európai Bizottság az észlelt jogsértésről értesíti az ajánlatkérőt is, és felhívja a jogsértésnek a szerződés megkötéséig történő orvoslására.

162 Közbeszerzési Hatóság HATÓSÁGRA VONATKOZÓ FÓLIÁK RÉSZBEN A JOGORVOSLATI FÓLIACSOMAGBAN

163  Független szervezet, Országgyűlésnek felel  Önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv  10-tagú Tanács  Elektronikus hirdetményfeladás, honlap, jogorvoslatok – nyilvántartás  Kötelező hirdetményellenőrzés – részben az informatikai háttér biztosítására kell fordítania

164 Elektronikus közbeszerzés

165 Nyilvánosság  Ajánlatkérő vs Közbeszerzési Hatóság honlapja  Párhuzamos adatszolgáltatás  Szigorúbb előírások  KT strukturált adatközlés  Adattartalom – végrehajtási rendeleti szinten  Iratbetekintés és tájékoztatás kérés együtt eredményhirdetést követően…

166 Egységes szabály  30. § (1) Az ajánlatkérő hirdetmény útján köteles közzétenni:  a) a nyílt eljárást megindító ajánlati felhívást;  b) a meghívásos, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást és a versenypárbeszédet megindító részvételi felhívást, kivéve az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett és az előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárást megindító részvételi felhívást;  c) a 123. §-ban szabályozott eljárást megindító felhívást;  d) a időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett, és az előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárást meghirdető időszakos előzetes tájékoztatót és előminősítési hirdetményt;  e) az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót;  f) a tervpályázati eljárás tervpályázati kiírását;  g) a tervpályázati eljárás eredményéről szóló tájékoztatót;  h) a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót.

167 Visszalépés és pdf-nyilvánosság  31. § (1) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni:  a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait);  b) a 9. § (1) k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket;  c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat;  d)a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában  da) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [137. § (9) bekezdés],  db) a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzését [144. § (4) bekezdés];  e) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket;  f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét;  g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést.

168 92/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet módosítása A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételéének szabályairól, a hirdetmények és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről  Központi hirdetményfeladás  EU Hivatalos Lapja – megjelenő hirdetmények  Közbeszerzési Értesítő – megjelenő hirdetmények  Bírálati összegezések  Éves statisztikai összegezések  Megküldés kérelemmel, kötelező elemek a rendeletben  Hirdetményellenőrzés  Díjak a rendeletben  Hiánypótlás  Hirdetmények kötelező tartalmi elemei  Kkv  Eredménytelenség ténye, szerződéskötés elmaradása  AT-k  KM II. részre utalás  Helyesbítés

169 2011 évi CLXVI. Tv. A 2012. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról  174 § (2), (3)  Igazgatási szolgáltatási díj a Hatóság bevétele  Hirdetményellenőrzés bevétele – informatikai háttér biztosítására, továbbá Hatóság tvben előírt feladatai ellátására

170 Eljárások dokumentálása 34. §-37. §  Írásban  Közvetlen kézbesítés, fax, e-út (fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy azzal egyenértékű)  Elektronikusan csak külön vhr alapján – nem lehet kötelező kivéte e-árlejtés és DBR  Összes irat 5 évig megőrzendő  Ellenőrzés – megküldeni, vagy hozzáférést biztosítani  Főszabály – egyszerű másolat  Hiteles, eredeti akkor kérhető, ha követelés érvényesítésére szolgál (bankgarancia)  Felelős fordítást is köteles ak elfogadni  EU- egyenértékű igazolás elfogadható  Nem kérhető, ami magyarul, elektronikusan, hatósági vagy közhiteles elektronikus nyilvántartásban ingyenesen elérhető – Hatóság útmutató  Ak egy alkalommal ellenőrzi az adatbázisokat

171 Vonatkozó szabályok jelenleg • A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. • A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet • Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. Törvény

172 Elektronikus írásbeliség  Írásban történő nyilatkozattétel: történhet postai vagy közvetlen kézbesítés útján, faxon, vagy elektronikus úton.  valamely kapcsolattartási forma alkalmazása nem sértheti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét.  határidők rövidítésére tekintettel fenntartja, hogy a hirdetményeket kizárólag elektronikusan lehet feladni.  A szerződéskötési moratórium és a jogorvoslat rövidebb határidejének átvétele pedig megköveteli, hogy az írásbeli összegezés megküldése, valamint az előzetes vitarendezés során a kommunikáció elektronikus úton vagy fax-on történjen.

173 Elektronikus út  elektronikus úton nyújtható a nyilatkozat, ha legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott.  elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni.  Elektronikus úton nyújtható be a nyilatkozat továbbá, ha a Javaslat alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentum formába foglalják.  a későbbiekben a fokozott biztonságú elektronikus aláírás mellett más módon kiállított elektronikus dokumentum is elfogadható legyen a közbeszerzési eljárásokban.

174 Korlátok  A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő ezért nem jelölheti meg, hogy a kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint nyílt eljárásban arra sem tartalmazhat információt a tájékoztatás, hogy azt az ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még meg.

175 E-Dokumentáció  Az ajánlatkérő úgy is biztosíthatja a dokumentációhoz való hozzáférést, hogy azt elektronikus úton közvetlenül elérhetővé teszi a gazdasági szereplők számára.  elektronikus elérés esetében is megoldást kell találnia arra az ajánlatkérőnek, hogy a dokumentációt elektronikusan letöltő gazdasági szereplők adatait (nevüket, székhelyüket, fax- számot és elektronikus elérhetőséget) rögzítse.  A dokumentáció közvetlen elektronikus elérésének biztosítása esetén az ajánlattételi határidő rövidebb meghatározása  Az elektronikus közzététel mellett tehát a határidő rövidítéséhez az is szükséges, hogy a dokumentációt ne csak az ajánlattételi felhívással egyidejűleg, hanem már jóval korábban, a hirdetmény megjelenésekor rendelkezésre bocsássa az ajánlatkérő.

176 Írásbeliség vs. Dokumentálási kötelezettség  Kétoldalú kommunikáció a felek között  Dokumentáció közzététele elektronikusan  Elektronikus ajánlattétel  Elektronikus bontás  Egyoldalú adatáramlás  Elektronikus adatbázisok, melyeket ajánlatkérő ellenőriz

177 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet módosítása A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról  E-cegjegyzek.hu  Köztartozásmentes adatbázis  Ommf.gov.hu  bMbah.hu  Hatóság útmutatót ad ki a gyakran alkalmazandó nyilvántartásokról és azok elérhetőségéről, vagy ajánlatkérőnek meg kell jelölnie az adott nyilvántartást (energetikai tárgyú tv.mód 2011. évi CLXXXII)

178 Elektronikus adatbázisok  ha a közbeszerzési eljárásban felmerülő tény vagy adat hatósági vagy közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen, magyar nyelven megismerhető, akkor az ajánlatkérő nem kérhet ezzel kapcsolatban igazolást.  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény pl. számos olyan hatósági nyilvántartást (névjegyzéket) szabályoz, melyek elektronikusan hozzáférhetőek (pl. felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr, tervező).  Az ajánlattételt egyszerűsíti, ha a Kbt. szerint ezeket az igazolásokat nem kell beadni, hanem az ajánlatkérő ellenőrzi az Interneten.  A Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki a közbeszerzési eljárásokban gyakran alkalmazandó elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről.

179

180 Másolat, igazolás, dokumentum  az ajánlatkérők nem követelhetnek meg eredeti vagy hiteles másolati dokumentumokat.  nem csak igazolásokat, hanem egyéb nyilatkozatokat, dokumentumokat (pl. beszámolót) sem lehet eredetiben vagy hiteles másolatban kérni az eljárásban.  a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok fordítása - nem szükséges és nem követelhető meg hiteles fordítás benyújtása, elegendő az ajánlattevő általi felelős fordítás is.

181 257/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet módosítása 287/2011. (XII. 22.) Korm. Rendelet az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról  Hiteles elektronikus másolat kérhető, főszabály sima elektronikus másolat a 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet szerint mely a papíralap dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szól  Hirdetmények feladása csak elektronikusan  www.kozbesezrzes.hu www.kozbesezrzes.hu  www.magyarorszag.hu www.magyarorszag.hu  Hirdetményfeladás, visszaigazolás mailen  E-dokumentáció  DB – Hirdetmény nélküli tárgyalásos – elektronikus úton is eljuttatható  E-ajánlattétel – formai kérdések előírása felhívásban, dokumentációban  Felolvasólap önálló  Bontás – korábbi tv-i szöveg a korm.r-ben  Nem bontható – érvénytelen  Hp – ha olvasható és megjeleníthető az ajánlat  Elektronikus ajánlattétel – elektronikus összegezés- eljuttatás  E-árlejtés – maradtak a korábbi hibák  Kezdő ajánlat feltöltése ajánlattevő által

182 Tapasztalat Konklúzió  Kormányrendeleti szint  Kevesebb konkrétum a törvényben, határidő- csökkentés, nevesített elektronikus cselekmények hiánya  Szóhasználat – dokumentáció elérhetővé tétele  Nem eredményezheti diszkriminációt  DBR  Főszabály: ajánlatkérő és ajánlattevő közti kommunikáció elektronikus támogatása  Elektronikus aláírás, időpecsét javasolt, de nem kötelező  Cél: bizonyítható módon történő információcsere, esélyegyenlő módon Új e-szabályok összefoglaló

183 Dinamikus Beszerzési Rendszer a teljesen elektronizált folyamat illúziója  Új kifejezés  Kreatív keretmegállapodás új környezetben  Szabályok, melyek a kreativitást elősegítik  Lehetőségek, melyek a főszabálytól eltérnek  Kötelezettségek, melyeket még érdemes másoknál megnézni  Új környezet, amelyet érdemes kiismerni VHR szinten jelenik majd meg

184 További végrehajtási rendeletek

185 218/2011. (X. 19.). Korm. Rendelet A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól  Közeledés a törvényhez  Fordítási hibák  PTK felülírása  Szóhasználat, felesleges átfedések  Árlejtés  Teljes nyilvánosság az irányelvek szerint

186 Egyes energetikai tárgyú törványek módosításáról szóló 2011. évi CLXXXII. Tv. Nemzetbiztonsági beszerzések - Korm rendelet a főszabály, kivéve jogorvoslati szabályok  9. § (1) a) és b)

187 Az egyes törvények Alaptörvénnye l összefüggő módosításáról szóló 2011 évi CCI. törvény Nemzetbiztonsági beszerzések jogorvoslati szabályainak változása  133. § (7) A minősített beszerzéssel vagy minősített beszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi jogvita elbírálása és jogorvoslati eljárás lefolytatása a bíróság hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:  a) azon beszerzések esetében, ahol a Kormány rendeletében megállapította, hogy a közösségi beszerzés szabályainak alkalmazása olyan információk átadására kötelezné Magyarországot, amelyek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekével;  b) a különösen érzékeny beszerzések esetében;  c) a hírszerző és elhárító tevékenységgel összefüggő beszerzések esetében.

188 Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 2011. évi CLXXXII. Tv. Nemzetbiztonsági beszerzések jogorvoslati szabályainak változása  Nem háttérjogszabály a Kbt.  DB nem vizsgálhatja felül a felmentést

189 Központosítási lehetőségek bővülése felhatalmazások alapján  kibővíti a központosított közbeszerzés lehetséges szabályozási körét az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal.  alapgondolata, hogy a központi beszerző szerv a törvény szabályai szerint közbeszerzési eljárást folytat le, azon ajánlatkérői kör, amelyek részére a központi beszerző szervezet eljár, a központi beszerző szervtől vagy azon keresztül közbeszerzési eljárás nélkül rendelhetnek meg árut, szolgáltatást vagy esetleg építési beruházást.  az önkormányzatok társulás útján központosított közbeszerzési rendszert hozzanak létre  központi beszerző szerv létrehozása nélkül is lehetővé teszi az ajánlatkérők összefogását közbeszerzések lefolytatása során, az önkormányzatok számára  igény esetén központi beszerző szervezet útján, központosított közbeszerzési rendszer is működtethető legyen.  a kisebb önkormányzatok adminisztratív terheinek megszüntetése érdekében ad lehetőséget a Javaslat arra, hogy a Kormány az 1000 fő alatti települések közbeszerzéseinek lebonyolítására központosított rendszert hozzon létre.

190 46/2011. (III. 25.) Korm. Rendelet módosítása 287/2011. (XII. 22.) Korm. Rendelet az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló Korm. R. mód  Katonai, rendvédelmi áruk hatály alól kikerültek  Megindítást megelőző 15 nappal kell benyújtani a dokumentumokat  Írásbeli összegezés megküldését megelőző 5 nappal korábban egyeztetés kezdeményezése az eredményről  NFM jogsértés esetén  Visszavonást kezdeményezhet  Jogorvoslati eljárást kezdeményezhet  Szerződésmódosítás és alvállalkozó bevonása

191 93/2011. (XII. 30.) NFM Rendelet módosítása A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről  Tevékenysége  Nyilvántartása  Jegyzékbe történő felvétel, megújítás, törlés  Gyakorlat igazolása  Felelősségbiztosításra vonatkozó szabályok

192 Amire várunk  Gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól  Saját eljárásrend?  Fenntartható közbeszerzés – első félév

193 Köszönjük a figyelmet! Kérjük látogasson el honlapunkra: www.kozbeszkut.hu Kérdések, javaslatok az előadással kapcsolatban: tunde.tatrai@uni-corvinus.hu agnes.hubai@chello.hu


Letölteni ppt "DR. HUBAI ÁGNES DR. TÁTRAI TÜNDE A FÓLIAANYAG RÉSZLETES TANANYAG, EZÉRT AZ ELŐADÁS SORÁN NEM MINDEN FÓLIA KERÜL BEMUTATÁSRA Új közbeszerzési törvény 2011."

Hasonló előadás


Google Hirdetések