Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közbeszerzési tudnivalók 2011..  A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közbeszerzési tudnivalók 2011..  A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott."— Előadás másolata:

1 Közbeszerzési tudnivalók 2011.

2  A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében (közbeszerzés).  Az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően - írásban köteles dokumentálni. A közbeszerzés

3 5 kérdés tisztázása a közbeszerzésre kötelezettség megállapításához :  mi a közbeszerzés tárgya,  mi az ajánlatkérői minőségem,  mi a becsült értéke a beszerzésnek,  milyen a támogatás intenzitás,  van-e egybeszámítási kötelezettség.

4 A közbeszerzés tárgya A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, illetőleg szolgáltatás megrendelése, kivéve a szolgáltatási koncessziót. Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a - Kbt. 1. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése, - Kbt. 1. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése, - építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt, - építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt, - az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközökkel, illetőleg módon történő kivitelezése. - az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközökkel, illetőleg módon történő kivitelezése. A szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről.

5 Az ajánlatkérői minőség  természetes személy (velük egy tekintet alá esik az egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdálkodó) számára a Közbeszerzési törvény alanyi mentességet biztosít  a klasszikus ajánlatkérők a Közbeszerzési törvény 22. §-ban nevesített ajánlatkérők. Pl. a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása, a helyi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a közalapítvány  gazdálkodó szervezetek, nonprofit szervezetek, egyházak, társadalmi szervezetek stb.

6 Becsült érték A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a 36-40. §-ban foglaltakra tekintettel megállapított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgál- tatást kell érteni.

7 Eljárásrendek A Közbeszerzési törvény két eljárásrendet különböztet meg –nemzeti (egyszerű) eljárásrend, –közösségi eljárásrend. A két eljárásrend értékhatárokhoz kötött, így a becsült érték és a közbeszerzés tárgya szerint kell meghatározni, hogy beszerzésemet melyik eljárásrend alapján kell megvalósítanom.

8 Értékhatárok  Nemzeti eljárásrend : –Árubeszerzés, szolgáltatás : 8 millió Ft. –Építési beruházás : 15 millió Ft.  Közösségi eljárásrend : –Árubeszerzés, szolgáltatás klasszikus ajánlatkérők esetében: 32.861.250,- Ft egyéb ajánlatkérő esetében : 50.737.770,- Ft –Építési beruházás : 1.273.702.050,- Ft

9 Támogatás intenzitás A klasszikus ajánlatkérők támogatás intenzitástól függetlenül közbeszerzési eljárásra kötelezettek, amennyiben beszerzésük eléri a közbeszerzés alsó értékhatárát. A nem klasszikus ajánlatkérők nemzeti eljárásrendben 75 %-ot meghaladó, közösségi eljárásrendben 50 %-ot meghaladó mértékű Eu. forrásból illetve költségvetési forrásból származó támogatás esetén kötelesek közbeszerzési eljárás lefolytatására.

10 Egybeszámítási kötelezettség A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek –beszerzésére egy költségvetési évben (január 01-december 31-ig megkezdett közbeszerzési eljárások) és –beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni és, –beszerzés tárgyának rendeltetése azonos, vagy felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. Kivétel : építmény építésének beruházási becsült értékét nem kell egybeszámítani más építménnyel kapcsolatos beruházás becsült értékével. (Kivétel: ált. jav. munkák – lásd. : Közbeszerzési törvény, értelmező rendelkezések. )

11 A egyszerű eljárásrend hirdetmény nélküli eljárása  Árubeszerzés, szolgáltatás becsült értéke ha nem éri el a 25 millió Ft-ot, építés beruházás becsült értéke a 80 millió Ft-ot, akkor ajánlattételi felhívásával hirdetmény feladása nélkül három ajánlattevő felé fordulhat az ajánlatkérő közvetlenül.

12 Hirdetményfeladás 2010. július 01-től külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton és módon kell a hirdetményt a Közbeszerzések Tanácsának megküldeni. A Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) az ajánlatkérő által megküldött hirdetményt ajánlatkérő kérésére megvizsgálja abból a szempontból, hogy megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak. A hirdetmények ellenőrzéséért díjat kell fizetni. A díj megfizetése alól mentesség illeti meg az ezer fő lakosnál kevesebb, míg 50 %-os díjkedvezmény illeti meg a tízezer fő lakosnál kevesebb lélekszámú településeket klasszikus ajánlatkérő esetében.

13 Hasznos információk   Építési beruházás esetén dokumentáció készítése nemzeti (egyszerű) eljárásrendben kötelező.   Bontási eljárásban az ajánlatok formai megfelelőségének ajánlatkérői oldalról történő biztosítása.(80. § (5)-(7) bek.)   Kirívóan alacsonynak értékelt összesített ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatnál az ajánlati elemek megalapozottságáról való ajánlatkérői meggyőződés. (86. §)   Kiegészítő építési beruházás megrendelése esetén hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás alkalmazásának van helye. /125. § (3) bek. a) és 252.§ (1) bek. e)/

14 Hasznos információk A közbeszerzési eljárás során az 14/2010. (X. 29.) NFM rendeletben megtalálható iratminták alkalmazandók. A honlap ugyancsak lehetőséget ad arra, hogy közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tanácsadót keressenek a jegyzékek és kapcsolódó dokumentumok fejezet alatt. A Közbeszerzések Tanácsának egyik feladata a közbeszerzési eljárásokat támogató, segítő tevékenység, ennek keretében kérdéseket is lehet elé terjeszteni a titkarsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu email címre. titkarsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

15 A törvény és a kapcsolódó jogszabályok  a jelenleg hatályos közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. tv.) az EU által támogatott projektek esetén 2004. január 01-től alkalmazandó az időközi módosításokkal kiegészítetten, legutóbbi átfogó módosítása a 2010. évi CXXIX tv. alapján történt, mely 2010. szeptember 15-én lépett hatályba, a törvény azóta is több módosítással volt érintett.  215/2010. Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról,  az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. Korm. rendelet,  14/2010. NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról.

16   Tájékoztatás : MVH Veszprém Megyei Kirendeltség Oszterné dr Ónodi Andrea 88/814-960


Letölteni ppt "Közbeszerzési tudnivalók 2011..  A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott."

Hasonló előadás


Google Hirdetések