Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közbeszerzési tudnivalók.  A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közbeszerzési tudnivalók.  A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek."— Előadás másolata:

1 Közbeszerzési tudnivalók

2  A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében (közbeszerzés).  Az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően - írásban köteles dokumentálni. A közbeszerzés

3 5 kérdés tisztázása a közbeszerzésre kötelezettség megállapításához :  mi a közbeszerzés tárgya,  mi az ajánlatkérői minőségem,  mi a becsült értéke a beszerzésnek,  milyen a támogatás intenzitás,  van-e egybeszámítási kötelezettség.

4 A közbeszerzés tárgya A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, illetőleg szolgáltatás megrendelése, kivéve a szolgáltatási koncessziót. Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a Kbt. 1. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése, vagy építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt. A szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről.

5 Az ajánlatkérői minőség  természetes személy (velük egy tekintet alá esik az egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdálkodó) számára a Közbeszerzési törvény alanyi mentességet biztosít  a klasszikus ajánlatkérők a Közbeszerzési törvény 22. §-ban nevesített ajánlatkérők. Pl. a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása, a helyi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a közalapítvány  gazdálkodó szervezetek, nonprofit szervezetek, egyházak, társadalmi szervezetek stb.

6 Becsült érték A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a 36-40. §-ban foglaltakra tekintettel megállapított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgál- tatást kell érteni.

7 Eljárásrendek A Közbeszerzési törvény két eljárásrendet különböztet meg –nemzeti (egyszerű) eljárásrend, –közösségi eljárásrend. A két eljárásrend értékhatárokhoz kötött, így a becsült érték és a közbeszerzés tárgya szerint kell meghatározni, hogy beszerzésemet melyik eljárásrend alapján kell megvalósítanom.

8 Értékhatárok  Nemzeti eljárásrend : –Árubeszerzés, szolgáltatás : 8 millió Ft. –Építési beruházás : 15 millió Ft.  Közösségi eljárásrend : –Árubeszerzés, szolgáltatás klasszikus ajánlatkérők esetében: 32.861.250,- Ft egyéb ajánlatkérő esetében : 50.737.770,- Ft –Építési beruházás : 1.273.702.050,- Ft

9 Támogatás intenzitás A klasszikus ajánlatkérők támogatás intenzitástól függetlenül közbeszerzési eljárásra kötelezettek. A nem klasszikus ajánlatkérők nemzeti eljárásrendben 75 %-ot meghaladó, közösségi eljárásrendben 50 %-ot meghaladó mértékű Eu. forrásból illetve költségvetési forrásból származó támogatás esetén kötelesek közbeszerzési eljárás lefolytatására.

10 Egybeszámítási kötelezettség A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek –beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt kerül sor és –beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá –rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg.

11 Hirdetményfeladás 2009. április 01-től hirdetményes eljárás keretében lehet a közbeszerzési eljárás ajánlattételi és ajánlati felhívását közzétenni. 2010. július 01-től külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton és módon kell a hirdetményt a Közbeszerzések Tanácsának megküldeni. A Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) az ajánlatkérő által megküldött hirdetményt megvizsgálja abból a szempontból, hogy megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak. A hirdetmények ellenőrzéséért díjat kell fizetni. A díj megfizetése alól mentesség illeti meg az ezer fő lakosnál kevesebb lélekszámú települések esetében a klasszikus ajánlatkérőket. A hirdetmények ellenőrzéséért a Közbeszerzések Tanácsa polgári jogi felelősséggel tartozik.

12 Hasznos információk A közbeszerzési eljárás során az 5/2009. (III. 31.) IRM alapján alkalmazandó iratminták megtalálhatók a www.kozbeszerzes.hu jogszabályi környezet/hirdetmény- minták fejezet alatt. www.kozbeszerzes.hu A honlap ugyancsak lehetőséget ad arra, hogy közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tanácsadót keressenek a jegyzékek és kapcsolódó dokumentumok fejezet alatt. A Közbeszerzések Tanácsának egyik feladata a közbeszerzési eljárásokat támogató, segítő tevékenység, ennek keretében kérdéseket is lehet elé terjeszteni a kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu email címre. kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

13 A törvény és a kapcsolódó jogszabályok  a jelenleg hatályos közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. tv.) az EU által támogatott projektek esetén 2004. január 01-től alkalmazandó az időközi módosításokkal kiegészítetten, legutóbbi átfogó módosítása a 2008. december 22-én kihirdetett 2008. évi CXVIII. Tv. alapján történt, melynek legtöbb rendelkezése 2009. április 01-én lépett hatályba,  162/2004. Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól,  az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31) Korm. rendelet, 2009. október 01-től a 191/2009. Korm. rendelet,  5/2009. IRM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról.


Letölteni ppt "Közbeszerzési tudnivalók.  A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések