Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közbeszerzési tudnivalók

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közbeszerzési tudnivalók"— Előadás másolata:

1 Közbeszerzési tudnivalók
2013.

2 A közbeszerzés A évi CVIII. tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében (közbeszerzés). Az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően - írásban köteles dokumentálni.

3 5 kérdés tisztázása a közbeszerzésre kötelezettség megállapításához :
mi a közbeszerzés tárgya, mi az ajánlatkérői minőségem, mi a becsült értéke a beszerzésnek, milyen a támogatás intenzitás, van-e egybeszámítási kötelezettség.

4 A közbeszerzés tárgya A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, illetőleg szolgáltatás megrendelése, kivéve a szolgáltatási koncessziót. Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a - Kbt. 1. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése, - építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt, - az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközökkel, illetőleg módon történő kivitelezése. A szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről.

5 Az ajánlatkérői minőség
természetes személy (velük egy tekintet alá esik az egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdálkodó) számára a Közbeszerzési törvény alanyi mentességet biztosít – közvetett értelmezés a klasszikus ajánlatkérők a Közbeszerzési törvény 6. §-ban nevesített ajánlatkérők. Pl. a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása, a helyi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a közalapítvány gazdálkodó szervezetek, nonprofit szervezetek, egyházak, társadalmi szervezetek stb.

6 Becsült érték A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a §-ban foglaltakra tekintettel megállapított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgál-tatást kell érteni.

7 Eljárásrendek A Közbeszerzési törvény két eljárásrendet különböztet meg nemzeti (egyszerű) eljárásrend, közösségi eljárásrend. A két eljárásrend értékhatárokhoz kötött, így a becsült érték és a közbeszerzés tárgya szerint kell meghatározni, hogy beszerzésemet melyik eljárásrend alapján kell megvalósítanom.

8 Értékhatárok Nemzeti eljárásrend : Közösségi eljárásrend :
Árubeszerzés, szolgáltatás : 8 millió Ft. Építési beruházás : 15 millió Ft. Közösségi eljárásrend : Árubeszerzés, szolgáltatás klasszikus ajánlatkérők esetében: ,- Ft egyéb ajánlatkérő esetében : ,- Ft Építési beruházás : ,- Ft Utolsó Elnöki tájékoztató az értékhatárról : KÉ évi 21. szám)

9 Támogatás intenzitás A klasszikus ajánlatkérők támogatás intenzitástól függetlenül közbeszerzési eljárásra kötelezettek, amennyiben beszerzésük eléri a közbeszerzés alsó értékhatárát. Az egyéb ajánlatkérők nemzeti eljárásrendben 75 %-ot meghaladó, közösségi eljárásrendben 50 %-ot meghaladó mértékű Eu. forrásból illetve költségvetési forrásból származó támogatás esetén kötelesek közbeszerzési eljárás lefolytatására.

10 Egybeszámítási kötelezettség
Amennyiben egy építési beruházás vagy szolgáltatás-megrendelés, vagy hasonló áruk beszerzésére irányuló közbeszerzés részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a becsült érték meghatározásához az összes rész értékét kell figyelembe venni. Az egybeszámítási kötelezettség és becsült érték megállapításához ajánlott útmutatók : Közbeszerzési Hatóság útmutatója az egybeszámítási szabályokról : - KÉ évi 78. szám Közbeszerzési Hatóság útmutatója az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan: - KÉ 2012 évi 82. szám

11 A egyszerű eljárásrend hirdetmény nélküli eljárása
Árubeszerzés, szolgáltatás becsült értéke ha nem éri el a 25 millió Ft-ot, építés beruházás becsült értéke a 150 millió Ft-ot, akkor ajánlattételi felhívásával hirdetmény feladása nélkül három ajánlattevő felé fordulhat az ajánlatkérő közvetlenül. (Kbt § (7) bek.)

12 Hirdetményfeladás Az ajánlatkérőnek külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton és módon kell a hirdetményt a Közbeszerzések Tanácsának megküldeni. A Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) az ajánlatkérő által megküldött hirdetményt ajánlatkérő kérésére megvizsgálja abból a szempontból, hogy megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak. A hirdetmények ellenőrzéséért díjat kell fizetni. A díj megfizetése alól mentesség illeti meg az ezer fő lakosnál kevesebb, míg 50 %-os díjkedvezmény illeti meg a tízezer fő lakosnál kevesebb lélekszámú településeket klasszikus ajánlatkérő esetében. A hirdetmények kötelező ellenőrzéséről, a hirdetmény ellenőrzésének díjáról és a hirdetményi mintákról a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet rendelkezik.

13 Hasznos információk A honlap lehetőséget ad arra, hogy közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tanácsadót keressenek a „nyilvántartások vezetése” alfejezet alatt. A Közbeszerzések Tanácsának egyik feladata a közbeszerzési eljárásokat támogató, segítő tevékenység, ennek keretében kérdéseket is lehet elé terjeszteni a a honlap „kapcsolatfelvétel” menüpontjáról.

14 Tartalékkeret, szerződésmódosítás
Kbt § (9)   Amennyiben az építési beruházás megvalósítására irányuló szerződésben a felek tartalékkeret kötnek ki, annak értéke nem haladhatja meg a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 10%-át. Kbt § (1) A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha  a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy

15 b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjául szolgált, az ajánlatkérő köteles az eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni. (3) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerződésben foglalt - amennyiben a felek a szerződésben tartalékkeretet kötöttek ki, akkor a tartalékkeret nélkül számított - eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja.

16 A törvény és a kapcsolódó jogszabályok
a jelenleg hatályos közbeszerzési törvény (2011. évi CVIII. törvény.) 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. Korm. rendelet, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

17 ELÉRHETŐSÉG Tájékoztatás : MVH Veszprém Megyei Kirendeltség
Oszterné dr Ónodi Andrea 88/

18


Letölteni ppt "Közbeszerzési tudnivalók"

Hasonló előadás


Google Hirdetések