Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közbeszerzési eljárások ellenőrzése az új Kbt. szerint (a 2011

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közbeszerzési eljárások ellenőrzése az új Kbt. szerint (a 2011"— Előadás másolata:

1 Közbeszerzési eljárások ellenőrzése az új Kbt. szerint (a 2011
Közbeszerzési eljárások ellenőrzése az új Kbt. szerint (a évi CVIII. tv. alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai alapján) Murvai László Saldo Zrt december 11.

2 Belső ellenőr szerepe az eljárásokban
Előzetes kontroll Felhívás és dokumentáció vizsgálata Javaslattétel A 46/2011. Korm.r. szerinti előterjesztés és fedezetigazolás ellenőrzése Folyamatba épített ellenőrzés Külső szakértőként vagy a Bírálóbizottság tagjaként Döntési javaslat értékelése Utólagos ellenőrzés Eljárás lezárását követően Előző év(ek) vizsgálata során Szerződés teljesítésének vagy az ellenérték kifizetésének ellenőrzése részeként

3 Megváltozott jogi környezet
Új Kbt. (keret-törvény) Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény Hatályos január 1-től (2013. július 1-től változások!) Számos végrehajtási rendelet, például: Kizáró okok, alkalmasság: 310/2011. Korm.r. Hirdetményfeladás, hirdetmény-minták: 92/2011. NFM.r. Építési beruházás: 306/2011. Korm.r.

4 Különleges ellenőrzési eljárásrend
Központi költségvetési szervek felügyelete 46/2011. (III.25.) Korm.r. Az eljárás megindítása, és lezárása előtt az NFM jóváhagyása szükséges EU-s forrásból támogatott beszerzések 4/2011. (I.28.) Korm.r. A Közreműködő Szervezet bevonása az eljárás előkészítésébe, illetve utólagos ellenőrzésébe.

5 Központi költségvetési szervek közbeszerzési eljárása
46/2011. (III.25.) Korm.r. a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről Az alanyi hatály alá tartozó ajánlatkérők valamennyi – hazai forrású - eljárására kiterjed (értékhatártól függetlenül) Ellenőrző szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Jelentős időtényező az eljárásoknál: Megindítás előtt 15 munkanappal: előterjesztés (minta szerint), felhívás, dokumentáció, fedezetigazolás „Eredményhirdetés” előtt 5 munkanappal: írásbeli összegezés, nyertesként kihirdetni tervezett ajánlattevő összes irata Szerződés teljesítése, módosítása, közbesz. terv is

6 EU-s támogatásból megvalósuló közbeszerzések
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről ( §) Értékhatártól függő eljárásrend: Uniós értékhatár alatti árubesz. és szolg., 300 M Ft alatti építési beruházás => összegzés a Közreműködő Szervezetnek (a megküldéssel egyidejűleg), 3 napon belül az összes iratot; szerződés-módosítást 7 napon belül Uniós értékhatár feletti árubesz. és szolg., 300 M Ft-ot meghaladó építési beruházás => megindítás előtt 40 nappal a közbesz. dokumentumokat; bontás előtt 10 nappal értesítés, ezt követően valamennyi dokumentumot; szerződésmódosítás 30 nappal előtte.

7 Közbeszerzési értékhatárok 2014.
Közösségi eljárásrend Nemzeti hirdetménnyel (hirdetmény nélkül) Árubeszerzés (kb. 54,56 M Ft) minisztériumok: (kb. 35,46 M Ft) 25 M Ft 8 M Ft Szolgáltatás- megrendelés Szolgáltatási koncesszió nem alkalmazandó (Kbt. 19. § (4) bek.) --- Építési beruházás (kb. 1,364 Mrd Ft) 150 M Ft 15 M Ft Építési koncesszió 100 M Ft

8 Egybeszámítási szabály
Változott a korábbi szabályozáshoz képest Egybeszámítandó: Amennyiben egy építési beruházás vagy szolgáltatás-megrendelés, vagy hasonló áruk beszerzésére irányuló közbeszerzés részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a becsült érték meghatározásához az összes rész értékét kell figyelembe venni. Korábbi szabályozás helyett funkcionális megközelítés. Az iránymutatást a törvény indoklása adja meg (lásd a következő diákat)

9 Egybeszámítási szabály a Kbt. indoklása szerint 1.
Az Európai Unió közbeszerzési irányelvei és a hozzájuk kapcsolódó uniós bírósági gyakorlat azt követeli meg, hogy az ajánlatkérő – értékét tekintve – ne bontson részekre olyan közbeszerzéseket, amelyek funkcionális megközelítésben egy egységes beszerzésnek minősülnek. A beszerzés egységének megítéléséhez az Európai Bíróság gyakorlatában a műszaki-gazdasági funkcionális egység az irányadó szempont (C-16/98. sz., Bizottság v. Franciaország; C-574/10. sz., Bizottság v. Németország ügyben hozott ítéletek Áru és szolgáltatás megrendelések esetében a közbeszerzés műszaki és gazdasági funkcionális egysége elsősorban abban érhető tetten, hogy a szolgáltatások vagy áruk egyetlen cél megvalósítását szolgálják és emellett tartalmilag is hasonlóak vagy funkciójuk betöltésére együttesen alkalmasak. Áruk tekintetében hasonló áru alatt olyan termékeket kell érteni, amelyek azonos vagy hasonló felhasználásra szolgálnak, például különféle élelmiszerek vagy különböző irodabútorok. Tipikusan egy az adott területen működő gazdasági szereplő tartana ilyen termékeket árukészletében.

10 Egybeszámítási szabály a Kbt. indoklása szerint 2.
Az egyetlen közbeszerzés jellemzője a fenti tényezők mellett az időbeli összefüggés is, amely nem feltétlenül jelent teljes egyidejűséget vagy folyamatosságot, de ha az egyes szerződések megkötése között valamilyen oknál fogva hosszabb idő telik el, az megbonthatja a beszerzések egységét. A beszerzések egy egységként történő értékelését az uniós gyakorlat értelmében egyéb tényezők is alátámaszthatják az adott esetben pl. az egységes tervezés és döntés. Nem kell egybeszámítani a hasonló, de funkcionálisan nem összefüggő, eltérő célra irányuló és különállóan megvalósított szolgáltatások beszerzésének értékét akkor sem, ha az ajánlatkérő már mindkét beszerzésre rendelkezik forrással. Egybe kell azonban számítani azokat a szerződéseket, amelyek egyetlen célra irányulnak és tartalmilag is hasonlóak vagy funkciójuk betöltésére együttesen alkalmasak, akkor is, ha az ajánlatkérő még nem rendelkezik mindegyik szerződésre forrással. Az uniós források gyorsabb és hatékonyabb felhasználásához is hozzájárul a módosítás azáltal, hogy nem követeli meg az eltérő projektekhez kötődő hasonló szolgáltatások egybeszámítását – feltéve hogy sajátos körülmények, pl. hogy az ajánlatkérő egy időben összevontan bonyolítja a beszerzést – nem alapozzák meg kifejezetten a szerződések egységét.

11 Egybeszámítási szabály a Kbt. indoklása szerint 3.
A funkcionális szemlélet alapján nem mondható ki kategorikusan, hogy többféle tárgyú szerződés értéke biztosan nem lehet egybeszámítandó. Vannak ugyanis olyan szorosan, szükségszerűen egybe tartozó vegyes tárgyú beszerzések [Kbt. 8. § (1) bekezdése], amelyek részekre bontása szintén jogellenes lehet, maga az irányelv rendelkezik róla például, hogy az árubeszerzés magában foglalhatja a beállítási és üzembe helyezési mellékszolgáltatásokat. Szolgáltatások és áruk tekintetében a Kbt. módosításának szövege [18. § (2) bekezdés] az irányelvekhez igazodik, és nem részletezi a figyelembe veendő szempontokat, a funkcionális egység megítéléséhez az indokolásban kifejtettek a jogalkotó álláspontja szerint az Európai Bíróság gyakorlatából adódóan irányadónak tekinthetők; A Kbt. hatályos szövege a vegyes, de egybe tartozó közbeszerzések esetét a 13. § (3) bekezdésében szabályozza, a továbbiakban a 18. § (2) bekezdésének új megfogalmazásához képest a 13. § (3) bekezdése nem kivételes szabályt fog jelenteni, hanem illeszkedik a Kbt. funkcionális egységből kiinduló értelmezésébe.

12 Hirdetmény nélküli eljárások
122. § (7) bek. a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos (kötelező tárgyalást tartani) 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli eljárás (min. 15 napos ajánlattételi határidő) Bizonyos értékhatár alatt alkalmazhatók: 25 M Ft alatti árubeszerzés és szolgáltatás 150 M Ft alatti építési beruházás Legalább 3 ajánlattevő felkérésével, amelyek Vélhetően teljesíteni tudják az alkalmassági feltételeket; Lehetőleg biztosítani kell a KKV-k részvételét Ajánlattevők kiválasztása meghatározza a versenyt

13 Hirdetmények közzététele
Közzététel szabályai, hirdetményminták: 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet Hirdetményellenőrzés kötelező, ellenőrzés ismét díjköteles (fix díjak): Felhívás: Ft Eredményről szóló tájékoztató: Ft Felhívás módosítása, egyéb hirdetmény: Ft Mentesség az 1000 fő alatti, 50 % kedvezmény a fő alatti településeknek (kedvezményezett kistérségben) Hirdetményfeladás kizárólag elektronikus úton Ajánlatkérő regisztrációja a KBEJ-ben; Lebonyolító megbízása esetén e-meghatalmazás

14 Dokumentáció Kötelező készíteni (kivéve hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban, és nemzeti eljárásban, ha a beszerzés tárgya nem építési beruházás) Tartalmazza a szerződéstervezetet (kivéve a tárgyalásos eljárást) Hirdetmény nélküli eljárásban a dokumentációért ellenérték nem kérhető Nyílt eljárás 45 napos ajánlattételi határideje 5 nappal rövidíthető a dokumentáció térítésmentes elektronikus hozzáférhetővé tétele esetén Dokumentáció ellenértékét csak a nyertes ajánlattevőnek kell megfizetni (az eredményhirdetést követően)

15 Részekre történő ajánlattétel, szerződés időtartama
Kötelező megvizsgálni a részekre történő ajánlattétel biztosítását (46. § (3) bek.) Figyelembe véve a gazdasági, műszaki és minőségi szempontokat (ésszerűség) 125. § (8) bek.: Szerződés időtartamát úgy kell meghatározni, hogy a szerződés ne kösse határozatlan vagy aránytalanul hosszú határozott időtartamra (amely a verseny fenntartása és a közpénzek hatékony elköltésének céljával ellenkezik) Figyelembe vehető a szerződés tárgya, a konstrukció és a szükséges ajánlattevői befektetés

16 Kiegészítő tájékoztatás, ajánlatok bontása
Kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal kell megadni Ha a válaszadási határidő előtti 4 napon belül érkezett a kérdés, ajánlatkérő dönthet: Nem ad választ (ha a válasz nem szükséges az ajánlattételhez) Megadja a tájékoztatást a fenti határidőn belül Ha a válasz szükséges az ajánlattételhez, de nincs elegendő idő, akkor az ajánlattételi határidő meghosszabbításával válaszolhat Új szabály: a bontás megkezdése előtt ismertetni kell a becsült értéket és a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét Elkésett ajánlatokat is fel kell bontani (utólag), és adatait szerepeltetni kell az iratok között Új szabály július 1-től: az ajánlatok csak 1 papíralapú példányban kérhetők be (+1 elektronikus szkennelt változat)

17 Változások a bírálati szakaszban
A kizáró okok és alkalmassági feltételek szabályozása rendeleti szintre került (310/2011. Korm.r.) Bővültek az ajánlatkérő által ellenőrizendő kizáró okok Új szabályok az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekre Aránytalanul alacsony árra vonatkozó indokláskérés objektív feltétele megváltozott Szakmai ajánlat kismértékű módosításának lehetősége Off shore cégek elleni kizáró ok Kartellgyanú kritériumainak eltörlése

18 Ajánlatkérő által ellenőrizendő kizáró okok
Cégkivonatok lekérése a oldalról (a Kbt. 56. § (1) bek. a), b), c), d), ka) és kb); az 57. § (1) bek. d) pontok tekintetében) Közbeszerzési Hatóság nyilvántartása a közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott ajánlattevőkről a oldalon (a Kbt. 56. § (1) bek. d) pontja tekintetében) Nemzeti Adó és Vámhivatal nyilvántartása a köztartozásmentes adózói adatbázisról a oldalon (a Kbt. 56. § (1) bek e) pontja tekintetében, amennyiben releváns) Nemzeti Adó és Vámhivatal nyilvántartása a be nem jelentett alkalmazottakat foglalkoztatókról a oldalon (a Kbt. 56. § (1) bek ga) pontja tekintetében) Nemzeti Munkaügyi Hivatal nyilvántartása a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési és engedélykérési szabályok megsértését elkövető foglalkoztatókról a oldalon (a Kbt. 56. § (1) bek ga) és gb) pontja tekintetében – től hatályon kívül) Nemzeti Munkaügyi Hivatal nyilvántartása a bérkompenzációt elmulasztó foglalkoztatókról a oldalon (a évi XCIX. törvény 6. §-a tekintetében)

19 Újdonságok az alkalmassági feltételeknél
Számviteli beszámoló: új vállalkozásoknál az árbevételi követelményt az ajánlatkérő határozza meg Árbevétel kérhető kizárólag a közbeszerzés tárgyáról is Referencia: felhívás feladásától/megküldésétől visszafelé számított 3 év (36 hónap) Más szervezet erőforrásaira támaszkodás: gazdasági-pénzügyi alkalmasság esetén az egyéb szervezet kezességvállalása (ajánlattevő fizetésképtelenségére) referencia esetén nyilatkozat a bevonás módjáról (a szakmai tapasztalat felhasználásához) NFÜ korlátozó intézkedései: Legfeljebb 2 referencia Legfeljebb 5 éves gyakorlat a szakembereknek

20 Aránytalanul alacsony ár
Indokláskérés kötelező, ha az ellenszolgáltatás legalább 20 %-kal eltér a becsült értéktől Ha az indokolás nem elégséges a megalapozott döntéshez, akkor kötelező újabb tájékoztatást kérni Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, hogy megalapozott döntés születhessen Ajánlatkérő a döntéshez a többi ajánlattevőtől is kérhet be összehasonlító adatokat.

21 Szakmai ajánlat módosítása
A Kbt. alapesetben tiltja a szakmai ajánlat módosítását. A 67. § (8) bekezdése ettől eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során engedi az ajánlatban – tehát a szakmai ajánlatban is - előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítását, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

22 Kizáró ok az off shore cégek ellen
Kbt. 56. § (1) bek. kc) pontja határozza meg. E pont tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkozni kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet „szabályozott tőzsdén” jegyeznek-e. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, akkor a vezető tisztségviselő.

23 Tisztességtelen piaci magatartás, versenykorlátozás
A Kbt. 28. § (2) bekezdése már nem tartalmaz példálózó felsorolást. Irányadó a Tpvt. (1996. évi LVII. törvény) 11. §-a. Kartellgyanú alapos indokai: Egyeztetett árak Ajánlatok formai azonossága Nyertes ajánlattevő visszalépése Gyanú esetén kötelező a bejelentés a GVH-nek (előírt formanyomtatvány nélkül). Főleg hirdetmény nélküli eljárások esetén kaphat jelentőséget.

24 Ellenszolgáltatás kifizetése
Alvállalkozó bevonása esetén is egyszakaszos kifizetés (kiv.: építési beruh.) Fizetési határidő max. a számla kézhezvételének napját követő 30 nap (Ptk. 292/B. §). Kivéve indokolt esetben, és ha a felek az ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében „állapodtak meg” (de ekkor is max. 60 nap lehet) Részletfizetésre lehetőség van Art 36/A. §-a továbbra is alkalmazandó (havonta 200 ezer Ft feletti kifizetés esetén 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolás). Teljesítési igazolás 15 napon belül (építési beruh.: átadás-átvételi eljárás max. 25 nap lehet)

25 Biztosítékok mérlegelése
Továbbra is megkülönböztetünk ajánlati biztosítékot és teljesítési biztosítékot Ajánlati biztosíték kizárólag az 59. § szerinti módokon teljesíthető, igazolása az ajánlatban kötelező Teljesítési biztosítékról az ajánlatban csak nyilatkozni kell, igazolása csak a szerződés-kötésre (vagy a jótállás kezdetére) szükséges Mértéke legfeljebb 5% lehet (Kbt §) A nyertes ajánlattevő a biztosíték formái között áttérhet

26 Szerződés teljesítése, módosítása
Szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató hirdetmény kötelezettsége megszűnt (visszamenőleges hatállyal: Kbt § (2) bek.), de a KBA-ban meg kell jelentetni a 31. § (1) bek. e) alapján A teljesítésben - a 128. § (3) bekezdése szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Alvállalkozó személye nem módosítható, ha az alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Szerződés módosítására kifejezett tiltások a 132. §-ban (pl. az ellenérték 5%-os növekedése) Szerződés módosításáról hirdetmény (15 munkanapon belül) – Kbt. 30. § (4) bek.

27 Építési beruházás jellegzetességei 1.
306/2011. (XII.23.) Korm. r. KH útmutatója: 82/2012. K.É. ( ) Dokumentáció kötelező, melynek tartalma kötött, pl: Árazatlan költségvetés (ajánlattétel alapja – végső ajánlattételkor is) Engedély- vagy bejelentésköteles beruházás (kivitelezés) esetén a kivitelezési tervdokumentáció (191/2009. Korm.r. 1. melléklete szerint) Jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedély (ha ezt jogszabály előírja) Tervezővel kötött szerződés feltételeiben biztosítani kell, hogy annak alapján a nyertes ajánlattevő (jogdíj fizetése nélkül) jogosult legyen a tervek felhasználására. Nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

28 Építési beruházás jellegzetességei 2.
A teljesítés határidejében vizsgálni kell az építésügyi felügyeletnek történő bejelentést, és az ügyintézési határidőt (teljesítési határidőre vonatkozó ajánlati elem vizsgálata során) => 37/2007 (XII.13.) ÖTM rendelet Előleg: ha a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, az ajánlattevő a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 10 millió forint előlegként történő kifizetését kérheti (Kbt § (1) bek.), melynek kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kötelező. Hat hónapot meghaladó és egyben ötvenmillió forintot meghaladó összegű szerződések esetén az ajánlatkérő köteles részszámlázási lehetőséget biztosítani. Alvállalkozó bevonása esetén az ellenérték kifizetése a Ptk. 292/B. §-tól eltérően „kétütemű” (Korm.r. 14. §)

29 Tartalékkeret, pótmunka
Tartalékkeret kikötésére lehetőség van, de annak értéke nem haladhatja meg a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 10 %-át (Kbt § (9) bek.). Tartalékkeret összege beleszámít a becsült értékbe Felhasználható a beruházás rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges pótmunkák ellenértékének elszámolására. Előre rögzítése esetén nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét (306/2011. Korm.r. 7. §). Tartalékkeret hiányában a pótmunka elrendelése: Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárással (94. § (3) bek. a) pontja szerinti kiegészítő építési beruházásra, ha annak értéke az eredeti beruházás becsült értékének felét nem haladja meg) Szerződésmódosítással, ha annak feltételei a Kbt § szerint fennállnak (pl. az eredeti ellenérték legfeljebb 5 %-kal növekedik)

30 Nem hirdetmény útján közzéteendő adatok (Kbt. 31. §)
Elsősorban a Közbeszerzési Adatbázisban (és csak másodsorban az ajánlatkérő honlapján, ha a KBA-ban nem lehetséges) Számos adatra vonatkozik: Közbeszerzési tervet (és módosításait) Előzetes vitarendezés adatait Megkötött szerződéseket Szerződés teljesítésének adatait Éves statisztikai összegzést

31 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Közbeszerzési eljárások ellenőrzése az új Kbt. szerint (a 2011"

Hasonló előadás


Google Hirdetések