Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közbeszerzési tájékoztató

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közbeszerzési tájékoztató"— Előadás másolata:

1 Közbeszerzési tájékoztató

2 Vonatkozó szabályozás:
2011. évi CVIII.tv. A közbeszerzésekről (Kbt.) 23/2007. (IV. 17.) FVM. rendelet (Vhr.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

3 A módosítás alapja, dimenziói
Európai Bírósági esetjog Hazai gyakorlati tapasztalatok Tagállami jog-összehasonlítás 2. Módosítás dimenziói: Új törvény Új felhatalmazó rendelkezések Intézményrendszer

4 A jelenlegi törvény szerkezete
Rész Tartalom I. Általános szabályok II. EU eljárásrend szabályozása III. Nemzeti eljárásrend szabályozása IV. Szerződésekkel kapcsolatos szabályok V. Jogorvoslat VI. Közbeszerzések Tanácsa

5 Az új törvény felépítése
I. rész Általános rendelkezések I. fej Célok, alapelvek II. fej Értelmező rendelkezések III. fej Személyi és tárgyi hatály IV. fej Ajánlatkérők és gazdasági szereplők V. Közzététel és kommunikáció II. rész EU értékhatárt elérő értékű beszerzések szabályai VI. A felhívás VII. Közbeszerzés tárgya, műszaki leírás VIII. A dokumentáció XI. Ajánlattevők, részvételre jelentkezők X. Benyújtás, felbontás XI. Bírálat XII. Eljárások fajtái XIII. Építési koncesszió XIV. Közszolgáltatók III. rész Nemzeti eljárásrend IV. rész Közbeszerzési szerződések XV. Szerződés V. rész Jogorvoslat

6 A törvény célja, alapelvei, I. fejezet
A verseny tisztasága, átláthatóság, nyilvánosság Közpénzek ésszerű felhasználása- hatékony és felelős gazdálkodás elve KKV, fenntartható fejlődés, szociális célkitűzések, jogszerű foglalkoztatás Esélyegyenlőség , egyenlő bánásmód Jóhiszeműség, tisztesség, rendeltetésszerű joggyakorlás Egyenlő elbánás Nemzeti elbánás az EU-ban letelepedett ajánlattevők és a közösségi áruk számára Az EU –n kívüli ajánlattevők és nem közösségi áruk számára a MK és az EK nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani Főszabály az eljárás nyelve magyar A törvény kogens, eltérés csak annyiban lehetséges, ahogyan azt a törvény megengedi

7 Értelmező rendelkezések, 2. fejezet
Ajánlattevő – Részvételre jelentkező -változott Alvállalkozó-változott Erőforrást nyújtó szervezet- kikerült az értelmező rendelkezések köréből Dinamikus beszerzési rendsz., e-árlejtés, e-út Gazdasági szereplőre vonatkozó értelmező rendelkezés újként szerepel Közbeszerzési eljárás megkezdése- változott Tárgyalásos eljárás-változott

8 A törvény alkalmazási köre III. fejezet 5. §
Ajánlatkérőként meghatározott szervezetek Visszterhes szerződés megkötése céljából Megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében Kötelesek közbeszerzést lefolytatni.

9 A Kbt. Szabályozási rendszere
Értékhatárok Ajánlatkérők Beszerzés tárgya Cél: az eljárásfajta meghatározása, amennyiben a tv. hatálya alá tartozik az ajánlatkérő és a beszerzés tárgya

10 A közbeszerzési eljárások alanyai
Ajánlattevők Természetes személyek Jogi személyek Jogi személyiség nélküli szervezetek Ajánlatkérők un. „klasszikus” ajánlatkérők – közös ajánlatkérők un. „közszolgáltatók” Konzorciumok

11 Ajánlatkérők 6. § Közszolgáltatók
Minisztérium, központosított közbeszerzés során ajánlattételre feljogosított szervezetek (klasszikus ajánlatkérők) Állam, önkormányzat, költségvetési szerv, közalapítvány (klasszikus ajánlatkérők) Közjogi szervezet (közérdekű de nem ipari vagy kereskedelmi jellegű tevékenység végzésére hozták létre, vagy ilyen tevékenységet lát el, ha meghatározó befolyással van rá a Kbt. 6. § (1) bek hatálya alá tartozó szervezet. Nem lényeges hogy más tevékenységet is ellát) (klasszikus ajánlatkérők) In-house – szervezet 9. § (1) bek. k. pont Közszolgáltatók Támogatott szervezet – több mint 50 % Önkéntes alkalmazó

12 A közbeszerzés tárgyai
Árubeszerzés Építési beruházás Építési koncesszió Szolgáltatás megrendelése Szolgáltatási koncesszió Ha több közbeszerzési tárgya van a szerződésnek – a meghatározó értékű tárgy szerint kell minősíteni

13 Általános kivételi kör 9. §
Minősített adat, nemzetbiztonsági érdek Védelmi, katonai, rendvédelmi, rendészeti célok Nemzetközi szerződés, nemzetközi szervezet eljárásrendje Elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása, rendelkezésre bocsátása vagy igénybe vétele Központosított közbeszerzés az igénybe vevők részére Építési és szolgáltatási koncesszió – ha közszolgáltatásként a XIV. fejezet alá tartozna Szolgáltatási koncesszió – Hatóság értesítésével Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás – külön törvény In-house megállapodások Helyi önkormányzat kötelező közoktatási feladatainak ellátása Ingatlan vásárlás Értékpapír kibocsátás, eladás, vétel, átruházás Műsorszám vétel, fejlesztés, előállítás Választottbíróság, békéltetés, Munkaszerződés, közszolgálati jogviszony Kutatás-fejlesztési szolgáltatás , ha eredménye nem csak ajánlatkérőnél hasznosul 6. § (1) a)-c) kizárólagos jog alapján nyújtja a szolgáltatás 6. § (1) a)-c) közfeladat végzésének átadása, nyereség nélkül

14 In-house megállapodások 9. § (1) k)
1. típus Klasszikus ajánlatkérő a tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel köt Közfeladat, közszolgáltatás ellátásával, vagy annak megszervezésével kapcs. Feladat ellátására Teljes körű ellenőrzési jog, stratégiai célok és döntések alapvető befolyásolása Adott üzleti év nettó árbevételének 80%-a ajánlatkérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik. 2. típus Klasszikus ajánlatkérő Olyan gazdálkodó szervezet köt, amelynek tulajdonosa az ajánlatkérőn kívül kizárólag más klasszikus ajánlatkérő tulajdonosa van Adott üzleti év nettó árbevételének 80%-a ajánlatérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik Max 5 évre köthető ilyen típusú megállapodás

15 Közbeszerzési értékhatárok 10. §
Közösségi – Európai Bizottság állapítja meg Nemzeti (egyszerű) közbeszerzési – éves költségvetési törvény állapítja meg Közbeszerzési Hatóság év elején közzéteszi Közös jellemzők: - alanyonként eltérő - közbeszerzési tárgyanként eltérő - beszerzési tárgycsoporton belül is van eltérés

16 Értékhatárok – klasszikus ajánlatkérők
Közösségi eljárásrendben Áru és szolgáltatás beszerzés esetében euró (a korábbi euró értékhatár helyett) Ft; euró (a korábbi euró értékhatár helyett) Ft; Építési beruházás és építési koncesszió esetében euró (a korábbi euró értékhatár helyett) Ft. Nemzeti eljárásrendben a évi költségvetésről szóló éviCXXX. törvény 87. §-ának (1) bekezdése értelmében: árubeszerzés esetében: 8 millió Ft Építési beruházás esetében: 15 millió Ft Építési koncesszió esetében: 100 millió Ft Szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió Ft Szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió Ft

17 Értékhatárok - közszolgáltatók
Közösségi eljárásrendben Árubeszerzés : euró (a korábbi euró értékhatár helyett) Ft Építési beruházás : euró (a korábbi euró értékhatár helyett) Ft Szolgáltatás megrendelése: euró (a korábbi euró értékhatár helyett) Ft Nemzeti eljárásrendben Árubeszerzés millió Ft Építési beruházás millió Ft Szolgáltatás megrendelése 50 millió Ft

18 Becsült érték 11. §-18. § Egybe kell számítani
Közbeszerzés megkezdésekor Tárgyáért általában kínált vagy kért ÁFA nélkül számított 12.§-18.§ alapján megállapított Legmagasabb összegű ellenszolgáltatást kell érteni (becsült érték) Az ajánlatkérő által fizetett díj, jutalék az ajánlattevők, jelentkezők részére is beleszámít. Egybe kell számítani Hasonló áruk beszerzésére, vagy szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződések értékét amelyekkel kapcsolatban a beszerzési igény egy időben merül fel ugyanazon építési beruházásra megvalósítására irányuló szerződés értékét. Kisebb értékű kivétel Részekre történő ajánlattétel lehetősége esetén minden rész értékét egybe kell számítani Külképviseletenként ill. országgyűlési képviselőcsoportok részére történő beszerzést külön kell számítani

19 Egyes beszerzési tárgyak becsült értéke
Áru, melynek tárgya dolog használatára, hasznosítására vonatkozó jog megszerzése Áru vagy szolgáltatás, mely rendszerek, időszakonként visszatérően kötött szerződésre vonatkozik Szolgáltatás, mely nem tartalmazza a teljes díjat Tervpályázat Építési beruházás Keretmegállapodás

20 Alkalmazandó eljárásrend 19. § -20. §
II. rész Közösségi értékhatár elérő vagy meghaladó Építési koncesszió a XIII. fej szerinti különös szabályokat kell alkalmazni Tervpályázatra vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg Közszolgáltatók esetében – XIV. fejezet III.rész Közösségi értékhatár alatt, nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó 4. melléklet szerinti szolgáltatások Jogi szolgáltatás esetén egyáltalán nem kell közbesz elj, az uniós értékhatárt elérő értékű szerződés megkötéséről hirdetményt kell közzé tenni Szolgáltatás koncesszió

21 Ajánlatkérőkre és gazdasági szereplőkre vonatkozó rendelkezések 21-29
Az ajánlatkérő eljárása Kbt hatály alá tartozás, változás bejelentése A lebonyolításra javára ajánlatkérőként eljáró más ajánlatkérőt hatalmaz meg Közös ajánlatkérés lehetősége Közbeszerzési Hatóság naprakész nyilvántartást vezet az ajánlatkérőkről Ajánlatkérő közbeszerzési szabályzata Előkészítés, lefolytatás, belső ell. felelősségi rendje, dokumentálási rend, döntésért felelős személy, testület Közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelem szükséges Bírálóbizottság – 3 tag min. Bírálat (írásbeli szakvéleményt), döntési javaslatot készít a döntést hozó részére, munkájáról jegyzőkönyv készül,amelynek része a tagok indoklással ellátott bírálati lapjai Döntéshozó nem lehet a bb-tagja

22 Gazdasági szereplőkre vonatkozó szabályok
Közös ajálattétel 25. § Képviselő kijelölése- kötelező Minden nyilatkozat közös Képviselővel kell kommunikálni Egyetemleges felelősség Nem változhat az eredeti felállás ajánlattétel, részvételi jelentkezést követően 25. %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 26. § Közös ajánlattevőként való megjelölés kötelező Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem kötheti gazdálkodó szervezet alapításához, a nyertes ajánlattevőtől gazdasági társaság alapítása megkövetelhető Jogi forma, min jegyzett tőke, tev kör, ellenőrzés írható elő

23 Klasszikus ajánlatkérők közbeszerzési kötelezettsége
klasszikus ajánlatkérőknél a közbeszerzési kötelezettség megállapításához egyetlen szempont vizsgálata szükséges: - a közbeszerzés értéke (az egybeszámítási szabály alkalmazásával) Klasszikus ajánlatkérők amennyiben beruházásaik értéke eléri a vonatkozó közbeszerzési értékhatárt a támogatási intenzitástól függetlenül kötelesek közbeszerzési eljárást lefolytatni

24 Támogatott szervezetek közbeszerzési kötelezettsége
Támogatott szervezetek: gazdálkodó szervezetek (kivéve az egyéni vállalkozót, természetes személyt), társadalmi szervezetek, egyházak stb. A közbeszerzési kötelezettség megállapításához két szempont együttes fennállása vizsgálandó: - a közbeszerzés értéke (az egybeszámítási szabály alkalmazásával) - támogatási intenzitás: a beruházás támogatása költségvetési és EU-s forrásból A támogatási intenzitás vizsgálata: - amennyiben a beruházás becsült értéke eléri a közösségi értékhatárt a támogatott szervezetek közbeszerzésre kötelezettek, amennyiben a beruházás többségi részben (50%-ot meghaladó) költségvetési és EU-s forrásból kerül megvalósításra - amennyiben a beruházás becsült értéke eléri a nemzeti értékhatárt a támogatott szervezetek közbeszerzésre kötelezettek, amennyiben a beruházás 50%-ot meghaladó költségvetési és EU-s forrásból kerül megvalósításra

25 Közbeszerzés folyamata I.
Közbeszerzési eljárás megindítása ajánlati/ajánlattételi felhívással A felhívás lényeges elemei Kbt 38.§ bekezdése alapján: az ajánlatkérő nevét, címét, telefon- és telefaxszámát és elektronikus levelezési címét; A közbeszerzési eljárás fajtáját; A dokumentáció és kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, helyét, pénzügyi feltételeit; a közbeszerzés tárgyát, illetőleg mennyiségét a szerződés meghatározását; a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét; a teljesítés helyét; az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozást; az ajánlatok értékelési szempontját; Kizáró okokat és a megkövetelt igazolási módokat; az alkalmassági követelményeket; a hiánypótlás lehetőségét;

26 Közbeszerzés folyamata II.
az ajánlattételi határidőt; az ajánlat benyújtásának címét; az ajánlattétel nyelvét (nyelveit), azzal, hogy a magyar nyelven történő ajánlattétel lehetőségét minden esetben biztosítani kell; az ajánlat(ok) felbontásának helyét, idejét; Ajánlati kötöttség minimális időtartamát; az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napját; a részajánlat (amennyiben lehetséges kötelező is!), többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetőségét vagy kizárását; Ajánlati biztosíték előírása; Uniós támogatás esetén az érintett projektre vonatkozó adatokat fel kell tűntetni

27 Közbeszerzés folyamata III.
Milyen igazolások és nyilatkozatokat kell csatolni az ajánlattevőnek az ajánlata mellékleteként Kiegészítő tájékoztatás kérése és adás – abban az esetben ha ellentmondások vannak a felhívás és a dokumentáció között, illetve nem egyértelmű előírást tartalmaznak (közösségi eljárás: 10/6 nap, egyszerű eljárás: 5/3 munkanap) Az 5. pontra feltett kérdésekre az ajánlatkérőnek az határidő lejárta előtt válaszolnia kell Az ajánlattevő elkészíti formai és tartalmi szempontból is megfelelő ajánlatot. Ajánlat bontása (a határidő lejártát követően) – ismertetik a felolvasólap tartalmát, az ajánlattevő jelen lehet. Ajánlatok értékelése – ha szükséges hiánypótlás Eredményhirdetés –helyett összegzés kiosztása Szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel

28 Hiánypótlás 67. § Jellege: kötelező, teljes körű
Az ajánlatkérő köteles azonos feltételekkel biztosítani ennek lehetőségét az ajánlattevők és részvételre jelentkezők részére. Minden ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül írásban értesíteni kell a hiánypótlásról. Arra irányul, hogy az ajánlat vagy részvételre jelentkező megfeleljen a felhívás, a dokumentáció vagy jogszabályok előírásainak- ennek érdekében a részvételi jelentkezésben szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet. Új gazdasági szereplőt nem lehet bevonni a hiánypótlás keretében az eljárásba. Önkéntes hiánypótlás lehetősége adott Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi felhívásban nem szereplő hiányt észlel, azonban hiánypótlás egy témára csak egyszer lehetséges A hiánypótlás adása nem járhat alapelv sérelmével és tartalmi ajánlat nem módosulhat Nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítása lehetséges –amely az ajánlattevők közötti verseny eredményét, értékelési sorrendet nem befolyásolja.

29 Egyszerű eljárásrend III.
1. opció: szabadon kialakított saját eljárásrend alkalmazása 123. § alapján Csak áru és szolgáltatás esetében Szabályok közzététel a felhívásban Egy eljárásfajta alkalmazása egy eljárásban Rendes hirdetményminta alkalmazása Törvényben meghatározott kizáró októl eltérek nem határozhatók meg Főszabály nyilvánosság, hirdetmény nélküli csak a törvényben meghatározott esetekben (122. §), Esélyegyenlőség, verseny biztosítása szükséges 2. opció: II. részben meghatározott (közösségi rezsim) szabályok alkalmazása, 122. §-ban foglalt eltérésekkel Építési beruházás esetén dokumentáció kötelező Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazási lehetőség II. rész alapján, ha az árúbeszerzés v. szolgáltatás becsült értéke nem éri el a 25 M Ft-ot, Építési beruházás esetén pedig a 150 M Ft-ot

30 Közbeszerzés dokumentumai
Hivatalhoz benyújtandó dokumentumok: Pártatlansági nyilatkozatok Ajánlat/ajánlattételi felhívás, és annak módosításai a megjelenésre történő hivatkozással Kiegészítő tájékoztatás Ajánlatbontási jegyzőkönyv Beérkezett ajánlatok 1–1 példánya Jelenléti ívek, jegyzőkönyvek Hiánypótlási levelezés Bírálati lapok, bírálati jegyzőkönyv Eredményről szóló tájékoztató a megjelenésre történő hivatkozással, helyett összegzés Szerződés Szerződés módosításáról szóló hirdetmény a megjelenésre történő hivatkozással Szerződés teljesítéséről szóló hirdetmény a megjelenésre történő hivatkozással

31 Előzetes vitarendezés 79. § (1)
2010. január 1.-től kötelező a jogorvoslati eljárás megindítása előtt, ha az ajánlattevő nem ért egyet az írásbeli összegzésben foglalt valamely ténnyel, vagy az ajánlatkérő bármely eljárási cselekményével, dokumentumával. Határidő: jogsértésről történő tudomásszerzést követő 3. munkanap. Kérelemben meg kell jelölni az írásbeli összegzés, egyéb dokumentum, eljárási cselekmény jogsértőnek tartott elemét, az álláspontot alátámasztó tényeket adatokat, és bizonyítékokat. Faxon, vagy elektronikusan kell a kérelmet elküldeni. Ajánlatkérő válasza: kérelem megérkezését követő 3. munkanap. A kérelem benyújtását követő 10. napig a szerződés nem köthető meg

32 Közbeszerzés sikere I. hogy az ajánlatkérő biztosítsa az esélyegyenlőséget. Ajánlati felhívás és dokumentáció egyértelmű megfogalmazása Ajánlattevő ezen elvek mentén kérjen kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőtől. A Kbt. előírja, hogy a beszerzés tárgyának műszaki követelményeit úgy kell meghatározni, hogy minden ajánlattevő eséllyel tehessen ajánlatot, így ezeket célszerűen szabványokra hivatkozással kell megadni.

33 Közbeszerzés sikere II.
Ellenőrző lista készítése A felhívásnak és a dokumentációnak a Kbt.-ben is szabályozott kérdéseiről szóló részei összhangban vannak-e a Kbt.-vel. A felhívás és a dokumentáció összhangban vannak-e egymással. A Kbt.-ben nem meghatározott feltételek megfogalmazása alapján nyilvánvaló-e, hogy az ajánlattevőnek miként kell teljesítenie a feltételt. Egyértelműek-e az időpont meghatározások?

34 Közbeszerzési értékhatár alatt
Nem minősül közbeszerzésnek, DE Dokumentálhatóság elszámoltathatóság Írásos ajánlatkérés, ajánlat és megrendelő Ajánlatkérés minimális információi Ajánlatkérő neve, címe, pecsét Ajánlattételi határidő Szállítási határidő Árubeszerzés: eszköz megnevezése, paraméterei Szolgáltatás: szolgáltatás rövid leírása, részfeladatok, jelentések Legalább 3 írásos ajánlat, ajánlatok értékeléséről rövid írásos értékelés

35 Fontos tudnivalók A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (Vhr.) 33. § (4) alapján: Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, a művelet megvalósításának határideje Gépbeszerzés (2 év) esetén 6 hónappal, építési beruházás (3 év) esetén 12 hónappal meghosszabbodik (a művelet megkezdésének időpontjától számítva)

36 A művelet megkezdésének időpontja:
a gép, berendezés, technológia beszerzése esetén a megrendelés (vételi szándék) írásban történő bejelentése, vagy az adásvételi szerződés megkötése, illetve a számlán szereplő teljesítés dátuma közül a legkorábbi; építési beruházás esetében a kivitelezői szerződés megkötésének napja,ennek hiányában vagy közbeszerzés esetén az építési naplóba történő első bejegyzés dátuma

37 Köszöni megtisztelő figyelmüket:
Dr. Bali Adrienn


Letölteni ppt "Közbeszerzési tájékoztató"

Hasonló előadás


Google Hirdetések