Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Kovács László főosztályvezető Közbeszerzések Tanácsa Az egyszerű közbeszerzési eljárások és a közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Kovács László főosztályvezető Közbeszerzések Tanácsa Az egyszerű közbeszerzési eljárások és a közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai,"— Előadás másolata:

1 Dr. Kovács László főosztályvezető Közbeszerzések Tanácsa Az egyszerű közbeszerzési eljárások és a közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai, jogorvoslati eljárások Közbeszerzések Tanácsa 2010.12.09.

2 Az egyszerű közbeszerzési eljárások új szabályai 1

3 1. Az eljárás előkészítése és megkezdése - Beszerzési tárgyak változása – ingatlan már nem tárgya - Új kivételek:  4. sz. melléklet szerinti jogi szolgáltatások és hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység, ha nem éri el a közösségi értékhatárt  4. sz. melléklet szerinti szállodai és éttermi szolgáltatások, szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások, ha nem éri el a közösségi értékhatárt  hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss, illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és tejtermék, gabonafélék, méz, tojás, kertészeti növény  2010-es magyar EU-elnökség előkészítése és lebonyolítása 2

4 Az egyszerű közbeszerzési eljárások új szabályai - Becsült érték megállapítása – általános szabályok szerint, de egybeszámításnál a 40. § (6) bekezdés nem alkalmazható - Dokumentáció készítése – építési beruházások esetén kötelező, egyéb esetekben lehetőség, 54. § alkalmazandó, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén csak szerződéses feltételek - Eljárás megkezdése:  főszabály szerint hirdetménnyel – elektronikus hirdetményfeladás, opcionális hirdetményellenőrzés, ajánlattételi határidő min. 20 nap  közvetlen ajánlattételi felhívással 3 ajánlattevőnek – ajánlattételi határidő min. 15 nap (építési beruházás esetén max. 80 millió Ft, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén max. 25 millió Ft)  hirdetmény nélküli tárgyalásos [Kbt. 252. §] 3

5 Az egyszerű közbeszerzési eljárások új szabályai - Kizáró okok vizsgálata – opcionális, továbbá ajánlatkérő jogosult egy vagy több a 60. § (1) bekezdésében, 61. (1) bekezdésében, illetve 62. §- ában meghatározott kizáró okot előírni - Kizáró okok igazolása – egyszerű nyilatkozattal - Alkalmasság vizsgálata és igazolása – általános szabályok szerint: Kbt. 65-67. § és 69. §, de a 68. § nem alkalmazandó (referencia igazolások) - Ajánlattételi felhívás – minimális tartalmában változás:  ha ajánlatkérő nem készít dokumentációt, a műszaki leírást, minőségi követelményeket, teljesítménykövetelményeket a felhívásban  eredményhirdetés időpontját nem kell feltüntetni 4

6 Az egyszerű közbeszerzési eljárások új szabályai 2. Eljárási szabályok - Hirdetménnyel induló eljárás: főszabály – a közösségi nyílt eljárás egyes rendelkezései alkalmazandók [250. § (3) bekezdés] – eltérések:  kiegészítő tájékoztatás – bontást megelőző ötödik napig kérhető, a bontást megelőző harmadik napig kell megadni  ajánlattételi határidő, ajánlattételi felhívás és dokumentáció módosítása – hirdetményt csak feladni kell az eredeti határidőig, megjelenés nem szükséges, ajánlattevőket tájékoztatni kell, hirdetmény megjelenéséig eljárási cselekmény nem végezhető  összegezés megküldése – bontástól számított 30 (építési beruházás esetén 60) napon belül  eredményhirdetést nem szükséges tartani  eredményről szóló tájékoztató – összegzés megküldésétől számított 5 munkanapon belül 5

7 Az egyszerű közbeszerzési eljárások új szabályai - Közvetlen ajánlattételi felhívás 3 ajánlattevőnek – speciális szabályok a hirdetménnyel induló eljáráshoz képest:  akit ajánlattételre felhívtak, tehet közös ajánlatot olyan ajánlattevővel, akit nem hívott fel az ajánlatkérő  ha nem nyújtott be 3 ajánlattevő ajánlatot, ajánlatkérő bonthat és értékelhet, vagy újabb ajánlattételre hívhat fel  teljesítési, jóteljesítési és egyéb biztosítékot nem lehet kikötni [Kbt. 53/A. §]  ajánlati biztosítékot nem lehet kérni [Kbt. 59. §]  ajánlattételi határidő, ajánlattételi felhívás, dokumentáció módosításáról nem kell hirdetményt feladni - A Kbt. 2-5/A. és 7-8., valamint 10. címének fel nem sorolt rendelkezései is alkalmazhatók, illetve más eljárástípusokat is lehet alkalmazni 6

8 Az egyszerű közbeszerzési eljárások új szabályai 3. Egyéb rendelkezések - Az eljárásban való részvétel fenntartható KKV-k részére:  árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében előző évben nettó 100 millió Ft árbevételt el nem érő ajánlattevők számára  építési beruházás esetében előző évben nettó 1 milliárd Ft árbevételt el nem érő ajánlattevők számára  fenntartás esetén a 10% feletti alvállalkozónak is meg kell felelnie ennek az előírásnak  építési koncesszió esetén csak akkor, ha nem haladja meg az 500 millió Ft-ot  felhívásban jelezni kell - Egészségügyi ellátási szerződésre vonatkozó szolgáltatási koncesszió esetében megszűnt kivétel [Kbt. 254. § (3) bekezdés] 7

9 Az egyszerű közbeszerzési eljárások új szabályai 4. Különös egyszerű közbeszerzési eljárás - Főszabály: a hirdetménnyel induló általános egyszerű eljárásra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók - Közvetlen ajánlattételi felhívás 3 ajánlattevő részére – nem alkalmazható (értékhatárok magasabbak!) - A Kbt. 12-18. és 20. címének fel nem sorolt rendelkezései is alkalmazhatók, illetve más eljárástípusokat is lehet alkalmazni 8

10 A közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai 9

11 1. Ajánlattevőkként szerződő fél és alvállalkozók - A szerződés teljesítésére kötelezettek köre kiegészül:  nyertes ajánlattevő  nyertes közösen ajánlatot tevők  projekttársaság - Teljesítésben résztvevők:  csak az ajánlatban megjelölt 10% feletti alvállalkozó működhet közre  69. § (8) bekezdése szerinti 10% alatti alvállalkozó köteles közreműködni  fenti alvállalkozók nem vehetnek igénybe a saját teljesítésük 10%-át meghaladó alvállalkozót/teljesítési segédet 10

12 A közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai - Változások az alvállalkozók/szakemberek személyében:  előre nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó/szakember hibás teljesítése miatt  ha a más megjelölt személy (szervezet) megfelel azon műszaki- szakmai alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevő adott alvállalkozóval együtt felelt meg  ajánlatkérő hozzájárulása - Jogutódlás:  ajánlattevőként szerződő fél jogutódja  nem természetes személy alvállalkozó jogutódja  ha ezek valamelyike jogutódlással megszűnik  szakemberek esetében nem 11

13 A közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai 2. Ajánlatkérőként szerződő fél - Az új részletes szabályozás indokai:  körbetartozások csökkentése, visszaszorítása  az ellenszolgáltatás kifizetése pontos menetrendjének meghatározása  költséges és nehézkes fedezetkezelői rendszer kiváltása 12

14 A közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai - Az ellenszolgáltatás kifizetésének menete:  a teljesítés elismerésének időpontjáig ajánlattevő(k) nyilatkoznak, hogy közülük ki mekkora összegre jogosult  a teljesítés elismerésének időpontjáig ajánlattevő(k) nyilatkoznak, hogy az alvállalkozók/szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak  a nyilatkozattal egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat/szakembereket ezen összegről szóló számlák kiállítására  a teljesítés elismerését követően ajánlattevő haladéktalanul jogosult kiállítani az alvállalkozókat/szakembereket megillető összegről számlát  ajánlatkérő 15 napon belül köteles kifizetni  ajánlattevő haladéktalanul kifizeti az alvállalkozókat/szakembereket az Art. 36/A. § alkalmazásával 13

15 A közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai - Az ellenszolgáltatás kifizetésének menete:  ajánlattevő átadja az alvállalkozók/szakemberek részére történt utalásra vonatkozó igazolás (vagy együttes adóigazolás) másolatát az ajánlatkérőnek  ajánlattevő benyújtja számláját a fennmaradó összegről  ajánlatkérő 15 napon belül köteles kifizetni az Art. 36/A. § alkalmazásával (ha ajánlattevő az alvállalkozókat, illetve a szakembereket kifizette) 14

16 A közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai - Speciális szabályok:  európai uniós támogatás esetén a fizetési határidő 45 nap (alvállalkozók/szakemberek részére járó összeg kifizetése az ajánlattevő részére)  ellenszolgáltatás több részletben való teljesítése esetén minden részletre alkalmazni kell  Art. 36/A. § az ajánlattevővel szemben csak az ajánlattevői számla tekintetében  ajánlattevői számla tekintetében halasztott teljesítésben megállapodhatnak  felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására 15

17 A közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai 3. A szerződés módosítása - Főszabály nem változott – szerződéskötést követően felmerülő, a szerződéskötéskor előre nem látható körülmény, lényeges jogos érdeksérelem - Módosítást megalapozó körülmény: szerződés teljesítése során feltételezhetően kulturális örökségi értéknek minősülő objektum kerül elő 16

18 Jogorvoslati eljárások új szabályai 17

19 Jogorvoslati eljárások új szabályai 1. Előzetes vitarendezés - Főszabály szerint már nem kötelező – jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén kedvezmény (-20%) - Kezdeményezheti az ajánlattevő:  tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül  jogsértő írásbeli összegezés  ajánlatkérő bármely eljárási cselekménye  eljárásban keletkezett bármely dokumentum  ajánlati-, ajánlattételi-, részvételi felhívás, illetve dokumentáció esetén az ajánlattételi/részvételi határidő lejárta előtti 10. napig (egyszerű/gyorsított eljárásban e határidők lejártáig) 18

20 Jogorvoslati eljárások új szabályai - Kezdeményezheti a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara/érdekképviseleti szervezet:  jogsértőnek tartott ajánlati-, ajánlattételi-, részvételi felhívás, illetve dokumentáció esetén  az ajánlattételi/részvételi határidő lejárta előtti 10. napig (egyszerű/gyorsított eljárásban e határidők lejártáig) - Faxon vagy elektronikus úton - Az összegezés, egyéb dokumentum, eljárási cselekmény jogsértő elemének megjelölésével - Javaslatok, észrevételek, a vitarendezést kezdeményező álláspontját alátámasztó adatok, tények, dokumentumok 19

21 Jogorvoslati eljárások új szabályai - Ajánlatkérő 3 munkanapon belül a benyújtási módnak megfelelően válaszolni köteles - Ajánlatkérő a vitarendezési kérelem benyújtásáról, illetve a válaszáról köteles minden – általa ismert – ajánlattevőt tájékoztatni - A szerződés az ajánlatkérő válaszának megküldését követő 10. napig nem köthető meg (csak a bontást követően történt eljárási cselekmények, illetve dokumentumok esetén!) - Írásbeli összegezés módosítása – eredményhirdetéstől számított 20. napig [Kbt. 96. § (4) bekezdés] - Írásbeli összegzés kijavítása (névcsere, hibás névírás, számítási hiba) – eredményhirdetéstől számított 10. napig [Kbt. 96. § (5) bekezdés] - A módosított/kijavított összegezés ezt megelőző tartalmára vitarendezés nem kezdeményezhető 20

22 Jogorvoslati eljárások új szabályai 2. Jogorvoslati eljárások kezdeményezése - Kérelemre:  ajánlatkérő  ajánlattevő/részvételre jelentkező  egyéb érdekelt  ajánlati-, ajánlattételi-, részvételi felhívás, illetve dokumentáció esetén a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara, vagy érdekképviseleti szervezet 21

23 Jogorvoslati eljárások új szabályai - Hivatalból:  KT elnöke  ÁSZ  Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv  Közigazgatási hivatal  Kincstár  Országgyűlési biztos  Támogatást nyújtó/közreműködő szervezet  KSZF  GVH  Kormány által az uniós/nemzetközi támogatások ellenőrzésére kijelölt szerv 22

24 Jogorvoslati eljárások új szabályai - Jogorvoslati határidő kérelemre induló eljárásoknál:  kérelmező tudomására jutástól számított 15 nap  eljárást lezáró döntés esetén tudomásra jutástól számított 10 nap  objektív határidő: 90 nap (mellőzés esetén 1 év)  ajánlati-, ajánlattételi-, részvételi felhívással, dokumentációval (ezek módosításával) kapcsolatban az ajánlattételi/részvételi határidő lejártáig (ha fentiek hosszabbak, akkor addig) 23

25 Jogorvoslati eljárások új szabályai - Jogsértés tudomásra jutásnak kell tekinteni (törvényi vélelmek):  előírt határidőnél később feladott hirdetménynél a közzétételtől számított 15. napot  eljárást lezáró döntés esetén az iratbetekintés befejezésének napját  előzetes vitarendezés esetén az ajánlatkérői álláspont megküldésének napját  Kbt.-be ütköző szerződésmódosítás/teljesítés esetén az erről szóló hirdetmény közzétételétől számított 30. napot 24

26 Jogorvoslati eljárások új szabályai - Jogsértés megtörténtének kell tekinteni (törvényi vélelmek):  jogellenes tartalmú felhívás esetén annak közzétételét/megküldését  előírt határidőnél később feladott hirdetménynél a közzétételt  mellőzés esetén a szerződés megkötését (ha ez nem állapítható meg, a teljesítés megkezdését) 25

27 Jogorvoslati eljárások új szabályai - Jogorvoslati határidő hivatalból induló eljárásoknál:  a kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv és az európai/nemzetközi támogatások ellenőrzésére kijelölt szerv a jogsértés tudomásra jutásától számított 30 napon, de legfeljebb 3 éven belül, mellőzés esetén a szerződéskötéstől (teljesítéstől) számított 3 éven belül  minden más hivatalbóli kezdeményező a jogsértés tudomásra jutásától számított 30 napon, de legfeljebb a jogsértés megtörténtétől számított 1 éven belül  minden más hivatalbóli kezdeményező mellőzés esetén a szerződéskötésről (teljesítésről) való tudomásszerzéstől számított 30 napon, de legfeljebb 3 éven belül 26

28 Jogorvoslati eljárások új szabályai - Kérelemre induló jogorvoslati eljárás díja:  közösségi eljárásban a részvételi szakasz, vagy az eljárás eredményéről szóló összegezést érintő kérelem esetén 900.000,-Ft  minden más esetben 150.000,-Ft  előzetes vitarendezés esetén 20% kedvezmény  mentesség nem adható 27

29 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! Az egyszerű közbeszerzési eljárások és a közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai, jogorvoslati eljárások


Letölteni ppt "Dr. Kovács László főosztályvezető Közbeszerzések Tanácsa Az egyszerű közbeszerzési eljárások és a közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések