Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata1 Kaposvár MJV Önkormányzata ÁROP-1.A.2/B A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata1 Kaposvár MJV Önkormányzata ÁROP-1.A.2/B A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv."— Előadás másolata:

1 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata1 Kaposvár MJV Önkormányzata ÁROP-1.A.2/B A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv.

2 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata2 Alapelvek  Verseny tisztasága – GVH szerepe  Nyilvánosság – KBT és saját honlap  Átláthatósági megállapodás  Átláthatósági biztos  Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód (nemzeti elbánás)  Környezetvédelem („zöld közbeszerzés”)

3 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata3 A Kbt. alanyai Ajánlattevő/részvételre jelentkező Alvállalkozó Erőforrást nyújtó szervezet Ajánlatkérő  Természetes személy,  Jogi személy,  Jogi szem. nélküli szervezet  Egyéni cég  Személyes joga szerint jogképes  Külföldi vállalkozás fióktelepe  Eljárásban ajánlatot tesz  Szervezet vagy  Személy  Szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan  Közvetlenül részt vesz  Szervezet vagy  Személy,  Nem minősül alvállalkozónak  Ajánlattevőnek  Szükséges mértékben  Erőforrást biztosít Nem erőforrás  66. § (1) a)- c)  67. § (1) a), d)- f)  67. § (2) a), d) és f)  67. § (3) a), d)- f) KIVÉVE: Ptk. szerinti többségi befolyás Kbt. 22. § (1) és (2) bekezdés alapján

4 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata4 Értelmező rendelkezések Hamis adat/hamis nyilatkozat Írásbeli, írásban Kizárólagos jog  hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat;  hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz; írásbeli, írásban: bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezési forma,  amely olvasható, reprodukálható, és ilyen módon terjeszthető;  tartalmazhat elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is,  így különösen a levél, a távirat, valamint a távgépírón és telefax útján közölt nyilatkozat,  továbbá a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt nyilatkozat;  Jogszabály,  közigazgatási határozat alapján  egy vagy csak korlátozott számú szervezet (személy)  jogosultsága meghatározott tevékenység folytatására, illetőleg cselekményre, KIVÉVE: 125. § (2) b) pontja és a 225. § (1) b) pontja alkalmazásában, továbbá ha e törvény másként rendelkezik (166. §);

5 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata5 „IN-HOUSE” beszerzések ALANYOKTARTALOM  22. § (1) bekezdés szerinti ajánlatkérő  Gazdálkodó szervezet (2006. évi IV. tv. – Gt.)  Kft.  Zrt.  Ajánlatkérő 100%-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet  Teljes körű irányítási és ellenőrzési jog  A gazdálkodó szervezetnek a szerződéskötést követő évben a nettó árbevételének 90%-a ebből a szerződésből van Egyéb szabályok:  Az üzletrész lehet több 22. § (1) szerinti ajánlatkérő tulajdonában  Határozott idejű (legfeljebb 3 év), de meghosszabbítható!  3 évente hatáselemzés (független szakértő)

6 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata6 Közbeszerzési terv, statisztikai összegzés  ELFOGADÁS: tárgyév április 15-ig,  Nyilvános,  Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések,  5 évig meg kell őrizni,  Módosítás – 5 munkanapon belül közzé kell tenni (KBT honlap, vagy saját honlap),  A tervben szereplő beszerzést nem kötelező lefolytatni, illetve a tervben nem szereplőt is le lehet folytatni!  FELELŐSSÉG: Közbeszerzési Szabályzat alapján!  Statisztikai összegzés: tárgyévet követő év május 31-ig!

7 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata7 Eljárásba bevont személyek  Általános követelmények:  Közbeszerzés tárgya szerinti  Közbeszerzési,  Pénzügyi  Jogi szakértelem!  Bíráló Bizottság  Átláthatósági biztos (113/2010 Kormányrendelet)  Hivatalos közbeszerzési tanácsadó:  közösségi értékhatár;  EU-s támogatásból megvalósuló közbeszerzés;

8 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata8 Átláthatósági megállapodás  Alanyai: ajánlatkérő, átláthatósági biztos (eredményhirdetést követően a nyertes ajánlattevő is féllé válik)  Tárgya: monitoring szolgáltatás  Tartalma: 113/2010. Kormányrendelet  Átláthatósági biztos:  Természetes személy  Jogi, közgazdasági, mérnöki végzettség és szakképzettség  Legalább 3 éves szakmai gyakorlat  Büntetlen előéletű  KBT – nyilvántartás  Összeférhetetlenségi szabályok (Kbt. 11/A. §)

9 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata9 Nyilvánosság  Közzétételi kötelezettség (saját honlap) – 5 munkanap  Eljárást megindító hirdetmény,  Eredményről (eredménytelenség) szóló tájékoztató,  Szerződéskötés,  Szerződések (2/A. § szerinti is!),  Szerződésmódosításról, és a teljesítésről szóló hirdetmény,  Előzetes összesített tájékoztató,  Egyéb hirdetmények,  Ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatokat, [305. § (5)-(6)]  Jogorvoslati eljárás (kérelem és a határozat adatai),  Éves statisztikai összegzés,

10 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata10 A közbeszerzés értéke, becsült érték számítása ÁrubeszerzésSzolgáltatás Építési beruházás Tárgy: dolog használata, hasznosítási jogának megszerzése Határozott idejű szerződés  1 évnél rövidebb – teljes időtartam  1 évnél hosszabb – teljes időtartam Határozatlan idejű: 1 hóx48 Határozott idő: 4 év vagy annál rövidebb – szerződés időtartama Határozatlan idő v. 4 évnél hosszabb – 1 hóx48 Több év alatt megvalósuló: a teljes időszak Be kell számítani a hozzá kapcsolódó szolgáltatást és árubeszerzést

11 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata11 Eljárás típusok Nyílt (48. §)  Általános szabályok alkalmazása Tárgyalásos (hirdetménnyel induló, hirdetmény nélküli) 125. § (2)-(5) (kiegészítő építési beruházás) Meghívásos (122. §)  Kétszakaszos eljárás  Ajánlattételi határidő: min. 40 nap Gyorsított (136. §) 136. § (1) Az ajánlatkérő a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetében gyorsított eljárást alkalmazhat, ha sürgősség miatt az ilyen eljárásokra előírt határidők nem lennének betarthatóak. Az ajánlatkérőnek a gyorsított eljárás alkalmazásának indokát az eljárást megindító hirdetményben meg kell adnia. (részvételi határidő: 10 nap) Keretmegállapodás (136/A. §) 2 szakaszos eljárás Legfeljebb 4 évre köthető Versenypárbeszéd (123/A. §)  a műszaki leírás meghatározására nem, vagy nem a nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel képes, illetőleg  b) a szerződés típusának vagy jogi, illetve pénzügyi feltételeinek meghatározására nem, vagy nem a nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel képes az ajánlatkérő

12 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata12 Ajánlattételi dokumentáció  KÖTELEZŐ TARTALOM:  Szerződés tervezet,  305. § (4) esetére beszedési megbízás – felhatalmazó nyilatkozat  Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke  A dokumentáció, valamint annak ellenértéke tíz napon belül visszajár, ha  a) az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati felhívást;  b) az eljárás a 92. § d), f) vagy g) pontja alapján eredménytelen;  c) az ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban megjelölt vagy a módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki. TÁJÉKOZÓDÁS - Építési beruházás, szolgáltatás: adózás, környezetvédelem, munkafeltételek!

13 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata13 Kiegészítő tájékoztatás IDEJE:  10 nap – 6 nap - ajánlattételi határidő lejárta! Ha célszerű, előbb is meg lehet adni a tájékoztatást VÁLASZ:  Ha az ajánlatkérő nem tudja határidőben megválaszolni – ajánlattételi határidő meghosszabbítása (NINCS hirdetmény!) MÓDJA:  Írásban vagy konzultáció (helyszíni bejárás)

14 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata14 Biztosítékok  Ajánlati biztosíték: 59. §  Rendelkezésre állás (érvénytelenség), visszafizetés (10 napon belül - eredményhirdetés)  Teljesítési biztosíték (szerződés teljesítésének idejére)  Átutalás,  Bankgarancia  Kézfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény  Kötbér (késedelmi, meghiúsulási)  Meghiúsulási kötbér – teljesítés követelése  Jótállás  Építési beruházás (162/2004 Korm. Rendelet) – bírálati szempont  Szavatosság  Hibás teljesítés  Szavatosság – jótállás – „garancia”

15 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata15 Kizáró okok igazolása  Ajánlatban nyilatkozik az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó:  60. § (1), 61. § (1)-(2)  És jogosult igazolni – KBT ajánlás  Külön nyilatkozat: (dokumentáció melléklete)  Ajánlatban: igazolás hiánypótlás keretében is  Eredményhirdetést követően: nincs hiánypótlás  63/A. § (1) Az ajánlatkérő nem kérheti azon tények, adatok igazolását, illetve az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen jogosult.  Cégkivonat, OMMF és APEH honlap: nem közhiteles!

16 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata16 Előzetes vitarendezés Ideje:  Eredményhirdetés + 5 nap (írásban) Módja:  Fax vagy elektronikus levél Ajánlatkérő:  beérkezik a kérelem + 3 nap (módja: ugyanabban a formában, mint a kérelem)  Válasz megküldése + 10 nap: nem köthető mega szerződés! Módosított összegzés: nincs helye előzetes vitarendezésnek A nyertes ajánlat jellemzőiről való tájékoztatás NEM = előzetes vitarendezés!

17 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata17 Szerződéskötés  Ideje: az összegzés „megküldésétől” számított 20. nap – 30. nap (épytésdi beruházás: 60. nap)  KIVÉVE:  Előre nem látható  Elháríthatatlan ok  Következtében beállott lényeges körülmény miatt  Nem tud szerződést kötni, nem képes annak teljesítésére  Részajánlat: külön szerződést kell kötni  A szerződés:  Nyilvános  Tartalma közérdekű adat  KORLÁT:  Üzleti titok védelme

18 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata18 A szerződés módosítása 303. § A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

19 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata19 A szerződés teljesítése  Ajánlattevő – 10% feletti alvállalkozó – 10% alatti teljesítési segéd!  Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében - ha az ajánlatkérő a felhívásban előírta a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók megjelölését - csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre; ebben az esetben az alvállalkozó sem vehet igénybe saját teljesítésének tíz százalékát meghaladó mértékben teljesítési segédet. Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, az ajánlatkérőként szerződő fél más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. [304. § (3)]  Teljesítés + 15 nap – teljesítés igazolása vagy annak megtagadása  Építési beruházás: készre jelentés + 15 nap (átadás-átvétel), ha nem, akkor köteles a teljesítési igazolást kiadni!  Fizetési határidő: 30 nap, EU forrás: 60 nap – eredménytelen: beszedési megbízás (szerződésben szerepelnie kell a felhatalmazó nyilatkozatnak)

20 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata20 162/2004. Kormányrendelet  Kötelező alkalmasság:  forrás megléte: anyag-, gépköltség munkadíj (legnagyobb összegű részteljesítés)  Előző 3 évben a mérleg szerinti eredmény nem negatív  Építési engedély köteles tevékenység esetében:  Munkagépek, berendezések  Felelős műszaki vezető  Egyéb szakemberek  Bírálati szempont: összességében legelőnyösebb (legalább 2 feltétel)  b) környezetvédelmi, klímavédelmi tulajdonságok,  c) fenntartási, üzemeltetési költségek,  d) jótállás időtartam,  e) teljesítési határidő teljesítése lehet.  Elektronikus költségvetés

21 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata21 191/2009. Kormányrendelet Építtetői fedezetkezelő:  - a (16) bekezdés kivételével - a Kbt. hatálya alá tartozó és a Kbt. szerinti egybeszámítás nélkül 90 millió forint becsült értéket elérő vagy meghaladó építési beruházás,  a Kbt. hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó - (3) bekezdés szerint számított - értékű építőipari kivitelezési tevékenység megvalósítása esetén.  Szankció: munka felfüggesztése és kártérítés a kivitelező részéről  Art. 36/A. § (1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha  az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy  az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.  MÁK:alvállalkozói nyilvántartás – kifizetések visszatartása  Magyar Államkincstár – számlanyitás (az építési szerződés hatályba lépésének időpontjáig kell megnyitni)  Szerződés tervezet a MÁK honlapján

22 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata22 Köszönöm a figyelmet! Gál és Társa Ügyvédi Iroda HU-1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Dr. Magyar Balázs


Letölteni ppt "ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata1 Kaposvár MJV Önkormányzata ÁROP-1.A.2/B A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv."

Hasonló előadás


Google Hirdetések