Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata (2010. évi LXXXVIII. tv.) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosításai (2010. évi LXXXVIII. tv.) Kaposvár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata (2010. évi LXXXVIII. tv.) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosításai (2010. évi LXXXVIII. tv.) Kaposvár."— Előadás másolata:

1 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata (2010. évi LXXXVIII. tv.) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosításai (2010. évi LXXXVIII. tv.) Kaposvár MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

2 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata A módosítás célja  a kis- és középvállalkozások „helyzetbe hozása” (18/2004 EK irányelv)  az eredménytelen közbeszerzési eljárások és érvénytelen ajánlatok számának csökkentése (elmozdulás az „érdemi” közbeszerzés irányába)  a körbetartozás enyhítése  gyorsabb és olcsóbb eljárások  korrupció csökkentése  gyakorlati problémák kezelése

3 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Hatálybalépés  kihirdetést követő 8. nap (2010. augusztus 20.):  Közbeszerzések Tanácsa összetétele,  alelnöki megbízás időtartama,  Tanács feladat- és határköre,  Döntőbizottság elnökével kapcsolatos elvárások  minden más módosítás: 2010. szeptember 15.  kizárólag az ezt követően megkezdett beszerzésekre,  ezekre megkötött szerződésekre és  kapcsolódó jogorvoslatokra kell alkalmazni

4 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Értelmező rendelkezések  Több helyen pontosítás:  Ajánlattevő  Ajánlattevő - (kör bővítése)  Alvállalkozó  Alvállalkozó - (pontosítás)  EFNYSZ  EFNYSZ - (pontosítás, erőforrások köre)  Hamis nyilatkozat  Hamis nyilatkozat értékelése  Általános javítási munka  Általános javítási munka (új!)  Egyéb foglalkoztatási jogviszony  Egyéb foglalkoztatási jogviszony (új!)

5 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Ajánlattevő „Régi”„Új”  az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, ajánlatot tesz  aki, illetőleg amely a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz,  ajánlattevőnek minősül a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe is, Külön nyilvántartás javasolt!  az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki, illetőleg amely  a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, továbbá  az 59. § (5) bekezdés a) pontja alkalmazásában az is, aki (amely) az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta, továbbá  az ajánlattételi határidő lejártáig  az ajánlattételi határidő lejártáig a fentieken kívül az is, aki (amely) a dokumentációba az ajánlatkérőnél beletekintett, illetőleg azt átvette,  vagy kiegészítő tájékoztatást kér,  vagy előzetes vitarendezést kezdeményez;

6 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Alvállalkozó „Régi”„Új”  az a szervezet vagy személy, szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt;  amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt; egyéb foglalkoztatási jogviszony: közszolgálati, kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszony, ügyészségi szolgálati jogviszony, bírósági jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonya, gazdálkodó szervezet tagjának személyes közreműködése. szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt  az a szervezet vagy személy, amely, vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, KIVÉVE  az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket,  azon személyt vagy szervezetet, aki, vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,  a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag-szállítót,  építési beruházás esetén az építőanyag- szállítót;

7 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Erőforrást nyújtó szervezet „Régi”„Új”  az a szervezet vagy személy,  amely nem minősül alvállalkozónak,  és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít;  Erőforrások köre: nem változott, KIVÉVE:  Nem lehet erőforrás a 66. § (1) a)-d) pont (kivéve: többségi befolyás)  az a szervezet vagy személy,  amely vagy aki nem minősül alvállalkozónak,  nem tartozik a Kbt. 4. § 2. pont a)–d) alpontjának hatálya alá sem,  hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával;

8 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Szakértők köre Átláthatósági biztos MEGSZŰNT! Átláthatósági megállapodás:MEGSZŰNT! Hivatalos Közbeszerzési tanácsadó  Nem kötelező a bevonása! A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és dokumentáció előkészítésébe, illetőleg - választása szerint – a közbeszerzési eljárás további lefolytatásába az ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót (11. §) jogosult bevonni Megszűnt a hirdetmény ellenjegyzése!

9 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Bíráló Bizottság  Bíráló Bizottság: tevékenysége kiterjeszthető a Kbt. 81. § (3)-(4) bekezdésekre is  érvénytelenség megállapítása,  kizárás,  bírálati szempont szerinti értékelés

10 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Összeférhetetlenség Régi:  Eljárás előkészítése  AF és DOK elkészítése  Eljárás más szakasza közbeszerzési eljárás előkészítése:  az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen  az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés,  a közbeszerzés becsült értékének felmérése,  az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció előkészítése; Új:  AF és DOK elkészítése  Eljárás más szakasza  Érdekelt gazdálkodó szervezetek köre  EFNYSZ is!

11 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Közzétételi kötelezettség  Közzététel helye: saját honlap, KBT honlapja, helyben szokásos mód [22. § (1) d) pont]  Ideje: 5 munkanapon belül (5 évig!)  Köre:  In-house szerződések  Előzetes vitarendezés adatai [96/A. § (2)]  Jogorvoslat (kérelem, KBD szerződéskötést engedélyező végzése)  Éves statisztikai összegzés  Szerződés + nyertes ajánlat, ha az a szerződés melléklete  Szerződés módosítása és teljesítése (hirdetmény)

12 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Egybeszámítás  A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások, vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek  beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor [a 39. § (1) bekezdése szerinti eset kivételével], és (kimaradt az objektív szempont!)  amelyek beszerzési tárgya és rendeltetése azonos, vagy felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. (kimaradt az objektív szempont!) Az egy építménnyel kapcsolatos 25. § szerinti szerződés becsült értékét nem kell más építménnyel kapcsolatos építési beruházás becsült értékével egybeszámítani, kivéve az általános javítási munkálatokra vonatkozó építési beruházásokat, melyek becsült értékét – ha a (2) bekezdés szerinti feltételek fennállnak – egymással akkor is egybe kell számítani, ha több építménnyel kapcsolatosak. A (2) bekezdéstől eltérően a becsült érték kiszámítása során más közbeszerzés becsült értékével nem kell egybeszámítani az olyan közbeszerzést, amelynek ÁFA nélkül számított becsült értéke szolgáltatás és árubeszerzés esetében 21 031 200 forintnál, az építési beruházások esetében pedig 262 890 000 forintnál kevesebb, feltéve, hogy ezen egybe nem számított közbeszerzés értéke nem haladja meg annak az értéknek a 20% százalékát, amit a (2) bekezdés alkalmazása esetén állapított volna meg az ajánlatkérő ezen közbeszerzés és a vele a (2) bekezdés szerint egybeszámítandó közbeszerzések együttes becsült értékeként. (csak közösségi rezsim, indokolás alapján)

13 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Hirdetményellenőrzés I.  központi hirdetménykezelés  kötelező bejelentkezés az ajánlatkérői listára, de elegendő 5 nappal korábban!  a közösségi és az egyszerű eljárásrendben egyaránt csak elektronikus feladási lehetőség  megmarad az 1000 fő alatti lakosú önkormányzati körbe tartozó ajánlatkérők és a közalapítvány ajánlatkérők teljes mentessége a hirdetményellenőrzési díj megfizetése alól  ÚJ SZABÁLY!50%-os kedvezmény illeti meg a külön jogszabály szerinti kedvezményezett kistérségekben található, 10000 főnél kevesebb lakosú önkormányzati körbe tartozó ajánlatkérőket (csak a közösségi eljárásrendben!)  ÚJ SZABÁLY! 50%-os kedvezmény illeti meg a külön jogszabály szerinti kedvezményezett kistérségekben található, 10000 főnél kevesebb lakosú önkormányzati körbe tartozó ajánlatkérőket (csak a közösségi eljárásrendben!)

14 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Hirdetményellenőrzés II. KIVÉVE  Az ajánlatkérő kérheti a hirdetményellenőrzést, de nem kötelező, KIVÉVE  ha a közbeszerzést részben vagy egészben EU támogatásból valósítják meg  és a hirdetményt nem hivatalos közbeszerzési tanácsadó küldi meg az ajánlatkérő nevében közzététel céljából.  A díj megfizetése alól mentesség illeti meg  az 1000 fő lakosnál kevesebb lélekszámú települések esetében a 22. § (1) bekezdésének d) és f) pontja szerinti ajánlatkérőket.  A díjból 50% kedvezmény illeti meg a külön jogszabály szerinti kedvezményezett kistérségekben található, 10 000 főnél kevesebb lakosú, a 22. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérőket

15 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Részajánlat  Az ajánlatkérő köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Amennyiben a beszerzés tárgyának természetéből adódóan rész ajánlattételi lehetőség biztosítható, az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles lehetővé tenni a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, ha annak lehetővé tétele várhatóan  nem okozza a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését és  nem hat negatívan a beszerezni kívánt szolgáltatás vagy építési beruházás megvalósításának vagy az árunak a minőségére vagy a közbeszerzési szerződés teljesítésének más körülményeire. jogosult a beszerzés összes részére ajánlatot tenni, de ezt nem teheti kötelezővé  Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy egy ajánlattevő jogosult a beszerzés összes részére ajánlatot tenni, de ezt nem teheti kötelezővé

16 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Biztosítékok köre teljesítési/jólteljesítési/egyéb biztosíték szerződés nettó értékének 5%-a nincs megkötés Késedelmi, hibás teljesítési kötbérNEM teljesítési biztosíték Teljesítési biztosíték és meghiúsulási kötbér egyszerre nem írható elő!  Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozik,  A szerződéskötés előtt nem lehet kérni a rendelkezésre bocsátást,  Teljesítési biztosíték – szerződéskötéskor kell letenni  Jólteljesítési – jótállási kötelezettség kezdő időpontjában kell letenni  Egyéb – azon időponttól, amikor a biztosított esemény kezdődik

17 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Dokumentáció  Szerződéstervezet (kivéve: tárgyalásos, versenypárbeszéd)  Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke (egyéb minták – fakultatív)  Építési beruházás: árazatlan költségvetés  Tilos: AF alapján tud ajánlatot tenni (av., efnysz.), DOK alapján nem!

18 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Ellentmondás kezelése I. 1) AF és DOK között, ha az AF a helyes a DOK ellentétes a Kbt. előírásaival 2) DOK a Kbt. által megengedetteken túli többletelőírásokat tartalmaz DOK előírása semmis, a semmis elemet pontosan megjelölve kiegészítő tájékoztatásban kell közölni az ajánlattevőkkel (akkor is, ha nem kérnek kiegészítő tájékoztatást)

19 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Ellentmondás kezelése II. 3) DOK ugyanazt az adatot, információt több ponton eltérően szerepelteti  Az ajánlatkérő által helyesnek nyilvánított az irányadó, a téves semmis,  A semmis elemet pontosan megjelölve kiegészítő tájékoztatásban kell közölni az ajánlattevőkkel (akkor is, ha nem kérnek kiegészítő tájékoztatást)

20 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Ellentmondás kezelése III. 4) AF és a DOK ellentétes egymással, és a DOK helyes 5) AF tartalmaz ellentétes adatokat AF módosítása (hirdetménnyel!)  ajánlattételi határidő lejártáig lehetséges (egyszerű eljárásban nem kell addig megjelennie, de közvetlen tájékoztatási kötelezettség+az eljárás áll:  intézkedési, döntéshozatali és iratbeadási tilalom)  rövidebb határidő-csúszás:  20. napot követő első munkanap vagy ha az eredeti határidő hosszabb akkor nem kell módosítani azon

21 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Ellentmondás kezelése IV. 6) nincs ellentmondás, de az ajánlatkérő változtatni akar az AF és a DOK tartalmán hirdetménnyel közzétett módosítás  ajánlattételi határidő lejártáig lehetséges (egyszerű eljárásban nem kell addig megjelennie, de közvetlen tájékoztatási kötelezettség+az eljárás áll:  intézkedési, döntéshozatali és iratbeadási tilalom)  rövidebb határidő-csúszás:  20. napot követő első munkanap vagy ha az eredeti határidő hosszabb akkor  ha a dokumentáció módosul:  csak a módosuló pontokat kell megjelölni és a módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának feltételeit kell megadni (ingyenesség követelménye!)

22 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Kizáró okok köre I. (PONTOSÍTÁS!)  60. § (1) bekezdés a) pont (PONTOSÍTÁS!) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki  végelszámolás alatt áll,  vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek,  vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; Korábban: cs.a. vagy f.a. folyamatban van

23 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Kizáró okok köre II. 60. § (1) bekezdés i) pont (ÚJ!) annak ellenére  korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél

24 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Kizáró okok, igazolás I. Nem kérhető tények, adatok igazolása, és nem kell igazolni sem (ajánlattevő, av., efnysz.) eljárás nyelvén  közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló,  elektronikus, hatósági vagy közhiteles  elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás  ingyenes  ingyenes jogosultság  A nyilvántartásokban való szereplést az ajánlatkérő 1 alkalommal ellenőrzi (ajánlattételi határidő és az eredményhirdetés között),  az ellenőrzés tényét és eredményét a nyilvántartás vonatkozó részét kinyomtatva vagy elektronikus formában a 7. § (2) bekezdése szerinti határidőig (5 év) megőrzi. Az elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások köréről és Internetes ÚTMUTATÓT elérhetőségéről a Közbeszerzések Tanácsa ÚTMUTATÓT ad ki.

25 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Kizáró okok, igazolás II.  Az ajánlatban kell igazolni!  APEH: ajánlattevő, 10% feletti av., efnysz. szerepel a köztartozásmentes adózók listáján (lásd. korábbi dia) Igazolást akkor is el kell fogadni: nem közbeszerzés céljából adták ki  ha nem közbeszerzés céljából adták ki más eljáráshoz  vagy más eljáráshoz adták ki, 1 évnél rövidebb érvényességi határidőt  Ha a hatóság 1 évnél rövidebb érvényességi határidőt állapított meg és az lejárt

26 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Alkalmasság (részben is!)  Alkalmasság igazolása – EFNYSZ (részben is!)  Ha az ajánlattevő vagy a 10% feletti av. a 66. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti - a működésének időszakáról szóló - irat beadása mellett az (1) bekezdés c) pontja szerinti – a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló - nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az  ajánlattevő vagy a 10% feletti av. pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt az (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerinti irat alapján nem alkalmatlan  és működésének ideje alatt a beszerzés tárgyából származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja:  ajánlattevő esetén az adott közbeszerzés tárgyának - részajánlat tétele esetén az ajánlatával érintett rész(ek) - becsült értékét;  a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetén az adott közbeszerzés tárgya - részajánlat tétele esetén az ajánlattal érintett rész(ek) - becsült értékének 10%-t.

27 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Referencia Referencia-igazolás: (DÍJMENTES!)  ha a szerződést kötő másik fél a 22. § (1) bekezdésének a)-e) pontja szerinti szervezet, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;  ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet,  az általa adott igazolással vagy  az ajánlattevő, vagy  a 10% feletti alvállalkozó, vagy  az EFNYSZ nyilatkozatával.

28 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Alvállalkozóvá minősítés Az ajánlattevő jogosult arra, hogy a közbeszerzési szerződés teljesítésébe általa bevonni kívánt - a 4. § 2. pontjának b)-d) alpontjai szerinti személyt (szervezetet) - a alvállalkozónak minősítsen és így jelöljön meg az ajánlatban  az alvállalkozóra vonatkozó összes szabályt alkalmazni kell mind a közbeszerzési eljárás,  mind a közbeszerzési szerződés teljesítése során

29 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Alkalmasság – 10% alatti alvállalkozó 10%-t nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet.  A Kbt. 66. § (1) a)-b) pontok szerinti alkalmassági minimum követelményeken kívül az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10%-t nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet.  Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét, továbbá  az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges - a 66. § (1) bekezdés c)-e) pontjai, illetőleg a 67. § (1)-(3) bekezdése szerinti - igazolásokat, nyilatkozatokat is.

30 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Többszörös „részvétel” Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -  nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel,  más ajánlattevő 10% feletti alvállalkozójaként nem vehet részt,  más ajánlattevő számára erőforrást nem biztosíthat. Egy személy (szervezet) nem lehet egy ajánlatban, - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - egyszerre erőforrást nyújtó szervezet és alvállalkozó.  Ha egy - a 4. § 2. pontjának a)-d) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének 25%-t meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen! milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.

31 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Bontási eljárás  Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, 80. § (2) bekezdés szerinti - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a 70. § (8) bekezdése szerinti iratba (FELOLVASÓLAP).  Ha az ajánlat eredeti példánya nincs összefűzve, illetőleg nem a 70/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti módon vagy az ajánlati felhívásban a 70. § (1) bekezdése alapján előírt módon van összefűzve,  akkor - ha az érintett ajánlattevő a bontáson jelen van - az ajánlatkérő felhívására, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott anyagokkal elvégzi vagy kiegészíti az ajánlat összetűzését,  ha nincs jelen, akkor az ajánlatkérő két képviselője az ajánlat eredeti példányát a bontáson a 70/A. § (1) bekezdés a) pontja vagy az ajánlati felhívás szerint összefűzi vagy az összetűzést kiegészíti, azzal az eltéréssel, hogy a matricát az ajánlatkérő jogosult lepecsételni, illetőleg aláírni.  Ha az ajánlatok közül az eredeti példány nincs megjelölve, egy tetszőleges példányt kell az „eredeti” megjelöléssel ellátni és - adott esetben - megfelelően összefűzni.

32 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Hiánypótlás DE: A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak, DE:  a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a 81. § (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek;  ha egy elbírálási részszempont a szakmai ajánlattal függ össze, akkor a szakmai ajánlatot sem lehet módosítani, kiegészíteni;  a hiánypótlás során az ajánlattevő új közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát;  a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor a 88. § (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerint érvénytelen.  Formai követelmény: 70/A. § vagy enyhébb!

33 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Ellentmondás az ajánlatban Ha az ajánlat különböző pontjain egy adat eltérő tartalommal (értékben) szerepel - kivéve az értékelésre kerülő adatot -, az ajánlattevő felvilágosítás kérés alapján közölheti, hogy ezek közül melyik adat a helyes, és melyik adat semmis  közölheti, hogy ezek közül melyik adat a helyes, és melyik adat semmis, melyet a közbeszerzési eljárásban, illetve közbeszerzési szerződésben nem lehet figyelembe venni, hanem a helyesnek minősített adattal kell helyettesíteni, továbbá hiánypótlást teljesíteni  ha a fentiek szerinti semmisség miatt ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásnak vagy a dokumentációnak, vagy e törvénynek, jogosult a megadott határidőig a felvilágosítással érintett irattal igazolni kívánt előírással kapcsolatban a 83. § (2) bekezdése szerinti hiánypótlást teljesíteni, az így hiánypótolt irattal kapcsolatban - a 83. § (5) bekezdése szerint - további hiánypótlásnak nincs helye.

34 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Kirívó ajánlat Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a többi ajánlattevő ajánlatához és a becsült értékhez viszonyítva kirívóan alacsonynak értékelt összesített ellenszolgáltatást tartalmaz a következő egységek valamelyike tekintetében:  az ajánlat egésze, vagy  részajánlat tétele esetén az ajánlat egyik része, vagy  ha az ellenszolgáltatásra vonatkozóan az ajánlati felhívásban több részszempont vagy alszempont szerepelt, legalább egyik részszempont vagy alszempont. Az ajánlatkérő köteles a fentieket alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt összesített ellenszolgáltatás mértéke több mint 15%- kal eltér  ha egy ajánlat van, az ugyanezen egységre vonatkozó becsült értéktől;  legfeljebb három ajánlat esetén attól a számtani átlagtól, melyet a többi ajánlattevő ugyanezen egységre vonatkozó ajánlati áraiból és az ugyanezen egységre vonatkozó becsült értékből számít ki az ajánlatkérő;  legalább négy ajánlat esetén attól a számtani átlagtól, melyet a többi ajánlattevő ugyanezen egységre vonatkozó ajánlati áraiból és az ugyanezen egységre vonatkozó becsült értékből - a két szélső érték kiejtésével - számít ki az ajánlatkérő

35 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Eredményhirdetés Az ajánlatkérő az eredményhirdetéstől számított 20. napig egy alkalommal jogosult  az írásbeli összegezést módosítani,  szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá  a már megkötött szerződéstől elállni, ha az eredményhirdetést követően észleli, hogy a kihirdetett eredmény eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja.  A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eredményhirdetést követő 10 napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek.

36 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Előzetes vitarendezés Jogosult az ajánlatkérőt tájékoztatni álláspontjáról  a jogsértő eseményről való tudomásszerzést követő 3munkanapon belül az ajánlattevő,  ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő az írásbeli összegezés [93. § (2) bekezdés], illetőleg  az ajánlatkérő bármely eljárási cselekménye vagy a közbeszerzési eljárásban keletkezett bármely - a b) pont szerintieken kívüli - dokumentum;  az ajánlattevő vagy a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara vagy érdekképviseleti szervezet az - adott esetben módosított - ajánlattételi, illetőleg részvételi határidő lejárta előtti 10. napig, ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás, illetőleg dokumentáció, vagy azok módosítása

37 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Egyszerű eljárás  HKH: árubeszerzésnek minősül az ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése is az ajánlatkérő részéről ÚJ kivételek:  a 4. sz. melléklet szerinti szállodai és éttermi szolgáltatásokra, szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatásokra ha a szolgáltatás értéke nem éri el a közösségi értékhatárt;  a hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss, illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és tejtermék, gabonafélék, méz, tojás, kertészeti növény beszerzésére;  a 2011-es magyar EU-elnökség előkészítésével és lebonyolításával összefüggő beszerzésekre;  Nem kötelező a dokumentáció, KIVÉVE építési beruházás,  a kiegészítő tájékoztatás kérés határideje az ajánlatok bontását megelőző 5. munkanap, megadásának határideje az ajánlatok bontását megelőző 3. munkanap;

38 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás Árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a 25 millió forintot, vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 80 millió forintot, az ajánlatkérő a 249. § (1) bekezdése szerinti közzététel helyett legalább 3 ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni. (jogosult hirdetményt közzétenni) ajánlattételi határidő: min. 15 nap  az olyan ajánlattevő, akit ajánlattételre felhívtak, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan ajánlattevővel, akit az ajánlatkérő ajánlattételre nem hívott fel;  ha nem nyújtott be legalább 3 ajánlattevő ajánlatot, az ajánlatkérő megkezdheti a beérkezett ajánlatok értékelését, vagy az ajánlatok felbontása nélkül újabb ajánlattételre hívhat fel. Ennek során azt az ajánlattevőt, aki ajánlatot nyújtott be, ismételten fel kell hívni ajánlattételre azzal, hogy a benyújtott ajánlat fenntartható, feltéve, hogy az ajánlattételi felhívás feltételei időközben nem változtak meg;  az 53/A. § és az 59. § nem alkalmazható;  az ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás vagy dokumentáció módosításáról nem kell hirdetményt közzétenni, hanem közvetlenül, írásban kell az ajánlattevőket tájékoztatni

39 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Ellenszolgáltatás teljesítése 15 nap 45 nap  Ajánlattevői nyilatkozat a teljesítés igazolásáig – ki, mekkora összegre jogosult (alvállalkozó, szakemberek) – először ezt az összeget számlázzák! (fizetés: 15 nap, EU-s forrás: 45 nap)  Ajánlattevő haladéktalanul fizet! KIVÉVE Art. 36/A. §  Átutalási igazolás benyújtása az ajánlatkérőnek (visszatartás) 15 napon  Maradék összeg számlázása – fizetés 15 napon belül

40 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata GVH eljárás iránti kérelem  Versenytörvény (Tpvt.)  nyilvánvaló megsértése  megsértés feltételezése alapos okkal  a közbeszerzési eljárásban benyújtott legalább két ajánlat tartalma az ajánlati felhívás és dokumentáció követelményeit meghaladó mértékben azonos vagy hasonló; vagy  a közbeszerzési eljárásban legalább két ajánlattevő egymásban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy legalább két ajánlattevőben azonos személy vagy szervezet rendelkezik tulajdoni részesedéssel; vagy  az ajánlatkérő által egy költségvetési éven belül megindított több közbeszerzési eljárásban azonos ajánlattevők nyújtanak be ajánlatot, azonban az eljárások nyertese minden esetben különbözik a korábbi ilyen eljárások nyertesétől.

41 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Egyéb módosítások  Elektronikus dokumentálás, akkor hozzáférést kell biztosítani  Műemlék – építési beruházás (külön szabályok)  Formai előírások, ajánlat, 70/A. §  92/A. § HKH

42 ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata Köszönöm a figyelmet! Gál és Társa Ügyvédi Iroda 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4.


Letölteni ppt "ÁROP 1.A.2/BKaposvár MJV Önkormányzata (2010. évi LXXXVIII. tv.) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosításai (2010. évi LXXXVIII. tv.) Kaposvár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések