Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projektek megvalósítása IV.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projektek megvalósítása IV."— Előadás másolata:

1 A projektek megvalósítása IV.
Közbeszerzési feladatok a pályázat megvalósítása során (Részforrás: Teremi Orsolya előadása, EU Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység) Ponácz György Márk SAKK-tréner 8/B modul

2 Kapcsolódó jogszabályok

3 Közbeszerzés fogalma Kbt. 2.§ AK-ként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek közbeszerzési eljárást lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében. Speciális szerződési folyamat, amelyben a szerződő felek és az eljárás folyamata is törvényileg szabályozott. Fogalmi elemei: alany (ajánlatkérő) tárgy (árubeszerzés, szolgáltatás, építés) visszterhesség beszerzési érték

4 A törvény (Kbt.) célja az államháztartás kiadásainak ésszerűsítése
a közpénzek felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása

5 SA és KA beszerzések esetében kötelező a közbeszerzési eljárás
ha a projekt nettó összköltsége eléri vagy meghaladja a közösségi értékhatárt (ld. táblázat), és ha a projektet azt Európai Unióból származó forrásból támogatják. ha a projektet a Kbt. 22. § (1) bekezdésében meghatározott egy vagy több (kormányzati) szervezet többségi részben közvetlenül támogatja.

6 A közbeszerzési eljárás alapelvei
1)     A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, ill. nyilvánosságát. 2)     Az ajánlatkérőnek biztosítania kell az esélyegyenlőséget az ajánlattevők számára. 3)     A külföldi székhelyű ajánlattevők számára a részvétel, ill. az eljárás során a szerződés elnyerésének esélye szempontjából a nemzeti elbánást kell biztosítani.

7 Beszerzési tárgyak Visszterhes szerződés: áruért, szolgáltatásért, építési munkáért az ajánlatkérő valamilyen ellenszolgáltatást teljesít Árubeszerzés: ingó vagy ingatlan tulajdonjogának megszerzése, használati, hasznosítási jogának megszerzése, esetlegesen beállítással és üzembe helyezéssel Építési beruházás: építmény kivitelezése és tervezése Szolgáltatás: ami nem árubeszerzés vagy építési beruházás

8 Közbeszerzési értékhatárok - szabályozási szintek I.
Közösségi értékhatárt elérő és meghaladó beszerzések Nemzeti értékhatárt elérő és meghaladó beszerzések Nemzeti értékhatárt el nem érő beszerzések Nemzeti értékhatárok ( után) – e felett nemzeti értékhatárt meghaladó beszerzés Árubeszerzés: 30 millió forint Építési beruházás: 90 millió forint Szolgáltatás: 25 millió forint

9 Közbeszerzési értékhatárok - szabályozási szintek II.
Nem kell közbeszerzést lefolytatni a következő értékhatárok alatt: Árubeszerzés: 8 millió forint Építés beruházás: 15 millió forint Szolgáltatás: 8 millió forint De! Három árajánlat kötelező! Nemzeti értékhatár alatt és a fenti értékhatárok között: egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatása!

10 A Közbeszerzési Tanács feladatai
figyelemmel kíséri a törvény szabályainak érvényesülését véleményezi a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabálytervezeteket ajánlásokat készít a jogszabályok végrehajtását elősegítendő figyelemmel kíséri a szerződések teljesítését elbírálja a közbeszerzési biztosokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi ügyeket gondoskodik a Közbeszerzési Értesítő kiadásáról elősegíti a közbeszerzési eljárásban résztvevők oktatását és továbbképzését kapcsolatot tart más államok közbeszerzési szervezeteivel és nemzetközi szervezetekkel nyilvántartást vezet a közbeszerzésekről ellátja a részére egyéb törvényben előírt feladatokat

11 Egyszerű közbeszerzési eljárás
Két eljárási fajta ezen belül: 1. A nemzeti értékhatárok felét elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés: egyszerű közbeszerzési eljárás hirdetményi kötelezettséggel, azaz a Közbeszerzési Értesítőben való meghirdetési kötelezettséggel Árubeszerzés: 15 – 30 millió forint között Szolgáltatás: 12, millió forint között Építési beruházás: millió forint között 2.A nemzeti értékhatár felét nem éri el: egyszerű közbeszerzési eljárás minimum három ajánlattevő meghívásával Árubeszerzés: millió forint között Szolgáltatás: ,5 millió forint között Építési beruházás: millió forint között

12 Egybeszámítási kötelezettség
A közbeszerzési eljárás megállapításához szükséges az un. Egybeszámítási kötelezettség fennállásának vizsgálata. Megakadályozza, hogy a törvény kikerülése megtörténjen a beszerzés részekre bontásával Három feltétel együttes fennállása szükséges az egybeszámításhoz: A beszerzésekre egy költségvetési éven vagy 12 hónapon belül kerüljön sor Beszerzésre egy vállalkozóval is lehetne szerződést kötni Egyes beszerzések rendeltetése azonos, vagy hasonló, vagy egymással közvetlenül összefügg

13 Nemzeti értékhatárok alatt
Ajánlatkérő az, akinek a támogatásból megvalósított közbeszerzését költségvetési forrásból, illetőleg az Európai Unióból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatják

14 Kivételek a közbeszerzés alól
Ha a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt egy meghatározott személy vagy szervezet képes teljesíteni Kbt. 4. számú mellékletében szereplő szolgáltatás megrendelése esetében: szállodai és éttermi szolgáltatások, vasúti szállítási szolgáltatások, jogi szolgáltatások, személyzet elhelyezési szolgáltatások, oktatási és szakképzési szolgáltatások, egészségügyi és szociális szolgáltatások, szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások – ha az ajánlatkérő nem központi költségvetési szerve Árubeszerzés esetén, korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése vagy bővítése – műszaki, technikai nehézséget eredményezne a működtetésben, fenntartásban, nem illeszkedő dolgok beszerzése Ezekről a kivételekről a Közreműködő Szervezetet értesíteni kell!

15 Becsült érték Becsült érték: a közbeszerzés megkezdésekor kért, illetve kínálat, áfa nélkül számított, legmagasabb összegű ellenszolgáltatás támogatási szerződés költségvetésében tervezett összeg Ha a becsült érték nem egyezik meg a szerződésben rögzített összeggel, a támogatási szerződés módosítása szükséges

16 Közbeszerzési szabályzat elkészítése:
Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1. eset: a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét Közbeszerzési szabályzat elkészítése: Előkészítés és lefolytatás szabályai Belső ellenőrzés felelősségi rendje Eljárásban résztvevő személyek felelősségi köre Döntésért felelős személy ill. testület Dokumentálás (5 év) szabályai

17 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1
Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1. eset: a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét Ajánlattételi felhívás elkészítése Felhívás megküldése a Közreműködő Szervezet részére a feladás előtt 2 héttel Közreműködő Szervezet általi elfogadás Felhívás megküldése a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága számára Felhívás megjelentetése a Közbeszerzési Értesítőben Ajánlatok benyújtása és felbontása Ajánlatok elbírálása Összegzés Szerződéskötés

18 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1
Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1. eset: a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét A hirdetményre irányuló kérelem elemei: Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége Kbt fejezetének, eljárási fajtájának jelölése Becsült érték megadása Kifejezett szándéknyilatkozat Nyilatkozat képviseleti jogosultságról Ajánlatkérő egyértelmű szándéka, hogy a hol kéri a közzétételt (Közbeszerzési Értesítő, Európai Unió Hivatalos Lapja) Alanyi hatály megjelölése

19 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1
Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1. eset: a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét Az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmassága szempontjainak két fő csoportja: Pénzügyi-gazdasági Műszaki-szakmai

20 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1
Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1. eset: a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét Kizáró okok a közbeszerzésben: kötelező okok: Végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás alatt áll Felfüggesztés alatt Gazdasági vagy szakmai tevékenysége kapcsán bűncselekményt követett el, és emiatt a tevékenységétől eltiltották, abban korlátozták. Közbeszerzéstől eltiltották 1 évet meghaladó adó-, vám, TB tartozása van. Kivéve, ha halasztást kapott. 3 éven belül Közbeszerzésben hamis adatot szolgáltatott Foglalkoztatóként jogszabálysértést követett el. választható okok: Tisztességtelen piaci magatartás, versenykorlátozás megállapított Öt éven belül közbeszerzéses szerződéses kötelezettséget szegett A letelepedés szerinti országban az előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Stb.

21 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1
Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1. eset: a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét Az ajánlatok értékelésének bírálati szempontjai: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (ez esetben csak az ajánlat értékelhető, számszerűen) összességében legelőnyösebb ajánlat (áron felül még más szempontot is értékelnek)

22 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1
Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1. eset: a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét Kiegészítő tájékoztatás Kérdés határidő előtt 10 napig Válasz: határidő előtt 6 napig Írásban Nem lehet a felhívás módosítása Minden ajánlattevő számára – vagy megküldeni, vagy hozzáférhetővé tenni. Ajánlatok benyújtása és bontása Határidő az ajánlattételi felhívásban Bontás a felhívásban megjelölt napon, határidő után a lehető legrövidebb időn belül Résztvevők Ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét, értékelésre kerülő főbb adatokat (ellenszolgáltatás, rész és alszempontok) Jegyzőkönyv készítése, 5 napon belül megküldeni

23 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1
Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1. eset: a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét Ajánlatok elbírálása: az ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbírálni (kivéve előre nem látható és elháríthatatlan ok) Bírálóbizottság: legalább három tagú Egymástól függetlenek Összeférhetetlenség Írásos szakvélemény és döntési javaslat Jegyzőkönyv készítése Bírálat: Kizáró okok (nyilatkozat) Alkalmasság Pénzügyi, gazdasági Műszaki, szakmai Érvényes ajánlatok vizsgálata az előre meghatározott bírálati szempontok alapján.

24 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1
Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1. eset: a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét Bírálat: Hiánypótlás kérése kizáró okokkal, alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, ajánlati felhívásban előírt dokumentumok tekintetében Írásban Minden ajánlattevő informálása Nem eredményezheti az ajánlat módosítását Erről az ajánlati felhívásban kell rendelkezni Érvénytelen ajánlat Ajánlattételi határidő után nyújtották be Ajánlattevő vagy alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek Nem felel meg a felhívásban meghatározottnak Kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz Lehetetlen, vagy túlzottan magas vagy alacsony, aránytalan kötelezettségvállalás Érvénytelen ajánlatot nem kell a bírálati szempont szerint értékelnie.

25 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1
Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1. eset: a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét Eredményes eljárás: az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlati felhívásban meghatározott feltételek alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette – vele kell szerződést kötni! Eredménytelen eljárás: Nem nyújtottak be ajánlatot Kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be Egyik ajánlat sem tett az anyagi fedezet mértékére tekintettel ajánlatot Ajánlatkérő szerződés megkötésére, teljesítésére képtelenné válik Eljárás érvénytelenítése Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő döntését, az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás mellett dönt. Az eredménytelenség nem jelenti a közbeszerzési kötelezettség megszűnését!

26 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 2
Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 2. eset: a közbeszerzés értéke nem éri el a nemzeti értékhatár felét Nem hirdetménnyel indul Legalább három ajánlattevőnek egyidejűleg írásbeli ajánlattételi felhívás Legalább három ajánlattevőtől kell ajánlat Ha nincs legalább három ajánlattevőtől ajánlat, akkor az ajánlatokat nem lehet felbontani és az ajánlatkérő újabb ajánlattételi felhívásra köteles Ha újra nincs három ajánlat, a beérkezett ajánlatot/ajánlatokat értékelheti

27 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései
Összegzés: írásbeli összegzés készítése kötelező Összegzés tartalma: Ajánlatkérő neve és címe Közbeszerzés tárgya és mennyisége Eljárás tárgyalás nélküli Benyújtott ajánlatok Érvénytelen ajánlatok Szerződéskötés időpontja stb. Az összegzést szerződéskötés előtt az összes ajánlattevőnek meg kell küldeni és a Közbeszerzések Tanácsa részére is Szerződéskötés

28 Értékhatár alatti beszerzések
Árubeszerzés: 8 MFt alatt, szolgáltatás, 8 M Ft alatt, építés: 15 M Ft alatt Nem minősül közbeszerzésnek Dokumentálhatóság, elszámolhatóság szempontok alapján Írásos ajánlatkéréssel, ajánlattal és megrendelővel kell rendelkeznie (formátumok) Ajánlatkérés minimális információi: Ajánlatkérő neve, címe, pecsét Ajánlattételi határidő Szállítási határidő Árubeszerzés esetén szállítandó eszköz megnevezése, műszaki paraméterek Szolgáltatás: szolgáltatás rövid leírása, részfeladatok, jelentések Határidők Legalább három írásos ajánlat Ajánlatok értékeléséről rövid írásos értékelés Anyagokat jóváhagyásra a Közreműködő Szervezet részére

29 A Közbeszerzési Döntőbizottság által megállapított jogkövetkezmények
az alaptalan kérelmet elutasítja a közbeszerzési eljárás befejezése előtt felhívhatja a jogsértés okozóját a törvény szabályainak megfelelő eljárásra megsemmisítheti az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás folyamán hozott döntését (kivéve, ha a szerződés már létrejött) megállapíthatja a jogsértés megtörténtét az ajánlattevőt legfeljebb 5 évre eltilthatja a közbeszerzési eljárásban való részvételtől bírságot szabhat ki a jogsértőt kötelezi az eljárási díj és a jogorvoslati eljárással kapcsolatban felmerült költségek viselésére

30 Központi közbeszerzés intézményi kör
a Kormány által irányított szervezetek - kivéve a Nemzetbiztonsági Szolgálatokat és a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseleteket - valamint minden, az egészségügyről szóló évi XLIV. törvény hatálya alá tartozó és az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott költségvetési szervezet egészségügyi beszerzései a központosított közbeszerzési eljárás körébe tartozó árubeszerzéseik és szolgáltatás megrendeléseik tekintetében. Jelenleg több mint 1000 intézmény.

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A projektek megvalósítása IV."

Hasonló előadás


Google Hirdetések