Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projektek megvalósítása IV. Közbeszerzési feladatok a pályázat megvalósítása során (Részforrás: Teremi Orsolya előadása, EU Közbeszerzési Koordinációs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projektek megvalósítása IV. Közbeszerzési feladatok a pályázat megvalósítása során (Részforrás: Teremi Orsolya előadása, EU Közbeszerzési Koordinációs."— Előadás másolata:

1

2 A projektek megvalósítása IV. Közbeszerzési feladatok a pályázat megvalósítása során (Részforrás: Teremi Orsolya előadása, EU Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység) 8/B modul Ponácz György Márk SAKK-tréner

3 Kapcsolódó jogszabályok

4 Közbeszerzés fogalma  Kbt. 2.§ AK-ként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek közbeszerzési eljárást lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében. Speciális szerződési folyamat, amelyben a szerződő felek és az eljárás folyamata is törvényileg szabályozott.  Fogalmi elemei: - alany (ajánlatkérő) - tárgy (árubeszerzés, szolgáltatás, építés) - visszterhesség - beszerzési érték

5 A törvény (Kbt.) célja  az államháztartás kiadásainak ésszerűsítése  a közpénzek felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése  a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása

6 SA és KA beszerzések esetében kötelező a közbeszerzési eljárás  ha a projekt nettó összköltsége eléri vagy meghaladja a közösségi értékhatárt (ld. táblázat),  és ha a projektet azt Európai Unióból származó forrásból támogatják.  ha a projektet a Kbt. 22. § (1) bekezdésében meghatározott egy vagy több (kormányzati) szervezet többségi részben közvetlenül támogatja.

7 A közbeszerzési eljárás alapelvei 1) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, ill. nyilvánosságát. 2) Az ajánlatkérőnek biztosítania kell az esélyegyenlőséget az ajánlattevők számára. 3) A külföldi székhelyű ajánlattevők számára a részvétel, ill. az eljárás során a szerződés elnyerésének esélye szempontjából a nemzeti elbánást kell biztosítani.

8 Beszerzési tárgyak Visszterhes szerződés: áruért, szolgáltatásért, építési munkáért az ajánlatkérő valamilyen ellenszolgáltatást teljesít  Árubeszerzés: ingó vagy ingatlan tulajdonjogának megszerzése, használati, hasznosítási jogának megszerzése, esetlegesen beállítással és üzembe helyezéssel  Építési beruházás: építmény kivitelezése és tervezése  Szolgáltatás: ami nem árubeszerzés vagy építési beruházás

9 Közbeszerzési értékhatárok - szabályozási szintek I.  Közösségi értékhatárt elérő és meghaladó beszerzések  Nemzeti értékhatárt elérő és meghaladó beszerzések  Nemzeti értékhatárt el nem érő beszerzések Nemzeti értékhatárok (2006. 01. 01. után) – e felett nemzeti értékhatárt meghaladó beszerzés  Árubeszerzés: 30 millió forint  Építési beruházás: 90 millió forint  Szolgáltatás: 25 millió forint

10 Közbeszerzési értékhatárok - szabályozási szintek II.  Nem kell közbeszerzést lefolytatni a következő értékhatárok alatt: Árubeszerzés: 8 millió forint Építés beruházás: 15 millió forint Szolgáltatás: 8 millió forint De! Három árajánlat kötelező!  Nemzeti értékhatár alatt és a fenti értékhatárok között: egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatása!

11 A Közbeszerzési Tanács feladatai  figyelemmel kíséri a törvény szabályainak érvényesülését  véleményezi a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabálytervezeteket  ajánlásokat készít a jogszabályok végrehajtását elősegítendő  figyelemmel kíséri a szerződések teljesítését  elbírálja a közbeszerzési biztosokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi ügyeket  gondoskodik a Közbeszerzési Értesítő kiadásáról  elősegíti a közbeszerzési eljárásban résztvevők oktatását és továbbképzését  kapcsolatot tart más államok közbeszerzési szervezeteivel és nemzetközi szervezetekkel  nyilvántartást vezet a közbeszerzésekről  ellátja a részére egyéb törvényben előírt feladatokat

12 Egyszerű közbeszerzési eljárás Két eljárási fajta ezen belül: 1. A nemzeti értékhatárok felét elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés: egyszerű közbeszerzési eljárás hirdetményi kötelezettséggel, azaz a Közbeszerzési Értesítőben való meghirdetési kötelezettséggel Árubeszerzés: 15 – 30 millió forint között Szolgáltatás: 12,5 - 25 millió forint között Építési beruházás: 45 - 90 millió forint között 2.A nemzeti értékhatár felét nem éri el: egyszerű közbeszerzési eljárás minimum három ajánlattevő meghívásával Árubeszerzés: 8 - 15 millió forint között Szolgáltatás: 8 - 12,5 millió forint között Építési beruházás: 15 - 45 millió forint között

13 Egybeszámítási kötelezettség A közbeszerzési eljárás megállapításához szükséges az un. Egybeszámítási kötelezettség fennállásának vizsgálata. Megakadályozza, hogy a törvény kikerülése megtörténjen a beszerzés részekre bontásával Három feltétel együttes fennállása szükséges az egybeszámításhoz:  A beszerzésekre egy költségvetési éven vagy 12 hónapon belül kerüljön sor  Beszerzésre egy vállalkozóval is lehetne szerződést kötni  Egyes beszerzések rendeltetése azonos, vagy hasonló, vagy egymással közvetlenül összefügg

14 Nemzeti értékhatárok alatt  Ajánlatkérő az, akinek a támogatásból megvalósított közbeszerzését költségvetési forrásból, illetőleg az Európai Unióból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatják

15 Kivételek a közbeszerzés alól  Ha a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt egy meghatározott személy vagy szervezet képes teljesíteni  Kbt. 4. számú mellékletében szereplő szolgáltatás megrendelése esetében: szállodai és éttermi szolgáltatások, vasúti szállítási szolgáltatások, jogi szolgáltatások, személyzet elhelyezési szolgáltatások, oktatási és szakképzési szolgáltatások, egészségügyi és szociális szolgáltatások, szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások – ha az ajánlatkérő nem központi költségvetési szerve  Árubeszerzés esetén, korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése vagy bővítése – műszaki, technikai nehézséget eredményezne a működtetésben, fenntartásban, nem illeszkedő dolgok beszerzése Ezekről a kivételekről a Közreműködő Szervezetet értesíteni kell!

16 Becsült érték Becsült érték: a közbeszerzés megkezdésekor kért, illetve kínálat, áfa nélkül számított, legmagasabb összegű ellenszolgáltatás  támogatási szerződés költségvetésében tervezett összeg Ha a becsült érték nem egyezik meg a szerződésben rögzített összeggel, a támogatási szerződés módosítása szükséges

17 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1. eset: a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét  Közbeszerzési szabályzat elkészítése:  Előkészítés és lefolytatás szabályai  Belső ellenőrzés felelősségi rendje  Eljárásban résztvevő személyek felelősségi köre  Döntésért felelős személy ill. testület  Dokumentálás (5 év) szabályai

18 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1. eset: a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét  Ajánlattételi felhívás elkészítése  Felhívás megküldése a Közreműködő Szervezet részére a feladás előtt 2 héttel  Közreműködő Szervezet általi elfogadás  Felhívás megküldése a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága számára  Felhívás megjelentetése a Közbeszerzési Értesítőben  Ajánlatok benyújtása és felbontása  Ajánlatok elbírálása  Összegzés  Szerződéskötés

19 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1. eset: a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét A hirdetményre irányuló kérelem elemei:  Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége  Kbt fejezetének, eljárási fajtájának jelölése  Becsült érték megadása  Kifejezett szándéknyilatkozat  Nyilatkozat képviseleti jogosultságról  Ajánlatkérő egyértelmű szándéka, hogy a hol kéri a közzétételt (Közbeszerzési Értesítő, Európai Unió Hivatalos Lapja)  Alanyi hatály megjelölése

20 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1. eset: a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét  Az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmassága szempontjainak két fő csoportja: - Pénzügyi-gazdasági - Műszaki-szakmai

21 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1. eset: a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét  Kizáró okok a közbeszerzésben: - kötelező okok:  Végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás alatt áll  Felfüggesztés alatt  Gazdasági vagy szakmai tevékenysége kapcsán bűncselekményt követett el, és emiatt a tevékenységétől eltiltották, abban korlátozták.  Közbeszerzéstől eltiltották  1 évet meghaladó adó-, vám, TB tartozása van. Kivéve, ha halasztást kapott.  3 éven belül Közbeszerzésben hamis adatot szolgáltatott  Foglalkoztatóként jogszabálysértést követett el. - választható okok:  Tisztességtelen piaci magatartás, versenykorlátozás megállapított  Öt éven belül közbeszerzéses szerződéses kötelezettséget szegett  A letelepedés szerinti országban az előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Stb.

22 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1. eset: a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét  Az ajánlatok értékelésének bírálati szempontjai: - legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (ez esetben csak az ajánlat értékelhető, számszerűen) - összességében legelőnyösebb ajánlat (áron felül még más szempontot is értékelnek)

23 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1. eset: a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét  Kiegészítő tájékoztatás  Kérdés határidő előtt 10 napig  Válasz: határidő előtt 6 napig  Írásban  Nem lehet a felhívás módosítása  Minden ajánlattevő számára – vagy megküldeni, vagy hozzáférhetővé tenni.  Ajánlatok benyújtása és bontása  Határidő az ajánlattételi felhívásban  Bontás a felhívásban megjelölt napon, határidő után a lehető legrövidebb időn belül  Résztvevők  Ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét, értékelésre kerülő főbb adatokat (ellenszolgáltatás, rész és alszempontok)  Jegyzőkönyv készítése, 5 napon belül megküldeni

24 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1. eset: a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét  Ajánlatok elbírálása: az ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbírálni (kivéve előre nem látható és elháríthatatlan ok)  Bírálóbizottság: legalább három tagú  Egymástól függetlenek  Összeférhetetlenség  Írásos szakvélemény és döntési javaslat  Jegyzőkönyv készítése Bírálat:  Kizáró okok (nyilatkozat)  Alkalmasság  Pénzügyi, gazdasági  Műszaki, szakmai  Érvényes ajánlatok vizsgálata az előre meghatározott bírálati szempontok alapján.

25 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1. eset: a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét  Bírálat:  Hiánypótlás kérése  kizáró okokkal, alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, ajánlati felhívásban előírt dokumentumok tekintetében  Írásban  Minden ajánlattevő informálása  Nem eredményezheti az ajánlat módosítását  Erről az ajánlati felhívásban kell rendelkezni  Érvénytelen ajánlat  Ajánlattételi határidő után nyújtották be  Ajánlattevő vagy alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek  Nem felel meg a felhívásban meghatározottnak  Kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz  Lehetetlen, vagy túlzottan magas vagy alacsony, aránytalan kötelezettségvállalás Érvénytelen ajánlatot nem kell a bírálati szempont szerint értékelnie.

26 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 1. eset: a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét  Eredményes eljárás: az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlati felhívásban meghatározott feltételek alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette – vele kell szerződést kötni!  Eredménytelen eljárás:  Nem nyújtottak be ajánlatot  Kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be  Egyik ajánlat sem tett az anyagi fedezet mértékére tekintettel ajánlatot  Ajánlatkérő szerződés megkötésére, teljesítésére képtelenné válik  Eljárás érvénytelenítése  Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő döntését, az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás mellett dönt. Az eredménytelenség nem jelenti a közbeszerzési kötelezettség megszűnését!

27 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései – 2. eset: a közbeszerzés értéke nem éri el a nemzeti értékhatár felét  Nem hirdetménnyel indul  Legalább három ajánlattevőnek egyidejűleg írásbeli ajánlattételi felhívás  Legalább három ajánlattevőtől kell ajánlat  Ha nincs legalább három ajánlattevőtől ajánlat, akkor az ajánlatokat nem lehet felbontani és az ajánlatkérő újabb ajánlattételi felhívásra köteles  Ha újra nincs három ajánlat, a beérkezett ajánlatot/ajánlatokat értékelheti

28 Egyszerű közbeszerzési eljárás lépései  Összegzés: írásbeli összegzés készítése kötelező  Összegzés tartalma:  Ajánlatkérő neve és címe  Közbeszerzés tárgya és mennyisége  Eljárás tárgyalás nélküli  Benyújtott ajánlatok  Érvénytelen ajánlatok  Szerződéskötés időpontja stb.  Az összegzést szerződéskötés előtt az összes ajánlattevőnek meg kell küldeni és a Közbeszerzések Tanácsa részére is  Szerződéskötés

29 Értékhatár alatti beszerzések  Árubeszerzés: 8 MFt alatt, szolgáltatás, 8 M Ft alatt, építés: 15 M Ft alatt  Nem minősül közbeszerzésnek  Dokumentálhatóság, elszámolhatóság szempontok alapján  Írásos ajánlatkéréssel, ajánlattal és megrendelővel kell rendelkeznie (formátumok)  Ajánlatkérés minimális információi:  Ajánlatkérő neve, címe, pecsét  Ajánlattételi határidő  Szállítási határidő  Árubeszerzés esetén szállítandó eszköz megnevezése, műszaki paraméterek  Szolgáltatás: szolgáltatás rövid leírása, részfeladatok, jelentések  Határidők  Legalább három írásos ajánlat  Ajánlatok értékeléséről rövid írásos értékelés  Anyagokat jóváhagyásra a Közreműködő Szervezet részére

30 A Közbeszerzési Döntőbizottság által megállapított jogkövetkezmények  az alaptalan kérelmet elutasítja  a közbeszerzési eljárás befejezése előtt felhívhatja a jogsértés okozóját a törvény szabályainak megfelelő eljárásra  megsemmisítheti az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás folyamán hozott döntését (kivéve, ha a szerződés már létrejött)  megállapíthatja a jogsértés megtörténtét  az ajánlattevőt legfeljebb 5 évre eltilthatja a közbeszerzési eljárásban való részvételtől  bírságot szabhat ki  a jogsértőt kötelezi az eljárási díj és a jogorvoslati eljárással kapcsolatban felmerült költségek viselésére

31 Központi közbeszerzés intézményi kör  a Kormány által irányított szervezetek - kivéve a Nemzetbiztonsági Szolgálatokat és a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseleteket - valamint minden, az egészségügyről szóló 1997. évi XLIV. törvény hatálya alá tartozó és az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott költségvetési szervezet egészségügyi beszerzései  a központosított közbeszerzési eljárás körébe tartozó árubeszerzéseik és szolgáltatás megrendeléseik tekintetében.  Jelenleg több mint 1000 intézmény.

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A projektek megvalósítása IV. Közbeszerzési feladatok a pályázat megvalósítása során (Részforrás: Teremi Orsolya előadása, EU Közbeszerzési Koordinációs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések