Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Pmt. kérdőív kérdéseinek egységes értelmezése Budapest, 2013. szeptember 5. Munkácsi Márta A Minőségellenőrzési Bizottság tagja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Pmt. kérdőív kérdéseinek egységes értelmezése Budapest, 2013. szeptember 5. Munkácsi Márta A Minőségellenőrzési Bizottság tagja."— Előadás másolata:

1 1 Pmt. kérdőív kérdéseinek egységes értelmezése Budapest, 2013. szeptember 5. Munkácsi Márta A Minőségellenőrzési Bizottság tagja

2 2 Változások Legfrissebb módosítás: a 2013. évi LII. törvény alapján Hatályba lépés: 2013. július 1. Cél: a gyakorlati tapasztalatok alapján a szükségessé vált korrekciók, valamint az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Bizottsága (Moneyval) 2010-es ország-jelentésében megfogalmazott ajánlások alapján elfogadott 1303/2011. (IX. 2.) Korm. határozat szerinti módosítások elvégzése.

3 Módosítások összefoglalása 1. 1. Változás a tényleges tulajdonos meghatározásában - tényleges tulajdonos az a természetes személy is, aki közvetlenül vagy közvetve rendelkezik a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad 25%-ával. Amennyiben tulajdoni hányad vagy meghatározó befolyás alapján a tényleges tulajdonos nem állapítható meg, a vezető tisztségviselő minősül tényleges tulajdonosnak. 2. Változás az ügyfél fogalomban - a szolgáltatás igénybevételére irányuló írásbeli szerződés megkötése nem feltétele az ügyfél kapcsolat létrejöttének. A könyvvizsgálói megbízások esetében a szerződés kizárólag írásban köthető! 3

4 Módosítások összefoglalása 2. 3. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának törvényi meghatározása megegyezik a Btk. tényállásokban foglalt elkövetési magatartásokkal 4. A személyazonosság igazoló ellenőrzése során meghatalmazott személy azonosítását és meghatalmazása érvényességét is ellenőrizni kell szükség esetén hivatalos nyilvántartásból ellenőrizni is lehet. 4

5 Módosítások összefoglalása 3. 5. A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatoknál történt jelentős változások - a természetes személy ügyfél továbbra is köteles nyilatkozni arról, hogy tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár-e el, a jogi személy (vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) ügyfél képviselője azonban arról köteles írásban nyilatkozni, hogy a jogi személynek ki a tényleges tulajdonosa, valamint rögzíteni kell a tényleges tulajdonos nevét, lakcímét, állampolgárságát. A könyvvizsgálói megbízás jellegéből adódóan a természetes ügyfél nyilatkoztatása nem állhat elő. Szükség esetén rögzíthető az is, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e. Azokban az esetekben azonban, amikor egyértelmű, hogy az ügyfél nem tényleges tulajdonos nevében jár el, és az adatok rögzítése a személyazonosság igazoló ellenőrzése során már megtörtént, a tényleges tulajdonosi nyilatkozat mellőzhető, a mellőzés tényét azonban rögzíteni kell. (Pmt. tv. 8.§. (1).) 5

6 Módosítások összefoglalása 4. 6. Általános esetben az ügylet azonosítása során a teljesítés körülményeinek rögzítése mellett a pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását is kérheti a szolgáltató. Könyvvizsgálói megbízás esetében azonban a Kkt. és a számviteli törvény szerint a könyvvizsgáló cég szolgáltatóval kizárólag szervezet létesíthet üzleti kapcsolatot, így e körben az ügyleti megbízás - és e pont alkalmazása - fogalmilag kizárt. 7. Ügyfeleket érintő új szabály, hogy magasabb pénzmosási kockázat azonosítása esetén az SZMSZ-ben vezetői jóváhagyáshoz köthető a megbízás teljesítése vagy az üzleti kapcsolat létesítése. Kockázatelemzéses belső eljárás hiányában az üzleti kapcsolat létesítése automatikusan vezetői jóváhagyáshoz kötött. 6

7 Módosítások összefoglalása 5. 8. Az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése során a szolgáltató (könyvvizsgáló) köteles különös figyelmet fordítani valamennyi összetett és szokatlan megbízásra. (A megbízást fokozottan figyelemmel kell kísérni a belső szabályzat szerinti megerősített eljárásban – szabályzat módosítása!) 9. A 300.000 forintot meghaladó megbízás esetén rögzíteni kell az ügyfél azonosítására alkalmas adatokat, valamint a megbízás tárgyát és összegét. Ügyleti megbízás hiányában azonban a 300e forintot meghaladó megbízáshoz kötött adatrögzítés sem értelmezhető.. 7

8 Módosítások összefoglalása 6. 10. Ha a külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, kötelező beszerezni az ügylettel kapcsolatos pénzeszközök forrására vonatkozó információt. Természetes ügyfél hiányában a külföldi lakóhelyű ügyfélre vonatkozó fokozott ügyfél- átvilágítás sem alkalmazható. 11. Pénzmosásra utaló adat, tény, körülmény bejelentésével kapcsolatos változások - a) bejelentéskor az pénzmosás gyanúját alátámasztó dokumentumokat is be kell csatolni, amennyiben azok rendelkezésre állnak. b) akkor is vizsgálni kell pénzmosásra utaló tény,adat,körülmény felmerülését, ha az ügyleti megbízást végül nem teljesül (mert nem tudta elvégezni az ügyfél átvilágítást pl. (11. § (6)) c) a tevékenység megkezdését követő 5 munkanapon belül ki kell jelölni a bejelentések továbbításáért felelős személyt. 8

9 Módosítások összefoglalása 7. 12. A pénzügyi információs egységként működő hatóság jogköre bővül (jogosulttá válik adat, üzleti titok megismerésére) 13. A kamara a szolgáltatók belső szabályzatának kidolgozásához a nem kötelező jellegű ajánlásként kibocsátott mintaszabályzatot a pénzügyi információs hatósággal együttműködve, a miniszter egyetértésével köteles a Pmt. módosításait követően felülvizsgálni és módosítani, illetve kétévente felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. (A módosított mintaszabályzat 2013.09.13-át követően letölthető a kamara honlapjáról) 9

10 Módosítások összefoglalása 8. A kamara a mintaszabályzat előzőekben részletezett Pmt. módosításoknak megfelelő átdolgozását az illetékes szervek bevonásával elvégzi: az elfogadott mintaszabályzatról a kamarai szolgáltatók részére tájékoztatást nyújt. A korábban a mintaszabályzat szövegével megegyező tartalmú belső szabályzatot életbe léptetett kamarai szolgáltatóknak e körben nincsen tennivalójuk; a belső szabályzatuk módosítása a mintaszabályzat módosulásával automatikusan megtörténik. A saját belső szabályzatot kidolgozó és elfogadó kamarai szolgáltatóknak a jogszabályváltozások átvezetésével, a mintaszabályzat módosulásaira figyelemmel hatályosítaniuk szükséges a belső szabályzatukat, melyet azonban ismételten nem kell jóváhagyásra megküldeni a kamara részére. 10

11 Módosítások összefoglalása 9. 14. A felügyeleti bírság kiszabható legmagasabb összege pl. pénzügyi szolgáltatók esetén ötmillióról ötszázmillióra, könyvelőknél, ingatlanforgalmazóknál egymillióról húszmillióra emelkedik (a kamarai tagokat nem érinti, de az ügyfeleiket igen). 15. A felügyeletet ellátó szervekre vonatkozó módosítás (szabályszegés súlyának mérlegelése, mintaszabályzat készítése) 16. A megbízás teljesítését meg kell tagadni, ha a szolgáltatónál 2014. december 31-ét követően fennáll az alábbi helyzet: a) az ügyféllel 2013. július 1. előtt létesített üzleti kapcsolatot, b) az ügyfél a szolgáltatónál ügyfél-átvilágítás céljából személyesen vagy képviselő útján 2014. december 31-ig nem jelent meg, és c) az ügyfél vonatkozásában a 7–10. §-ban meghatározott ügyfél- átvilágítás eredményei 2014. december 31-én nem állnak teljes körűen rendelkezésére. 11

12 12 Pmt. kérdőív 1. kérdés: szabályzat megfelelősége 1. A szolgáltató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályzata megfelel-e a jogszabályi előírásoknak?: 35/2007. (XII.29.) PM rendelet, a Kamara által kiadott mintaszabályzat)  Értelmezés: A könyvvizsgálónak meg kell ismernie és el kell készítenie a fenti PM rendelet előírásainak megfelelő szabályzatot.  Értékelés: Ha a könyvvizsgáló rendelkezik olyan (érvényesen) hatályba léptetett szabályzattal, amely: –vagy megegyezik a Kamara által kiadott mintaszabályzattal, –vagy tartalmazza a 35/2007. (XII.29.) PM rendeletben/2013. évi LII. tv-ben a szolgáltatók által elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeit, a válasz IGEN. Amennyiben a könyvvizsgáló nem rendelkezik ilyen szabályzattal, vagy az jelentős eltérést tartalmaz a törvényi előírásoktól, a válasz NEM.

13 13 2. kérdés: ügyfél azonosítás kötelezettsége 2. Eleget tett-e az ellenőrzés alá vont szolgáltató a Pmt. 7-12. §-ai által előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettségeknek?  Értelmezés: A könyvvizsgálónak az ügyféllel kötött szerződésben, vagy annak módosításában szerepeltetni kell a fenti utalásokat, illetve az ügyfél azonosítását a belső szabályzatában foglaltak szerint el kell végezni.  Értékelés: Ha a minőségellenőrzésre kiválasztott dossziék szerződései tartalmazzák a fenti utalást, és rendelkezésre állnak a megfelelően kitöltött, aláírt azonosítási adatlapok, a válasz IGEN, hiányosság esetén NEM.

14 14 3. kérdés: szerződés megfelelősége 3. Tartalmazza-e a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés vagy külön okirat a Pmt. 7.-12.§-i által előírt ügyfél- átvilágítási kötelezettségre vonatkozó utalásokat?  Értelmezés: benne van-e a könyvvizsgálói szerződésben/más okiratban a Pmt. tv-re való hivatkozás  Értékelés: a válasz IGEN, ha a szolgáltató szerződései vagy egyéb okiratai tartalmazzák a megbízó ügyfél, valamint annak képviselője, vagy, amennyiben a képviselő nem a saját nevében, hanem a tényleges tulajdonos nevében jár el, a tényleges tulajdonos azonosítására vonatkozó utalást.

15 15 4. kérdés: a bejelentő kiválasztása 4. Megtörtént-e azon személy kijelölése, valamint bejelentése, akinek feladata a bejelentések továbbítása a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére és a kijelölés megfelel-e az előírásoknak? Értelmezés: A kijelölt személy lehetőség szerint a szolgáltató vezetője, vagy vezető beosztású alkalmazottja.  Értékelés: Ha dokumentáltan megtörtént a kijelölt személy bejelentése a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak (VPKBP) és erről a kijelölt személynek is tudomása van, a válasz IGEN.

16 16 5. kérdés: alkalmazottak tájékoztatása 5. Megtörtént-e az alkalmazottak tájékoztatása/oktatása a Pmt törvény és a szabályzat adta kötelességek illetve felelősség vonatkozásában? Alátámasztja-e ennek tényét dokumentáció?  Értelmezés :Biztosítani kell, hogy a könyvvizsgálói tevékenység ellátásában részt vevő alkalmazottak a jogszabályi rendelkezéseket megismerjék, a pénzmosást lehetővé tevő, megvalósító gazdasági eseményeket felismerjék, a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén e törvénynek megfelelően tudjanak eljárni  Értékelés:. IGEN a válasz, ha van kijelölt személy, és dokumentált a képzés megtörténte. Egyedül dolgozó, és alkalmazottat nem foglalkoztató könyvvizsgáló esetén a válasz N/É.

17 17 6. kérdés: ügyfélnyilvántartás vezetése 6. Megfelel-e a szolgáltató nyilvántartása a Pmt 28. §-ában rögzítetteknek? Értelmezés: a szolgáltató köteles az ügyfél-átvilágítás során felvett adatokról nyilvántartást vezetni és az adatokat az üzleti kapcsolat megszűnését követően legalább nyolc évig megőrizni.  Értékelés: Ha a nyilvántartás naprakészen tartalmazza az ügyfél-átvilágítási és követési adatokat, okiratokat, valamint a bejelentések és adatszolgáltatások teljesítését, a felfüggesztést igazoló iratokat, a válasz IGEN, amennyiben a nyilvántartás nem felel meg a törvényi előírásoknak, a válasz NEM.

18 18 Eredményes munkát kívánunk! Köszönjük a figyelmet.


Letölteni ppt "1 Pmt. kérdőív kérdéseinek egységes értelmezése Budapest, 2013. szeptember 5. Munkácsi Márta A Minőségellenőrzési Bizottság tagja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések