Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A Magyar Köztársaság államszervezete Törvény- hozás szerve Államfő Végre- hajtás szervei Igazság- szolgál- tatás szervei Az állami vád és törvé- nyesség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A Magyar Köztársaság államszervezete Törvény- hozás szerve Államfő Végre- hajtás szervei Igazság- szolgál- tatás szervei Az állami vád és törvé- nyesség."— Előadás másolata:

1 1 A Magyar Köztársaság államszervezete Törvény- hozás szerve Államfő Végre- hajtás szervei Igazság- szolgál- tatás szervei Az állami vád és törvé- nyesség szervei Az alkotmány megtartásá- nak ellenőrző szerve A helyi közügyek ellátásá- ra létesített szervek ÁSZ ombudsman ellenőrző szervek önálló, semleges, egyen- súlyt fenntartó hatalom Minisztéri- umok Központi államigaz- gatási szervek Területi és helyi államigaz- gatási szervek helyi és területi önkor- mányzato k Ország- gyűlés Köztársa- sági elnök Kormány Bírósá- gok Ügyészsé- gek Alkotmány- bíróság - Az állami feladatok ellátása e szervtípusok között megosztott - Fékek és ellensúlyok

2 2 Az Országgyűlés jogállása, feladat- és hatásköre szabályo- zás ellenőrzésszemélyi döntések védelemegyéb Alkotmány törvények normatív határozatok nemzetközi szerződések költségvetés és zárszámadás kormányfő megválasztása kormányprog- ram elfogadása bizalmatlansági indítvány interpelláció, kérdés, azonnali kérdés Állami Számvevőszék ombudsmanok köztársasági elnök miniszterelnök AB tagjai LB elnöke Legfőbb ügyész ÁSZ elnöke és alelnökei ombudsmanok megválasztása hadiállapot békekötés rendkívüli állapot szükségállapot fegyveres erők alkalmazása megelőző védelmi helyzet közkegyelem helyi önkormányzat feloszlatása területszerve- zés népszavazás kiírása Alk. 19.§-a szerint: az Országgyűlés a Magyar Köztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve, amely a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva biztosítja a társadalom alkotmányos rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit.

3 3 Az Országgyűlés megalakulása, megbízatásának időtartama Alakuló ülés: a választás második fordulóját követő 30 napon belül ―korelnök, korjegyzők ―beszámolók ―mandátumok igazolása ―parlamenti képviselőcsoportok megalakulása, vezetőik megválasztása ―tisztségviselők (elnök, alelnökök, jegyzők) megválasztása ―bizottsági rendszer kialakítása, bizottságok létrehozása ―Házbizottság megalakulása Megbízatása: 4 év – az új Országgyűlés alakuló üléséig ―A megbízatás megrövidülhet: - feloszlás - feloszlatás ―A megbízatás: - meghosszabbodhat - meghosszabbítható rendkívüli jogrend bevezetésével összefüggésben

4 4 Az Országgyűlés szervezete Országgyűlés ülése Bizottságok Tisztségviselők Frakciók Állandó Ideiglenes elnökalelnökökjegyzők Házbizottság KÖTELEZŐ FAKULTATÍV Alkotmányügyi Költségvetési Külügyi Honvédelmi Mentelmi Eseti Vizsgáló Hivatal Európai integrációs ügyek

5 5 Az Országgyűlés működése Ülésszak Rendes Rendkívüli Febr. 1.- jún.15. Ülés - Köztársasági elnök Szept. 1.- dec.15. - Kormány Ülésnap - képviselők 1/5-ének írásbeli kérelmére az ülés elnapolható részt vevők, határozatképesség az ülések általában nyilvánosak tárgysorozatba vétel, napirend megállapítása tárgyalás döntéshozatal – a szavazás módjai jegyzőkönyv

6 6 Indítványok Önálló indítványok: törvényjavaslat határozati javaslat politikai nyilatkozattervezet jelentés interpelláció kérdés azonnali kérdés Nem önálló indítvány: sürgősségi javaslat kivételességi javaslat módosító javaslat kapcsolódó módosító javaslat bizottsági ajánlás

7 7 A törvényjavaslat tárgyalása Kezdeményezők köre: Zárószavazás (módosító javaslat hiányában) Országgyűlés ElnökeKijelölt bizottság Általános vita (plenáris ülés) Módosító javaslatok Bizottsági vita Kapcsolódó módosító javaslatok Részletes vita (plenáris ülés) Bizottsági vita Záróvita (plenáris ülés) Zárószavazás Köztársasági elnök Kormány ogy.-i bizottság ogy.-i képviselő

8 8 Az országgyűlési képviselők jogállása Szabad mandátum Mentelmi jog  felelősségmentesség  sérthetetlenség Összeférhetetlenség fajtái:  hivatali-politikai  érdekeltségi  közbenjárói-érdekkijárói  méltatlansági

9 9 A Kormány létrejötte és megbízatásának megszűnése 1. Az Országgyűlés általános választása után - a köztársasági elnök javaslatára - az Országgyűlés a kormányprogram elfogadásával együtt abszolút többséggel megválasztja a miniszterelnököt 2. A miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök kinevezi a minisztereket 3. a) A Kormány megbízása legfeljebb 4 évig – az új OGY alakuló üléséig – tart. (ügyvezető kormány) b) A megbízás megszűnése alapvetően a miniszterelnökkel összefüggő okok miatt történik: - konstruktív bizalmatlanság - miniszterelnök: lemondása halála választójogának elvesztése vele szembeni összeférhetetlenség megállapítása c) - Megszűnhet a megbízás a Kormány lemondásával - Köteles lemondani, ha az általa javasolt bizalmi szavazáson a bizalmat nem kapja meg

10 10 A Kormány szervezete Kormány, mint testületi szerv Kormány szervei Miniszterelnök Miniszterek Több, mint első az egyenlők között Tárcavezető Tárcanélküli Miniszterelnöki Hivatalt vezető

11 11 A Kormány és annak munkáját segítő szervek döntés- előkészítés miniszterelnök apparátusa szakterületek irányítása koordináció Kormánybiztosok Kabinetek javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületek Kormánybiztos Miniszterelnöki Hivatal Államtitkári értekezlet Kormányzati konzultatív mechanizmus testületei Kormány

12 12 A Kormány feladat- és hatásköre (A két feladat- és hatáskör csoport nem választható el élesen egymástól. Köztük összefüggések és átfedések találhatók.) Kormányzati feladatok Alkotmányos rend védelme, állampolgári jogok biztosítása. Társadalmi, gazdasági tervek kidolgozása. A szociális és egészségügyi ellátás állami rendszerének meghatározása, feltételeinek biztosítása. A tudományos és kulturális fejlesztés állami feladatainak meghatározása és a szükséges feltétel biztosítása. Képviseli a Magyar Köztársaságot az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeiben. Külpolitika meghatározásában és megvalósításában való közreműködés. Nemzetközi szerződések kötése. Rendeleteket bocsát ki. Államigazgatás irányítása Minisztériumok és a közvetlenül alárendelt szervek irányítása. Helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése. A fegyveres erők, a rendőrség és a rendészeti szervek irányítása. Határozatokat hoz.

13 13 Indítványok Önálló indítványok: törvényjavaslat határozati javaslat politikai nyilatkozattervezet jelentés interpelláció kérdés azonnali kérdés Nem önálló indítvány: sürgősségi javaslat kivételességi javaslat módosító javaslat kapcsolódó módosító javaslat bizottsági ajánlás

14 14 A törvényjavaslat tárgyalása Kezdeményezők köre: Zárószavazás (módosító javaslat hiányában) Országgyűlés ElnökeKijelölt bizottság Általános vita (plenáris ülés) Módosító javaslatok Bizottsági vita Kapcsolódó módosító javaslatok Részletes vita (plenáris ülés) Bizottsági vita Záróvita (plenáris ülés) Zárószavazás Köztársasági elnök Kormány ogy.-i bizottság ogy.-i képviselő

15 15 Az országgyűlési képviselők jogállása Szabad mandátum Mentelmi jog  felelősségmentesség  sérthetetlenség Összeférhetetlenség fajtái:  hivatali-politikai  érdekeltségi  közbenjárói-érdekkijárói  méltatlansági

16 16 A Kormány létrejötte és megbízatásának megszűnése 1. Az Országgyűlés általános választása után - a köztársasági elnök javaslatára - az Országgyűlés a kormányprogram elfogadásával együtt abszolút többséggel megválasztja a miniszterelnököt 2. A miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök kinevezi a minisztereket 3. a) A Kormány megbízása legfeljebb 4 évig – az új OGY alakuló üléséig – tart. (ügyvezető kormány) b) A megbízás megszűnése alapvetően a miniszterelnökkel összefüggő okok miatt történik: - konstruktív bizalmatlanság - miniszterelnök: lemondása halála választójogának elvesztése vele szembeni összeférhetetlenség megállapítása c) - Megszűnhet a megbízás a Kormány lemondásával - Köteles lemondani, ha az általa javasolt bizalmi szavazáson a bizalmat nem kapja meg

17 17 A Kormány szervezete Kormány, mint testületi szerv Kormány szervei Miniszterelnök Miniszterek Több, mint első az egyenlők között Tárcavezető Tárcanélküli Miniszterelnöki Hivatalt vezető

18 18 A Kormány és annak munkáját segítő szervek döntés- előkészítés miniszterelnök apparátusa szakterületek irányítása koordináció Kormánybiztosok Kabinetek javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületek Kormánybiztos Miniszterelnöki Hivatal Államtitkári értekezlet Kormányzati konzultatív mechanizmus testületei Kormány

19 19 A Kormány feladat- és hatásköre (A két feladat- és hatáskör csoport nem választható el élesen egymástól. Köztük összefüggések és átfedések találhatók.) Kormányzati feladatok Alkotmányos rend védelme, állampolgári jogok biztosítása. Társadalmi, gazdasági tervek kidolgozása. A szociális és egészségügyi ellátás állami rendszerének meghatározása, feltételeinek biztosítása. A tudományos és kulturális fejlesztés állami feladatainak meghatározása és a szükséges feltétel biztosítása. Képviseli a Magyar Köztársaságot az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeiben. Külpolitika meghatározásában és megvalósításában való közreműködés. Nemzetközi szerződések kötése. Rendeleteket bocsát ki. Államigazgatás irányítása Minisztériumok és a közvetlenül alárendelt szervek irányítása. Helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése. A fegyveres erők, a rendőrség és a rendészeti szervek irányítása. Határozatokat hoz.

20 20 A Kormány szervezete Kormány ülése Testületi szerv Kormány szervei Miniszterelnök MINISZTEREK Első az egyenlők között Tárcavezető Tárcanélküli MEH „kancellária miniszter”

21 21 A Kormány feladat- és hatásköre Kormányzati feladatok: alkotmányos rend védelme, állampolgári jogok biztosítása törvények végrehajtásának biztosítása társadalmi, gazdasági tervek kidolgozása a szociális és egészségügyi ellátás állami rendszerének meghatározása, feltételeinek biztosítása külpolitika meghatározásában való közreműködés rendeleteket bocsát ki Államigazgatás irányítása: minisztériumok és a közvetlenül alárendelt szervek irányítása helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése a magyar honvédség, a rendőrség és a rendészeti szervek irányítása határozatokat hoz

22 22 A Kormány és annak munkáját segítő szervek döntés-előkészítés miniszterelnök apparátusa szakterületek irányítása koordináció Kormánybiztosok Kabinetek javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületek Kormánybiztos Miniszterelnö ki Hivatal Államtitkári értekezlet Kormányzati konzultatív mechanizmus testületei Kormány


Letölteni ppt "1 A Magyar Köztársaság államszervezete Törvény- hozás szerve Államfő Végre- hajtás szervei Igazság- szolgál- tatás szervei Az állami vád és törvé- nyesség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések