Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Köztársaság államszervezete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Köztársaság államszervezete"— Előadás másolata:

1 A Magyar Köztársaság államszervezete
Törvény-hozás szerve Államfő Végre-hajtás szervei Igazság-szolgál-tatás szervei Az állami vád és törvé-nyesség szervei Az alkotmány megtartásá-nak ellenőrző szerve A helyi közügyek ellátásá-ra létesített szervek ÁSZ ombudsman ellenőrző szervek önálló, semleges, egyen-súlyt fenntartó hatalom Minisztéri-umok Központi államigaz-gatási szervek Területi és helyi államigaz-gatási szervek helyi és területi önkor-mányzatok Ország-gyűlés Köztársa-sági elnök Bírósá-gok Ügyészsé-gek Alkotmány-bíróság Kormány - Az állami feladatok ellátása e szervtípusok között megosztott - Fékek és ellensúlyok

2 Az Országgyűlés jogállása, feladat- és hatásköre
Alk. 19.§-a szerint: az Országgyűlés a Magyar Köztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve, amely a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva biztosítja a társadalom alkotmányos rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit. szabályo-zás ellenőrzés személyi döntések védelem egyéb Alkotmány törvények normatív határozatok nemzetközi szerződések költségvetés és zárszámadás kormányfő megválasztása kormányprog-ram elfogadása bizalmatlansági indítvány interpelláció, kérdés, azonnali kérdés Állami Számvevőszék ombudsmanok köztársasági elnök miniszterelnök AB tagjai LB elnöke Legfőbb ügyész ÁSZ elnöke és alelnökei megválasztása hadiállapot békekötés rendkívüli állapot szükségállapot fegyveres erők alkalmazása megelőző védelmi helyzet közkegyelem helyi önkormányzat feloszlatása területszerve-zés népszavazás kiírása

3 Az Országgyűlés megalakulása, megbízatásának időtartama
Alakuló ülés: a választás második fordulóját követő 30 napon belül korelnök, korjegyzők beszámolók mandátumok igazolása parlamenti képviselőcsoportok megalakulása, vezetőik megválasztása tisztségviselők (elnök, alelnökök, jegyzők) megválasztása bizottsági rendszer kialakítása, bizottságok létrehozása Házbizottság megalakulása Megbízatása: 4 év – az új Országgyűlés alakuló üléséig A megbízatás megrövidülhet: - feloszlás - feloszlatás A megbízatás: - meghosszabbodhat - meghosszabbítható rendkívüli jogrend bevezetésével összefüggésben

4 Az Országgyűlés szervezete
Országgyűlés ülése Hivatal Tisztségviselők Bizottságok Frakciók elnök alelnökök jegyzők Állandó Ideiglenes Házbizottság KÖTELEZŐ FAKULTATÍV Eseti Vizsgáló Alkotmányügyi Költségvetési Külügyi Honvédelmi Mentelmi Európai integrációs ügyek

5 Az Országgyűlés működése
Ülésszak Rendes Rendkívüli Febr. 1.- jún Ülés Köztársasági elnök Szept. 1.- dec Kormány Ülésnap képviselők 1/5-ének írásbeli kérelmére az ülés elnapolható részt vevők, határozatképesség az ülések általában nyilvánosak tárgysorozatba vétel, napirend megállapítása tárgyalás döntéshozatal – a szavazás módjai jegyzőkönyv

6 Indítványok Önálló indítványok: törvényjavaslat határozati javaslat
politikai nyilatkozattervezet jelentés interpelláció kérdés azonnali kérdés Nem önálló indítvány: sürgősségi javaslat kivételességi javaslat módosító javaslat kapcsolódó módosító javaslat bizottsági ajánlás

7 A törvényjavaslat tárgyalása
Kezdeményezők köre: Zárószavazás (módosító javaslat hiányában) Köztársasági elnök Kormány ogy.-i bizottság ogy.-i képviselő Általános vita (plenáris ülés) Országgyűlés Elnöke Kijelölt bizottság Módosító javaslatok Részletes vita (plenáris ülés) Bizottsági vita Kapcsolódó módosító javaslatok Záróvita (plenáris ülés) Bizottsági vita Zárószavazás

8 Az országgyűlési képviselők jogállása
Szabad mandátum Mentelmi jog felelősségmentesség sérthetetlenség Összeférhetetlenség fajtái: hivatali-politikai érdekeltségi közbenjárói-érdekkijárói méltatlansági

9 A Kormány létrejötte és megbízatásának megszűnése
1. Az Országgyűlés általános választása után - a köztársasági elnök javaslatára - az Országgyűlés a kormányprogram elfogadásával együtt abszolút többséggel megválasztja a miniszterelnököt 2. A miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök kinevezi a minisztereket 3. a) A Kormány megbízása legfeljebb 4 évig – az új OGY alakuló üléséig – tart. (ügyvezető kormány) b) A megbízás megszűnése alapvetően a miniszterelnökkel összefüggő okok miatt történik: - konstruktív bizalmatlanság - miniszterelnök: lemondása halála választójogának elvesztése vele szembeni összeférhetetlenség megállapítása c) - Megszűnhet a megbízás a Kormány lemondásával - Köteles lemondani, ha az általa javasolt bizalmi szavazáson a bizalmat nem kapja meg

10 A Kormány szervezete Kormány, mint testületi szerv Kormány szervei
Miniszterelnök Miniszterek Több, mint első az egyenlők között Miniszterelnöki Hivatalt vezető Tárcavezető Tárcanélküli

11 A Kormány és annak munkáját segítő szervek
Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati konzultatív mechanizmus testületei Államtitkári értekezlet döntés-előkészítés miniszterelnök apparátusa szakterületek irányítása koordináció Kormánybiztosok Kabinetek javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületek Kormánybiztos

12 Kormányzati feladatok Államigazgatás irányítása
A Kormány feladat- és hatásköre (A két feladat- és hatáskör csoport nem választható el élesen egymástól. Köztük összefüggések és átfedések találhatók.) Kormányzati feladatok Alkotmányos rend védelme, állampolgári jogok biztosítása. Társadalmi, gazdasági tervek kidolgozása. A szociális és egészségügyi ellátás állami rendszerének meghatározása, feltételeinek biztosítása. A tudományos és kulturális fejlesztés állami feladatainak meghatározása és a szükséges feltétel biztosítása. Képviseli a Magyar Köztársaságot az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeiben. Külpolitika meghatározásában és megvalósításában való közreműködés. Nemzetközi szerződések kötése. Rendeleteket bocsát ki. Államigazgatás irányítása Minisztériumok és a közvetlenül alárendelt szervek irányítása. Helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése. A fegyveres erők, a rendőrség és a rendészeti szervek irányítása. Határozatokat hoz.

13 Indítványok Önálló indítványok: törvényjavaslat határozati javaslat
politikai nyilatkozattervezet jelentés interpelláció kérdés azonnali kérdés Nem önálló indítvány: sürgősségi javaslat kivételességi javaslat módosító javaslat kapcsolódó módosító javaslat bizottsági ajánlás

14 A törvényjavaslat tárgyalása
Kezdeményezők köre: Zárószavazás (módosító javaslat hiányában) Köztársasági elnök Kormány ogy.-i bizottság ogy.-i képviselő Általános vita (plenáris ülés) Országgyűlés Elnöke Kijelölt bizottság Módosító javaslatok Részletes vita (plenáris ülés) Bizottsági vita Kapcsolódó módosító javaslatok Záróvita (plenáris ülés) Bizottsági vita Zárószavazás

15 Az országgyűlési képviselők jogállása
Szabad mandátum Mentelmi jog felelősségmentesség sérthetetlenség Összeférhetetlenség fajtái: hivatali-politikai érdekeltségi közbenjárói-érdekkijárói méltatlansági

16 A Kormány létrejötte és megbízatásának megszűnése
1. Az Országgyűlés általános választása után - a köztársasági elnök javaslatára - az Országgyűlés a kormányprogram elfogadásával együtt abszolút többséggel megválasztja a miniszterelnököt 2. A miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök kinevezi a minisztereket 3. a) A Kormány megbízása legfeljebb 4 évig – az új OGY alakuló üléséig – tart. (ügyvezető kormány) b) A megbízás megszűnése alapvetően a miniszterelnökkel összefüggő okok miatt történik: - konstruktív bizalmatlanság - miniszterelnök: lemondása halála választójogának elvesztése vele szembeni összeférhetetlenség megállapítása c) - Megszűnhet a megbízás a Kormány lemondásával - Köteles lemondani, ha az általa javasolt bizalmi szavazáson a bizalmat nem kapja meg

17 A Kormány szervezete Kormány, mint testületi szerv Kormány szervei
Miniszterelnök Miniszterek Több, mint első az egyenlők között Miniszterelnöki Hivatalt vezető Tárcavezető Tárcanélküli

18 A Kormány és annak munkáját segítő szervek
Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati konzultatív mechanizmus testületei Államtitkári értekezlet döntés-előkészítés miniszterelnök apparátusa szakterületek irányítása koordináció Kormánybiztosok Kabinetek javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületek Kormánybiztos

19 Kormányzati feladatok Államigazgatás irányítása
A Kormány feladat- és hatásköre (A két feladat- és hatáskör csoport nem választható el élesen egymástól. Köztük összefüggések és átfedések találhatók.) Kormányzati feladatok Alkotmányos rend védelme, állampolgári jogok biztosítása. Társadalmi, gazdasági tervek kidolgozása. A szociális és egészségügyi ellátás állami rendszerének meghatározása, feltételeinek biztosítása. A tudományos és kulturális fejlesztés állami feladatainak meghatározása és a szükséges feltétel biztosítása. Képviseli a Magyar Köztársaságot az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeiben. Külpolitika meghatározásában és megvalósításában való közreműködés. Nemzetközi szerződések kötése. Rendeleteket bocsát ki. Államigazgatás irányítása Minisztériumok és a közvetlenül alárendelt szervek irányítása. Helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése. A fegyveres erők, a rendőrség és a rendészeti szervek irányítása. Határozatokat hoz.

20 Első az egyenlők között MEH „kancellária miniszter”
A Kormány szervezete Kormány ülése Kormány szervei Testületi szerv Miniszterelnök MINISZTEREK Első az egyenlők között MEH „kancellária miniszter” Tárcavezető Tárcanélküli

21 A Kormány feladat- és hatásköre
Kormányzati feladatok: alkotmányos rend védelme, állampolgári jogok biztosítása törvények végrehajtásának biztosítása társadalmi, gazdasági tervek kidolgozása a szociális és egészségügyi ellátás állami rendszerének meghatározása, feltételeinek biztosítása külpolitika meghatározásában való közreműködés rendeleteket bocsát ki Államigazgatás irányítása: minisztériumok és a közvetlenül alárendelt szervek irányítása helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése a magyar honvédség, a rendőrség és a rendészeti szervek irányítása határozatokat hoz

22 A Kormány és annak munkáját segítő szervek
Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati konzultatív mechanizmus testületei Államtitkári értekezlet döntés-előkészítés miniszterelnök apparátusa szakterületek irányítása koordináció Kormánybiztosok Kabinetek javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületek Kormánybiztos


Letölteni ppt "A Magyar Köztársaság államszervezete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések