Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elfogadva nevelni, tanítani

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elfogadva nevelni, tanítani"— Előadás másolata:

1 Elfogadva nevelni, tanítani
„Amit mindenkinek meg kellene tanulnia: Szeretet. Nevetés. Még több nevetés. Figyelni és tanulni. Kérni és megköszönni.” (Howard Roughan)

2 Mi a probléma? Tanulási nehézség, zavar, vagy rendellenesség ?

3 Tanulási korlátok Tanulási nehézség:
Legenyhébb, átmeneti jellegű, csak egyes iskolai helyzeteket érint, a tanulás külső körülményeinek megváltozása miatt következik be A tanuláshoz szükséges képességek enyhe fokban késnek, melynek oka lehet például egy tartós betegség, korai beiskolázás, iskolaváltás. Tünetek: problémák a tanulási helyzetekben, egyéni és közösségi viselkedésben; magatartásváltozás, a tanulási viselkedés megváltozása; nem tud a gyermek elmélyülten dolgozni; tanulási feladatait elhanyagolja, módszerei, szokásai helytelenek.

4 Tanulási zavar : Ép értelmi képességek, normál vagy átlag feletti intelligenciahányados mellett nehézséggel küzdenek az olvasás-írás, számolás technikájának elsajátításában. Teljesítményzavar: A kívánt cél elérése érdekében kifejtett erőfeszítés (siker) mértéke nem az életkornak megfelelő. Mögötte mindig valamilyen más (általában viselkedészavar) zavar húzódik meg, melyek legtöbbször részképesség zavarok következményei. A részképesség zavar a tanulási zavarok speciális alcsoportja.

5 Részképesség zavarok A motorikus és a megismerő funkciók területén megmutatkozó hiányt nevezzük részképesség zavarnak, amely az intelligenciaszinttől független. az észlelés, a mozgás, a nyelv, az emlékezet, a figyelem a gondolkodás folyamatainak hiányos működése következtében lépnek fel, és az idegrendszer összerendezetlen működésén alapulnak. Komplex tanulási zavarok Diszlexia olvasás nehézsége Diszgráfia, diszortográfia: az írás, helyesírás nehézsége. Diszkalulia: a számolás nehézsége, számolási zavar. Viselkedés, énkép, önértékelés területén mutatkozó zavarok

6 Okai A tanulási zavar általában több ok együttes hatására jön létre, hátterében: az egyes részképességek fejletlensége pl. a beszéddel kapcsolatos problémák gyenge hallási, látási észlelés fejletlen kézmozgás genetikai vagy örökletes tényezők terhesség alatti problémák szülés körüli nehézségek (pl. elhúzódó szülés, oxigénhiány stb.) csecsemőkori ismétlődő lázas állapotok állhatnak. minimális agykárosodás az egyes perceptuális (észlelési) funkciók összerendezettségének hiánya gyenge verbális, nyelvi készségek

7 Felhívójelek (már óvodás korban)
Mozgás összerendezetlensége, koordináció zavara, ritmuszavar vegetatív és érzelmi labilitás nehezen kialakuló szobatisztaság alvási problémák (túl kevés, vagy túl mély) megkésett beszédfejlődés nyugtalanság, fáradékonyság pszichikus funkciók késése: vizuális észlelés és differenciálás auditív észlelés és differenciálás kinesztetikus érzékelés emlékezet figyelem

8 A képességzavarok felismerése
a gyermek figyelmetlen, gondolatai elkalandoznak, munkái rendetlenek,teljesítménye ingadozó. a viselkedésbeli tünetek nagyrészt másodlagosan, a teljesítménydeficit nyomán fejlődnek ki. egyensúly-érzékelés zavara, összerendezetlen, ügyetlen mozgás. bizonytalan testséma téri orientáció zavara sorbarendezési problémák gyakori a kézfej nem megfelelő tartása, a szabálytalan ceruzafogás artikulációs problémák gyenge ritmusérzék

9 Tanulási zavarok megelőzése
ingergazdag környezet, sokféle, apró kihívás fejlesztő foglalkozások felolvasás : gyarapodik a szókincs elsajátítja az irodalmi nyelvet és az olvasott szöveg fordulatait is sorbarendezés saját képzet kialakítása megszereti az irodalmat, igényt alakít ki az írott világ iránt. Ez által az olvasáshoz szükséges alapvető képességei fejlődnek. mozgásfejlesztés fejlesztő játékok kártya és társasjátékok egyensúlygyakorlatok labdajátékok

10 Képességzavarok terápiája
Óvodáskorban: Az iskolai készségek ekkor fejleszthetőek a leghatékonyabban: az érzékelés és mozgás finom összerendezése fejlesztés leghatékonyabb módja a játéktevékenység egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozás aterápiának a lemaradó részképességek fejlesztésén kell alapulnia. a fő területek, amelyek a fejlesztésben is jelentős szerepet játszanak: testséma észlelés, térirány-észlelés, egyensúlyérzék, látási, hallási, tapintási észlelés, téri és idői rendezettség.

11 célzottabb a fejlesztés,
Iskoláskorban: 1-2. osztály: célzottabb a fejlesztés, a feladatlapok kifejezetten az írás, olvasás és számolás előkészítését segítik, de ugyanúgy, mint korábban, a terápia célja mindenképpen az alapfunkciók megfelelő szintre emelése. 3-4. osztálytól: a fejlesztést olyan technikák tanításával kell kiegészíteni, amelyek az írás-, olvasás- és számolásbeli nehézségeken segítenek.

12 Fejlesztés, segítség 3 osztálytól kezdve: 
értelmetlen szótagok olvasása helyesírási szabályokat tanultassuk meg soha ne hagyjunk hibásan leírt szót a füzetben rendszeresen írassunk rövid másolást szószerinti tanulásra (pl. vers) hagyjunk több időt. használhasson a gyermek magnót a tanuláshoz. idegen nyelvek tanulása hang- és videokazetták segítségével a számítógép használata a számolási nehézségekkel küzdő gyermekek részére segédeszköz engedélyezése (szorobán, számológép)

13 A zavarok kezelése különböző életkorokban
Kisgyermekkor 3-6.év Szenzoros,motoros képességek Iskolai időszak 6-12. év Nyelvi képességek, iskolai képességek Fiatal- és felnőttkor 12. évtől Tanulás- és tanítás-módszertan testséma, térorientáció, egyensúlyérzék, nagymozgások, finommozgások, észlelés, szerialitás fonológiai képességek, vizuális képességek, szókincs szókincs, számolási készség, helyesírás, olvasás gondolattérkép módszer, vizualizáció, drámapedagógiai módszerek, saját élményre épülő tanítás

14 „Ha egyenlő tanulási lehetőségeket akarunk biztosítani a tanulók számára, akkor különbözőképpen kell tanítanunk.”                 (Hansen

15 Iskolai segítségnyújtás
Az óraszervezés: kooperatív tanulási technikák a csoportok heterogén összetételűek, meglévő, egyéni ismeretre támaszkodik, hatékonyabb az ismeretszerzés (házi feladatnál is fontos!) Az eredményesség oka: az egymással szembeni, és önmaga tanulásáért vállalt felelősség (tanulópárok, páros olvasás stb.) A tagok egymástól tanulnak vitázva, érvelve. Az így megszerzett tudás maradandóbb. fokozatosság, minden érzékszerv bevonásával (látás – hallás - beszéd egysége) kisebb célokkal alapozás (tantárgyi szókincsbankok)

16 Érzelmi biztonság adása.
Korlátok, külső strukturálás, keretek adása. Egyértelmű szabályok következetes betartatása – rövid instrukciók. Szokatlan ingerek kizárása. Rövid időtartamokra bontott munka. Egyszerre csak egy feladat, kisebb feladat Buzdítás. „Szelep” biztosítása. Megszégyenítés kerülése. Dühkitörés figyelmen kívül hagyása

17 Segítségnyújtás az értékelésben
Felmérések, tollbamondások szövegét előre megkaphatják, megoldhatják: 2-3 nap múlva élesben megírják. Hosszabb idő a memoriterek, tartalmak, szabályok megtanulására Önmagához mért fejlődése: mindennap érezze: valamit tud, amit előző nap még nem. Segédeszközök biztosítása szótárak, számítógép, számegyenes stb.

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Hermann Istvánné tantárgygondozó, tanító, gyógypedagógus


Letölteni ppt "Elfogadva nevelni, tanítani"

Hasonló előadás


Google Hirdetések