Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal SZAKMAI NAP 2011. JANUÁR 19. „A költségvetési rendelet előkészítése”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal SZAKMAI NAP 2011. JANUÁR 19. „A költségvetési rendelet előkészítése”"— Előadás másolata:

1 1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal SZAKMAI NAP 2011. JANUÁR 19. „A költségvetési rendelet előkészítése”

2 2 Magyar Államkincstár szervezeti változásai Igazgató: Kassai László Elérhetőségeink: 06-42-314-011 mellékek: 108/109/110/176/222/240/276/281

3 3 Közös jövő, közös gondolkodás Magyar Államkincstár - Államháztartási iroda feladata: Önkormányzatok, fenntartók, szolgáltatók, szakmai segítése, Folyamatos tájékoztatás, - Közös munka – Csak közösen tudunk jól dolgozni, ehhez kérjük az Önkormányzatok segítségét! Köszönet a Kormányhivatalnak!

4 4 Előadás vázlata (I-II-III-IV. rész) I. Kitekintés – Alapító Okirat tartalma II. A jó költségvetési rendelet alapjai III. A költségvetési rendelet alkotás előtti intézkedések (1-2-3-4) IV. Tájékoztatás az elkövetkező határidőkről

5 5 I. rész „Kitekintés” – Alapító Okirat Kitekintés – alapoktól, mikor is létezik egy költségvetési szerv? Ha van Alapító Okirata és Törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezték. Az Alapító Okirat kötelező tartalmi elemeit: az 1992. évi XXXVIII. tv (Áht.) 90.§ (1) írja elő. Meg kell nézni: melyik jogszabályra van szüksége az Önkormányzatnak feladatai ellátásához, de mellé kell tenni a költségvetési törvény és az ágazati jogszabály ide vonatkozó részét is!

6 6 Milyen legyen a jó Alapító Okirat? Mindig legyen: Aktuális! Részletes, Mindenre kiterjedő (minden ellátandó feladatot tartalmazzon). Minden változás kerüljön átvezetésre az Alapító Okiratban, melyet a KÖZHITELES TÖRZSKÖNYVI NYILVÁNTARTÁS részére meg kell küldeni!!! Normatíva igénylésnél, elszámolásnál fontos

7 7 Alapító Okiratban jelenleg is felmerülő – Általános hibák Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény változásai nem kerültek átvezetésre több önkormányzatnál 2010-ben ez alapján a jogszabály alapján törölni kellett az Alapító Okiratból például: a) Közhatalmi vagy közszolgáltató megnevezést, b) Közszolgáltató fajtái (közintézmény, közintézet, vállalkozó közintézet, közüzem), c) Kisegítő, kiegészítő tevékenység (ezért ezeket a tevékenységeket át kell sorolni alapvető vagy vállalkozói tevékenység körbe.)

8 8 Alapító Okirattal kapcsolatos Hibák a finanszírozás szempontjából I. I. Szociális szolgáltatások és gyermekvédelemi, gyermekjóléti, feladatellátáshoz szükséges: működési engedély A szolgáltatásokat szakfeladat számmal, megnevezéssel fel kell sorolni, (ha nincs szakfeladat szám pl. gyermekvédelmi ellátásnak, akkor azt az alaptevékenységek között kell szerepeltetni, Aki szociális szolgáltatást, feladatot lát el, annak Szociális rendelettel kell rendelkeznie!

9 9 Alapító Okirattal kapcsolatos Hibák finanszírozás szempontjából -II. II. Közoktatás: OM azonosítóval kell, hogy rendelkezzen Szintén szakfeladat számmal, megnevezéssel fel kell sorolni az ellátandó feladatokat. Amelyik feladatnak nincs önálló szakfeladat száma: pl. iskolaotthon, azt az alaptevékenységek között kell szerepeltetni, Sajátos nevelésű tanulók (SNI) a Költségvetési törvény 3. számú melléklet, Kiegészítő szabályok 10. c pontja szerint - a Közoktatási törvény 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (29) szerinti fogyatékosság típusát is meg kell hogy határozza az alapító okiratban, vagy legalább a jogszabályi hivatkozást jelölje meg!

10 10 Alapító Okirattal kapcsolatos Hibák (finanszírozás szempontjából –III.) Szintén napi probléma, de egyenlőre nincs hozzá tartozó visszafizetési kötelezettség: Alapító Okiratnak tartalmaznia kell az oktatási intézménybe felvehető maximális létszámot. Aki ezt eddig túllépte, eddig nem tartozott visszafizetési kötelezettség hozzá, de fontos ilyen szempontból is áttekinteni az Alapító Okiratot.

11 11 Alapító Okirattal kapcsolatos Hibák finanszírozást érintő - IV. Egységes óvoda, bölcsőde: Azok az Önkormányzatok, akik az intézményükben egységes óvoda-bölcsődei tevékenységet látnak el, szerepeltetni kell azt az Alapító Okiratban, hivatkozva a Közokt. tv 33.§ (14) bekezdésére.

12 12 Törzskönyvi nyilvántartás módosítása Az Áht. 10. § 10. bek. szerint törzskönyvi nyilvántartáson csak akkor lehet változást átvezetni: ha a módosító okirat mellett, az egységes szerkezetű alapító okirat is becsatolásra került, ha minden okirat hiteles!

13 13 A költségvetési rendelet készítése előtt az Alapító Okirat tartalmának egyeztetése Nagyon fontos: pénzügyi vonzata van, az elkövetkező időszakban Egyeztetés - milyen feladatot szeretnék ellátni, Alapító Okirat tartalmazza-e ezt a feladatot, Rendelkezünk- e hozzá jogerős működési engedéllyel? (Szociális ellátásnál), Változtak-e az előző évtől a jogszabályok? Hatályos jogszabályból kell, hogy dolgozzunk! Már az év elején, áprilisban a lemondásnál lehet korrigálni a nem megfelelő igénylést !

14 14 II. rész A jó Költségvetési rendelet alapja - a hatályos jogszabályok ismerete Jogszabályok írják elő a tervezés folyamatát, eljárásrendjét. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht) Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr) Az államháztartás szervezetei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény Magyar Köztársaság 2011. évi Költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény Ágazati jogszabályok (Kjt- Ktv, Mt, Közokt. Tv, Szakképzési törv, Belső ellenőrzés, Szociális tv.) Belső Szabályzatok - SzMSz (feladatok, felelősségek, hatáskörök, szervezeti ábra)

15 15 III. rész Milyen folyamata van a költségvetési rendelet előkészítésének (1-2-3-4) 1. Előkészítési szakasz - Koncepció készítés (ezen már túl vagyunk, az előző év vége), Az Önkormányzat meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján végzi a következő évi gazdálkodást. Döntenek a sorrendiségről, prioritásokat állítanak fel, milyen beruházásokat kívánnak megvalósítani a következő évben (mi a legfontosabb feladat abban az évben). Ha meghatározza a tervezett kiadásokat, dönteni kell a bevételi forrásról is. (Honnan, miből finanszírozom ?)

16 2. Költségvetés kidolgozása A költségvetés legyen: Részletes (Nagyon fontos)! Mindenre kiterjedő, Intézményenként, feladatonként, jogcímenként, bevétel, kiadás, létszám adatokra lebontva kell kidolgozni. A Bevételek és a Kiadások egyensúlyának biztosítása alapkövetelmény, tartalmaznia kell az esetleges hiányt is.

17 17 A helyi Önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai a költségvetési törvény szerint – a. Normatív állami hozzájárulások: 3. sz. számú melléklet Felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatás: 8. sz. melléklet Átengedett személyi jövedelemadó: 4. sz. melléklet Központosított támogatások: 5 sz. melléklet Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása: 6.sz. melléklet

18 18 A helyi Önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai a költségvetési törvény szerint - b. Minden Önkormányzatot megillet a személyi jövedelemadó 40%-a, az alábbiak szerint: Egységesen 8% A fennmaradó rész: a költségvetési tv. 4.sz. melléklete szerinti megosztásban

19 19 3. Egyeztetés – javaslatok, módosítások Polgármesteri hivatal ágazati irodáival (pl. szociális iroda). Intézményekkel, a működési, beruházási, fejlesztési, költségeket, létszám adatokat, részletesen meg kell határozni a több évre kiható fejlesztéseket és a hitelállományt, Önkormányzati Bizottságokkal, Gazdasági egységekkel (Kht), Érdekképviseletekkel konzultál, Más Önkormányzatokkal (Társult önkormányzatokkal, egyeztetés ellátandó feladatokkal kapcsolatban), Kistérségi Társulással, Helyi kisebbségi önkormányzatokkal, (elfogadja a költségvetést, akkor azt írásba is kell foglalni).

20 20 4. Véleményezés SzMSz-ben meghatározott bizottságok szerint, különösen fontos szerepe van a Pénzügyi Bizottságnak. Könyvvizsgálónak kell véleményezi az Ötv. 1990. évi LXV. törvény 92/A.§ szerint.

21 21 Összefoglalva a rendelet tervezés előtti intézkedések folyamatát Előkészítés - Koncepció elfogadása (előző év) Egyeztetés (intézményekkel, kisebbségi önkormányzatokkal, érdekképviseletekkel….. ), Véleményezés (SzMSz-ben rögzített bizottságok szerint, írásba kell foglalni), Előterjesztés. A Rendelet tervezetet a jegyző készíti el, az ő felelőssége, majd a Polgármester írásban terjeszti a Képviselő Testület elé 2011. február 15-ig.

22 22 IV. rész - Tájékoztatás – Határidők Költségvetés beadása a MÁK felé: 2011. 03.17. Beszámoló beadási határidő: 2011. 03. 10. Aki nem tesz eleget az adott szolgáltatási kötelezettségének, azt Áht. 64/E.§ (1) szerint, a nettó finanszírozás felfüggesztésre kerül!

23 23 Tájékoztatás - Határidők Normatíva mutató felmérés, lemondás: - 2011. április 30. - 2011. július 31. - 2011. október 15. Pótigény: 2011. július 31. ÖNHIKI: költségvetési törvény 6. számú melléklete szerint, igénylés: - 2011. április 30. - 2011. szeptember 10. - 2011. november 5. Útmutató 2011. február 28-ig készül el!

24 24 Aktuális Határidők 2011. január 20. Költségvetési jelentés 2011. február 15. Mérlegjelentés Változás 2011-ben! 2011.01.31. Adatszolgáltatás a helyi adókról, 2011. január 01-i állapot szerint, az ÖNEGM rendszerben kell rögzíteni. Jelszót szükség esetén az államháztartási irodán lehet kérni!

25 25 Egyéb Információk Az Á ht. 64./D. § (12) bekezdés szerint, a helyi önkormányzat kérelme alapján, az év végi elszámolásban, vagy a a felülvizsgálat során megállapított visszafizetési kötelezettségére részletfizetést engedélyezhet a Kincstár Elnöke. A szükséges nyomtatványok a MÁK honlapjáról letölthetők.

26 26 Önkormányzati intézmények év közben történő átadása helyi önkormányzaton kívüli szervezetnek: Kérelmet kell beadni az átadás-átvételt megelőző hónap 5-ig, Igazgatósághoz kell benyújtani. Határidő mulasztása jogvesztő! A csatolandó dokumentumok körét, az Áht. 62§.(1) tartalmazza.

27 27 Fontos! Mind a tervezésnél, mind az elszámolás fontosnak tartjuk, a jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérését és azok megfelelő alkalmazását, Folyamatosan segítő szándékkal állunk az önkormányzatok rendelkezésére, Kérdéseket, észrevételeket erre az e.mail címre várjuk: ahi.sza@allamkincstar.gov.hu

28 28 Végezetül Köszönöm a figyelmet, további jó munkát kívánok! Kovács Lajosné Államháztartási irodavezető


Letölteni ppt "1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal SZAKMAI NAP 2011. JANUÁR 19. „A költségvetési rendelet előkészítése”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések