Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKORMÁNYZATI RENDELET"— Előadás másolata:

1 A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MEGSZERKESZTÉSE, MEGSZÖVEGEZÉSE, TARTALMI ELEMEI

2 A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

3 Előzetes hatásvizsgálat Jat. 17. §
Vizsgálni kell: a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa)társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab)környezeti és egészségi következményeit, ac)adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b)a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának következményeit, és c)a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

4 Indokolási kötelezettség
Az indokolásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását.

5 A rendelet-tervezet megjelölése
Minta Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/……(……) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

6 Felhatalmazó rendelkezések:
Bevezető rész Felhatalmazó rendelkezések: a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja ( a költségvetési rendelet módosításánál is ez a felhatalmazó rendelkezés), valamint az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése

7 Bevezető rész Feladatkör:
a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § - ból ered

8 A bevezető rész Minta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

9 A költségvetési rendelet tartalmi elemei
Jogszabályi háttér A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény (MK 200. száma) Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény

10 Tartalmi elemek Az adott helyi önkormányzat összes bevétele, kiadása,
előirányzat felhasználási terve, helyi önkormányzat által alapított, irányított költségvetési szervek kiadásának és bevételeinek előirányzatai A címrend

11 Tartalmi elemek a) az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételei forrásonként az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben b) az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve,

12 Tartalmi elemek c) a felújítási előirányzatok célonként,
d) a felhalmozási kiadások feladatonként,

13 Tartalmi elemek az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben ea) az általános és eb) a céltartalék,

14 Tartalmi elemek ec) a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összege, ed) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban,

15 Tartalmi elemek ee) az ed) ponton kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei, kiadásai működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban,

16 Hitelfelvétel Az Ötv. 92/A. § (2 )bekezdése: „Amennyiben a helyi önkormányzat éven túli hitelt vesz fel, vagy kötvényt bocsát ki, a képviselő-testület előzetesen köteles könyvvizsgálót megbízni és a könyvvizsgáló köteles a tervezett kötelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményét a képviselő-testülettel ismertetni. Az előzetes véleményről a képviselő-testület a pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzintézetet köteles tájékoztatni. Az éven túli hitelfelvételről és kötvénykibocsátásról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.”

17 Tartalmi elemek f) éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként, a g) pontban foglaltak kivételével, g) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata, h) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban, i) a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban

18 Tartalmi elemek j) elkülönítetten és a helyi önkormányzat költségvetésével együtt is a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetése,

19 Tartalmi elemek k) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv, l) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások.

20 A körjegyzőség költségvetése
A körjegyzőség, mint költségvetési szerv költségvetése a székhely település költségvetésében szerepel. „38. § (1) Ha körjegyzőség látja el a települési önkormányzatok gazdálkodási feladatait, a körjegyzőségnek - mint költségvetési szervnek - a költségvetése a körjegyzőség székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében szerepel. (2) A körjegyzőségben részt vevő települési önkormányzatok mindegyike önálló költségvetéssel rendelkezik, amelynek része az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetése is, amelyet a körjegyző készít elő, s az illetékes települések polgármesterei terjesztik a képviselő-testületük elé. (3) A körjegyzőség költségvetéséről az érdekelt önkormányzatok - saját költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülésük előtt - együttes testületi ülésen döntenek.”

21 Hatáskörök Hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
A tartalékkal való rendelkezés jogának átruházása Előirányzatok átcsoportosításának joga

22 Hatályba léptető rendelkezés
A jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet. Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.

23 Mellékletekre hivatkozás
Példa a helyes szövegezésre: „ Az 1. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.”

24 Mellékletek megjelölése
A B C D 1 2 3 4 5

25 Szövegezési minta Példa a helyes szövegezésre:
„ 1. § A képviselő-testület az önkormányzat évi a) bevételi főösszegét 555 millió forintban b)kiadási főösszegét 565 millió forintban c)hiányát forintban 15 millió forintban állapítja meg.”

26 Szövegezési minta Példa a helytelen szövegezésre:
„ 1. § A képviselő-testület az önkormányzat évi - bevételi főösszegét 555 millió forintban - kiadási főösszegét 565 millió forintban - hiányát forintban 15 millió forintban állapítja meg.”

27 Összegzés a 2011-ben megalkotandó költségvetési rendelet-tervezet esetében is el kell végezni az előzetes hatásvizsgálatot, előkészítése során le kell folytatni a jogszabályban meghatározott egyeztetéseket (pl. kisebbségi önkormányzat elnökével, intézményvezetőkkel, reprezentatív szakszervezetekkel), körjegyzőségben a rendelet elfogadását megelőzően a körjegyzőségben részvevő települések együttes ülésén döntenek a körjegyzőség költségvetéséről,

28 Összegzés a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok esetében ki kell kérni a könyvvizsgáló írásos véleményét, a rendelet-tervezethez indokolást kell csatolni, a tervezethez készült előterjesztésben szövegesen indokolni a jogszabályban meghatározott bevételeket, kiadásokat, az szmsz szerint ki kell kérni a bizottságok véleményét, illetve 2000 fő feletti településeknél a pénzügyi bizottság véleményét,

29 Összegzés a rendelet-tervezethez indokolást kell csatolni,
a tervezethez készült előterjesztésben szövegesen indokolni a jogszabályban meghatározott bevételeket, kiadásokat,

30 Összegzés a költségvetési rendeletet megalapozó rendelet-tervezetek előkészítése (előzetes hatásvizsgálat, indokolás csatolása) Az elfogadott rendeleteket ki kell hirdetni.

31 Összegzés Dokumentáció csatolása a jegyzőkönyvhöz

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKORMÁNYZATI RENDELET"

Hasonló előadás


Google Hirdetések