Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Polgármesteri Akadémia Hatáskörök, kötelezettségek és jogok a gazdálkodás folyamatában Dr. Lóránt Zoltán főigazgató, c. egyetemi docens 2010. február 26-27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Polgármesteri Akadémia Hatáskörök, kötelezettségek és jogok a gazdálkodás folyamatában Dr. Lóránt Zoltán főigazgató, c. egyetemi docens 2010. február 26-27."— Előadás másolata:

1 Polgármesteri Akadémia Hatáskörök, kötelezettségek és jogok a gazdálkodás folyamatában Dr. Lóránt Zoltán főigazgató, c. egyetemi docens 2010. február 26-27.

2 2 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA (1949. évi XX. Törvény 44/A. § ) képviselőtestület (1) A helyi képviselőtestület: a) önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, döntése kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül, b) gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, az önkormányzat bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat, c) az önkormányzat törvényben meghatározott feladatainak ellátásához megfelelő saját bevételre jogosult, továbbá e feladatokkal arányban álló állami támogatásban részesül, d) törvény keretei között megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét, képviselőtestület (2) A helyi képviselőtestület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal.

3 3 képviselő-testület polgármester 90. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

4 4 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról polgármester polgármesterpolgármester 50/A. § (4) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester, a főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.

5 5 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról polgármester képviselő-testület 78. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - e törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. polgármester (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

6 6 92. § (3) A helyi önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) és belső ellenőrzés útján biztosítja. jegyző (4) A jegyző köteles olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtetni, mely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. jegyző (5) A jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

7 7 képviselő-testület képviselő-testület 91. § (7) A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

8 8 képviselő-testület 92. § (6) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-éig hagyja jóvá. 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

9 9 A képviselő-testület főbb gazdálkodási feladatai és hatáskörei (I.) meghatározza a helyi önkormányzat gazdasági programját; megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket; dönt az általános- és céltartalékok felhasználásáról; dönt az általa meghatározott értékhatár feletti hitelfelvételről, kötvénykibocsátásról; dönt a helyi önkormányzati költségvetési szervek, illetve vállalatok alapításáról, átszervezéséről és megszüntetéséről; dönt a címzett, illetve céltámogatások igényléséről;

10 10 A képviselő-testület főbb gazdálkodási feladatai és hatáskörei (II.) elfogadja az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályait; elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás), ennek keretében elfogadja a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását; megalkotja az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet; dönt mindazoknak a közösségi szolgáltatásoknak a támogatásáról, amelyeket nem helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet; dönt a költségvetési szerv alapításáról, annak gazdálkodási jogköréről, alaptevékenység keretében ellátandó feladatáról és kiegészítő vállalkozási tevékenységéről

11 11 A polgármester főbb gazdálkodási feladatai és hatáskörei a képviselőtestület elé terjeszti a gazdaság programtervezetét, a költségvetési koncepciót, a költségvetési rendelet, illetve az azt megalapozó egyéb rendeletek tervezetét; gondoskodik a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról; tájékoztatja a képviselőtestületet az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről; a helyi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat, erre más személyt is felhatalmaz-hat; a képviselőtestület elé terjeszti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zár-számadást); szükség esetén a képviselőtestület elé terjeszti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetét. az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

12 12 A jegyző főbb gazdálkodási feladatai és hatáskörei (I) elkészíti a helyi önkormányzat gazdasági programtervezeteit, a költségvetéséről szóló koncepciót, majd a költségvetési törvény elfogadása után a költségvetési rendelet, illetve az ahhoz kapcsolódó, azt megalapozó rendeletek tervezetét; a helyi önkormányzat elfogadott költségvetéséről információt szolgáltat a központi költségvetés számára; kialakítja a saját, valamint intézményei számviteli rendjét a költségvetési szervekre vonatkozó előírások alapján; ellátja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügy-gazdasági ellenőrzését;

13 13 A jegyző főbb gazdálkodási feladatai és hatáskörei (II.) ellátja a polgármesteri hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladatai irányítását a képviselőtestület felhatalmazása alapján; az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásáról; elkészíti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást), s ennek keretében elszámol a normatív költségvetési hozzájárulásokkal; szükség esetén előkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettervezetét; a kötelezettségvállalást ellenjegyzi, erre más személyt is felhatalmazhat.

14 14 Az operatív gazdálkodás folyamata A képviselő-testület az önkormányzat teljes területén felelős a gazdálkodás biztonságáért. A gazdálkodás során a költségvetési szerv vezetője az elsőszámú felelős: a pénzügyi gazdálkodás szabályszerűségéért a gazdálkodási lehetőségek (költségvetési főösszeg, kiemelt előirányzatok) és a kötelezettségek összhangjáért a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményének érvényesítéséért

15 15 A gazdálkodás folyamatában a jogok gyakorlását és a kötelezettségek teljesítését tartalmazó feladatok a felelősségi szabályok által meghatározott sorrendben követik egymást:  kötelezettségvállalás (polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, jegyző, körjegyző, intézményvezető)  kötelezettségvállalás ellenjegyzése (jegyző, vagy általa felhatalmazott személy, intézményvezető vagy az általa felhatalmazott személy) A kötelezettségvállalásban megjelölt feladat teljesítése után:  érvényesítés (a teljesítés szakmai igazolását követi)  utalványozás (csak pénzügyi szakember által végezhető a gazdálkodásért felelős vezető vagy az általa kijelölt személy útján)

16 16 A pénzügyi bizottság főbb feladat- és hatáskörei véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves be-számoló tervezeteit; figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat; vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését; a pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő- testülettel haladéktalanul közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.

17 17 A könyvvizsgáló főbb feladatai az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésében (I.) feladata a helyi önkormányzat befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, pénzmaradványának és eredményének vizsgálata. A könyvvizsgáló tanácskozási joggal vehet részt a képviselő-testület nyilvános és zárt ülésén. A könyvvizsgálót a véleményezési körébe tartozó témákban a képviselő-testület ülésére a polgármester köteles meghívni; a könyvvizsgáló köteles megvizsgálni a képviselő-testület elé terjesztett költségvetési és zárszámadási rendelettervezeteket abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, továbbá a pénzügyi helyzetet elemezni, különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében.

18 18 A könyvvizsgáló főbb feladatai az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésében (II.) a könyvvizsgáló betekinthet a helyi önkormányzat könyveibe, a polgármestertől és az önkormányzat költségvetési szerveinek dolgozóitól felvilágosítást kérhet; a könyvvizsgálói véleményezés körébe tartozó előterjesztésről a könyvvizsgáló írásos véleménye nélkül érvényes döntés nem hozható; ha a könyvvizsgáló tudomást szerez az önkormányzat vagyonának várható jelentős csökkenéséről és más olyan tényről, amely önkormányzati tisztségviselő törvényben meghatározott felelősségre vonását vonhatja maga után, köteles a képviselő-testület összehívását kérni a polgármestertől.

19 19 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról jegyző könyvvizsgáló polgármester képviselő-testületképviselő-testület polgármester 82. § A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, és eredménykimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok polgármesterei a könyvvizsgálatról készített jelentést minden év június 30-áig megküldik az Állami Számvevőszéknek.

20 20 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról könyvvizsgáló képviselő-testület könyvvizsgáló 92/D. § (1) Ha a könyvvizsgáló a 92/A. § (1)-(2) bekezdésében, illetve a 92/C. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatát a megbízási szerződésben rögzített határidőre előreláthatólag nem tudja teljesíteni, köteles ezt a határidő lejárta előtt legalább 30 nappal - illetve, ha az akadályozó körülmény később keletkezett, akkor ennek bekövetkeztétől számított 3 munkanapon belül - a helyi önkormányzatnak írásban bejelenteni. Ezt követően a helyi önkormányzat képviselő-testülete - a körülményeket mérlegelve - vagy határidőt szab az utólagos teljesítésre, vagy haladéktalanul - pályázati eljárás nélkül - új könyvvizsgálót bíz meg.

21 21 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról könyvvizsgáló képviselő-testület könyvvizsgáló könyvvizsgáló 92/D. § (2) Ha a könyvvizsgáló a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, és feladatát a szerződésben rögzített határidőben nem teljesíti, a helyi önkormányzat képviselő-testülete a határidő lejártakor - a mulasztó könyvvizsgáló költségére - az (1) bekezdésben foglaltak szerint jár el. Ezzel egyidejűleg a bejelentési kötelezettségét, illetőleg a szerződés teljesítését menthető ok nélkül elmulasztó könyvvizsgálóval szemben a) az ebből eredő kártérítési igényét érvényesíti a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint, és b) a költségvetési minősítés visszavonását kezdeményezi.

22 22 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról polgármester képviselő- testület 79. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15- ig, míg háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő- testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

23 23 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról jegyzőjegyzőjegyzőjegyző polgármesterpolgármester polgármester képviselő-testület képviselő-testület képviselő-testület 70. § A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester, főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) november 30-ig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - benyújtja a képviselő-testületnek, megyei közgyűlésnek (a továbbiakban együtt: képviselő-testület).

24 24 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról jegyző polgármester képviselő-testület 71. § (1) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor a benyújtási határidő a költségvetési törvény kihirdetését követő 45. nap. polgármester (2) A polgármester a költségvetési rendelettervezet benyújtásakor előterjeszti azokat a rendelettervezeteket is, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák, bemutatja a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait.

25 25 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról polgármester képviselő-testület 81. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


Letölteni ppt "Polgármesteri Akadémia Hatáskörök, kötelezettségek és jogok a gazdálkodás folyamatában Dr. Lóránt Zoltán főigazgató, c. egyetemi docens 2010. február 26-27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések