Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A helyi önkormányzatok feladatai a települési esélyegyenlőségi programmal kapcsolatban készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A helyi önkormányzatok feladatai a települési esélyegyenlőségi programmal kapcsolatban készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta."— Előadás másolata:

1 A helyi önkormányzatok feladatai a települési esélyegyenlőségi programmal kapcsolatban készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta

2 Jogszabályi háttér Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (Ebktv.)– módosítása évi CIX. Tv -63/A § 118/2010. (IV. 16.) Korm. rend. Az esélyegyenlőségi szakértők képzési követelményeiről 119/2010. (IV. 16.) Korm. rend. Az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékről 120/2010. (IV. 16.) Korm. rend. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól Szociális és munkaügyi miniszter kiadásában: Szempontrendszer és Gyakorlati útmutató Helyi Esélyegyenlőségi Programok Megalkotásához Esélyegyenlőségi szakértői képzési követelmények Elérhetőség: (Út a munkához program menüpont) A Szempontrendszer és gyakorlati útmutató elérhető a főoldalról is. (Aktuális hírek)

3 Ebktv. 63/A § Megállapította: 2009 évi CIX. Tv.
A helyi önkormányzat valamint a többcélú kistérségi társulás öt évre szóló esélyegyenlőségi programot fogad el, melyet két évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Hatályba lépés: május 1. Ha a többcélú kistérségi társulás programja egy kérdést már rendez (társulásba bevitt feladat tekintetében!), azt a települési programokban nem kell megjeleníteni.

4 Jelentősége a pályázatok szempontjából
A helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás az államháztartás alrendszereiből, az európai úniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha a törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos esélyegyenlőségi programmal rendelkezik! Előzményei:Az ÚMFT (Új Magyarország Fejlesztési Terv) közoktatási pályázatainál az OKM és az NFÜ érvényesítette, hogy csak integrált oktatást nyújtó intézmények részesülhetnek támogatásban. (2007) Minden település és intézmény közoktatási esélyegyenlőségi tervet készít. A tervezés a hátrányos helyzetűeket célozza (nem közvetlenül a romákat). A tervezés statisztikai adatokra tud támaszkodni: a hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket célozza. Ahol a hátrányos helyzetű gyerekek aránya meghaladja a 40%-ot, a terv az OKM felügyelte Educatio Kht. által megbízott közoktatási esélyegyenlőségi szakértő ellenjegyzésével válik hivatalossá. Az ÚMFT utáni városfejlesztési pályázatainál az SZMM és az NFÜ érvényesítette, hogy csak anti-szegregációs intézkedéseket tervező települések részesülhetnek támogatásban. (2008) Minden település integrált városfejlesztési stratégiát, annak részeként anti-szegregációs tervet készít. A tervezés a hátrányos helyzetűeket célozza. A tervezés statisztikai adatokra tud támaszkodni: az alacsony státuszú lakosságot célozza. A terv az SZMM felügyelte ESZA Kht. által megbízott településfejlesztési esélyegyenlőségi szakértő ellenjegyzésével válik hivatalossá. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjában az OKM, az SZMM és az NFÜ érvényesítette, hogy olyan projekt-csomagok részesülhetnek támogatásban, amelyek csökkentik, de legalább is nem növelik a kistérségen belüli egyenlőtlenségeket. ( )

5 Figyelem! A helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása esetén a társulást alkotó minden önkormányzatnak rendelkeznie kell ilyen esélyegyenlőségi programmal!

6 Határidők Az előbbi rendelkezések a július 1.-ét követően meghirdetett pályázatokra vonatkoznak. A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben levő (a Közép-Mo. régióban nincs ilyen, lsd. 48/2009 Korm. Rend.), valamint a húszezer lakos feletti települések esetében július 1-től, míg egyéb települések esetében január 1-től esélyegyenlőségi szakértőt kell bevonni a helyi esélyegyenlőségi program előkészítésébe, áttekintésébe, valamint a felülvizsgálatába. Az esélyegyenlőségi szakértő véleményét csatolni kell az elfogadott esélyegyenlőségi programhoz, annak áttekintéséhez, valamint felülvizsgálatához.

7 Már meglévő esélyegyenlőségi programok esetén
Ha a helyi önkormányzat vagy társulás az Ebktv április 30.-ig hatályos 63§ (5) bek. szerinti esélyegyenlőségi programot fogadott el, akkor a programot június 30.-ig kell felülvizsgálni és módosítani vagy új esélyegyenlőségi programot elfogadni.

8 Esélyegyenlőségi program tartalma
Helyzetelemzés: a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről; Intézkedési terv: a helyzetelemzés alapján a problémák komplex kezelése érdekében megteendő intézkedések meghatározása Az intézkedési tervben meg kell határozni a végrehajtás felelősét, határidejét és a költségek forrását. A program készítése során gondoskodni kell a helyi önkormányzat egyéb fejlesztési terveivel, koncepcióival, valamint a közoktatási esélyegyenlőségi tervvel való összhang megteremtéséről.

9 Kire terjed ki a program?
Hátrányos helyzetű csoportok különösen: (120/2010. (IV.16.) Korm. Rendelet szerint) Mélyszegénységben élők Romák Fogyatékos személyek Nők Az egyes felsorolt csoportok esélyegyenlőtlenségének csökkentésére irányuló intézkedések csak akkor mellőzhetők, ha egyértelműen megállapítható, hogy ilyen esélyegyenlőtlenség nincs jelent, vagy a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás hatáskörébe tartozó intézkedésekkel ez tovább nem csökkenthető.

10 A program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani:
az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre az oktatás és a képzés során a jogellenes elkülönítés megelőzésére, az azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. A fenti rendelkezéseket az Ebktv. 63/A § (3) bek tartalmazza. Részletes kifejtésük a módszertani útmutatóban található, amely lépésről lépésre végigvezet a fontosabb kérdéseken. Jobbára a szakértő fogja elvégezni, bár a döntés jogát meghagyja a tv. Az önkormányzatnak.

11 Az eljárás menete Szakértő kirendelése (FSZH) Szakértői helyzetelemzés
Önkormányzat (kistérségi társulás) által elfogadott helyzetelemzés Intézkedési tervjavaslat (szakértő által) Esélyegyenlőségi program elfogadása (önkorm, kist.) Szakértői véleményezés Közzététel (esélyegyenlőségi programot és véleményt) Hatósági bizonyítvány (Egyenlő Bánásmód Hatóság) Megpróbáltam a célszerű eljárásrendet leírni. Több jogszabályban találhatók meg az elemei: Ebktv., és a 120/2010 (IV.16.) Korm. Rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól.

12 Szakértő kirendelése . A helyi önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás kérheti a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól (FSZH) FSZH nyolc munkanapon belül kirendeli az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértőt Nem lehet szakértő a helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás esetén bármely önkormányzat polgármestere, alpolgármestere, képviselő-testületi tagja, jegyzője, bizottságának külső tagja, az önkormányzat által foglalkoztatott személy, valamint ezeknek közeli hozzátartozója, illetve akitől tárgyilagos szakvélemény nem várható el. Az esélyegyenlőségi szakértői névjegyzéket az FSZH vezeti. Elvileg az FSZH honlapján megtalálható (nekem még nem sikerült megnyitni. Jelenleg a képzésük, vizsgáztatásuk zajlik (szintén az FSZH-ban). Júl. 1. –ig várhatóan megteremtik a feltételeit a szakértő kirendelésének. Figyelem: szakértőt igénybe venni 2010.júl. 1.-től a fő lakos feletti településeken kötelező, (régiónkban nincs leghátrányosabb helyzetű kategóriába sorolható kistérség); a többi települések ill.kistérségi társulások esetén jan. 1.-től kötelező szakértő igénybevétele; de ők is kérhetik az FSZH-tól szakértő kirendelését. Az ő esetükben ha van szabad kapacitás, akkor teljesíti az FSZH az igényt. A szakértő az FSZH-val áll szerződésben, és úniós forrásból kapja szakértői díját –legalábbis a jelenlegi állás szerint. (Nincs erről szó a jogszabályokban.)

13 Szakértői helyzetelemzés
A szakértő helyzetelemzés során megállapítja, hogy a településen, a társulásban részt vevő településeken, illetve a megyében élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, fogyatékos személyek és nők, a teljes lakossághoz viszonyítva milyen foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal rendelkeznek és ezek alapján az adott település, a társulás, illetve a megye milyen esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzd. A helyzetelemzés során a település, a többcélú kistérségi társulás és az adott közfeladat társulási formában történő ellátása esetén más társulás, illetve a megye sajátosságaihoz igazodó módszerrel jár el. A helyzetelemzés elkészítése során az esélyegyenlőségi szakértő felhasználja a KSH, a Foglakoztatási Szolgálat, a települsé a társulás , illetve a megye rendelkezésére álló nyilvántartások anonimizált adatait, valamint más rendlekzésére álló nyilvántartásokat.

14 Helyzetelemzés elfogadása
A szakértői helyzetelemzés ismeretében a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás helyzetelemzést fogad el.

15 Intézkedési tervjavaslat
Az elfogadott helyzetelemzés alapján a szakértő intézkedési tervjavaslatot készít az esélyegyenlőtlenségek csökkentésére.

16 A helyi esélyegyenlőségi program elfogadása
A szakértő által előkészített tervjavaslat ismeretében a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás elfogadja a helyi esélyegyenlőségi programot. A helyi önkormányzat illetve a többcélú kistérségi társulás dönthet úgy, hogy a szakértő a helyzetelemzését és az intézkedési tervjavaslatát együtt készíti el.

17 A szakértői véleményezés
A szakértő az elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot abból a szempontból véleményezi, hogy alkalmas-e az esélyegyenlőtlenségek csökkentésére. Jelentősége: ha javaslattól eltérnek, utólagos kontrollt biztosít.

18 Közzétételi kötelezettség
A helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás a helyi esélyegyenlőségi programot és a szakértői véleményt saját honlapján és az Egyenlő Bánásmód Hatóság honlapján közzéteszi. Tehát a végleges programot, és az azt követő szakértői véleményt a saját, és az Egyenlő Bánásmód Hatóság honlapján is közzé kell tenni.

19 Hatósági bizonyítvány
Az Egyenlő Bánásmód hatóság adja ki negyvenöt munkanapon belül A polgármester, megyei közgyűlés elnöke, társulási tanács elnökének kérelmére Azt vizsgálja, hogy a helyi önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás rendelkezik-e az Ebktv. Rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal Az EBH a hatósági bizonyítványokat a honlapján közzéteszi Feltételezhetően a pályázatokhoz valamiképpen igazolni kell, hogy az esélyegyenlőségi program megfelel az Ebktv.-nek. A szakértő csak véleményez, az EBH viszont közhiteles módon igazolja ezt a tényt.

20 Esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
Ha a helyzetelemzés alapjául szolgáló adatok lényegesen megváltoztak, és emiatt az intézkedési terv átdolgozása szükséges, vagy a program elfogadását vagy felülvizsgálatát követő két év eltelt. Felülvizsgálat kiterjed arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, és a lejárt határidejű intézkedések teljesülésének és eredményeinek felmérésére. Új szakértő szükséges! (aki az eredeti program előkészítésében, vagy véleményezésében nem működött közre. A helyi önkormányzat a felülvizsgálat eredményeképpen módosítja a programot,vagy újat fogad el. A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a helyzetelemzésben megjelenített helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi prograkot felül kell vizsgálni. (Ebktv. 63 /A (4) bek. A dián megjelölt szöveg a 120/ 2010 ( IV. 16 ) Korm. Rend. – nem egészen ugyanaz!-kibővíti a felülvizsgálati kötelezettséget azzal, ha a körülmények megváltoztak- önkorm. Ill. társulás felelőssége ennek észlelése. Fontos, hogy nem járhat el ugyanaz a szakértő, aki az eredeti program előkészítésében részt vett! Új szakértő kirendelését kell kérni az FSZH-tól.

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A helyi önkormányzatok feladatai a települési esélyegyenlőségi programmal kapcsolatban készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta."

Hasonló előadás


Google Hirdetések