Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása"— Előadás másolata:

1 Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása
TÁMOP /1/B

2 A gyakorlati képzés dokumentumai
3. pécsi konzultáció Dombiné Borsos Margit

3 A témacsoport feladatai
Az eddig elkészült – a gyakorlati képzéssel kapcsolatos - dokumentumok áttekintése, egységesítése, ajánlás készítése közösen használható anyagokra.

4 Részt vevők, kapcsolattartók
Dombiné Borsos Margit (Pécs) Magyar István (Eger) Dr. Vargáné Csatáry Tünde (Debrecen) Szarka Emese Budapest, ELTE Kubinger-Pillmann Judit Pannon Egyetem

5 Nehézségek Kapcsolattartás – e-mail, ELTE felülete. Leterheltség.
Kevés helyről érkezett anyag (ELTE, EKF, PTE) Az anyagok jellemzői Készek, kerek egészet alkotnak, Vegyesek – pedagógiai stratégiát, koncepciót tekintve. Részben már használatban vannak, illetve használatra készek. Javaslat: az anyagokban található óraelemzési szempontsorok, értékelési szempontsorok kerüljenek egy közös gyűjteménybe pl. a regionális együttműködés honlapján, amelyhez a mentorok hozzáférnek, és saját pedagógiai koncepciójuk, tanítási stratégiájuk alapján választanak belőle a munkájukhoz.

6 Továbblépés: új területek keresése, ahol megvalósulhat az érdemi együttműködés
A gyakorlati képzés kulcsa: a mentor a mentorok támogatása - segédanyagokkal ELTE anyagában: STEP 21 modell - tanóra diagnosztika és pedagógus értékelés. Ötletem: A modell felhasználhatósága a tanárjelölt értékelése során…? M. Nádasi Mária javaslata: a mentorok kiválasztásának és értékelésének egyik módszere lehet - probléma: a STEP 21 nem a pedagógus kompetenciák alapján dolgozik. Monoriné Papp Sarolta délutáni ismertetője

7 Elkészült anyagok Előzetes várakozások, belépő nézetek feltárását segítő kérdéssor. A Tevékenységtükör kiegészült a mérnöktanárokra vonatkozóan. Portfólió tervező és ellenőrző táblázat. Tervező mátrix (kompetenciákhoz kapcsolható tanulási eredményeken) Kooperatív órák tervezésére, megfigyelésére alkalmas sablon Szakmai önismereti/önreflexiót segítő kérdéssor a mentor számára

8 Előzetes várakozások, belépő nézetek feltárását segítő kérdéssor.
Milyen hatások következtében választotta a tanári pályát (személy, esemény, elképzelések, stb.)? Milyen élmények, tapasztalatok erősítették vagy bizonytalanították el az eddigi tanulmányai során? Milyen pozitív várakozásai vannak az egyéni iskolai gyakorlata megkezdése előtt? Vannak-e félelmei a gyakorlat lefolyását, sikerességét illetően, és melyek ezek? Mit vár el mentortanárától? Mire számít a tanulók részéről? Van-e határozott terve arról (és ha igen, részletezze), hogy a pedagógus mesterséghez kapcsolódó elméleti ismeretei, tapasztalatain alapuló elképzelései, nézetei közül melyeket akarja majd kipróbálni a gyakorlat során? Milyen benyomásokat gyűjtött az iskoláról az első napon? (Környezete, épület, felszerelés, gyerekek, tanárok, stb.)

9 Tevékenységtükör Kiegészült a mérnöktanár speciális feladataival
Művésztanárok – nem érkezett kiegészítés

10 Tervező mátrix – hallgatóközpontú megközelítésben
Mely pedagógusi kompetenciák szorulnak fejlesztésre? (a tanárjelölt kompetencia térképe alapján) Mit kell a hallgatónak elérnie, és hogyan kell bebizonyítania, hogy az adott tudástartalmakat birtokolja? (Tanulási eredmények megfogalmazása – a tanulási célok, elvárások világosak, a hallgató arra összpontosíthat, ami fontos. Milyen utat, módot, lehetőséget ajánl a tanulási eredmények elérése érdekében a mentor, és hogyan értékeli azokat?

11 K 1 - A tanuló személyiségének fejlesztése
az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel elősegíteni a tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi fejlődését, a demokratikus társadalmi értékek, a sajátos nemzeti hagyományok, az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátítását; Egyéni fejlesztési terv (SNI, tehetség, részképesség zavar, stb Tanuló személyiségének bemutatása önálló vizsgálattal

12 K 2 - Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése
Képes a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására, az egyének közötti különbségek megértésének elősegítésére, az interkulturális nevelési programok alkalmazására, az együttműködés készségeinek fejlesztésre; Szociális kompetenciák fejlesztésének, iskolai gyakorlatának bemutatása (iskolai dokumentumok elemzése, összehasonlítása a gyakorlattal) Empirikus vizsgálat csoportok szerveződéséről Iskolai konfliktushelyzetek értékelő elemzése Nevelési eredményvizsgálatok tapasztalatai

13 K 3 - A pedagógiai folyamat tervezése
pedagógiai munkáját a feltételek árnyalt elemzése alapján átfogóan és részletekbe menően tudja megtervezni, képes tapasztalatait reflektív módon elemezni és értékelni; PP, HT ismerete Intézménybemutatás, intézményi önértékelésben való részvétel anyagai Saját innovációs tevékenység bemutatása Nevelési és oktatási folyamatok tervezését, szervezését dokumentáló anyagok(foglalkozásterv, ünnepség forgatókönyve, projektterv, stb.)

14 K 4 - A szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése az adott szakterületen szerzett tudását tantervi, műveltségterületi összefüggésekbe képes ágyazni, stb. Egy választott taneszköz elemzése Saját készítésű taneszköz ismertetése Szemléltető anyagok Projektterv készítése Prevenciós program Szakköri foglalkozások tematikus terve, foglalkozásterv Szabadidős programok terve, megvalósításának dokumentálása, reflexiókkal

15 K 5 - Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése
Képes a kereszttantervi kompetenciák, különösen az olvasás-szövegértés, információfeldolgozás, a tanulási szokások és készségek, az alapvető gondolkodási műveletek, a problémamegoldó gondolkodás folyamatos fejlesztésére,stb. Tanulás-módszertani segédanyagok gyűjtése, összeállítása, kipróbálásának tapasztalatai Pályaorientációs programok Kérdőíves motivációs vizsgálat IKT használata az oktatásban

16 K 6 - A tanulási folyamat szervezése és irányítása
képes változatos tanítási-tanulási formák kialakítására, a tudásforrások célszerű kiválasztására, az új információs-kommunikációs technológiák alkalmazására, hatékony tanulási környezet kialakítására; Önállóan összeállított tematikus terv Gyakorlati, módszertani tevékenység dokumentálása (óravázlat, csoportos együtt tanuláshoz instrukciók, IKT-eszközök használata, csoportalakítási reflexiók, stb.) Szakmai gyakorlatról értékelések mentortól, évfolyamtárstól

17 K 7 - a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása
Képes a tanulók fejlődési folyamatainak, tanulmányi teljesítményeinek és személyiségfejlődésének elemző értékelésére, a különböző értékelési formák és eszközök használatára, az értékelés eredményeinek hatékony alkalmazására, az önértékelés fejlesztésére Belső értékelés: Szaktárgyi értékelés Mérés-értékelés intézményi gyakorlatának ismertetése Saját mérő-értékelő lap kialakítása Külső értékelés: Országos kompetenciamérés intézményi hasznosításának bemutatása Érettségi vizsga tapasztalatai A mérések ismertségének vizsgálata interjú vagy kérdőíves módszerrel szülők, diákok, pedagógusok közt

18 K 8 - szakmai együttműködés és kommunikáció
Képes a tanulókkal, a szülőkkel, az iskolai közösséggel, a társszervezetekkel és kutató-fejlesztő intézményekkel történő együttműködésre, a velük való hatékony kommunikációra; Dokumentumelemzés (IMIP) Együttműködés formáinak bemutatása Intézményi kapcsolattartás különböző formái A világhálón kialakult, a diákok által létrehozott közösségek sajátosságainak vizsgálata

19 K 9 - szakmai fejlődésben elkötelezettség, önművelés
Képes a munkáját segítő szakirodalom folyamatos követésére, önálló ismeretszerzésre, személyes tapasztalatainak tudományos keretekbe integrálására, a neveléstudományi kutatások fontosabb módszereinek, elemzési eljárásainak alkalmazására, saját munkájának tudományosan megalapozott eszközöket felhasználó értékelésére. Innovációk az intézményben – esettanulmány készítése A hallgató innovációs tevékenységének bemutatása Szakirodalmi áttekintés reflexiókkal Egyéni szakmai fejlődési terv

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések