Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása TÁMOP 4.1.2-08/1/B.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása TÁMOP 4.1.2-08/1/B."— Előadás másolata:

1 Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása TÁMOP 4.1.2-08/1/B

2 A gyakorlati képzés dokumentumai 3. pécsi konzultáció Dombiné Borsos Margit 2011.05.13.

3 A témacsoport feladatai Az eddig elkészült – a gyakorlati képzéssel kapcsolatos - dokumentumok áttekintése, egységesítése, ajánlás készítése közösen használható anyagokra.

4 Részt vevők, kapcsolattartók Dombiné Borsos Margit (Pécs) Magyar István (Eger) Dr. Vargáné Csatáry Tünde (Debrecen) Szarka Emese Budapest, ELTE Kubinger-Pillmann Judit Pannon Egyetem

5 Nehézségek Kapcsolattartás – e-mail, ELTE felülete. Leterheltség. Kevés helyről érkezett anyag (ELTE, EKF, PTE) Az anyagok jellemzői 1.Készek, kerek egészet alkotnak, 2.Vegyesek – pedagógiai stratégiát, koncepciót tekintve. 3.Részben már használatban vannak, illetve használatra készek. Javaslat: az anyagokban található óraelemzési szempontsorok, értékelési szempontsorok kerüljenek egy közös gyűjteménybe pl. a regionális együttműködés honlapján, amelyhez a mentorok hozzáférnek, és saját pedagógiai koncepciójuk, tanítási stratégiájuk alapján választanak belőle a munkájukhoz.

6 Továbblépés: új területek keresése, ahol megvalósulhat az érdemi együttműködés A gyakorlati képzés kulcsa: a mentor a mentorok támogatása - segédanyagokkal ELTE anyagában: STEP 21 modell - tanóra diagnosztika és pedagógus értékelés. Ötletem: A modell felhasználhatósága a tanárjelölt értékelése során…? M. Nádasi Mária javaslata: a mentorok kiválasztásának és értékelésének egyik módszere lehet - probléma: a STEP 21 nem a pedagógus kompetenciák alapján dolgozik. Monoriné Papp Sarolta délutáni ismertetője

7 Elkészült anyagok Előzetes várakozások, belépő nézetek feltárását segítő kérdéssor.Előzetes várakozások, belépő nézetek feltárását segítő kérdéssor. A Tevékenységtükör kiegészült a mérnöktanárokra vonatkozóan.A Tevékenységtükör kiegészült a mérnöktanárokra vonatkozóan. Portfólió tervező és ellenőrző táblázat.tervező Tervező mátrix (kompetenciákhoz kapcsolható tanulási eredményeken)Tervező mátrix Kooperatív órák tervezésére, megfigyelésére alkalmas sablonKooperatív órák Szakmai önismereti/önreflexiót segítő kérdéssor a mentor számára kérdéssor

8 Előzetes várakozások, belépő nézetek feltárását segítő kérdéssor. Milyen hatások következtében választotta a tanári pályát (személy, esemény, elképzelések, stb.)? Milyen élmények, tapasztalatok erősítették vagy bizonytalanították el az eddigi tanulmányai során? Milyen pozitív várakozásai vannak az egyéni iskolai gyakorlata megkezdése előtt? Vannak-e félelmei a gyakorlat lefolyását, sikerességét illetően, és melyek ezek? Mit vár el mentortanárától? Mire számít a tanulók részéről? Van-e határozott terve arról (és ha igen, részletezze), hogy a pedagógus mesterséghez kapcsolódó elméleti ismeretei, tapasztalatain alapuló elképzelései, nézetei közül melyeket akarja majd kipróbálni a gyakorlat során? Milyen benyomásokat gyűjtött az iskoláról az első napon? (Környezete, épület, felszerelés, gyerekek, tanárok, stb.)

9 Tevékenységtükör Kiegészült a mérnöktanár speciális feladataival Művésztanárok – nem érkezett kiegészítés

10 Tervező mátrix – hallgatóközpontú megközelítésben Mely pedagógusi kompetenciák szorulnak fejlesztésre? (a tanárjelölt kompetencia térképe alapján) Mit kell a hallgatónak elérnie, és hogyan kell bebizonyítania, hogy az adott tudástartalmakat birtokolja? (Tanulási eredmények megfogalmazása – a tanulási célok, elvárások világosak, a hallgató arra összpontosíthat, ami fontos. Milyen utat, módot, lehetőséget ajánl a tanulási eredmények elérése érdekében a mentor, és hogyan értékeli azokat?

11 K 1 - A tanuló személyiségének fejlesztése az egyéni igényekre és fejl ő dési feltételekre tekintettel el ő segíteni a tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi fejl ő dését, a demokratikus társadalmi értékek, a sajátos nemzeti hagyományok, az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátítását;  Egyéni fejlesztési terv (SNI, tehetség, részképesség zavar, stb  Tanuló személyiségének bemutatása önálló vizsgálattal

12 K 2 - Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése Képes a tanulói közösségekben rejl ő pedagógiai lehet ő ségek kihasználására, az egyének közötti különbségek megértésének el ő segítésére, az interkulturális nevelési programok alkalmazására, az együttm ű ködés készségeinek fejlesztésre; Szociális kompetenciák fejlesztésének, iskolai gyakorlatának bemutatása (iskolai dokumentumok elemzése, összehasonlítása a gyakorlattal)  Empirikus vizsgálat csoportok szervez ő désér ő l  Iskolai konfliktushelyzetek értékel ő elemzése  Nevelési eredményvizsgálatok tapasztalatai

13 K 3 - A pedagógiai folyamat tervezése pedagógiai munkáját a feltételek árnyalt elemzése alapján átfogóan és részletekbe men ő en tudja megtervezni, képes tapasztalatait reflektív módon elemezni és értékelni;  PP, HT ismerete  Intézménybemutatás, intézményi önértékelésben való részvétel anyagai  Saját innovációs tevékenység bemutatása  Nevelési és oktatási folyamatok tervezését, szervezését dokumentáló anyagok(foglalkozáster v, ünnepség forgatókönyve, projektterv, stb.)

14 K 4 - A szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók m ű veltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése az adott szakterületen szerzett tudását tantervi, m ű veltségterületi összefüggésekbe képes ágyazni, stb.  Egy választott taneszköz elemzése  Saját készítés ű taneszköz ismertetése  Szemléltet ő anyagok  Projektterv készítése  Prevenciós program  Szakköri foglalkozások tematikus terve, foglalkozásterv  Szabadid ő s programok terve, megvalósításának dokumentálása, reflexiókkal

15 K 5 - Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése Képes a kereszttantervi kompetenciák, különösen az olvasás-szövegértés, információfeldolgozás, a tanulási szokások és készségek, az alapvet ő gondolkodási m ű veletek, a problémamegoldó gondolkodás folyamatos fejlesztésére,stb.  Tanulás-módszertani segédanyagok gy ű jtése, összeállítása, kipróbálásának tapasztalatai  Pályaorientációs programok  Kérd ő íves motivációs vizsgálat  IKT használata az oktatásban

16 K 6 - A tanulási folyamat szervezése és irányítása képes változatos tanítási-tanulási formák kialakítására, a tudásforrások célszer ű kiválasztására, az új információs- kommunikációs technológiák alkalmazására, hatékony tanulási környezet kialakítására;  Önállóan összeállított tematikus terv  Gyakorlati, módszertani tevékenység dokumentálása (óravázlat, csoportos együtt tanuláshoz instrukciók, IKT- eszközök használata, csoportalakítási reflexiók, stb.)  Szakmai gyakorlatról értékelések mentortól, évfolyamtárstól

17 K 7 - a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása Képes a tanulók fejl ő dési folyamatainak, tanulmányi teljesítményeinek és személyiségfejl ő déséne k elemz ő értékelésére, a különböz ő értékelési formák és eszközök használatára, az értékelés eredményeinek hatékony alkalmazására, az önértékelés fejlesztésére Bels ő értékelés:  Szaktárgyi értékelés  Mérés-értékelés intézményi gyakorlatának ismertetése  Saját mér ő -értékel ő lap kialakítása Küls ő értékelés:  Országos kompetenciamérés intézményi hasznosításának bemutatása  Érettségi vizsga tapasztalatai  A mérések ismertségének vizsgálata interjú vagy kérd ő íves módszerrel szül ő k, diákok, pedagógusok közt

18 K 8 - szakmai együttm ű ködés és kommunikáció Képes a tanulókkal, a szül ő kkel, az iskolai közösséggel, a társszervezetekkel és kutató-fejleszt ő intézményekkel történ ő együttm ű ködésre, a velük való hatékony kommunikációra; Dokumentumelemzés (IMIP)  Együttm ű ködés formáinak bemutatása  Intézményi kapcsolattartás különböz ő formái  A világhálón kialakult, a diákok által létrehozott közösségek sajátosságainak vizsgálata

19 K 9 - szakmai fejl ő désben elkötelezettség, önm ű velés Képes a munkáját segít ő szakirodalom folyamatos követésére, önálló ismeretszerzésre, személyes tapasztalatainak tudományos keretekbe integrálására, a neveléstudományi kutatások fontosabb módszereinek, elemzési eljárásainak alkalmazására, saját munkájának tudományosan megalapozott eszközöket felhasználó értékelésére.  Innovációk az intézményben – esettanulmány készítése  A hallgató innovációs tevékenységének bemutatása  Szakirodalmi áttekintés reflexiókkal  Egyéni szakmai fejl ő dési terv

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása TÁMOP 4.1.2-08/1/B."

Hasonló előadás


Google Hirdetések