Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyes gondoskodást nyújtó ellátások"— Előadás másolata:

1 Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Alapszolgáltatások Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátások* Támogató szolgáltatás * Utcai szociális munka Nappali ellátás * ig kötelező Szakosított ellátások A/Tartós bentlakásos intézmény Ápolást – gondozást nyújtó intézmények Rehabilitációs intézmény Lakóotthon B/ Bentlakásos intézmény Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

2 Ápolást gondozást nyújtó intézmények
Idősek otthona Pszichiátriai betegek otthona Szenvedélybetegek otthona Fogyatékos személyek otthona Hajléktalanok otthona

3 Rehabilitációs intézmények
Pszichiátriai betegek Szenvedélybetegek Fogyatékos személyek Hajléktalan személyek Rehabilitációs intézménye

4 Lakóotthonok Fogyatékos személyek - rehabilitációs
- ápoló – gondozó célú (teljes körű ellátást kell biztosítani) Szenvedélybetegek Pszichiátriai betegek

5 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
Időskorúak gondozóháza Fogyatékos személyek gondozóháza Pszichiátriai betegek átmeneti otthona Szenvedélybetegek átmeneti otthona Éjjeli menedékhely Hajléktalan személyek átmeneti szállása Bázis-szállás ( től)

6 Települési önkormányzat feladata
Lakosságszámtól függetlenül: étkeztetés, házi segítségnyújtás Állandó lakosok számától függően: 2000 fő < családsegítés 3000 fő < idősek nappali ellátása fő < jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamennyi nappali ellátás, támogató szolgáltatás*, közösségi ellátás* fő < átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények fő < utcai szociális munka ig kötelező Megyei jogú város feladatai: Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási feladatok megszervezése Idős ellátás Lakossági szükségletek alapján két további szakosított ellátási forma

7 Ellátási kötelezettség biztosítása
Szolgáltató, intézmény fenntartásával Önkormányzati társulásban való részvétellel Szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval kötött ellátási szerződés alapján

8 A szociális szolgáltatások engedélyezése
A fenntartó akkor nyújthatja a szociális szolgáltatásokat, ha a szolgáltató vagy az intézmény: - megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek - jogerős működési engedéllyel rendelkezik Fenntartó: Állami fenntartó - központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, intézményi társulás, többcélú kistérségi társulás, kisebbségi önkormányzat Egyházi fenntartó Nem állami fenntartó - magyarországi székhelyű jogi személy (pl. egyesület, alapítvány) - jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (KKT, BT) - szociális vállalkozási engedéllyel rendelkező természetes személy

9 Szolgáltató - intézmény
A szociális szolgáltató kizárólag szociális alapszolgáltatásokat nyújt Az intézmény nappali ellátást nyújtó (Szt. 65/F.§), illetve bentlakásos intézmény

10 Működést engedélyező szerv
Illetékes városi jegyző (331/2006. (XII.23.)Korm.rendelet melléklete) - Szolgáltató (illetékesség: elsődleges ellátási terület) - Nappali intézmény (illetékesség: székhely, illetőleg telephely) Szociális és gyámhivatal - Bentlakásos intézmény (illetékesség: székhely, illetőleg telephely) - Alapszolgáltatás mellett bentlakásos intézmény (illetékesség: intézmény székhelye, illetőleg telephely)

11 Szociális szolgáltató működésének engedélyezése I.
Fenntartó kérelmezi és csatolni kell Szakmai program (1/2000.( I.7.)SzCsM rendelet) Fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott egy hónapnál nem régebbi kivonatot (egyház, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány) Jogi személyiségű gazdálkodó szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén cégkivonat Természetes személy szociális vállalkozói engedély Fenntartó és szolgáltató adószámát Egyházi és nem állami fenntartó esetén ellátási szerződés (ha a szolgáltatás nyújtására ellátási szerződést kötött az önkormányzattal vagy társulással) Fenntartó nyilatkozata arról, hogy a szolgáltató alkalmazottai rendelkeznek szakképesítéssel és elvégezték a külön jogszabályban előírt tanfolyamot Nem állami fenntartó nyilatkozatát, hogy hozzájárul az adóhatóság igazolásának (nincs lejárt köztartozás) beszerzéséhez Költségvetési szerv esetén alapító okirat

12 Szociális szolgáltató működésének engedélyezése II.
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat esetén Feladat ellátása szolgáló gépjármú forgalmi rendszáma Gépjármű használati jogcímét bizonyító okirat másolata Gépjárműre kötött gépjármű-felelősségbiztosítási és casco biztosítási szerződés másolata Annak igazolása, hogy a szolgálat alkalmaz a gépjármű típusának megfelelő kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkező személyt

13 Szociális szolgáltató működésének engedélyezése III.
A városi jegyző beszerzi: A gépjármű forgalmi engedélyben található adatait Az adóhatóság igazolását a köztartozásról Étkeztetéshez az ANTSZ szakhatósági hozzájárulását A szakmai programot véleményezteti

14 Szociális szolgáltató működésének engedélyezése IV.
Működési engedély kiadása: 30 napon belül Ha megfelel a jogszabály feltételeinek (személyi tárgyi feltétel) Ideiglenes működési engedély: - legfeljebb 4 évre (tanyagondnoki szolgálat, utcai szociális munka, támogató szolgáltatás) A működési engedély tartalmazza: Fenntartó neve, székhelye, adószáma A szolgáltató ellátottak számára nyitva álló helyiségeinek címe Ellátási, elsődleges ellátási terület (ellátási terület: település, megye, régió, vagy az ország területe) A nyújtott szociális szolgáltatások Szt. szerinti megjelölése A szolgáltatás megkezdésének időpontját Az ellátási szerződés adatait, ha van A szolgáltató nevét, székhelyét és ágazati azonosítóját

15 Szociális szolgáltató működésének engedélyezése V.
A működési engedély megküldése: A fenntartó részére Jogerőre emelkedést követően - fenntartó részére - intézmény székhelye szerint illetékes jegyző - az ellátásért felelős jegyző - Magyar Államkincstár - Ellátottjogi képviselő A működési engedély módosítása (a fenntartó 8 napon belül kéri) Ha megváltozik: - Fenntartó neve, székhelye, adószáma - A szolgáltató ellátottak számára nyitva álló helyiségeinek címe - Ellátási, elsődleges ellátási terület (ellátási terület: település, megye, régió, vagy az ország területe) - Az ellátási szerződés adatai - A szolgáltató neve, székhelye Ismételt engedélyezés: - Ha a szolgáltató más szolgáltatást akar nyújtani

16 Nappali ellátást nyújtó intézmény működésének engedélyezése I.
Fenntartó kérelmezi és csatolni kell Szakmai program (1/2000.( I.7.)SzCsM rendelet) Fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott egy hónapnál nem régebbi kivonatot (egyház, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány) Jogi személyiségű gazdálkodó szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén cégkivonat Természetes személy szociális vállalkozói engedély Fenntartó és szolgáltató adószámát Egyházi és nem állami fenntartó esetén ellátási szerződés (ha a szolgáltatás nyújtására ellátási szerződést kötött az önkormányzattal vagy társulással) Az intézmény fenntartójának és vezetőjének együttes nyilatkozata arról, hogy az intézmény alkalmazottai rendelkeznek szakképesítéssel

17 Nappali ellátást nyújtó intézmény működésének engedélyezése II.
Az intézmény vezetőjének szakképesítéséről szóló okirat közjegyző által hitelesített másolata Nem állami fenntartó nyilatkozatát, hogy hozzájárul az adóhatóság igazolásának (nincs lejárt köztartozás) beszerzéséhez Költségvetési szerv esetén alapító okirat nem állami fenntartó esetén az általa kötött, a szakmai szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés másolata A városi jegyző beszerzi: Az adóhatóság igazolását a köztartozásról az ANTSZ szakhatósági hozzájárulását Tűzoltó parancsnokság szakhatósági hozzájárulását Építésügyi hatóság szakhatósági hozzájárulását Helyszíni szemlét tart A szakmai programot véleményezteti

18 Nappali ellátást nyújtó intézmény működésének engedélyezése III.
Működési engedély kiadása: 30 napon belül Ha megfelel a jogszabály feltételeinek (személyi tárgyi feltétel) Szakhatóságok a hozzájárulást megadták A működési engedély tartalmazza: Fenntartó neve, székhelye, adószáma Az intézmény neve, székhelye, telephelye Ellátási terület (ellátási terület: település, megye, régió, vagy az ország területe) A nyújtott szociális szolgáltatások Szt. szerinti megjelölése A szolgáltatás megkezdésének időpontját Engedélyezett férőhely szám Az ellátási szerződés adatait, ha van Az intézmény, telephely ágazati azonosítóját Integrált intézmény esetén az integráció típusát

19 Nappali ellátást nyújtó intézmény működésének engedélyezése IV.
működési engedély megküldése: A fenntartó részére Jogerőre emelkedést követően - fenntartó részére - intézmény székhelye szerint illetékes jegyző - az ellátásért felelős jegyző - Magyar Államkincstár - Ellátottjogi képviselő - 5 napon belül tanúsítvány a fenntartó részére (ki kell függeszteni) A működési engedély módosítása (a fenntartó 8 napon belül kéri) Ha megváltozik: - Fenntartó neve, székhelye, adószáma - Az intézmény neve, ellátást nem nyújtó székhelye, ellátási terület (ellátási terület: település, megye, régió, vagy az ország területe) - férőhely szám csökken, 5 %-ot meg nem haladó mértékben emelkedik - ellátási szerződés adatai Ismételt engedélyezés: (csak a megváltozott körülmények igazolását kell csatolni) - Ha megváltozik a fenntartó - Megváltozik az intézmény neve, ellátást nyújtó székhelye, telephelye - Férőhelyek száma 5 %-ot meghaladó mértékben emelkedik - Más szolgáltatást kíván nyújtani - Az ellátásba más épületet kíván bevonni - Integráció formája megváltozik

20 Bentlakásos intézmény működésének engedélyezése I.
Két szakaszban történik (Engedélyező az illetékes Szociális és Gyámhivatal) - Elvi működési engedély - 60 napon belül - Szolgáltatás nem nyújtható Csatolni kell: - Szakmai program - A fenntartó és az intézmény adószámát - Állami fenntartású intézmény esetén alapító okirat - Nem állami fenntartó esetén nyilatkozat az adóhatóság igazolásának beszerzéséhez (nincs lejárt köztartozása) - Fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott egy hónapnál nem régebbi kivonatot (egyház, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány) - Jogi személyiségű gazdálkodó szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén cégkivonat - Természetes személy szociális vállalkozói engedély - Egyházi és nem állami fenntartó esetén ellátási szerződés (ha a szolgáltatás nyújtására ellátási szerződést kötött az önkormányzattal vagy társulással)

21 Bentlakásos intézmény működésének engedélyezése II.
A Hivatal beszerzi: Az adóhatóság igazolását a köztartozásról (nincs lejárt köztartozás) az ANTSZ szakhatósági hozzájárulását Tűzoltó parancsnokság szakhatósági hozzájárulását Építésügyi hatóság szakhatósági hozzájárulását Helyszíni szemlét tart A szakmai programot véleményezteti Ingatlan-nyilvántartásból, az ingatlan tulajdoni lapján található adatokat

22 Bentlakásos intézmény működésének engedélyezése III.
Elvi működési engedély kiadása: Ha megfelel a jogszabály feltételeinek (tárgyi feltétel) Szakhatóságok a hozzájárulást megadták A tartós bentlakásos intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan a fenntartó kizárólagos, haszonélvezettel nem terhelt tulajdonában vagy olyan helyi önkormányzat, társulás, állami szerv kizárólagos tulajdonában van, amellyel a fenntartó a tartós intézményi szolgáltatásokra valamennyi férőhely tekintetében ellátási szerződét kötött Az elvi működési engedély tartalmazza: Fenntartó neve, székhelye, adószáma Az intézmény neve, székhelye, telephelye Ellátási terület (ellátási terület: település, megye, régió, vagy az ország területe) A nyújtott szociális szolgáltatások Szt. szerinti megjelölése Engedélyezett férőhely szám Integráció típusát Az ellátási szerződés adatait, ha van Az intézmény, telephely ágazati azonosítóját Érvényességi idejét Rendelkezést, hogy szolgáltatást nem nyújthat

23 Bentlakásos intézmény működésének engedélyezése IV.
Működési engedély( az elvi engedély kiadását követő 4 hónapon belül kell kérni) Csatolni kell - Az intézmény fenntartójának és vezetőjének együttes nyilatkozata arról, hogy az intézmény alkalmazottai rendelkeznek szakképesítéssel -Az intézmény vezetőjének szakképesítéséről szóló okirat közjegyző által hitelesített másolata - nem állami fenntartó esetén az általa kötött, a szakmai szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés másolata - pénzintézet igazolása az Szt. 92/C. §-ban meghatározott pénzösszeg elkülönítéséről és bankszámlaszerződés (egyházi és nem állami fenntartó esetén) - intézményfenntartó nyilatkozatát a költségvetési támogatásról

24 Bentlakásos intézmény működésének engedélyezése V.
Működési engedély kiadása Jogerős elvi működési engedély 4 hónapon belül kérelmezi a fenntartó Megfelel a jogszabályban előírt személyi feltételnek Működési engedély tartalmazza Fenntartó neve, székhelye, adószáma Az intézmény neve, székhelye, telephelye Ellátási terület (ellátási terület: település, megye, régió, vagy az ország területe) A nyújtott szociális szolgáltatások Szt. szerinti megjelölése Engedélyezett férőhely szám Az ellátási szerződés adatait, ha van Az intézmény, telephely ágazati azonosítóját Az intézmény működésének kezdő időpontját

25 Bentlakásos intézmény működésének engedélyezése VI.
Működési engedély megküldése: A fenntartó részére Jogerőre emelkedést követően - fenntartó részére - intézmény székhelye szerint illetékes jegyző - az ellátásért felelős jegyző - Magyar Államkincstár - Ellátottjogi képviselő - 5 napon belül tanúsítvány a fenntartó részére (ki kell függeszteni)

26 Bentlakásos intézmény működésének engedélyezése VII.
A működési engedély módosítása (a fenntartó 8 napon belül kéri) Ha megváltozik: - Fenntartó neve, székhelye, adószáma - Az intézmény neve, ellátást nem nyújtó székhelye, ellátási területe (ellátási terület: település, megye, régió, vagy az ország területe) - férőhely, időszakos férőhely szám csökken, 5 %-ot meg nem haladó mértékben emelkedik - emelt szintű férőhelyek száma csökken - külső férőhelyek száma megváltozik - ellátási szerződés adatai változnak

27 Bentlakásos intézmény működésének engedélyezése VIII.
Ismételt engedélyezés: (csak a megváltozott körülmények igazolását kell csatolni) - Ha megváltozik a fenntartó - Megváltozik az intézmény neve, ellátást nyújtó székhelye, telephelye - integráció formája megváltozik - Férőhelyek száma 5 %-ot meghaladó mértékben emelkedik - Emelt szintű férőhelyek* száma emelkedik - Más szolgáltatást kíván nyújtani - Az ellátásba más épületet kíván bevonni - külső férőhely korábban erre a célra nem használt lakásban kívánja kialakítani *tartós bentlakásos intézmény esetén az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezés és szolgáltatás

28 Integrált szervezeti formák
Megvalósulhat több ellátási típus egy intézményen belül történő biztosításával Alapszolgáltatási központ (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás, gyermekjóléti szolgáltatás) Alap-nappali, bentlakásos intézményi forma egymásra épülésével

29 Integrált szervezeti formák II.
Bentlakásos intézményi szolgáltatás megszervezése - egy ellátotti csoport részére azonos gondozási formák ellátása (tiszta profilú intézmény) - több intézménytípus szolgáltatásainak biztosítása részlegek kialakításával (részlegek – max. 50 fő) - több intézménytípus egy bentlakásos intézményben történő megszervezése azonos telephelyen (vegyes profilú intézmény) (lehet alapszolgáltatás, átmeneti, és tartós bentlakást nyújtó) - több intézménytípus különálló szervezeti egységekben törtnő megszervezése egy szervezeti keretben, de különböző telephelyeken (integrált intézmény)

30 Szociális intézmény működésének ellenőrzése I.
Ellenőrző szerv - városi jegyző - Szociális és Gyámhivatal - Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) - Magyar Államkincstár Nem állami, egyházi fenntartású intézmény -évente Állami fenntartású intézmény -kétévente

31 Szociális intézmény működésének ellenőrzése II.
Az ellenőrzés kiterjed: - működési engedélyben, jogszabályban foglaltaknak megfelelően működik - belső szabályzatok -szakmai követelmények érvényesülése -meghatározott pénzösszeg elkülönített kezelése - felelősségbiztosítási szerződés -bentlakásos intézmény esetén előgondozási feladatok

32 Szociális intézmény működésének ellenőrzése III.
Intézkedések hiányosságok esetén -szolgáltató esetén 30 napos határidőt tűz ki a hiányosságok megszüntetésére -szociális intézmény esetén 120 napos határidőt tűz ki a hiányosságok megszüntetésére -fenntartóval hatósági szerződést köt -szociális igazgatási bírságot szab ki -a működési engedélyt visszavonja (intézmény esetén ha ellátási érdekből indokolt ideiglenes engedélyt ad ki) -szociális intézmény esetén az állami normatíva visszavonásáról határoz (Hivatal évente egyszer) - szociális intézmény esetén férőhely számot csökkent

33 Szociális igazgatási bírság
Maximális összege Ft után elkövetett jogsértések esetén A bírság több személlyel, szervezettel szemben is kiszabható Ismételten kiszabható Más jogkövetkezménnyel együtt is alkalmazható A bírság kiszabható -a fenntartóval szemben -a fenntartó nevében eljáróval szemben -intézményvezetővel szemben Kiszabható pl.: -a fenntartó nem kéri az engedély módosítását -az ellátottak jogait megsértik -dokumentációs kötelezettség nem teljesítése -megállapodásban foglaltak megszegése

34 Szociális vállalkozás engedélyezése
Vállalkozás székhelye szerint illetékes jegyző engedélyezi Feltételei: - Az egyéni vállalkozásról szóló évi V. tv. alapján vállalkozói igazolványra jogosult lenne - szociális, vagy egészségügyi területen megszerzett 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik Csatolni szükséges: - szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratot - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt - nyilatkozatot, hogy nem áll fenn vele szemben az Evt. 5§.-ában foglalt kizáró okok

35 Szociális vállalkozás engedélyezése II.
A vállalkozói engedély tartalmazza: - A vállalkozó TAJ számát, adószámát, székhely, telephely címét - Vállalkozói tevékenység körét, formáját (fő foglalkozású, kiegészítő, nyugdíjas)

36 Szociális vállalkozás engedélyezése III.
A vállalkozói tevékenység megszűnik: - ha a vállalkozó az engedélyét visszaadja - ha a jegyző visszavonja - a vállalkozó meghal, vagy cselekvőképességét elveszti (kivéve, ha özvegye, vagy örököse folytatja – 1 hónapon belül)

37 Szociális vállalkozás engedélyezése IV.
A jegyző az engedélyt visszavonja: - ha az engedélyezés feltételeinek a vállalkozás nem felel meg - ha a tevékenység a jogszabályban rögzített feltételeknek nem felel meg - ha a működési engedélyt visszavonták - ha a megszűnéskor az őt meg nem illető normatív állami hozzájárulást nem fizeti vissza

38 Szociális intézmény megszűnése
Ha a fenntartó felhagy az intézmény működtetésével Ha a fenntartó meghal, vagy a cselekvőképességét egészben, vagy részben elveszíti, (kivéve örököse) A fenntartó jogutód nélkül megszűnik Ha a működési engedélyét visszavonták A vállalkozói engedélyt visszavonták

39 Szociális intézmény megszűnése II.
A nem állami, egyházi fenntartó - közölnie kell az ellátottakkal - a helyi önkormányzat jegyzőjével - a működést engedélyező szervvel - a Magyar Államkincstárral - az illetékes érdekképviseleti szervvel

40 A normatív állami hozzájárulás feltétele
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális intézmény és szociális szolgáltató normatív állami támogatása A normatív állami hozzájárulás feltétele - tárgyévben jogerős működési engedély - Nem állami fenntartó esetén az Irányított Területi Kiegyenlítési Rendszerbe történő befogadás

41 Az egyházi és nem állami fenntartású szociális intézmény és szociális szolgáltató normatív állami támogatása II. Szociális szolgáltató esetén az elsődleges ellátási terület szerint illetékes igazgatóság (MÁK) Szociális intézmény esetén a székhely, telephely szerinti igazgatóság (MÁK) Tárgyévet megelőző jogerős működési engedéllyel rendelkező esetén a tárgyév március 10-ig. (a normatíva egész évben jár) Egyéb esetben az engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell kérni (a normatíva az engedély jogegőre emelkedését követő hónaptól jár)

42 Területi Kiegyenlítési Rendszerbe történő befogadás eljárása
A nem állami fenntartó október 31-ig a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz nyújtja be kérelmét A kérelemhez csatolni kell: - a működési engedélyt (előny a jogerő) - bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okiratot - szakmai programot - ellátási szerződés másolatát (előny) A kérelemről a miniszter december 10-ig dönt. Befogadás esetén a hozzájárulás 2008 január 01-től megilleti a szolgáltatót Nem kell befogadást kérni: étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat, lakóotthon

43 Ellátási szerződések A helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint az állami szerv a szociális szolgáltatást egyházi vagy nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.

44 Ellátási szerződések tartalmi elemei
A szerződésnek tartalmaznia kell: a szolgáltatást végző jogállása szerinti bírósági bejegyzés, illetve a szociális tevékenységet végző egyéni és társas vállalkozó tevékenységére külön jogszabály szerint vonatkozó hatósági engedély adatait; a szociális ellátás formáját, az ellátásban részesítendők körét, számát; az egyházi, nem állami fenntartó nyilatkozatát a szerződésben meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történő betartatására; a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés mértékére vonatkozó kikötést; a szerződés felmondásának hónapokban meghatározott idejét;

45 Ellátási szerződések tartalmi elemei II.
az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási kötelezettség teljesítését, az e törvényben meghatározott értesítési kötelezettséget, különös tekintettel arra az esetre, ha a települési önkormányzat rendelkezik meghatározott számú férőhellyel az intézményben; a panaszok érvényesítésének rendjét, az önkormányzat tájékoztatásának formáját, a panaszok kivizsgálására vonatkozó megállapodást; az önkormányzat, illetve a társulás részére történő beszámolás, tájékoztatás módját, formáját, gyakoriságát azzal, hogy az ellátást biztosító szervezetet évente legalább egyszer beszámolási kötelezettség terheli; a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását; az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatásért járó ellenérték összegét; az ellenérték megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidőket; az ellenértékkel történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket. A helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át.

46 Szociális szolgáltatók és intézmények általános tárgyi feltételei
A személyes gondoskodást nyújtó intézményt úgy kell kialakítani, hogy - az tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető legyen, - épületeinek építészeti megoldásai tegyék lehetővé az akadálymentes közlekedést, - bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges körülmények feleljenek meg az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának.

47 Általános működési feltételek
A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell - működési engedéllyel, - alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv, - szervezeti és működési szabályzattal, - szakmai programmal, - a foglalkoztatottak munkaköri leírásával, - a rendeletben meghatározott szabályzatokkal (munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi, gépjármű használati szabályzat, iratkezelési szabályzat, anyaggazdálkodási, leltár, selejtezési szabályzat)

48 A szociális intézmény működési feltételei
A szociális intézménynek rendelkeznie kell működési engedéllyel, - alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv, - szervezeti és működési szabályzattal, - szakmai programmal, - a foglalkoztatottak munkaköri leírásával, - a rendeletben meghatározott szabályzatokkal (munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi, gépjármű használati szabályzat, iratkezelési szabályzat, érdekképviseleti fórum szabályzata, anyaggazdálkodási, leltár, selejtezési szabályzat, pénzkezelési, számviteli, vagyonvédelmi szabályzat) - házirenddel

49 A házirend tartalmi elemei
az együttélés szabályai az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje, az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartásának szabályai, az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak köre, az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályai, a ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és textília tisztításának és javításának rendje, az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai, az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok, az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások körét és térítési díjai

50 A szakmai programnak tartalmaznia kell
a szolgáltatás célját, feladatát, különösen - a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását, - a szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az ellátó-rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelését, - a más intézményekkel történő együttműködés módját, - a szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírását, az ellátottak körét, demográfiai mutatóit, szociális jellemzőit, ellátási szükségleteit, a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, az ellátás igénybevételének módját,

51 A szakmai programnak tartalmaznia kell II.
alapszolgáltatás esetén a szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módját, bentlakásos intézmény esetén az ápolási, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat, az intézményre vonatkozó szakmai információkat, így különösen a személyes gondoskodást végző személyeknek a létszámát és szakképzettségét a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti rendnek megfelelő bontásban.

52 A szakmai program mellékletei
a megállapodások tervezetét a szolgáltatás bevételeinek, kiadásainak - már működő intézmény esetén a tárgyévi - tervezett alakulását, szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetében a házirend tervezetét, már működő intézmény esetén a házirendet, a szervezeti és működési szabályzatot, illetve annak tervezetét.

53 Szervezeti és működési szabályzat tartalma
az intézmény szervezeti felépítésének leírását, a szervezeti ábrát, több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő megszervezése esetén a szervezeti formát, a belső szervezeti tagozódást, a szervezeti egységek megnevezését és feladatkörét, a szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítéseknek a rendjét, az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket, ideértve a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét

54 A megállapodás tartalmazza
az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat. Egyházi, nem állami fenntartó esetén az ellátás kezdetének időpontja és megszüntetés módjai

55 Nem kell megállapodást kötni
népkonyhán történő étkeztetés esetén, családsegítés esetén, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás esetén, utcai szociális munka esetén, hajléktalanok nappali melegedője esetén, hajléktalanok éjjeli menedékhelye esetén, hajléktalanok átmeneti szállása esetén, ha az ellátás időtartama a 30 napot nem haladja meg.

56 Általános személyi feltételek
Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek - legalább ötven százalékának szakképzettnek kell lennie alapszolgáltatás esetén - a nappali ellátás kivétel, - legalább nyolcvan százalékának szakképzettnek kell lennie nappali ellátás és bentlakásos intézményi ellátás esetén. A szakmai létszámnormáit az 1/2000 SzCsM rend. 2. számú melléklet tartalmazza. A szakmai létszámnorma - a szolgáltatások biztosítása érdekében - a szociális intézményben kötelezően alkalmazandó létszámot jelenti.

57 Általános személyi feltételek II.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben foglalkoztatottak képesítési előírásait a 3. számú melléklet tartalmazza. A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól - ide nem értve a vezető beosztású, megbízású vagy munkakörű személyeket - a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre, de legfeljebb öt évre felmentést adhat, ha - a munkakört betölteni kívánó személy a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy - az adott munkakör betöltésére nem áll rendelkezésre a képesítési előírásoknak megfelelő személy, és a munkakört betölteni kívánó személy vállalja a szükséges képesítés megszerzését.

58 Általános szakmai feltételek
Gondozási tervet kell készíteni - a szakosított intézményi ellátásban részesülő személyre vonatkozóan, - az átmeneti elhelyezést biztosító intézményi ellátásban részesülő személyre vonatkozóan abban az esetben, ha az ellátást legalább hat hónap időtartamra veszi igénybe, - az alapszolgáltatásban részesülő személyre vonatkozóan akkor, ha azt a rendelet kötelezővé teszi.

59 Általános szakmai feltételek II.
A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási, fejlesztési feladatokat és azok megvalósításának módszereit. A gondozási tervet az ellátás igénybevételét követően egy hónapon belül kell elkészíteni. A gondozási terv típusai - az egyéni gondozási terv, - az egyéni rehabilitációs program, - az egyéni fejlesztési terv.

60 Általános szakmai feltételek III.
Az egyéni gondozási terv - a fogyatékos személyek otthona kivételével - az ápolást, gondozást nyújtó intézményben elhelyezett, a nappali intézményi ellátásban részesülő, valamint az alapszolgáltatásban (pl. házi segítségnyújtás, támogató szolgálat) részesülő személy ellátásához kapcsolódó, az 1/2000 SzCsM rendeletben meghatározott feladatokat rögzíti. Az egyéni rehabilitációs program - a fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye kivételével - a rehabilitációs intézményben elhelyezett személy számára nyújtott életvezetési, pszichés, mentális, szociális, a foglalkoztatáshoz való segítségnyújtást tartalmazó dokumentáció. Az egyéni fejlesztési terv a fogyatékos személyek rehabilitációs intézményében, valamint a fogyatékos személyek otthonában, illetve a lakóotthonban elhelyezett személy részére az egyénre szabott bánásmód leírását, az önellátási képesség fejlesztését tartalmazó dokumentáció. Az egyéni fejlesztési terv az ellátott személyről készített (gyógy)pedagógiai, egészségi és mentális állapotra vonatkozó jellemzés alapján készül.

61 Szolgáltatások ellátása intézményen kívüli szervezet által
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója vagy az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője az intézmény által biztosítandó egyes szolgáltatásokat intézményen kívüli szervezet igénybevételével - legfeljebb ötéves időtartamra kötött szerződés alapján - elvégeztetheti. Szerződéses szolgáltatások lehetnek különösen - mosatás, - takarítás, - étkeztetés, - könyvelés, - karbantartási feladatok elvégzése, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a jelzőrendszer működtetése.

62 Szociális, gyermekjóléti s gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítója
Ágazati azonosító: az engedélyes egységes azonosító jele (8 illetve 16 jegyű) Az engedélyező hatóság (városi jegyző, szociális és gyámhivatal) kéri meg az elektronikus úton, az országos nyilvántartás elektronikus rendszerén belül az FSZH-tól A működést engedélyező szerv adja ki a működési engedélyben, ill. az elvi működési engedélyben történő feltüntetéssel

63 Szociális, gyermekjóléti s gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítója II.
Az FSZH 3 napon belül generálja az ágazati azonosítót Engedélyes: szociális szolgáltatásokat működési engedéllyel, Gyvt. 15. § szolgáltató tevékenységet működési engedéllyel végző szolgáltató, intézmény, hálózat Önálló engedélyes: az ellátást nyújtó székhely, telephely

64 Szociális, gyermekjóléti s gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítója III.
Országos nyilvántartás - 3 nagy rész: regiszter, intézményi nyilvántartás, jelentési rendszer Felhasználók köre: - engedélyező hatóságok - fenntartók, engedélyesek - FSZH - állampolgárok -egyéb hatóságok (MÁK)

65 Szociális, gyermekjóléti s gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítója IV.
Intézményi nyilvántartás - engedélyesenkénti adatok - az engedélyező hatóságok elsődleges hozzáférési jogosultsága és adatrögzítési kötelezettsége - a működési engedélyt kiadó határozatok tartalmának internetes leképződése - adatrögzítés a működési engedély jogerőre emelkedését követően - nemcsak új engedélyek véglegesítése, hanem módosítások rögzítése, ismételt engedélyezés rögzítése - működési engedély visszavonása esetén törlés

66 Szociális, gyermekjóléti s gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítója V.
Országos jelentés rendszer - a szociális szolgáltatások fenntartói szolgáltatnak adatot elektronikus úton - felhasználói név és jelszó alkalmazásával történik - a fenntartó külön kérelmére az engedélyes is közreműködhet a jelentés előkészítésében -papír alapú adatszolgáltatás csak egyházi, nem állami fenntartó ha csak egy engedélyest tart fenn, aki max. 3 szociális alapszolgáltatást, vagy 2 szociális alapszolgáltatást és 1 gyermekjóléti szolgáltatást nyújt

67 Szociális, gyermekjóléti s gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítója VI.
Jelentési kötelezettség január 15-ig második félévére július 15-ig első félévére 226/2006. (XI. 20.) Korm.rendelet

68 A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
Az Alkotmány és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény - a települési önkormányzatok képviselő-testületei feladataik hatékonyabb ellátása érdekében szabadon társulhatnak Társulási megállapodások típusai ( évi CXXXV. tv.) - képviselő-testület megállapodhat más képviselő-testülettel abban, hogy annak szerve, intézménye, más szervezete meghatározott feladatot, szolgáltatást ellát a megbízó önkormányzat számára - két vagy több képviselő-testület megállapodhat intézmény vagy más szervezet közös fenntartásában, egyes alapítói jogok közös gyakorlásában, munkavállaló közös foglalkoztatásában, azzal, hogy a közös fenntartással, a közös foglalkoztatással kapcsolatos feladat-és hatásköröket a megállapodásban meghatározott képviselő-testület vagy annak szerve gyakorolja (gesztor) -

69 A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről II.
- két vagy több képviselő-testület közös döntéshozó szerv (társulási tanács) létrehozásával megállapodhat intézmény vagy más szervezet közös fenntartásában, egyes alapítói jogok közös gyakorlásában, munkavállaló közös foglalkoztatásában - két vagy több képviselő-testület megállapodhat jogi személyiséggel rendelkező társulás létrehozásában, ha a feladat, szolgáltatás közös ellátása intézmény vagy más szervezet közös alapítása fenntartása szükségessé teszi, hogy a társulás önállóan vállaljon kötelezettséget, és rendelkezzen vagyoni jogokkal

70 A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről III.
Társulási megállapodás - társuló képviselő-estületek mindegyike minősített többséggel hozott határozattal hagyja jóvá - polgármester írja alá - egyoldalú felmondás esetén csak a naptári év utolsó napjával lehet - határozott vagy határozatlan időre

71 A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről IV.
Többcélú kistérségi társulás (2004. évi CVII. törvény) - A kistérség földrajzilag egymással határos, funkcionális kapcsolatot mutató egy vagy esetleg több központra szerveződő településcsoport, amely a tagtelepülések között lévő kapcsolatok révén lehetővé teszi a térségi feladatok ellátását. Közszolgáltatások: - oktatás és nevelés, szociális ellátás, egészségügyi ellátás, területfejlesztés (ezek vállalása estén a központi költségvetésből ösztönző támogatás) - család-, gyermek - és ifjúságvédelem, ivóvízellátás, foglalkoztatás, stb.

72 A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről V.
- azokat a lakossági szolgáltatásokat, melyek nem, vagy nem megfelelő színvonalon biztosítottak - feladatok kistérségi szintű ellátása nem kizárólag szakmai, hanem gazdasági hatékonysággal is jár - az önkormányzatok a kötelező feladataik közös ellátását vállalják - írásbeli megállapodással az önkormányzatok képviselő-testültei több mint fele, de legalább két képviselő-testület egy többcélú kistérségi társulást hozhat létre - feltétel az együttes lakosságszám több mint 50%-a vagy 60 %-a, ha a társulás tagjainak száma eléri a kistérségi települések 60 %-át -döntéshozó szerve a társulási tanács (az önkormányzatok polgármesterei alkotják - a többcélú kistérségi társuláson belül működhetnek intézményfenntartó társulások (mikrotársulások)

73 A Nyíregyházi Kistérség településeinek demográfiai adatai
Település neve Lakosságszám Gyermeklétszám (0-18) Születések száma Halálozások száma Kálmánháza 2043 485 17 23 Kóta 4540 765 45 42 Nagycserkesz 1909 532 - Napkor 3759 991 33 36 Nyíregyháza 118893 25976 1218 1141 Nyírpazony 3195 650 Nyírtelek 7186 1668 71 78 Nyírtura 1806 394 Sényő 1434 347

74 A relatív szegénységben élők aránya az egyes kistérségekben (%)

75 Az önkormányzati segélyben részesülők megoszlása az egyes kistérségekben (%)

76 Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
Oktatás Egészségügy Szociális Településfejlesztés Pedagógiai szakszolgálat Központi háziorvosi ügyelet Kálmánháza keretében Kótaj Logopédiai ellátás Nagycserkesz Nevelési tanácsadás EGÉSZSÉGÜGYI SZOC. ÉS Napkor BÖLCSŐDEI IGAZG Nyíregyháza Nyírtura NEVELÉSI TANÁCSADÓ Sényő Nyírtelek Nyírpazony Nyíregyháza – Nyírpazony Szociális Szolgáltatói Szociális Segítő Intézményfenntartó Központ Fenntartói Szolgálat Társulás Társulás Társulás Nyíregyháza Nyírtelek Kótaj, Nyírtura Nyírpazony Kálmánháza Sényő Nagycserkesz Napkor

77 NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
(SZOCIÁLIS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK) Nyíregyháza és Nyírpazony Szociális Szolgáltató Központ Szociális Segítő Intézményfenntartó Társulás Fenntartói Társulás Szolgálat Társulás Központ: Nyíregyháza Központ: Nyírtelek Központ: Kótaj társult település:Nyírpazony társult települések: Kálmánháza társult települések: Nagycserkesz Napkor Nyírtura Sényő -gyermekjóléti szolgáltatás gyermekjóléti szolgáltatás -gyermekjóléti szolgáltatás -családsegítés családsegítés családsegítés -közösségi ellátások közösségi ellátások -támogató szolgáltatás -támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás -jelzőrendszeres -idősek otthona idősek otthona házi segítségnyújtás Az intézményfenntartó társulások kialakításának rendezési elvei: - lakosságszám legalább fő - települések földrajzi elhelyezkedése NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS (SZOCIÁLIS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ Fenntartói Társulás Szociális Segítő Szolgálat Társulás

78 Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulás
Gyermekjóléti Központ (Gyvt. 40. §) Mentálhigiénés Központ Támogató szolgáltatás (Szt. 65/C. §) Szocio-East Egyesület Családsegítés (Szt. 64. §) Sóstói Szivárvány Idősek Otthona (Szt. 68.§) Talentum Közhasznú Alapítvány Közösségi ellátások (Szt. 65/A. §) Szociális Gondozási Központ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65. §) Human-Net Alapítvány Családsegítés (Szt. 64. §)

79 A kistérségi együttműködés elvei
Általános célok A helyi önkormányzatok együttműködésének bővítése A közös érdekű feladataik célszerűbb, gazdaságosabb és hatékonyabb megvalósítása A közszolgáltatások színvonalának javítása Térségi kapcsolatok elmélyítése A kistérségi együttműködés elvei Az egyes településeken nem, vagy nem megfelelő színvonalon biztosított lakossági szolgáltatásoknak a többcélú kistérségi társulás keretében történő ellátása A szolgáltatások elérhetősége a kistelepüléseken is Az ellátások szakmailag magasabb szinten történő biztosítása A kisebb településeken élők esélyegyenlőségének biztosítása A rendelkezésre álló források optimálisabb felhasználása Az intézmények gazdaságosabb működtetése

80 Stratégiai célok 1. A szociális ellátások kerüljenek közelebb az ellátottakhoz Résztvevők: - Mentálhigiénés Központ - Szivárvány Idősek Otthona - Gyermekjóléti Központ - Szocio East Egyesület, Human-Net Alapítvány - Talentum Közhasznú Alapítvány Hangsúlyosabbá váljon a saját környezetben történő gondozás 3. Erősíteni a civil szervezetek részvételét Résztvevők: - Szocio East Egyesület

81 Alapszolgáltatások igénybevétele
Szociális rászorultság vizsgálata - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - egyedül élő 65 év feletti - egyedül élő súlyosan fogyatékos v. pszichiátriai beteg - kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, ill. súlyosan fogyatékos v. pszichiátriai beteg, ha egészégi állapota indokolja - támogató szolgáltatás - súlyosan fogyatékos személy (határozat vagy szakvélemény)

82 Alapszolgáltatások igénybevétele II.
Gondozási szükséglet vizsgálata (egészségi állapot, ápolásra való rászorulás, önkiszolgálási képesség) - házi segítségnyújtás (legfeljebb napi 4 óra) - max. 3 hónapra gondozási szükséglet nélkül is Városi jegyző által működtetett szakértői bizottság (3 fő) Jövedelem vizsgálat - étkeztetés (család jövedelme-jegyző igazolást állít ki, a kérelmező kéri) - házi segítségnyújtás (gondozási szükséglet fennállása esetén-család jövedelme-jegyző igazolást állít ki-intézményvezető kéri) Személyi térítési díj alapja: jövedelemigazolásban meghatározott jövedelem

83 Differenciált normatíva
Étkeztetés Jövedelem maximum az öregségi nyugdíjminimum 150%-a % között 300 % felett van Házi segítségnyújtás és idős otthoni ellátás 150 % alatt van 150 % felett van

84 Időskorúak otthona Gondozási szükséglet vizsgálata
-napi 4 órát meghaladó - ORSZI által működtetett szakértői bizottság Jövedelem vizsgálat - gondozási szükséglet megállapítását követően -- saját jövedelem-jegyzői igazolás, - intézményvezető kéri Vagyon vizsgálat Személyi térítési díj: a jövedelem és vagyon alapján

85 Szociális ellátások igénybevételi eljárása I.
A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve a törvényes képviselő kérelmére, indítványára történik. A szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. A szociális ellátások közül a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletben meghatározott formanyomtatvány kitöltésével kell kérelmezni az étkeztetést - a népkonyha kivételével -, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a támogató szolgáltatást, az idősek és fogyatékosok részére nyújtott nappali ellátást, a bentlakásos intézményi elhelyezést - az éjjeli menedékhely kivételével.

86 Szociális ellátások igénybevételi eljárása II.
Írásban kell kérelmezni a közösségi ellátást, a pszichiátriai és szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátást. A családsegítő szolgáltatást igénybe vevő és a Családsegítő kapcsolatfelvételének dokumentálása a külön jogszabályban meghatározott forgalmi naplóban történik. Nem kell kérelmezni a népkonyhai ellátást, a hajléktanok nappali ellátását, az utcai szociális munkát és az éjjeli menedékhelyen történő ellátást.

87 Szociális ellátások igénybevételi eljárása III.
Ha a szolgáltató a nappali és átmeneti intézményi ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt, akkor értesíti az igénybevevőt, törvényes képviselőjét az ellátás biztosításáról, illetve a döntéséről. Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének a döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó határozattal dönt.

88 Előgondozás Egyszerűsített előgondozást kell végezni
- a házi segítségnyújtást, - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, - személyi segítő szolgáltatás esetén a támogató szolgáltatást, - a fogyatékosok nappali ellátását, - a demens személyek számára nyújtott nappali ellátást megelőzően.

89 Előgondozás II. Egyszerűsített előgondozás esetén az előgondozást végző személy a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy a szolgáltató, illetve intézmény által nyújtott szolgáltatás megfelel-e az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek. Házi segítségnyújtás esetén tartalmazza a gondozási szükséglet vizsgálatának kezdeményezésére irányuló kérelem kitöltését és a gondozási szükséglet vizsgálatában történő segítségnyújtást

90 Előgondozás III. Bentlakásos intézményi elhelyezés esetén az intézményvezető az ellátásra vonatkozó igényt a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás sorszámozott, folyamatosan vezetett, amely az ellátásra vonatkozó igényeket és a megtett intézkedéseket időbeli sorrendben tartalmazza. A nyilvántartásba vételt követően az intézményvezető írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét a kérelem nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás I. szakasza elvégzésének időpontjáról. Előgondozást kell végezni bentlakásos intézményi elhelyezés előtt, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével.

91 Előgondozás IV. Az előgondozás két szakaszból áll.
Az előgondozás I. szakaszában az előgondozást végző személy az intézményi elhelyezésre irányuló kérelem beérkezésétől számított húsz napon belül a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.

92 Előgondozás IV. Az intézményvezető, illetőleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy az intézményi elhelyezés igénybevételének lehetőségéről írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét. Az értesítés tartalmazza: - az előgondozás II. szakaszának időpontját, - a férőhely elfoglalásának kezdő időpontját, - az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőket. Az értesítéshez mellékelni kell a megállapodás tervezetét, valamint az intézmény házirendjét. Az előgondozás II. szakaszának feladatait az előgondozást végző személy az intézményi elhelyezés igénybevételét megelőzően legfeljebb tíz nappal korábban végzi el, amelynek során feladata a szolgáltatás biztosításának előkészítése, valamint az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybevevő fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása.

93 Megállapodás Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. Az intézményvezető a megállapodást tizenöt napon belül megküldi a fenntartónak.

94 Tájékoztatás I. Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára - az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről; - az intézmény által vezetett nyilvántartásokról; - a bentlakásos intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről; - panaszjoguk gyakorlásának módjáról; - az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről; - az intézmény házirendjéről; - a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről; - a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.

95 Tájékoztatás II. A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles - nyilatkozni a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról; - adatokat szolgáltatni az intézményben e törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz; - nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével. Az intézményvezetője az ellátást igénylő azonnali elhelyezéséről gondoskodik, ha annak helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben fel kell tüntetni. Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem, illetve beutaló határozat esetén az intézményvezető az igény kielégítésének sorrendjéről az intézmény orvosának és a fenntartó képviselőjének bevonásával dönt. Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult - másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, - a házirendet súlyosan megsérti, - intézményi elhelyezése nem indokolt.

96 Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzati fenntartásúak: Ellátási szerződés keretében: Nyíregyháza Megyei Jogú Város személyes gondoskodást nyújtó intézményei Szociális, Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság -idősek otthona (Pacsirta u., Rozsnyai u.) Magyarországi Evangélikus Egyház (Intézmény neve: Oltalom Szeretetszolgálat) a) Alapszolgáltatás b) Szakosított ellátás - népkonyha átmeneti szálló - nappali melegedő hajléktalanok otthona - éjjeli menedékhely - családok átmeneti otthona (Gyvt.) Szociális Gondozási Központ a) Alapszolgáltatás b) Szakosított ellátás - étkeztetés - házi segítségnyújtás időskorúak gondozóháza - 8 idősek klubja - jelzőrendszeres hg. - támogató szolgálat Human-Net Alapítvány a) Alapszolgáltatás b) Roma Közösségi Ház - családsegítés - tanyagondnoki szolg. Mentálhigiénés Központ a) Alapszolgáltatás b) Lakóotthon - közösségi pszichiátriai Fogyatékos személyek ápoló- gondozó ellátás célú lakóotthona - támogató szolgálat - fogyatékosok nappali int. - pszichiátriai betegek nappali int. Szocio East Egyesület a) Alapszolgáltatás - családsegítés - adósságkezelés Joób Olivér Gondozó és Rehabilitációs Szeretetintézmény a) Alapszolgáltatás - étkeztetés - házi segítségnyújtás - családsegítés - tanyagondnoki szolg. - idősek klubja Gyermekjóléti Központ gyermekjóléti szolgáltatás (Báthory u., Tas u., Huszár tér, Vécsey köz) - Családok Átmeneti Otthona (Tokaji u.) Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány a) Alapszolgáltatás b) Szakosított ellátás - értelmi fogyatékosok fogyatékos személyek nappali intézménye rehabilitációs célú lakóotthona - támogató szolgáltatás Gyermekek Átmeneti Otthona - gyermekjóléti alapellátás 16 fő részére Tiszalöki Református Egyház (Intézmény neve: Reménység Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona) Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona Szivárvány Idősek Otthona Szakosított ellátás - idősek otthona mozgáskorlátozottak részlege pszichiátriai betegek részlege -demens részleg Periféria Egyesület gyermekjóléti alapellátás (gyermekek alternatív napközbeni ellátása) - utcai szociális munka Talentum Európai Fejlődésért Alapítvány - közösségi ellátás

97 Nyíregyháza Megyei Jogú Városban egyházi, civil szervezetek fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátások Nappali ellátás Lakó-otthon Áp. Gond. nyújtó intézmény Tám. Szolg. Irgalmas Samaritánus Gyülekezeti, Szociális és Módszertani Központ (Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona) X (20 fő) Patrónus Egyesület (8 fő) Együtt Veled Alapítvány Rókahegyi Agapé Alapítvány (Szent István és Szent Antal Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye) (50 fő) Magyarországi Református Egyház („Magdaléneum” fogyatékos ápoló-gondozó otthon) (90 fő) Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Református Egyházközösség (2 fő) Támogató Kéz Alapítvány Kertvárosi Református Egyházközösség (Anna Szeretetotthon) (42) Magyarországi Evangélikus Egyház (Élim Szeretetotthon) (26 fő) Filadelfia Alapítvány Fogyatékosok Fóruma Keleti Szivárvány Alapítvány Fehér Bot Alapítvány Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vöröskereszt

98 Nyíregyháza Megyei Jogú Város gyermekjóléti alapellátást biztosító intézményei
Önkormányzati fenntartású: Nem állami fenntartású: Gyermekjóléti Központ gyermekjóléti szolgáltatás családok átmeneti otthona 40 férőhelyen Periféria Egyesület alternatív napközbeni ellátás - utcai és lakótelepi szociális munka Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság (455 férőhely) 9 db önkormányzati fenntartású bölcsőde szakmai és gazdasági felügyelete Hétszínvirág ’98 KHT bölcsődei ellátás 50 férőhely - családi napközi 7 férőhely Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona - gyermekek átmeneti gondozása 16 férőhelyen Oltalom Szeretetszolgálat - családok átmeneti otthona 36 férőhely Vöröskereszt – Anyaóvó - családok átmeneti otthona 30 férőhelyen

99 Gyermekek védelmének rendszere
Pénzbeli ellátások: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Otthonteremtési támogatás

100 Gyermekek védelmének rendszere II.
Hatósági intézkedések: Jegyzői hatáskör: Védelembe vétel Ideiglenes hatályú elhelyezés Gyámhivatal hatásköre: Családba fogadás Nevelési felügyelet Átmeneti nevelésbe vétel Tartós nevelésbe vétel Utógondozói ellátás elrendelése Utógondozás elrendelése Örökbefogadás

101 Gyermekek védelmének rendszere III.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások típusai és formái Gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás Önálló gyermekjóléti szolgáltató Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti központ Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde, hetes bölcsőde Házi gyermekfelügyelet Családi napközi Alternatív napközbeni ellátás Gyermekek Átmeneti Gondozása Gyermekek átmeneti házi gondozása Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona Helyettes szülő

102 Gyermekek védelmének rendszere IV.
Gyermekvédelmi szakellátás Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás - Területi gyermekvédelmi szakszolgálat Otthont nyújtó ellátás - Nevelőszülő - Gyermekotthon (12-40 férőhely) - Lakásotthon (legfeljebb 12 gyermek önálló lakásban, v. családi házban) - Speciális gyermekotthon(12. életévét betöltött súlyos pszichés és disszociális tüneteket mutató) - Különleges gyermekotthon (3 év alatti tartósan beteg, ill. fogyatékos) Utógondozói ellátás - Utógondozói otthon (fiatal felnőtt számára utógondozás) - Külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás

103 Gyermekek védelmének rendszere V.
A működést engedélyező szerv gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek napközbeni ellátása esetén a szolgáltató (intézmény) székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes önkormányzat jegyzője (331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet) helyettes szülői hálózat, nevelőszülői hálózat, külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás esetén a működtető székhelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal, az előző pontokban nem szabályozott szolgáltatótevékenység engedélyezése esetén a szolgáltató (intézmény) székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal.

104 Gyermekek védelmének rendszere VI.
Intézményi formában végzett szolgáltatótevékenység Fenntartónak csatolnia kell - az intézményvezető - többcélú intézmény esetén a szakmai vezető - szakképesítését bizonyító irat másolatát, és a vezető (szakmai vezető) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok, - az intézmény fenntartójának és az intézményvezető együttes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a feladat ellátását biztosító, külön jogszabályban meghatározott munkakört betöltő személyek (a továbbiakban: szakalkalmazottak) rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel, és nem állnak fenn velük szemben a Gyvt. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok, - szakmai programot, - az intézmény elhelyezésére szolgáló épület (épületrész) használati jogcímét bizonyító okirat másolatát, a tulajdoni lap másolata kivételével, - a fenntartó és szolgáltató adószámát - állami fenntartó az intézmény alapító okiratát - nem állami fenntartó a felelősségbiztosítási szerződés másolatát, írásbeli - hozzájárulást adat beszerzéséhez, ellátási szerződést (ha van) - természetes személy gyermekjóléti, gyermekvédelmi vállalkozói engedélyt - bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatról kivonatot, cégkivonatot

105 Gyermekek védelmének rendszere VII.
Helyettes szülői hálózat, nevelőszülői hálózat, illetőleg külső férőhelyeken biztosított utógondozói ellátás fenntartónak csatolnia kell: - a működtető vezetőjének - többcélú intézmény keretében végzett szolgáltató tevékenység esetén a szakmai vezető - szakképesítését bizonyító irat másolatát, és a vezető (szakmai vezető) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok, - a fenntartónak és a működtető vezetőjének az együttes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a feladat ellátását biztosító helyettes szülők, nevelőszülők, illetve a feladat ellátását biztosító szakalkalmazottak rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel, illetőleg elvégezték a szükséges felkészítő tanfolyamot, és nem állnak fenn velük szemben a Gyvt. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok, valamint - a helyettes szülők, illetőleg a nevelőszülők büntetlen előéletűek, - a helyettes szülők, nevelőszülők, illetve a helyettes szülőkkel, nevelőszülőkkel egy háztartásban élő személyek egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó kiskorúakat, - szakmai programot,

106 Gyermekek védelmének rendszere VIII.
- a szolgáltatótevékenység folytatására szolgáló épület (épületrész) használati jogcímét bizonyító okirat másolatát, a tulajdoni lap másolata kivételével, - a helyettes szülő háztartásáról, a nevelőszülő háztartásáról, illetőleg a külső férőhelyet biztosító lakásról (lakrészről) készített környezettanulmányt. - a fenntartó és szolgáltató adószámát - állami fenntartó az intézmény alapító okiratát - nem állami fenntartó a felelősségbiztosítási szerződés másolatát, írásbeli - hozzájárulást adat beszerzéséhez, ellátási szerződést (ha van) - természetes személy gyermekjóléti, gyermekvédelmi vállalkozói engedélyt - bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatról kivonatot, cégkivonatot

107 Gyermekek védelmének rendszere IX.
Az előzőekben nem szabályozott szolgáltatótevékenység engedélyezése A fenntartónak csatolnia kell - a családgondozó, gondozó szakképesítését, önálló helyettes szülő esetében a felkészítő tanfolyam elvégzését bizonyító irat hiteles másolatát, - családi napközi esetén a gondozó, továbbá az önálló helyettes szülő három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, - a családgondozó, gondozó, önálló helyettes szülő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok, - a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy a családi napközi gondozója, illetve az önálló helyettes szülő és a vele egy háztartásban élő személyek egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó kiskorúakat, - az önálló helyettes szülő háztartásáról készített környezettanulmányt, - szakmai programot,

108 Gyermekek védelmének rendszere X.
- a házi gyermekfelügyelet és a gyermekek átmeneti házi gondozása kivételével a szolgáltatótevékenység folytatására szolgáló épület (épületrész) használati jogcímét bizonyító okirat másolatát, a tulajdoni lap másolata kivételével, - a fenntartó és szolgáltató adószámát - állami fenntartó az intézmény alapító okiratát - nem állami fenntartó a felelősségbiztosítási szerződés másolatát, írásbeli - hozzájárulást adat beszerzéséhez, ellátási szerződést (ha van) - természetes személy gyermekjóléti, gyermekvédelmi vállalkozói engedélyt - bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatról kivonatot, cégkivonatot

109 Gyermekek védelmének rendszere XI.
A működést engedélyező szerv - Helyszíni szemlét tart - bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti ellátások, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a gyermekotthon és az utógondozó otthon székhelyén, illetve telephelyén, valamint az önálló gyermekjóléti szolgáltató, a gyermekjóléti szolgálat, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat székhelyén és területi irodájában (Nem kell a székhelyen helyszíni szemlét tartani, ha ott ellátást nem nyújtanak.) Beszerzi - Bölcsőde, hetes bölcsőde, családi napközi, a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti ellátások, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon és utógondozó otthon esetén tevékenység folytatására szolgáló ingatlanra (ingatlanrészre) vonatkozóan az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat - a közegészségügyi követelmények, - Tűzoltó-parancsnokságnak a tűzvédelmi előírások, - Építésügyi hatóságnak az építéshatósági követelmények teljesítését igazoló szakhatósági előzetes hozzájárulását. - Valamennyi esetben a szolgáltató tevékenység-kivéve házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti házi gondozása-folytatására szolgáló ingatlan tulajdoni lapján található adatokat Adóhatóság igazolását, hogy a nem állami fenntartónak nincs lejárt köztartozása.

110 Gyermekek védelmének rendszere XII.
A működési engedélyben fel kell tüntetni a fenntartó nevét, székhelyét, a szolgáltatótevékenység típusát és formáját, az ellátási területet, a szolgáltató tevékenység megkezdésének időpontját, ellátási szerződésre vonatkozó adatokat a szolgáltató (intézmény, hálózat), illetve a telephely ágazati azonosítóját. az intézmény nevét, az intézmény székhelyét, valamint telephelyen végzett szolgáltatótevékenység engedélyezése esetén a telephelyét, területi iroda címét (a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat) engedélyezett férőhelyszámot (bölcsőde, hetes bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, a gyermekotthon, az utógondozó otthon)

111 Gyermekek védelmének rendszere XIII.
a működtető nevét, székhelyét (helyettes szülői, illetve nevelőszülői hálózat, illetőleg külső férőhelyeken biztosított utógondozói ellátás) a helyettes szülők, illetőleg a nevelőszülők nevét, az ellátás helyét, a hálózat engedélyezett férőhelyszámát, az egyes helyettes szülőknél, illetve nevelőszülőknél elhelyezhető gyermekek és fiatal felnőttek számát, illetőleg a külső férőhelyek számát és címét. a szolgáltató székhelyét, valamint telephelyen végzett szolgáltatótevékenység engedélyezése esetén a telephelyét, továbbá önálló helyettes szülői ellátás esetén azt a helyet, ahol az ellátást nyújtják, a gondozó, családgondozó, önálló helyettes szülő nevét, az önálló gyermekjóléti szolgáltató területi irodájának címét, a családi napközi férőhelyszámát, illetve az önálló helyettes szülőnél elhelyezhető gyermekek számát.

112 Gyermekek védelmének rendszere XIV.
A működési engedély határozott vagy határozatlan idejű (fel kell tüntetni) határozott idejű működési engedély (legfeljebb három év időtartamra) - a szakalkalmazottként foglalkoztatott és nem a gyermekek közvetlen gondozását végző személyek száma nem éri el a jogszabályban meghatározott létszámot, de eléri annak háromnegyedét, vagy - a szakképesítéssel nem rendelkező, szakalkalmazottként foglalkoztatott személyeknek a szükséges szakképesítés megszerzése folyamatban van. - határozott idejű működési engedély egyszer, legfeljebb újabb három év időtartamra meghosszabbítható. - Ha a szolgáltatótevékenység folytatására szolgáló épület használatának joga határozott időre szól, a működést engedélyező szerv határozott idejű működési engedélyt ad ki legfeljebb arra az időre, ameddig az épület a szolgáltató használatában van.

113 Gyermekek védelmének rendszere XV.
A fenntartó köteles kérni a működési engedély módosítását, ha - a fenntartó neve, székhelye, az intézmény, illetőleg a működtető neve megváltozik, - a szolgáltató (intézmény, működtető) székhelye megváltozik, - helyettes szülői ellátás, nevelőszülői hálózat esetében az ellátás helyében, utógondozói ellátás esetében a külső férőhely címében változás áll be, - az önálló gyermekjóléti szolgáltató, a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat a területi irodáját meg kívánja szüntetni, illetőleg új irodát kíván nyitni, - a működési engedélyben feltüntetett gondozó, családgondozó, helyettes szülő, illetve nevelőszülő személyében változás áll be, - a férőhelyszámot, az egyes helyettes szülőknél, nevelőszülőknél elhelyezhető gyermekek számát, illetve utógondozói ellátás esetén a külső férőhelyek számát csökkenteni vagy emelni kívánja, - a 6. § (5) bekezdésében meghatározott ellátotti létszámon változtatni kíván, - az ellátási terület megváltozik, - a gyermekotthonban a továbbiakban speciális vagy különleges ellátást kíván nyújtani, illetve a 6. § (6) bekezdésében említett ellátáson változtatni kíván, - ellátási szerződés adatai megváltoznak.

114 Gyermekek védelmének rendszere XVI.
A működési engedély módosítása iránti kérelemhez csak a megváltozott körülményekkel kapcsolatos, 4. § szerinti mellékleteket kell csatolni. A működést engedélyező szerv helyszíni szemlét tart, ha az önálló gyermekjóléti szolgáltató, a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat székhelye megváltozik, illetve a szolgáltató (intézmény) új területi irodát létesít, férőhelyszámot emelik

115 Gyermekek védelmének rendszere XIII.
A fenntartónak a működési engedélyt ismételten kérelmezni kell, - ha a szolgáltató (intézmény, hálózat) a működési engedélyben nem szereplő típusú vagy formájú szolgáltató tevékenységet kíván folytatni, - bölcsőde, hetes bölcsőde, családi napközi, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, illetőleg utógondozó otthon esetében, ha - a szolgáltató (intézmény) székhelyét meg kívánja változtatni, feltéve, hogy a székhelyen ellátást nyújtanak, - a szolgáltató (intézmény) telephelyét meg kívánja változtatni, - az ellátásba a szolgáltató tevékenység folytatására (intézmény elhelyezésére) korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kíván bevonni, az (1) bekezdés d) pontja szerinti eset kivételével.

116 Gyermekek védelmének rendszere XIII.
A működési engedély visszavonása - a szolgáltató tevékenységével felhagy, ( A normatív állami hozzájárulást igénybe vevő nem állami fenntartású szolgáltató (intézmény, hálózat) a tevékenységével akkor hagyhat fel, ha ezt a szándékát közli az ellátottak törvényes képviselőjével, illetőleg a nagykorú ellátottakkal, valamint a működést engedélyező szervvel. ) - a fenntartó jogutód nélkül megszűnik, - a fenntartó természetes személy meghal vagy cselekvőképességét kizáró, illetőleg korlátozó gondnokság alá helyezik, kivéve, ha örököse vagy törvényes képviselője vállalkozói engedélyt kap és a fenntartó helyébe lép, - a természetes személy fenntartó gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyét visszavonták. - a működési engedélyt visszavonja, és kötelezi a fenntartót a szolgáltató tevékenység abbahagyására, ha a gyermekek elhelyezésére szolgáló épület állaga vagy a szolgáltató (intézmény, hálózat) működése a gyermekek életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve a gyermekek más alkotmányos jogait súlyosan sérti, - ha a fenntartó a kitűzött határidőn belül nem intézkedik a szolgáltató tevékenység szabályszerű folytatása érdekében, az engedélyező szerv a működési engedélyt visszavonja, és kötelezi a fenntartót a szolgáltató tevékenység abbahagyására.

117 Gyermekek védelmének rendszere XIV.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység szakmai ellenőrzése A működést engedélyező szerv évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a szolgáltatótevékenység megfelel-e a működési engedélyben foglaltaknak, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így különösen a személyi és tárgyi feltételekre, az ellátottak elhelyezésére, a térítési díj megállapítására vonatkozó szabályoknak, illetve, hogy a szolgáltató rendelkezik-e a szükséges belső szabályzatokkal, és - nem állami fenntartó esetén - a szakmai tevékenység körében okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítással.

118 Gyermekek védelmének rendszere XV.
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozás engedélyezése Amennyiben a fenntartó természetes személy, működési engedély a szolgáltatótevékenység folytatására akkor adható, ha a fenntartó rendelkezik gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedéllyel. A vállalkozói engedély kiadására a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmr.) §-aiban foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jegyző a vállalkozói engedélyt a szolgáltatótevékenység meghatározott egyes típusaira és formáira adja ki, a vállalkozói engedély kiadásához szociális vagy gyermekvédelmi, illetőleg közoktatási területen szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat igazolása szükséges, családi napközi fenntartására jogosító vállalkozói engedély kiadásához nem szükséges előzetes szakmai gyakorlatot igazolni.

119 Normatíva összege (Ft)
Kistérségi társulások támogatása Normatíva összege (Ft) általános feladat támogatása 200 kistérség település száma gyermekjóléti alapellátási feladat (0-17) 1 050 ápolást gondozást nyújtó otthon pszichiátriai szenvedélybetegek átmeneti családsegítés 250 közösségi ellátások közösségi ellátások ellátási szerződés alapján támogató szolgálat

120 Ft/fő ellátott (fő) 2007. 2008. változás Ft/fő változás ösz
Ft/fő ellátott (fő) 2007. 2008. változás Ft/fő változás ösz Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekj. Ellátások 4 940 5 478 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 500 Étkeztetés 81 200 550 82 000 92 500 65 000 Házi segítségnyújtás 460 2007-es % alatt % felett Falugondnok,tanyagondnoki szolgáltatás Családsegítő és gyermekjóléti szolg. Kiegészítő támogatása Támogató szolgálat 1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 40 000 127 30 000 Közösségi ellátás Időskorúak,pszichiátriai és szenvedélyb. Nappali ell. 184 Pszichiátriai és szenvedélybetegek,hajléktalank nappali ell. Fogyatékos személyek nappali ellátása 23 Bentlakásos és átmeneti elh. Fokozott ápolást,gondozást igénylő 103 Átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás 389 átmeneti elhelyezés nyújtó ellátás Emelt színvonalú bentlakásos ellátás Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása Fogyatékos személyek,pszichiátriai és szenv. Bentlakásos Bölcsődei ellátás 442 Gyermekjóléti módszertan Gyermeklóléti Központ 3 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 486


Letölteni ppt "Személyes gondoskodást nyújtó ellátások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések