Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Art. 2012. évi módosítása Készítette: Dr. Bobonka Kornél főosztályvezető-helyettes 2012. január 08.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Art. 2012. évi módosítása Készítette: Dr. Bobonka Kornél főosztályvezető-helyettes 2012. január 08."— Előadás másolata:

1 Art. 2012. évi módosítása Készítette: Dr. Bobonka Kornél főosztályvezető-helyettes 2012. január 08.

2 Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (saláta) Kihirdetve: MK 140. száma (XI.29.) A jogalkotás ezt követően is folyamatos volt ->>> további módosulások (az Art-ben, illetve egyéb kapcsolódó jogszabályokban: vh.; cégtv.; stb.)

3 Kihirdetve: MK 2011/148. száma (XII.09.)  Art. Módosítja: Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. tv. Hatályos: 2011. 12. 10., 2012. 01. 01. Módosítja: A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. tv. Hatályos: 2012. 01. 01.  Saláta Módosítja: 2011. évi CLXVI. tv. Hatályos: 2011. 12. 10.

4 Kihirdetve: MK 2011/151. száma (XII.14.)  Saláta (nem Art-hez kapcsolódó)  Art. Módosítja: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. Hatályos: 2011. 12. 22.

5 Kihirdetve: MK 2011/157. száma (XII.22.)  Art. Módosítja: A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXX. tv. Hatályos: 2012. 07. 01. Módosítja: A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. tv. Hatályos: 2012. 01. 01., 2012. 06. 30.  Saláta Módosítja: 2011. évi CLXXXI. tv. Hatályos: 2011. 12. 23.

6 Kihirdetve: MK 2011/162. száma (XII.29.)  Art. Módosítja: A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. Hatályos: 2012. 01. 01.  Saláta A törvény 8. § (1) bekezdése, 296. § (1) bekezdése, 463. § (2) bekezdése a 2011. évi CXCI. törvény 198. §-a szerinti szöveggel lép hatályba.

7 Kihirdetve: MK 2011/163. száma (XII.29.)  Art. Módosítja: A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. tv. Hatályos: 2012. 01. 01., 2012. 02. 01.

8 Kihirdetve: MK 2011/164. száma (XII.30.)  Art. Módosítja: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. Hatályos: 2012. 01. 01. Módosítja: A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a 2006. évi IV. törvény, a 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVII. tv. Hatályos: 2012. 03. 01.  Saláta Módosítja: 2011. évi CXCIV. tv. Hatályos: 2011. 12. 31.

9 Kihirdetve: MK 2011/165. száma (XII.30.)  Saláta Módosítja: Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. tv. Hatályos: 2011. 12. 31. A törvény 268. § 1. pontjában a "4. § (3) bekezdésében," szövegrész nem lép hatályba a 2011. évi CCII. törvény 33. § (2) bekezdése alapján.

10 Kihirdetve: MK 2011/166. száma (XII.31.)  Art. Módosítja: 2011. évi CCVII. tv. az egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról Hatályos: 2012. 01. 05., 2014. 01. 01.

11 Kihirdetve: MK 2012/2. száma (I.06.)  Art. Módosítja: 2012. évi II. tv. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről Hatályos: 2012. 04. 15., 2012. 01. 09.

12 A módosítások fő indokai  Alapvetően kettős: Az önadózás, a jogkövető magatartás elősegítése A NAV részére a nem jogkövető, adóelkerülő adózókkal szemben való hatékony és gyors fellépést lehetővé tevő eszközrendszer kialakítása

13 Adóregisztrációs eljárás (Art. 24/C-E.§) Előzmény: évente 50 ezer új céget alapítanak… van olyan magánszemély, aki 30 céget alapít egy hónap alatt… Nemzetközi példák (több országban hosszú procedúra előzi meg az adószám kiadását…) Indok: Feketegazdaság, adóelkerülés elleni küzdelem; a nyilvánvalóan csalárd cégalapítások kiszűrése

14 Adóregisztrációs eljárás  A cégbejegyzéshez kötött adózókra vonatkozik  Az újonnan alakuló vállalkozások esetén a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor az adóhatóság objektív feltételek (a személyeket be kell tudni azonosítani; az adóhatóság rendelkezésére álló nyilvántartások, adatok) vizsgálata alapján, az informatikai rendszerek útján dönt, hogy kiadja-e az adószámot. („kiskapu”: nem fog fennakadni, akinek nincs adóhatósági múltja…)  Az adóhatóság az eljárás során azt vizsgálja, hogy az adózó vezető tisztségviselője, képviseletre jogosult tagja, vagy kft, zrt., esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, vagy részvényese (a továbbiakban: tag, vezető tisztségviselő) vonatkozásában áll-e fenn megtagadási ok.

15  Akkor tagadja meg az adóhatóság az adószám kiadását (taxatív!), ha  az adózó tagja, vezető tisztségviselője olyan más adózó jelenlegi vagy volt tagja vagy vezető tisztségviselője, amely 1.az adóhatóságnál 180 napon keresztül fennálló, 15 millió, vagy legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében a 30 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik – feltétel: a jogviszony a 180 nap alatt vmikor fennállt, vagy 2.a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül 15 millió, vagy 30 millió forintot meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg - feltétel: a jogviszony a felszámolás kezdő napját megelőző 180 nap alatt vmikor fennállt, Adóregisztrációs eljárás

16 3.a társaság adószámát az adóhatóság 5 éven belül szankciós jelleggel törölte. ->>>>> Szankciós törlés esetkörei: Az adószám felfüggesztését követően vagy felfüggesztés nélkül törölte, A társaság adószámát a törvényben meghatározott személyekben történő változás esetén lefolytatandó eljárás során törölte, A társaság adószámát fokozott adóhatósági felügyelet alatt törölte.  Feltétel: a jogviszony az adószám törlését kimondó jogerős határozat meghozatalának napján, vagy azt követően fennállt. 4.Saját maga 180 napon keresztül fennálló, 15 millió, vagy 30 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik. Adóregisztrációs eljárás

17  HATÁRIDŐ: Az adóhatóság az adószámot 1 munkanapon belül állapítja meg, ha a cégbíróság által közölt adóazonosító szám alapján folytatott vizsgálat eredményeképpen a törvényben meghatározott akadályok egyike sem valószínűsíthető ezen határidőn belül. Egyéb esetben az adóhatóság az adószám megállapítása, vagy megtagadása tárgyában a bejelentéstől számított 8 munkanapon belül dönt.  Az eljárás során az adóhatóság felszólíthatja az adózó vezető tisztségviselőjét, illetve tagját arra, hogy nyilatkozzon az akadály fennállásáról.  Az állami adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, ha az adózó adószámának megállapítására nem került sor az 1 munkanapos határidőn belül. (Ez esetben a cégbíróság az adóhatóság döntéséig a cégeljárást felfüggeszti) Adóregisztrációs eljárás

18  Megtagadás esetén kimentési kérelem (mivel a megtagadáshoz vezető okok nem feltétlenül csalárd, adóelkerülő magatartások eredményei) terjeszthető elő - az adószám megállapítását megtagadó határozat adózóval történő közlésétől számított 8 napon belül (jogvesztő!). Fontos, hogy a bizonyítási teher megfordul!  Sikeres a kimentés (az adószámot megállapítjuk), ha az adózó az adótartozását azért nem tudja/tudta kiegyenlíteni, mert megrendelői, vevői nem teljesítettek,  a követelés összege eléri vagy meghaladja az adótartozás összegét,  a követelések érvényesítése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható. Törölt adószámú adózó esetén, ha vezető tisztségviselői jogviszonyról volt szó, és mint vezető tisztségviselő a jogszerű működés helyreállítása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható – itt okirati bizonyítás!

19 Adóregisztrációs eljárás  Az állami adóhatóság jogosult a kimentési kérelem elbírálásnál a termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás tényleges megvalósulását ellenőrizni a tartozással rendelkező adózónál, illetve a (kintlévőség miatti tartozással rendelkezőknél) vevőnél, szolgáltatást igénybe vevőnél.  E tekintetben a korábbi ellenőrzések eredményei felhasználhatók. Ez az ellenőrzés az alapeljárás üi. határidejébe nem számít bele.  Az adószám megállapításával és a tagváltozással kapcsolatos kimentési kérelmet elutasító határozat ellen fellebbezés 8 napon belül adható be, ezt 5 napon belül kell felterjeszteni és 15 nap alatt kell elbírálni. Nincs helye felügyeleti intézkedés iránti kérelemnek.

20 Adóregisztrációs eljárás  Adószám megtagadása esetén az előtársaság kötelezettségeinek teljesítéséért a tagok, illetve részvényesek egyetemlegesen felelnek. Mulasztás esetén a mulasztási bírság minden tagra kiszabható. (magánszemélynél a magánszemélyes mértékkel)  Az adószám kiadásáig (ha nem 1 munkanap alatt történik annak megállapítása) az adózót az adóhatóság technikai azonosítószámon tartja nyilván (erről a Cégbíróság útján táj. az „adózót”) – ezen kell az adókötelezettségeket teljesíteni.  Kiskapu bezárása (1)!: Az adószám megállapítását követő egy éven belül, ha az állami adóhatóság tudomására jut, hogy az adószámának megállapításának nem lett volna helye, az adószám törölhető.

21 Adóregisztrációs eljárás  Kiskapu bezárása (2.)!: A tagok, vezető tisztségviselők személyében bekövetkező változás esetén e személyek vonatkozásában az adóhatóság szintén vizsgálhatja a cégalapítás esetén vizsgálandó körülményeket  >>>>  a tudomásra jutástól számított 30 napon belül meg kell vizsgálni, hogy a változás miatt bekövetkezett-e akadály  Ha van akadály, 15 napos határidővel felszólítjuk az akadály elhárítására.  Ha nem hárítja el az akadályt, az adóhatóság az adószámot felfüggesztés nélkül törli, melyet postai úton közöl az adózóval.  A felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül benyújtható kimentési kérelem (5 napon belül fel kell terjeszteni!). A határidő jogvesztő. Ha ez alapos, az adószám törlését mellőzzük.

22 Adóregisztrációs eljárás  Előzetes igazolás: a cégbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően kérhető az adóhatóságtól annak vizsgálata, hogy az adóregisztrációs eljárás keretében kiadná-e az adószámot („tisztánlátás”, ill. a kimentési eljárás a cégbejegyzési eljárást megelőzően is megtörténhessen):  Az eljárási határidő: 30 nap  A kiadott igazolás – 15 napig érvényes - hatósági bizonyítványnak minősül  Az állami adóhatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha a kérelem nem tartalmazza a kérelmező adóazonosító számát.

23  Az állami adóhatóság az adózó adószámának megállapítását a törvényben meghatározott okok alapján nem tagadhatja meg, ha megállapítja, hogy az adózó valamennyi vezető tisztségviselője, és tagja rendelkezik 15 napnál nem régebbi igazolással, kivéve, ha megállapítja, hogy az akadály az igazolás kiállítását követően állt be.  Az eljárás illetékköteles, az illeték mértéke: 50.000,- Ft Adóregisztrációs eljárás

24  Ha az igazolás kiadását valamely akadály miatt tagadta meg a hatóság, kimentési kérelem terjeszthető elő. Ha a kimentési kérelmet elfogadják, az igazolás tartalmazza az akadályt és a kimentés tényét is.  Igazolás kiadásának megtagadása határozattal, ha: nem állnak fenn a feltételek adóregisztrációs eljárás van folyamatban

25 Fokozott adóhatósági felügyelet (Art. 24/F.§) Előzmény: egyre romlik az adómorál … adókötelezettségek maradéktalan teljesítésének kívánalma… Indok: Adózási szempontból kockázatosnak ítélt adózók működésük első időszakában folyamatosan adóhatósági felügyelet mellett működjenek

26 Fokozott adóhatósági felügyelet  Kockázatelemzési eljárást folytatunk le az alábbi esetekben: adószám megállapítását követően tagváltozást követően  A kockázatelemzéshez kérdőív küldhető ki, melynek tartalma: tevékenység részletes bemutatása foglalkoztatottak száma, foglalkoztatás jellege tevékenységhez rendelkezésre álló eszközök tevékenység végzéséhez szükséges helyiségek adatai, használati jogcíme tevékenységhez rendelkezésre álló pü.-i források, finanszírozási források bemutatása

27 Fokozott adóhatósági felügyelet  A kockázatelemzés során: ellenőrzés keretében vizsgálhatja az adózó által bejelentett, illetve a kérdőíven szereplő adatok valóságtartalmát, hitelességét, valamint az egyes adókötelezettségek teljesítését.  Ennek eredményeként az adóhatóság az adózót határozattal – legfeljebb 1 éves időtartamra – fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja:  Fokozott adóhatósági felügyelet esetei : A gazdasági tevékenység megvalósulása kockázatos a tagok korábbi gazdasági tevékenységével kapcsolatos adatok alapján A gazdasági tevékenységhez szükséges tárgyi, személyi és pénzügyi feltételek nem állnak fenn, vagy valószínűsíthetően nem elegendőek kimentési kérelem alapján lett az adószám megállapítva- 24/C.§ (4) tagváltozás után nem került sor az adószám törlésére kimentési kérelem miatt – 24/D.§ (3) az igazolás kiadásához kapcsolódó kimentési kérelemre adott ki igazolást.

28 Fokozott adóhatósági felügyelet  Fokozott adóhatósági felügyelet következményei (az erről szóló határozatban közölve): adózóra irányadó áfa bevallásnál gyakoribb bevallás benyújtásra kötelezhető összesítő nyilatkozat gyakoribb benyújtására kötelezhető adóbevallás, vagy bevallással egyenértékű nyilatkozat ellenjegyzési (adótanácsadóval, adószakértővel, vagy okleveles adószakértővel) kötelezettségének előírása kötelezheti arra, hogy az áfa-bevallás alapjául szolgáló bizonylatait papír alapon nyújtsa be a bevallással egyidejűleg

29 Fokozott adóhatósági felügyelet  Az adószámot az adóhatóság felfüggesztés nélkül törli, ha: kérdőívet nem határidőn belül küldi vissza, vagy hiánypótlási kötelezettségének nem tesz eleget és nem menti ki mulasztását, a felügyelet alatt nyugtaadás, fekete foglalkoztatás miatt mulasztási bírságot szabtak ki, vagy az adóhiány a bevétel eltitkolásával, könyvek, bizonylatok meghamisításával, megsemmisítésével összefüggő adóhiány miatt adóbírságot szabtak ki, a felügyelet alatt felszólítás ellenére nem teljesíti bevallási, összesítő nyilatkozat benyújtási kötelezettségét és nem menti ki mulasztását, A határozatban foglaltaknak nem tesz eleget.  Az új szabályokkal egyidejűleg az újonnan alakult gazdasági társaságok esetében a törvény által jelenleg előírt 20 %-os vizsgálati arány 10 %-ra módosul.

30 Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése (Art. 33/A.§) Előzmény: Jogszabályok összetettsége… Indok: Felszínre kell hozni az értelmezés és az alkalmazás során felmerülő anomáliákat; a jogkövetés elősegítése

31 Bizonytalan adójogi helyzet „Az adózó (ideértve az adóbevallást benyújtó más személyt is) a bevallás benyújtására előírt határidőig benyújtott adóbevallásában bejelentheti az állami adóhatóságnak, hogy az általa az adóbevallásban feltüntetett fizetendő vagy visszaigényelhető adó összege azért lehet hibás, mert az adó megállapítása szempontjából meghatározó tényállásra irányadó jogszabályi rendelkezés általa elfogadott értelmezése tévesnek minősülhet.” KORLÁTAI: ->>>>  A határidőben benyújtott – adott adónemre vonatkozó - bevallásában bejelenti: a bevallott adó (+/-) összege azért lehet hibás, mert az adott jogszabály adózó általi értelmezése téves lehet. A bevallási határidő jogvesztő (nincs helye igazolási kérelemnek) e tekintetben.  Önellenőrzés keretében nincs lehetőség a bejelentésre.  Nem lehet tárgya: áfa, innovációs járulék

32 Bizonytalan adójogi helyzet  Nem lehet a bejelentés alapja: adókedvezmény igénybevétele, szokásos piaci ár megállapítása  Bejelentés adónemenként !  + feltételek: ellenjegyzés (ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő) és jegyzőkönyv kell (a benyújtása jogvesztő: a bejelentéstől számított 3 napon belül!)  Jegyzőkönyvben: a tényállás és az irányadó jogszabályi rendelkezések, az elfogadott értelmezés és indoka, az ellenjegyző adatai, adóbevallás azonosításához szükséges adatok  A jegyzőkönyv felhasználható az ellenőrzésre való kiválasztáshoz  A bejelentés nem bizonyítja az adózó téves jogértelmezését, illetve nem mentesít az adóhiány + késedelmi pótlék megfizetése alól.  Díja: az adó abszolút (!) értékének 0,5 %-a (100 eFt- 5 millió Ft), melyet a bevallás benyújtásáig kell megfizetni (jogvesztő).

33 Bizonytalan adójogi helyzet  A bejelentés nem jogszerű, ha : díjat nem fizette meg hiánytalanul a bejelentés vagy jegyzőkönyv nem felel meg az előírásoknak az adózó nyilvánvalóan téves jogszabály értelmezést fogadott el (ilyen lehet: ha az adózó az adó mértékét bevallásában nem megfelelően tüntette fel; bíróság által az adózó saját ügyében azonos tényállás mellett már jogerősen elbírált kérdést rögzített a jegyzőkönyvben. ) a tényállás olyan jogügylet, mely a rendeltetésszerű joggyakorlás elvébe ütközik a jegyzőkönyvet nem adja be 3 napon belül  A jegyzőkönyvet ellenjegyző mulasztási bírsággal sújtható (!: nem kell, ha a díjfizetéssel vagy a jk. megküldésével kapcsolatos ok), ha a bejelentés nem jogszerű. Mértéke: a bejelentés díjának 50 %-a, minimum 200 ezer Ft.  + A honlapon közzéteszik: a bizonytalan adójogi helyzetet ellenjegyzők adatait, a jogerős mulasztási bírság számát

34 Bizonytalan adójogi helyzet  Jogszerű bejelentés esetén: utólagos vizsgálatnál mentesül az adóbírság alól adóbevallás ellenőrzése alapján az adólevonási, illetve adóbeszedési kötelezettség elmulasztása esetén nem szabható ki mulasztási bírság  Ha a jegyzőkönyvben foglaltak megalapozottak (formailag és tartalmilag is), úgy az adóhatóság ezt jelzi az adópolitikáért felelős miniszternek.

35 Egyéb – adatszolgáltatás - adótitok  Bizonylatmegőrzés: Az elektronikusan archivált iratok adóhatóság által történő elfogadására vonatkozóan egyértelműen rögzíti a törvény, hogy a megőrzési kötelezettség bizonylatok, könyvek, nyilvántartások elektronikusan archivált példányával is teljesíthető. Amennyiben az adózó külön jogszabályban előírt módon, elektronikus úton előállított hiteles másolat formájában őrzi iratait – és azok eredeti példányának megőrzését jogszabály nem írja elő – adóigazgatási eljárásban az eredeti példány nem kérhető be (bírósági szak!...).  Az ellenőrzésre történő kiválasztáshoz az adózói nyilvántartások adatai is felhasználhatók.  Az adatszolgáltatás az állami foglalkoztatási szervnek: Karrier Híd Igazolás alapján igénybevett járulékkedvezményről  a VPID is adótitok lett, de az EU felhatalmazott szerve felé meg lehet küldeni  az adótitok alapos okkal használható fel: az ingatlan tulajdonosa részére a tulajdonára bejegyzett jelzálogjog/vh.jog alapjául szolgáló tartozás összegéről, megfizetésének módjáról tájékoztatás adható

36 Egyéb – adatszolgáltatás - adótitok  Az EU forrásból, vagy központi költségvetésből támogatást folyósító szerv felé az olyan jogerős döntésről, mely alapján a visszaélés valószínűsíthető  Tájékoztatni kell a K+F tevékenység minősítését végző hatóságot is a szükséges mértékben.  A honlapon közzé teszik: azt a tényt és az időpontot, ha az áfa- alany, az eva alany, illetve az ide nem tartozó, de adószámos jsz., egyéb szervezet az adómentes ingatlan értékesítés, vagy bérbeadás tekintetében az adókötelessé tételt választja (+ annak időpontját).  Megkeresésre adótitokról tájékoztatást ad még: a rendőrségről szóló tv. szerinti belső bűnmegelőzés és bűnfelderítés, illetve terrorizmust elhárító feladat ellátása érdekében helyi polgármesterre vonatkozó adatok a törvényességi ellenőrzéshez  NAV-on belül: állami adóhatóság, vámhatóság, nyomozóhatóság között

37 Ellenőrzés  az ellenőrzési irányok új neve: ellenőrzési tájékoztatás (elnök által évenként február 20-áig közzétett)  Az utólagos ellenőrzések ellenőrzéssel lezárt időszakot eredményező korlátot töri át korlátozottan, amikor kimondja, hogy az egyéni vállalkozó saját magára vonatkozó 31.§ (2) bevallásának az adóévben történő utólagos ellenőrzése nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot.

38 Ellenőrzés  Az eddigi állapot kodifikálása: az állami adóhatóság becslési adatbázist tart fenn a kiválasztási és ellenőrzési tevékenység támogatására. Az adatbázis forrásai: bevallás, ellenőrzési tapasztalatok, megállapítások, KSH hivatalos adatai  Célzott kiválasztási rendszer adatbázisa bővült: más hatóságtól, adózótól szerzett adatállomány nyilvánosan elérhető adatok  A jogelőd nélkül alakult társaságoknak csak a 10 %-át kell ellenőrizni 90 napon belül.

39 Ellenőrzés  Megszűnt az ellenőrzésről szóló előzetes értesítés. Az új eljárásra utasításnál nincs megbízó levél, csak tájékoztatás.  Az ellenőrzés megkezdésének napja a megbízólevél kézbesítésének/átadásának napja, új eljárásnál – mivel megszűnt a megbízólevél kiállítási kötelezettség – az erről szóló értesítés postára adásának napja.  Az új eljárást az ezt elrendelő döntés jogerőre emelkedésének napjától számított 60 napon belül kell megkezdeni.

40 Ellenőrzés  Nem számít bele az ellenőrzési időbe - egyértelműsít: ügygondnok kirendelése: kirendelést kérő levél postára adásától a kirendelő határozat jogerejének napjáig belföldi jogsegély: postára adástól a válasz megérkezéséig, max. 30 nap szakértő kirendelése: kirendelő végzés jogerejének napjától a szakértői vélemény megérkezéséig kapcsolódó vizsgálat – nem változott- ezzel esik egy tekintet alá az adózónál, vagy vele szerződéses kapcsolatban álló/állt adózónál már folyamatban lévő ellenőrzés, ha az a tényállás tisztázásához szükséges. külföldi adóhatóság megkeresése (kettős adóztatás, illetve EU adóügyi együttműködése alapján): megkeresés postára adásától a válasz megérkezésétől számított 8. napig eltelt idő. Ha a külföldi adóhatóság nem válaszol 1 éven belül, és a tényállás tisztázott, az ellenőrzés befejezhető – ekkor a szünetelés végső napja az 1 év utolsó napja.

41 Ellenőrzés  A szünetelés időtartama alatt az ellenőrzés folytatható. A szünetelés kezdő és befejező időpontjáról az adózót értesíteni kell. iratanyag rendezésére történő felhívás: a postára adástól a kötelezett teljesítéséig, ennek elmulasztása esetén a kitűzött határidő utolsó napjáig  Ellenőrzési határidő meghosszabbítása: ellenőrzést végző adóhatóság vezetője 90 nappal- nem változott ellenőrzést végző hatóság vezetőjének indokolt kérelmére a felettes szerv vezetője: 90 nap – nem változott NAV elnöke: az ellenőrzést végző hatóság által a felettes szerv által jóváhagyott indokolt kérelmére – ez új- : 120 nap  A határidő hosszabbítást végzésben kell elrendelni.

42 Ellenőrzés  Új jogintézmény: a fel nem fedett próbavásárlás Ebben elegendő az értékesítésben közreműködő részvétele. Jogosultság igazolása: jegyzőkönyv megküldésével, ha nincs jogszabálysértés  Próbavásárlás elektronikus kereskedelemnél: elegendő a kiszállítást végző személy jelenléte, aki hatósági tanúként szerepel. Az áru visszaküldése: ha visszafizették a vételárat. Ha nem fizetik vissza, az eljárási költségként az eladót terheli, illetve a terméket az adóhatóság a vh. szabályai szerint értékesíti, illetve megsemmisíti.  Ha az ellenőrzéshez szükséges számla, bizonylat nem magyar, angol, német vagy francia nyelvű, akkor hiteles fordítás kérhető. Az ezekben szereplő gazdasági eseményeket alátámasztó egyéb dokumentum, vagy szerződés szakfordítása akkor kérhető, ha nem magyar, angol, német vagy francia nyelvű. Ugyanez vonatkozik a szokásos piaci áras eljárásnál is. (szakfordítás)

43 Ellenőrzés  Bizonyítási eszközök köre bővül: fel nem fedett próbavásárlás, adózással összefüggő elektronikus adat (= interneten hozzáférhető adat)  Art. szerinti elővezetés lehetőségét kiterjeszti a tanúra is. (eddig a Ket.) + ügyészi jóváhagyás.  Lehetővé válik (ha az adózó az ellenőrzést az adóellenőr veszélyeztetésével, fenyegetésével akadályozza), hogy a NAV hivatalos állományú tagja az ellenőrzés során jelen legyen, de ellenőrzési cselekményt nem folytathat.

44 Ellenőrzés  Az ellenőrzés befejezése: - jegyzőkönyv átadása: > adózónak > adatgyűjtésre irányuló ellenőrzésnél: alkalmazottnak, értékesítésben részt vevő személynek > e-kereskedelem esetén: postai úton mindig az adózónak  >> ha nem tár fel jogszabálysértést: > próbavásárlásnál: postai úton > egyéb adatgyűjtésre irányuló ellenőrzésnél: helyszínen az alkalmazottnak, értékesítésben részt vevő személynek is átadható

45 Ellenőrzés  Kiegészítő ellenőrzés: a tényállás tisztázásához az ellenőrzés befejezésétől számított 30 napon belül az ok felmerülésétől számított 15 napig. A kiegészítő ellenőrzés kezdő időpontjáról az adózót tájékoztatni kell. A 15 nap 2 alkalommal meghosszabbítható. -> kiegészítő jegyzőkönyv készül  Kiegészítő ellenőrzésre a hatósági eljárásban is sor kerülhet, ha a tényállás tisztázásához szükséges: értesítéstől számított 15 nap, nem hosszabbítható és ennek kezdő időpontja az értesítéstől számít. A jkv.-et az adózónak meg kell küldeni, melyre észrevételt tehet 8 napon belül. A hatósági eljárásba nem számít bele: - ellenőrzés időtartama - jkv. kézbesítésétől a 8. nap közötti idő  Kiutalás előtti ellenőrzés során az adóhatóság megállapítja, hogy az adózó részben jogosult a kiutalásra, a részösszegekről jegyzőkönyvet készít és ez alapján a kiutalásról intézkedhet. A fennmaradó összegre az ellenőrzés tovább folyik. A részösszegről szóló jegyzőkönyvre nem tehető észrevétel, csak a teljes összegről készült jegyzőkönyvre.

46 Ellenőrzés  Új ellenőrzési mód: egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzés (Art. 119/A.§). Esetei: - más adózó adókötelezettségeinek ellenőrzésekor - az ellenőrzés célja a NAV bűnügyi tevékenységének elősegítése – bűncselekmény elkövetési értékének meghatározása  Lényege: a vizsgálat kiterjed a gazdasági eseményekkel kapcsolatos: adatra, tényre, körülményre, iratra, nyilvántartásokra, beszerzési és értékesítési körülményekre, gazdasági esemény személyi és tárgyi feltételeire, gazdasági események megtörténtét igazoló iratok valódiságára a jegyzőkönyv 1 példányát a nyomozóhatóságnak átadni az ellenőrzés során elrendelhető bevallás utólagos vizsgálata  ez az ellenőrzés akkor is folytatható, ha a bevallás utólagos vizsgálata már folyamatban van  az ennek során feltárt adatok felhasználhatóak az adózóval kapcsolatban álló, vagy állt magánszemély ellenőrzésénél a tényállás tisztázásához  iratrendezés és önellenőrzés rendelhető el

47 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Art. 2012. évi módosítása Készítette: Dr. Bobonka Kornél főosztályvezető-helyettes 2012. január 08."

Hasonló előadás


Google Hirdetések