Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektkészítés I. Puxler Eszter. Program A programban meghatározott A programban meghatározott átfogó, nagyszabású, szektoriális vagy földrajzi célérdekében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektkészítés I. Puxler Eszter. Program A programban meghatározott A programban meghatározott átfogó, nagyszabású, szektoriális vagy földrajzi célérdekében."— Előadás másolata:

1 Projektkészítés I. Puxler Eszter

2 Program A programban meghatározott A programban meghatározott átfogó, nagyszabású, szektoriális vagy földrajzi célérdekében több, azonos célt szolgáló, különböző módon megvalósító de a cél elérését különböző módon megvalósító projektek sorozata (projekttömeg)

3 Projekt pontosan meghatározott célok (eredmények) elérése megadott időre megadott időre (kezdési időpont és befejezési időpont adott) adott költségkeret mellett egyszeri egyszeri tevékenység összetettség, komplexitás saját (átmeneti) szervezeti háttér

4 - Projekt: valamilyen változást szolgáló konkrét cél/eredmény érdekében történő tevékenységek időben, térben, szervezetrendszerben, költségeiben meghatározott sorozata - Pályázat: a projekt finanszírozásához szükséges támogatások megszerzése érdekében készített beadvány

5 A jó projekt = jó pályázat ismérvei + RELEVÁNS * valós igényre alapul * cél-orientált * a kiírásnak megfelel + MEGVALÓSÍTHATÓ * jól átgondolt, következetes * eredményei mérhetők * reális költségvetés * világos munkamegosztás * előzetesen felmért kockázatok + FENNTARTHATÓ * a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók

6 0. A projektötlet kidolgozása A projekt alapadatainak bemutatása  Projektgazda, helyszín,… kijelölése A projekt által elérendő cél  Pénzben kifejezve  Társadalmi haszon  Naturáliában kifejezve A megvalósítás mérföldkövei  Meghatározó szakaszok kijelölése

7 1. A jelenlegi helyzet elemzése, átfogó vizsgálata A projekt résztvevői helyzetének bemutatása  A szervezetek megjelenési formája  Eddigi tevékenység  Jelenlegi tevékenység szerkezete  Pénzügyi pozíció  Szakmai keretek, lehetőségek

8 A projekt kiindulási feltételeinek elemzése  A projekthez kapcsolódó szakmai és pénzügyi erőforrások számbavétele  Az indításhoz szükséges feltételrendszer megléte?  Az indításhoz szükséges feltételek biztosításának lehetőségei (külső, belső) 1. A jelenlegi helyzet elemzése, átfogó vizsgálata

9 Általánosan használt módszerek  Érdekeltek elemzése (steakholder analízis)  Projekt szempontjából érintettek feltérképezése Pozitív Negatív Semleges Szempontok alapján 1. A jelenlegi helyzet elemzése, átfogó vizsgálata

10 Érdekeltek azonosítása Információgyűjtés az érdekeltekről Az érdekeltek céljainak azonosítása Az érdekeltek erős és gyenge pontjainak elemzése Az érdekeltek stratégiájának meghatározása Az érdekeltek viselkedésének elemzése Cselekvési terv kidolgozása 1. A jelenlegi helyzet elemzése, átfogó vizsgálata

11 SWOT analízis  Külső tényezők A szervezet hatókörén kívüli  Lehetőségek  Veszélyek  Belső tényezők A szervezeten belüli  Erősségek  Gyengeségek 1. A jelenlegi helyzet elemzése, átfogó vizsgálata

12 Strengths (erősségek) Weaknesses (gyengeségek) Opportunities (lehetőségek)Threats (veszélyek) Prognózisok a külső feltételekről (gazdasági Technológiai, társadalmi, politikai, kulturális stb. Helyzetvizsgálat Projekt cél

13 2. A szükségletek vizsgálata amelyekre a projektötlet reagál A konkrét szükséglet – kereslet – probléma egyértelmű azonosítása Ok-okozati viszonyok feltárása A jelenlegi negatívumok naturáliákban való kifejezése Mellérendelt viszonyok feltérképezése

14 Problémafa Szükséglet a projektszintjén Humán erőforrás negatívumai Infrastrukturális negítívumok Technológiai hiányosságok Probléma a szervezet szintjén Partnerek problémái Település szintű hiányosság Területi szintű probléma

15 Válasz a szükségletekre Az elérendő célok hierarchiába sorolása A célok konkrét naturáliákban való kifejezése Eszköz – eredmény összefüggések Javaslattétel a projekt fő irányvonalaira 2. A szükségletek vizsgálata amelyekre a projektötlet reagál

16 Célfa Új humán erőforrás szükséglet Infrastrukturális alapszükséglet Technológiai, technikai eszközigény Kereslet kielégítési a projekt keretein belül Kereslet lefedése szervezeti szinten költséghatékonyan Partnerek igényeinek kielégítése Igények magas szintű kielégítése települési szinten Életminőség javulása, társadalmi és pénzügyi haszon

17 A logikai keretmátrix összevontan tartalmazza:  a projekt céljait,  a hozzárendelt mutatókat,  a megvalósítás kockázatát,  a szükséges erőforrásokat és  a lehetséges eredményeket. azaz a teljes program egy oldalban LOGIKAI KERETMÁTRIX

18 Átfogó/Stratégiai célok A projekt célok Eredmények Tevékenységek Beavatkozási logika Objektíven mérhető indikátorok (mutatószámok) források/ eszközök Az információ forrása az indikátorokhoz költségek Feltételezések Előfeltételek

19 Átfogó/ Stratégiai célok A projekt célok Eredmények Tevékenysé- gek Beavatkozási logika magasabb szintű célkitűzések, amelyek megvalósulásához a projekt hozzájárul; a célfa csúcsán lévő, a pályázati kiírásban szereplő céllal megegyező megfogalmazás adja. a célfából a stratégia célt szolgáló konkrét, az eredmény következményeként előálló célmegfogalmazást emeljük ki, a projekt kézzelfogható hozadéka, az elvégzett tevékenységek „termékei”, közvetlen outputjai. a projekt végrehajtása során az eredmény elérése érdekében elvégzendő feladatokat soroljuk fel. Eszközök A tevékenységek elvégzéséhez szükséges fizikai és nem fizikai eszközök

20 Tevékenységek Eredmények Eredmény- mutatók A mutatók forrásai Program/ projekt célja Cél- indikátorok A mutatók forrásai Átfogó/ Stratégiai célok Hatás- mutatók A mutatók forrásai Források/ Eszközök Költségek Beavatkozási logika A mutatók forrásai Objektív módon mérhető mutatók

21 Az indikátorok olyan objektíven mérhető jelzőszámok és specifikációk, melyek az eredmények  mennyiségi (db, fő, m, m 2, m 3, tonna, Ft, %, stb.),  minőségi (kategória, szint, célcsoportra, funkcióra, kompetenciára, helyre, témára utaló jelző),  vagy időbeni (állandó, időszakos, … évi) meghatározását adják. Indikátorok és forrásaik

22 SMART kritériumoknak: Specifikus (Specific) – tehát pontosan és egyértelműen értelmezett Mérhető (Measureable) – azaz számmal és valamilyen fizikai mértékegységgel kifejezhető Elérhető és realisztikus (Achievable, Realistic) Időben is lehatárolt (Time-based) – adott időre teljesíthető

23 Átfogó/ Stratégiai célok A projekt célok Eredmények Tevékenységek Beavatkozási Stratégia Objektíven mérhető indikátorok (mutatószámok) források/ eszközök Az információ forrása az indikátorokhoz költségek Feltételezések Előfeltételek Logframe mátrix elkészítésének menete

24 Igényfelmérés, adatgyűjtés  Saját kutatás ( kérdőív, partnerek adatai, interjú,…)  Statisztikai kiadványok (pl: települési, területi, belső szervezeti,…)  Piaci kereslet – kínálati elemzések EU Fejlesztési irányvonalakba illesztés (NFT,RAT,…) 2. A szükségletek vizsgálata amelyekre a projektötlet reagál

25 3. Alternatív megoldások elemzése A kiinduló helyzet és az elérendő cél rögzítése Alternatív megoldások vázlatának elkészítése A megoldások közti kapcsolatok feltérképezése Átjárhatóság a javaslatok között

26 3. Alternatív megoldások elemzése K C A B D E F G H I J

27 Humán erőforrás igény meghatározása Feladatkörök kijelölése – munkacsomagok hozzárendelése Rendelkezésre álló munkaerő illesztése Új munkaerő szükséglet meghatározása Szaktudás igény felmérése Felelősségi körök meghatározása 3. Alternatív megoldások elemzése

28 Humán erőforrás terv Munkaerő szükséglet szakmai szempontú besorolása A szükséglet naturáliákban való kifejezése munkacsomagonként Humán erőforrás költsége munkaórára lebontva Pótlólagos munkaerő bevonás lehetőségei

29 Részletes munkaterv készítése alternatív megoldásonként Követelmények 3. Alternatív megoldások elemzése o Áttekinthetőség (nagy méret esetén célszerű részterveket készíteni a mérföldkövek alapján) o Részletesség  Elérendő cél  A cél eléréséhez szükséges tevékenységek leírása  Erőforrás-szükséglet mérföldkövenkénti meghatározása (emberi és pénzügyi erőforrás)  Időbeli ütemezés

30 GANTT DIAGRAM FeladattervErőforrás terv Projekt elem Tevékeny ségFelelősidőtartam Teljesítési mutató Munkae rő Outputindikát or Szakért ő típusa (fő) nap /fő Össze sen (nap)

31 a projekten belüli (tevékenységek közötti információ áramlás) a projekten belüli (tevékenységek közötti információ áramlás) és a projekt és környezete közti jól működő kommunikáció.és a projekt és környezete közti jól működő kommunikáció. Projekt-team-en belül:  , telefon  Rendszeres találkozók (szakasz lezáráskor)  Időközi jelentések  Kötelező beszámolók Projekt és környezete:  Partnertalálkozók  Időközi jelentések  Kötelező beszámolók  Szakmai fórumok, kiadványok Kommunikáció - Disszemináció

32 Marketing terv A projekt válasza a megjelenő szükségletre Kommunikáció és disszemináció a projekt megvalósítása alatt Választott marketing eszközök a projekt megvalósulása után Eszközök hatékonyságának elemzése Marketingtevékenység hatása a pénzügyi és társadalmi jövedelmezőségre

33 Projektköltségvetés Költségtételek indokoltsága Költségszerkezet Forrásszerkezet Források és költségek összhangja Források rendelkezésre állásával kapcsolatos kockázatok Érzékenység vizsgálat

34 ProjektelemekKöltségekForrások 1. BESZERZÉSEK (közvetlen költségek) - eszköz beszerzések költsége - szolgáltatások igénybevétele - építési költségek 2. EGYÉB KÖLTSÉGEK A projekt teljes költségvetése ( 1+2 ) Előzetes költségbecslés

35 Összes Ingatlan építés, felújítás értéke Kapun belüli tereprendezés, parkosítás költségei Gépek, technológia berendezések vételára Első beszerzésű készlet vételára 20%-ig A szolgáltatás értékesítéséhez, piacra jutásához kötődő költségek (reklám, egyéb marketing tevékenységek) a fejlesztés elszámolható költségének maximum 15%-ig Egyéb költségek, ráfordítások (12%) Vissza nem igényelhető ÁFA   Összesen   Lásd a kitöltési útmutatót. AVOP január

36 Források Össze s % I. Saját forrás I./1. a támogatás igénylő hozzájárulása I./2 partnerek hozzájárulása I./3 Bankhitel II. Igényelt AVOP támogatás III. egyéb támogatás…00 Összesen100 % Megjegyzés: az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie! AVOP január

37 Összes Visszaigényelhető ÁFA Összesen Összes Projekt bruttó értéke összesen AVOP január


Letölteni ppt "Projektkészítés I. Puxler Eszter. Program A programban meghatározott A programban meghatározott átfogó, nagyszabású, szektoriális vagy földrajzi célérdekében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések