Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZÁMVITELI RENDSZER, A SZÁMVITELI TÖRVÉNY.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZÁMVITELI RENDSZER, A SZÁMVITELI TÖRVÉNY."— Előadás másolata:

1 A SZÁMVITELI RENDSZER, A SZÁMVITELI TÖRVÉNY

2 1-1 A SZÁMVITELI RENDSZER CÉLJA ÉS FELADATA
A GAZDASÁG SZEREPLŐINEK (KÜLSŐ ÉS BELSŐ) INFORMÁCIÓKKAL VALÓ ELLÁTÁSA, A MÚLT AUTOMATIKUS ELLENŐRZÉS MELLETTI DOKUMENTÁLÁSA A JELEN ÉS A JÖVŐ CÉLJAIRA TULAJDONOSOK (TÉNYLEGES ÉS POTENCIÁLIS BEFEKTETŐK) HITELEZŐK MENEDZSEREK PARTNER VÁLLALKOZÁ- SOK (VEVŐK, SZÁLLÍTÓK) KINCSTÁR MUNKAVÁLLALÓK EGYÉB (KORMÁNY, SZAKSZER- VEZET STB.) A GAZDASÁG SZEREPLŐI (ÉRDEKHORDOZÓK): AZ ÉRDEKHORDOZÓK DÖNTÉSE-IT MEGALAPOZÓ INFORMÁCIÓK REALIZÁLT (FELOSZTHATÓ) NYERESÉG SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA ÉS HATÉKONYSÁGA TŐKE SZERKEZETE A PÉNZÜGYI HELYZET STB. AZ ÉRDEKHORDOZÓK INFORMÁCIÓ IGÉNYE: AZ ÉRDEKÜTKÖZÉSEK FELOLDÁSA: AZ ÉRDEKHORDOZÓI ÉRDEKÜTKÖZÉSEKET FIGYELEMBE VEVŐ ÉS FELOLDÓ SZABÁLYOZÁS SZAKMAI SZERVEZETEKRE ÉPÍTVE

3 A SZÁMVITEL SZABÁLYOZÁSÁNAK TARTALMA ÉS FORMÁJA
1-2 A SZÁMVITEL SZABÁLYOZÁSÁNAK TARTALMA ÉS FORMÁJA 5. A SZABÁLYOZÁS TERJEDELME ÉS MÉLYSÉGE az éves beszámolóra irányul és annak részeit szabályozza tar- talmi és formai szempontból 6. A SZABÁLYOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE: erős, állandó szakmai szervezetek, vagy erre a célra létrehozott bizottságok útján, érdekhordozói kontrollal. A SZABÁLYOZÁS VÉGREHAJTÁSÁ-NAK KÖVETELMÉNYEI: választási lehetőségek, az üzleti szemlélet érvényesítése. 8. A SZABÁLYOZÁS BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE: értéktőzsdén, könyvszakértőkön és részben adóellenőrzésen ke- resztül. A SZABÁLYOZÁS CÉLJA: érdekhordozói érdek érvényesítés az érdekhordozói érdekütközések feloldásával. A SZABÁLYOZÁS FILOZÓFIÁJA: - a valóság közelítése a valós – igaz, tárgyilagos, szabályos – őszinte, igaz – pontos – teljes képkialakítás útján. 3. A SZABÁLYOZÁS ALAPJA: szakmai szervezetek által kidol-gozott és társadalmilag is elfoga-dott alapelvek. A SZABÁLYOZÁS MÓDJA, FORMÁJA ÉS JELLEGE: törvények (nem számviteli tör-vény) és szakmai szervezetek által kialakított standardok út-ján.

4 A 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY A SZÁMVITELRŐL
1-3 A ÉVI C. TÖRVÉNY A SZÁMVITELRŐL ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BESZÁMOLÁS ÉS KÖNYV-VEZETÉS AZ ÉVES BESZÁMOLÓ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ SAJÁTOS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL ÉS KÖZZÉTÉTEL KÖNYVVIZSGÁLAT KÖNYVVEZETÉS, BIZONYLA-TOLÁS JOGKÖVETKEZMÉNYEK AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK SZERKEZETE MELLÉKLETEK A MÉRLEG ELŐÍRT TAGOLÁSA AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELŐ-ÍRT TAGOLÁSA (ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL) AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELŐ-ÍRT TAGOLÁSA (FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL) AZ EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG ELŐÍRT TAGOLÁSA AZ EREDMÉNYLEVEZETÉS ELŐ-ÍRT TAGOLÁSA AZ ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTA-TÁS SAJÁTOS SORAI CASH FLOW-KIMUTATÁS.

5 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY A SZÁMVITELRŐL
1-4 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY A SZÁMVITELRŐL OLYAN SZÁMVITELI SZABÁLYOKAT RÖGZÍT, ame-lyek összhangban állnak az Európai Közösségnek e jogterületre vonatkozó irányelveivel, figyelemmel vannak a nemzetközi számviteli elvekre, AMELYEK ALAPJÁN MEGBÍZHATÓ ÉS VALÓS ÖSSZ-KÉPET BIZTOSÍTÓ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTHATÓ A HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK JÖVEDELEMTERMELŐ KÉPESSÉGÉRŐL, VAGYONÁNAK ALAKULÁSÁRÓL, PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL.

6 A SZÁMVITELI TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZIK
1-5 A SZÁMVITELI TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZIK * A törvény hatálya kiterjed a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi FIÓKTELEPÉRE IS, DE NEM TERJED KI AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓRA. A VÁLLALKOZÓ (ideértve az egyesülést is)*, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI, AZ EGYÉB SZERVEZET, A MAGYAR NEMZETI BANK, TOVÁBBÁ az általuk, illetve természetes személyek által alapított: egészségügyi, szociális és oktatási intézmények. A GAZDÁLKODÓ:

7 VÁLLALKOZÓ * 1-6 MINDEN OLYAN GAZDÁLKODÓ, AMELY
* A számviteli törvény alkalmazásában MINDEN OLYAN GAZDÁLKODÓ, AMELY A SAJÁT NEVÉBEN ÉS KOCKÁZATÁRA, NYERESÉG- ÉS VAGYONSZERZÉS CÉLJÁBÓL, ÜZLETSZERŰEN, ELLENÉRTÉK FEJÉBEN TERMELŐ VAGY SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉ-GET VÉGEZ, de nem az államháztartás szerve-zete vagy egyéb szervezet.

8 ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI
1-7 ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI AZOK A SZERVEZETEK, AMELYEKET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI TÖRVÉNY ALAPJÁN AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS MŰKÖDÉSI REND-JÉRŐL SZÓLÓ JOGSZABÁLY ILYENNEK MINŐSÍT.

9 1-8 EGYÉB SZERVEZETEK VÍZKÖZMŰ TÁRSULAT, LAKÁSSZÖVETKEZET, TÁRSASHÁZ,
TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET, EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY, ALAPÍTVÁNY, KÖZALAPÍTVÁNY, ÜGYVÉDI IRODA, SZABADALMI ÜGYVÉDI IRODA, KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG, MŰSORSZOLGÁLTATÁSI ALAP, MUNKAVÁLLALÓI RÉSZTULAJ- DONOSI PROGRAM KERETÉBEN LÉTREJÖTT SZERVEZET, VÍZKÖZMŰ TÁRSULAT, BEFEKTETÉSI ALAPOK, EGYÉB ALAPOK, TŐZSDE, ELSZÁMOLÓHÁZ, MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR, ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR, ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR, KÖZRAKTÁR, KÜLÖN JOGSZABÁLYBAN MEG- HATÁROZOTT EGYÉB SZERVEZET.

10 AZ ELŐTÁRSASÁGI IDŐSZAK
1-9 AZ ELŐTÁRSASÁGI IDŐSZAK A JOGELŐD NÉLKÜL ALAPÍTOTT VÁLLALKOZÓ ALAPÍTÁSÁNAK IDŐPONTJÁTÓL CÉGJEGYZÉKBE VALÓ BEJEGYZÉSÉNEK (vagy a bejegyzés elutasítá-sának) IDŐPONTJÁIG TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL (az előtársasági időszakról) KÖNYVVEZETÉSSEL ALÁ-TÁMASZTOTT BESZÁMOLÓT KÖTELES KÉSZÍTENI.

11 A SZÁMVITELI TÖRVÉNY MEGHATÁROZZA
1-10 A SZÁMVITELI TÖRVÉNY MEGHATÁROZZA A HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK ÉS KÖTELE- ZETTSÉGÉT, AZ EZEK TELJESÍTÉSE SORÁN ÉRVÉNYESÍTENDŐ AZ ELVEKRE ÉPÜLŐ ELVEKET, KÖNYVVEZETÉSI BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOKAT, továbbá a: HOZATALRA, ÉS vonat- kozó követelményeket. NYILVÁNOSSÁGRA KÖZZÉTÉTELRE KÖNYVVIZSGÁLATRA

12 BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
1-11 BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG A GAZDÁLKODÓ A MŰKÖDÉSÉRŐL, VAGYONI, PÉNZÜGYI és JÖVEDELMI HELYZETÉRŐL, AZ ÜZLETI ÉV KÖNYVEINEK LEZÁRÁSÁT KÖVETŐEN, KÖNYVVEZETÉSSEL ALÁTÁ-MASZTOTT BESZÁMOLÓT KÖTELES – MA- GYAR NYELVEN – KÉSZÍTENI.

13 KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
1-12 KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG A KÖNYVVEZETÉS AZ A TEVÉKENYSÉG, AMELYNEK KERETÉBEN A GAZDÁLKODÓ A VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETÉRE HATÓ GAZDASÁGI ESEMÉNYEKRŐL A KETTŐS KÖNYVVITEL VAGY AZ EGYSZERES KÖNYVVITEL SZABÁLYAI SZERINT FOLYAMATOS NYILVÁNTARTÁST VEZET ÉS AZT AZ ÜZLETI ÉV VÉGÉVEL LEZÁRJA.

14 1-13 A BESZÁMOLÓ FORMÁJA A FORMÁT MEGHATÁROZÓ LEHETŐSÉGEK TÉNYEZŐK
1. ÉVES BESZÁMOLÓ 2. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 3. EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 4. „ÖSSZEVONT(KONSZOLI- DÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ” AZ ÉVES ÁRBEVÉTEL VOLUMENE A MÉRLEG FŐÖSSZEGE A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA A KÖNYVVEZETÉS MÓDJA

15 BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
1-14 BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FORMÁJA KÖNYVVEZE-TÉSI KÖTE- LEZETTSÉG A BESZÁMOLÓ FORMÁJÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK ÉVES BESZÁMOLÓ KETTŐS KÖNYVVITEL KÉT EGYMÁST KÖVETŐ ÉVBEN A KÖVETKE-ZŐ HÁROM MUTATÓBÓL LEGALÁBB KETTŐ: MÉRLEGFŐÖSSZEG > 150 M Ft ÉVES NETTÓ ÁRBEVÉTEL > 300 M Ft ÁTLAGOSAN FOGLALKOZ- TATOTTAK SZÁMA > FŐ EGYSZERŰ-SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÉT EGYMÁST KÖVETŐ ÉVBEN A KÖVETKE-ZŐ HÁROM MUTATÓBÓL LEGALÁBB KETTŐ: MÉRLEGFŐÖSSZEG < 150 M Ft ÉVES NETTÓ ÁRBEVÉTEL < 300 M Ft ÁTLAGOSAN FOGLALKOZ- TATOTTAK SZÁMA < FŐ EGYSZERŰSÍ-TETT BESZÁMOLÓ EGYSZERES KÖNYVVITEL A NETTÓ ÁRBEVÉTEL KÉT EGYMÁST KÖVETŐ ÉVBEN NEM HALADJA MEG AZ 50 MILLIÓ Ft-OT ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KETTŐS KÖNYVVITEL TÖBBSÉGI RÉSZESEDÉSE VAN

16 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL ÉS KÖZZÉTÉTEL
1-15 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL ÉS KÖZZÉTÉTEL A CÉGJEGYZÉKBE BEJEGYZETT VÁLLALKOZÓ KÖTELES a jóváhagyott könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó BESZÁMOLÓT, VALAMINT AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZ- NÁLÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁ- ROZATOT AZ ADOTT ÜZLETI ÉV MÉRLEGFORDULÓNAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 150 NAPON BELÜL A LETÉTBE HELYEZNI. LETÉTBE HELYEZÉS CÉGBÍRÓSÁGNÁL KÖZZÉTÉTEL MINDEN KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁS KÖTELES A BESZÁMOLÓT KÖZZÉTENNI. E kötelezettségének azzal tesz ele-get, ha a beszámolót – a letétbe helyezéssel egyidejűleg – megküldi az IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉG- NYILVÁNTARTÁSI ÉS CÉGINFORMÁ- CIÓS SZOLGÁLATÁNAK.

17 1-16 KÖNYVVIZSGÁLAT A vállalkozástól független könyv-vizsgáló feladata A MÉRLEG, ERED-MÉNYKIMUTATÁS, KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET valódiságának, szabályszerűségének, a számviteli törvény, a társasági szerződés (alapszabály) BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE, az éves beszámoló vélemé- nyezése, a mérleg hitelesítése HITE- LESÍTŐ ZÁRADÉKKAL VALÓ ELLÁTÁSA. HA a könyvvizsgáló azt állapítja meg, hogy a beszámoló NEM FE- LEL MEG A SZÁMVITELI TÖR-VÉNY ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOK ELŐÍRÁSAINAK, VALAMINT A VA- LÓDISÁGNAK, akkor a hitelesítő záradék helyett ELUTASÍTÓ, vagy KORLÁTOZOTT ZÁRADÉKOT ad, a korlátozás, vagy a megtaga- dás okainak feltüntetésével.

18 2. SZÁMVITELI ALAPELVEK, A SZÁMVITELI POLITIKA

19 NEVESÍTETT ALAPELVEK: NEM NEVESÍTETT ALAPELVEK:
2-1 SZÁMVITELI ALAPELVEK VÁLLALKOZÁS FOLYTA- TÁSÁNAK ELVE, TELJESSÉG ELVE, VALÓDISÁG ELVE, VILÁGOSSÁG ELVE, KÖVETKEZETESSÉG ELVE, FOLYTONOSSÁG ELVE, ÖSSZEMÉRÉS ELVE, ÓVATOSSÁG ELVE, BRUTTÓ ELSZÁMOLÁS ELVE, NEVESÍTETT ALAPELVEK: NEM NEVESÍTETT ALAPELVEK: EGYEDI ÉRTÉKELÉS ELVE, IDŐBELI ELHATÁROLÁS ELVE, 12. TARTALOM ELSŐDLEGES- SÉGE A FORMÁVAL SZEM- BEN ELVE, 13. LÉNYEGESSÉG ELVE, KÖLTSÉG-HASZON ÖSSZE- VETÉSÉNEK ELVE HASZNOSÍTHATÓSÁG ELVE, SEMLEGESSÉG ELVE, IDŐSZERŰSÉG ELVE.

20 2-2 A SZÁMVITELI ALAPELVEK CSOPORTOSÍTÁSA
NEVESÍTETT ALAPELVEK A VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSÁNAK ELVE ALAPELVEK Tartalmi Formai Tartalomra ható kiegészítő TELJESSÉG ELVE VALÓDISÁG ELVE ÓVATOSSÁG ELVE ÖSSZEMÉRÉS ELVE EGYEDI ÉRTÉKELÉS ELVE BRUTTÓ ELSZÁMOLÁS ELVE IDŐBELI ELHATÁROLÁS ELVE LÉNYEGESSÉG ELVE KÖLTSÉG-HASZON ÖSSZE- VETÉS ELVE TARTALOM ELSŐDLEGESSÉGE A FORMÁVAL SZEMBEN ELVE VILÁGOSSÁG ELVE FOLYTONOSSÁG ELVE KÖVETKEZETESSÉG ELVE SEMLEGESSÉG ELVE HASZNOSÍTHATÓSÁG ELVE • IDŐSZERŰSÉG ELVE NEM NEVESÍTETT ALAPELVEK

21 A VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSÁNAK ELVE:
2-3 A VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSÁNAK ELVE: A GAZDÁLKODÓ A BELÁTHATÓ JÖVŐBEN IS FENN TUDJA TARTANI MŰKÖDÉSÉT, FOLY-TATNI TUDJA TEVÉKENYSÉGÉT. NEM VÁRHATÓ A MŰKÖDÉS BESZÜNTETÉSE, VAGY JELENTŐS CSÖKKENÉSE.

22 2-4 A TELJESSÉG ELVE: MINDEN GAZDASÁGI ESEMÉNYT, ESZKÖZÖKRE, FORRÁSOKRA EREDMÉNYÉRE KÖNYVELNI KELL AMELYNEK AZ A ÉS A LEZÁRT IDŐSZAK GYA- KOROLT HATÁSÁT A BESZÁMOLÓBAN KI KELL MUTATNI. IDEÉRTVE A KETTŐS KÖNYV-VITELT VEZETŐKNÉL AZOKAT A GAZDASÁGI ESEMÉNYEKET, AMELYEK AZ ADOTT ÜZLETI ÉVRE VO- NATKOZNAK, A LEZÁRT ÜZLETI ÉV GAZDA- SÁGI ESEMÉNYEIBŐL ERED- NEK, A FORDULÓNAP UTÁN, DE A MÉRLEG ELKÉSZÍTÉSE ELŐTT ISMERTTÉ VÁLTAK.

23 2-5 A VALÓDISÁG ELVE: A KÖNYVVITELBEN RÖGZÍTETT ÉS A BE- SZÁMOLÓBAN SZEREPLŐ TÉTELEKNEK A VALÓSÁGBAN IS MEGTALÁLHATÓKNAK, BIZONYÍTHATÓKNAK, KÍVÜLÁLLÓK ÁLTAL IS MEGÁLLAPÍTHATÓKNAK KELL LENNIÜK. ÉRTÉKELÉSÜKNEK MEG KELL FELEL- NIÜK A SZÁMVITELI TÖRVÉNYBEN ELŐ- ÍRT ÉRTÉKELÉSI ELVEKNEK, ELJÁRÁ- SOKNAK.

24 2-6 AZ ÓVATOSSÁG ELVE: PÉNZÜGYI REALIZÁLÁSA
NEM LEHET EREDMÉNYT KIMUTATNI, HA AZ ÁRBEVÉTEL, A BEVÉTEL BIZONYTALAN. A TÁRGYÉVI EREDMÉNY MEG- HATÁROZÁSA SORÁN AZ ELSZÁMO-LÁSÁVAL, A KÉPZÉSÉ-VEL KELL FIGYELEMBE VENNI AZ ELŐRE LÁTHATÓ KOCKÁZA-TOT, A FELTÉTELEZHETŐ VESZ-TESÉGET AKKOR IS, HA AZ A MÉRLEGKÉSZÍTÉS IDŐSZAKÁ-BAN VÁLT ISMERTTÉ. ÉRTÉKVESZTÉS CÉLTARTALÉK AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉSEKET, AZ ÉRTÉKVESZTÉSEKET ÉS A CÉLTARTALÉKOKAT EL KELL SZÁMOLNI FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ÜZLETI ÉV EREDMÉNYE NYERESÉG VAGY VESZTESÉG.

25 2-7 AZ ÖSSZEMÉRÉS ELVE: AZ ADOTT IDŐSZAK EREDMÉNYÉNEK MEG- HATÁROZÁSAKOR A TEVÉKENYSÉGEK ADOTT IDŐSZAKI TELJESÍTÉSÉNEK ELISMERT BEVÉTE- LEIT ÉS A BEVÉTELEKNEK MEGFELELŐ KÖLTSÉ-GEIT (RÁFORDÍTÁSAIT) KELL SZÁMÍ-TÁSBA VENNI, FÜGGETLENÜL A PÉNZ-ÜGYI TELJESÍTÉSTŐL. A BEVÉTELEKNEK ÉS A KÖLTSÉGEKNEK AHHOZ AZ IDŐSZAKHOZ KELL KAPCSO- LÓDNIUK, AMIKOR AZOK GAZDASÁGILAG FELMERÜLTEK.

26 AZ EGYEDI ÉRTÉKELÉS ELVE:
2-8 AZ EGYEDI ÉRTÉKELÉS ELVE: A KÖNYVVEZETÉS ÉS A BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍ- TÉSE SORÁN AZ ESZKÖZÖKET ÉS A KÖTELEZETTSÉGEKET EGYEDILEG KELL - RÖGZÍTENI ÉS - ÉRTÉKELNI. A BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSE SORÁN EZ AZ ELV A SZÁMVITELI TÖRVÉNYBEN MEGHATÁ-ROZOTT ESETEKBEN SAJÁTOSAN ÉRVÉNYE-SÜLHET.

27 AZ IDŐBELI ELHATÁROLÁS ELVE:
2-9 AZ IDŐBELI ELHATÁROLÁS ELVE: AZ OLYAN GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KIHATÁSÁT, AMELYEK KÉT VAGY TÖBB ÜZLETI ÉVET (ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAKOT) IS ÉRINTENEK, AZ ADOTT IDŐSZAK BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGEI KÖZÖTT OLYAN ARÁNYBAN KELL ELSZÁMOLNI, AHOGYAN AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ IDŐSZAK MEGOSZLIK AZ ELSZÁ- MOLÁSI IDŐSZAKOK KÖZÖTT.

28 A TARTALOM ELSŐDLEGESSÉGE A FORMÁVAL SZEMBEN ELVE:
2-10 A TARTALOM ELSŐDLEGESSÉGE A FORMÁVAL SZEMBEN ELVE: A BESZÁMOLÓBAN, A KÖNYVVEZETÉS SORÁN A GAZDASÁGI ESEMÉNYEKET, ÜGYLETEKET A TÉNYLEGES GAZDASÁ- GI TARTALMUKNAK MEGFELELŐEN – A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ALAPELVEIHEZ, ELŐÍRÁSAIHOZ IGAZODÓAN – KELL BE- MUTATNI, ELSZÁMOLNI.

29 A BESZÁMOLÓ SZEMPONTJÁBÓL LÉ- NYEGESNEK MINŐSÜL MINDEN OLYAN
2-11 A LÉNYEGESSÉG ELVE: A BESZÁMOLÓ SZEMPONTJÁBÓL LÉ- NYEGESNEK MINŐSÜL MINDEN OLYAN INFORMÁCIÓ, AMELYNEK ELHAGYÁSA VAGY TÉVES BEMUTATÁSA BEFOLYÁSOLJA A BESZÁMOLÓ ADA- TAIT FELHASZNÁLÓK DÖNTÉSEIT.

30 A BESZÁMOLÓBAN NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT INFORMÁCIÓK
2-12 A KÖLTSÉG-HASZON ÖSSZEVETÉSÉNEK ELVE A BESZÁMOLÓBAN NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT INFORMÁCIÓK HASZNOSÍTHATÓSÁGA (HASZNOS- SÁGA) ÁLLJON ARÁNYBAN AZ INFORMÁCIÓ ELŐÁLLÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEIVEL.

31 A BRUTTÓ ELSZÁMOLÁS ELVE:
2-13 A BRUTTÓ ELSZÁMOLÁS ELVE: BEVÉTELEK KÖLTSÉGEK A ÉS A (RÁFORDÍTÁSOK), ILLETVE A ÉS A EGYMÁSSAL SZEMBEN NEM SZÁMOLHATÓK EL. KÖVETELÉSEK KÖTELEZETTSÉGEK

32 A KÖNYVVEZETÉST ÉS A BESZÁMOLÓT ÁTTEKINTHETŐ, ÉRTHETŐ,
2-14 A VILÁGOSSÁG ELVE: A KÖNYVVEZETÉST ÉS A BESZÁMOLÓT ÁTTEKINTHETŐ, ÉRTHETŐ, A SZÁMVITELI TÖRVÉNYNEK MEGFELELŐEN RENDEZETT FORMÁBAN KELL ELKÉSZÍNI.

33 AZ ÜZLETI ÉV NYITÓ ADATAINAK MEG KELL
2-15 A FOLYTONOSSÁG ELVE: AZ ÜZLETI ÉV NYITÓ ADATAINAK MEG KELL EGYEZNIÜK AZ ELŐZŐ ÜZLETI ÉV MEGFELE- LŐ ZÁRÓ ADATAIVAL. AZ EGYMÁST KÖVETŐ ÉVEKBEN AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKE- LÉSE, AZ EREDMÉNY SZÁMBAVÉTELE CSAK A SZÁMVITELI TÖRVÉNYBEN MEGHATÁRO- ZOTT SZABÁLYOK SZERINT VÁLTOZHAT.

34 A KÖVETKEZETESSÉG ELVE:
2-16 A KÖVETKEZETESSÉG ELVE: A BESZÁMOLÓ TARTALMA ÉS FORMÁJA, AZ AZT ALÁTÁMASZTÓ KÖNYVVEZETÉS TEKINTETÉBEN AZ ÁLLANDÓSÁGOT ÉS AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTANI KELL.

35 A SEMLEGESSÉG ELVE AKKOR ÉRVÉNYESÜL,
2-17 A SEMLEGESSÉG ELVE: A SEMLEGESSÉG ELVE AKKOR ÉRVÉNYESÜL, HA A BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNÁL SEM ELŐÍTÉLET, SEM ELFOGULTSÁG NEM BEFOLYÁSOLJA AZ INFORMÁCIÓK TARTALMÁT.

36 AZ IDŐSZERŰSÉG ELVE AKKOR ÉRVÉNYE- SÜL, HA AZ INFORMÁCIÓ MÉG A DÖNTÉS
2-18 AZ IDŐSZERŰSÉG ELVE: AZ IDŐSZERŰSÉG ELVE AKKOR ÉRVÉNYE- SÜL, HA AZ INFORMÁCIÓ MÉG A DÖNTÉS ELŐTT ELJUT A FELHASZNÁLÓHOZ. EZZEL BIZTOSÍTJA A HASZNOSÍTHATÓSÁG ELVÉ- NEK AZ ÉRVÉNYESÜLÉSÉT.

37 A HASZNOSÍTHATÓSÁG ELVE:
2-19 A HASZNOSÍTHATÓSÁG ELVE: A HASZNOSÍTHATÓSÁG ELVE AKKOR ÉRVÉNYESÜL, HA A BESZÁMOLÓ OLYAN ADATOKAT TARTALMAZ, AMELYEK JÓL HASZNOSÍTHATÓK ÉS AZ INFORMÁCIÓK IDŐBEN ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE.

38 2-20 A SZÁMVITELI POLITIKA
 A SZÁMVITELI TÖRVÉNYBEN RÖGZÍTETT ALAPELVEK, ÉRTÉKELÉSI ELŐÍRÁSOK ALAPJÁN KI KELL ALAKÍ-TANI ÉS ÍRÁSBA KELL FOG-LALNI A GAZDÁLKODÓ ADOTTSÁGA-INAK, KÖRÜLMÉNYEINEK LEGIN-KÁBB MEGFELELŐ, A TÖR-VÉNY VÉGREHAJTÁSÁNAK MÓDSZEREIT, ESZKÖZEIT MEGHATÁROZÓ SZÁMVITELI POLITIKÁT. Az ÚJONNAN ALAKULÓ GAZDÁL- KODÓ a SZÁMVITELI POLITIKÁT a megalakulás időpontjától szá- mított 90 NAPON BELÜL KÖTE- LES elkészíteni. TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS esetén a változásokat, annak hatálybalé- pését követően 90 NAPON belül kell a számviteli politikán ke- resztül vezetni. A számviteli politika elkészíté- séért, módosításáért a gazdál- kodó képviseletére jogosult sze- mély felelős.

39 A SZÁMVITELI POLITIKA TARTALMA
2-21 A SZÁMVITELI POLITIKA TARTALMA A számviteli politikában írásban rögzíteni kell – többek között – azokat a GAZDÁLKODÓRA JEL- LEMZŐ SZABÁLYOKAT, ELŐÍRÁSOKAT, MÓDSZEREKET, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁS, ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL LÉNYEGESNEK, JELENTŐSNEK. NEM LÉNYEGESNEK, NEM JELENTŐSNEK. Továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított VÁLASZTÁSI, MINŐSÍTÉSI LEHETŐSÉGEK KÖZÜL MELYEKET, MILYEN FELTÉTELEK ESETÉN ALKAL- MAZZA, AZ ALKALMAZOTT GYAKOR- LATOT MILYEN OKOK MIATT KELL MEGVÁLTOZTATNI.

40 KERETÉBEN EL KELL KÉSZÍTENI
2-21 folyt. A SZÁMVITELI POLITIKA KERETÉBEN EL KELL KÉSZÍTENI A LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATOT, AZ ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATOT, AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATOT,* A PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATOT. * Elkészítése csak a számviteli törvényben leírt esetben kötelező.

41 A SZÁMVITELI POLITIKA VÁZLATA
2-22 A SZÁMVITELI POLITIKA VÁZLATA I. A GAZDÁLKODÁSRA JELLEMZŐ SZA- BÁLYOK, ELŐÍRÁSOK ÉS MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS A beszámolási kö-telezettség módja A könyvvezetés módja A kettős könyvviteli rendszer jellemzése A vezetői információs rendszer A mérleg felépítése Az eredménykimutatás felépítése A folyamatba épített ellenőrzés AZ ESZKÖZÖK MINŐSÍTÉSE AZ ÉRTÉKELÉS, AZ ÉRTÉK-VESZTÉS, S ANNAK VISSZA-ÍRÁSA AZ AMORTIZÁCIÓS POLI-TIKA AZ IDŐBELI ELHATÁROLÁ-SOK KÖRE A CÉLTARTALÉK KÉPZÉS SZABÁLYAI A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET TARTALMA AZ ÜZLETI JELENTÉS TAR-TALMA.

42 2-22 folyt. II. A SZABÁLYZATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA
III. NEM KÖTELEZŐEN ELŐÍRT SZABÁLYZATOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS RENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA BIZONYLATI SZABÁLYZAT IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT BERUHÁZÁSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT STB.

43 A KÖNYVVEZETÉSRŐL ÉS A BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSRŐL ÁLTALÁBAN

44 KETTŐS KÖNYVVITEL LÉNYEGE
3-1 KETTŐS KÖNYVVITEL LÉNYEGE A kettős könyvvitelt alkalmazó gazdálkodó a kezelésében, a használatában, illetve tulajdo- nában lévő ESZKÖZÖKRŐL és azok FORRÁSAIRÓL, továbbá a GAZDASÁGI MŰVELETEKRŐL olyan könyvviteli nyilvántar- tást köteles vezetni, amely az ESZKÖZÖKBEN (aktivákban) és a FORRÁSOKBAN (passzivákban) bekövetkezett VÁLTOZÁSOKAT a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően mutatja.

45 AZ EGYSÉGES SZÁMLAKERET CÉLJA
3-2 AZ EGYSÉGES SZÁMLAKERET CÉLJA A GAZDÁLKODÓ ESZKÖZEINEK és FORRÁSAINAK A GAZDASÁGI MŰVELETEK EREDMÉNYRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK EGYSÉGES RENDSZERBE FOGLALÁSÁVAL SEGÍTSÉ- GET ADJON A GAZDÁLKODÓ SZÁMVITELÉNEK MEGSZERVEZÉSÉHEZ, BIZTOSÍTSA A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZE- RINTI BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓKAT.

46 AZ EGYSÉGES SZÁMLAKERET FELÉPÍTÉSE
3-3 AZ EGYSÉGES SZÁMLAKERET FELÉPÍTÉSE BEFEKTETETT ESZKÖZÖK KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ- BELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK KÖLTSÉGNEMEK ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFOR-DÍTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK Mérlegszámlák Eredményszámlák Szabadon használható számlák Nyilvántartási számla KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI 0. MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK Függő kötelezettségek Biztos (jövőbeni) kötelezettségek, stb.

47  A SZÁMLAREND TARTALMAZZA
3-4 SZÁMLAREND  A SZÁMLAREND TARTALMAZZA Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét és megnevezését. A számla tartalmát, ha az a megne- vezésből nem egyértelmű. A számla értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit. A számlát érintő gazdasági esemé- nyeket, azok más számlákkal való kapcsolatát. A főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát. A számlarendben foglaltakat alátá- masztó bizonylati rendet. AZ ANALITIKUS nyilvántartások és a főkönyvi számlák értékadatainak SZÁMSZERŰ EGYEZTETÉSI LEHETŐ- SÉGÉT BIZTOSÍTANI KELL. AZ ÚJONNAN ALAKULÓ – kettős könyvvitelt vezető – gazdálkodó A SZÁMLARENDET a megalaku- lás időpontjától számított 90 NAPON belül köteles elkészíteni. TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS esetén a változásokat, annak hatályba- lépését követően 90 NAPON be- lül kell keresztülvezetni. A SZÁMLAREND ÖSSZEÁLLÍTÁ- SÁÉRT, annak folyamatos kar- bantartásáért, a naprakész könyvvezetés helyességéért a GAZDÁLKODÓ KÉPVISELETÉ- RE JOGOSULT SZEMÉLY A FELELŐS.

48 SZÁMVITELI BIZONYLATOK*
3-5 SZÁMVITELI BIZONYLATOK* A BIZONYLATOK FELDOLGOZÁSÁNAK RENDJE PÉNZESZKÖZÖKET érintő gazdasági műveletek, események bizonylatait: KÉSZPÉNZFORGALOM esetén a PÉNZMOZGÁSSAL EGYIDEJŰLEG, BANKSZÁMLA forgalomnál a HITELINTÉZETI ÉRTESÍTÉS MEGÉRKEZÉSEKOR, EGYÉB PÉNZESZKÖZÖKET érin- tő tételeket LEGKÉSŐBB A TÁRGYHÓT KÖVETŐ HÓ 15-IG a könyvekben rögzíteni kell. EGYÉB GAZDASÁGI műveletek, események bizonylatainak ada- tait, az események megtörténte után, legkésőbb A TÁRGYNE- GYEDÉVET KÖVETŐ HÓ VÉGÉIG kell a könyvekben rögzíteni. * A bizonylatokkal kapcsolatos ismereteket az első kötet tartalmazza.

49 A FONTOSABB GAZDASÁGI MŰVELETCSOPORTOK VÁZLATOS SZÁMLAÖSSZEFÜGGÉSEI
3-6 A FONTOSABB GAZDASÁGI MŰVELETCSOPORTOK VÁZLATOS SZÁMLAÖSSZEFÜGGÉSEI ESZKÖZBEVONÁS ELSZÁMOLÁSA 41. Saját tőke 1-3. Eszközök Alapításkori tőkeellátás, tőkeemelés Kötelezettségek 38. Pénzeszközök Hitel,- kölcsönfelvétel

50 BERUHÁZÁS, BESZERZÉS ELSZÁMOLÁSA
3-6 folyt.1. BERUHÁZÁS, BESZERZÉS ELSZÁMOLÁSA 38. Pénzeszközök Kötelezettségek Tárgyi eszközök Beruházás Immateriális javak 17-18.Befekt. pénzügyi eszk. Készletek Egyéb követelések Értékpapírok Beszerzés

51 KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS, AKTIVÁLT SAJÁT TELJE-
SÍTMÉNY, ÁRBEVÉTEL, BEVÉTEL ELSZÁMOLÁSA 3-6 folyt.2/a Az eredménykimutatás összköltség eljárással készül Költségnemek Összes költség Eszközök Kötelezettségek 81. Anyagjell. ráford. 82. Személyi jell. ráf. 83. Értékcsökk. leírás Az összes költség átvezetése 59. Költségnem átvez. számla Eladott (közvetített) szolgáltatások, ELÁBÉ Ráfordítások Ráfordítások Saját termelésű készletek NÖVEKEDÉSE CSÖKKENÉSE vagy 58. Aktivált saját telj. 9. Árbevétel, bevétel Árbevétel, bevétel

52 3-6 folyt.2/b Az eredménykimutatás forgalmi költség eljárással készül
Költségnemek Összes költség Eszközök Kötelezettségek Saját termelésű készletek bevételezése 58. Aktivált saját telj. Saját termelésű készletek bevételezése 58. Aktivált saját telj. Értékesítés közvetlen költségei Közvetett költségek 59. Költségnem átvezetési számla 85. Értékesítés közvetett költsége Szolgáltatások költségei Értékesített készletek és közvetített szolgáltatások költségei Ráfordítások Ráfordítások 9. Árbevétel, bevétel Árbevétel, bevétel

53 3-7 AZ ÉVES BESZÁMOLÓ A kettős könyvvitelt vezető
vállalkozó AZ ÜZLETI ÉVRŐL, az üzleti év utolsó napjával, mint MÉRLEGFORDULÓNAP- PAL ÉVES BESZÁMOLÓT, vagy – ha a számviteli törvény lehetővé teszi – egyszerűsített éves beszámolót KÖTELES KÉSZÍTENI. Az éves beszámolónak a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi HELYZETÉRŐL, azok VÁLTOZÁSÁRÓL meg- bízható, valós képet kell mutatnia.

54 AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA
3-8 AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA Tartalmaznia kell minden eszközt, a saját tőkét, a céltartalékot és minden kötelezettséget (figyelembe véve az idő- beli elhatárolások téte- leit is) TOVÁBBÁ az időszak bevételeit és ráfordításait, az adózott és a mérleg szerinti eredményt, VALAMINT azokat az adatokat, szöveges indoklásokat, amelyek a vállalkozó valós vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének bemutatásához szükségesek.

55 AZ ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZEI
3-9 AZ ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZEI MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az éves beszámolónak nem része, de azzal egyidejűleg ÜZLETI JELENTÉST is kell készíteni.

56 3-10 A MÉRLEG SZERKEZETE „A” változat
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁ- ROLÁSOK Eszközök összesen ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) D. SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁ- ROLÁSOK Források összesen FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

57 A MÉRLEGTÉTELEK ALÁTÁMASZTÁSA LELTÁRRAL
3-11 A MÉRLEGTÉTELEK ALÁTÁMASZTÁSA LELTÁRRAL A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mér- leg tételeinek alátámasztásához olyan LELTÁRT KELL ÖSSZEÁLLÍ- TANI, és a számviteli törvény elő- írása szerint megőrizni, AMELY TÉTELESEN, ELLENŐRIZHETŐ MÓDON TARTALMAZZA (az árukészleteit az üzleti évben csak értékben nyilvántartó vállalkozó ki- vételével) a vállalkozásnak a mér-legfordulónapján meglévő ESZKÖ-ZEIT ÉS FORRÁSAIT mennyiségben és értékben. Ha a vállalkozó MENNYISÉGI NYIL- VÁNTARTÁST NEM VEZET, akkor KÖTELEZŐ A LELTÁROZÁS, az eszközök MENNYISÉGI FELVÉ- TELÉVEL, a CSAK ÉRTÉKBEN KIMUTATOTT eszközöknél és kötelezettségek- nél, valamint az idegen helyen tárolt (LETÉTBEHELYEZETT, stb.) értékpapíroknál, egyéb a (pénzeszközök közé nem tartozó) eszközöknél, dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel. Az ÁRUKÉSZLETEIT az üzleti évben csak értékben nyilvántartó vállalkozó a mérlegfordulónap előtti, vagy az azt követő negyedévben is ellenőrizheti tételes leltározással a értékbeni nyil- vántartás adatai helyességét. A különbséggel a lezárt üzleti év eredményét kell módosítani.

58 EREDMÉNYKIMUTATÁS SZERKEZETE (ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL)
3-12 EREDMÉNYKIMUTATÁS SZERKEZETE (ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL) „A” változat I. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek Ebből: Visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés VIII. Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI.RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 1. Eredménytartalék igénybe- vétele osztalékra, részesedésre 2. Jóváhagyott osztalék, része- sedés C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)

59 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZERKEZETE
3-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZERKEZETE ÁLTALÁNOS RÉSZ SPECIFIKUS RÉSZ 2.1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 2.2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ CASH FLOW-KIMUTATÁS

60 4. A MÉRLEG SZERKEZETE, JELLEMZŐI
A MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

61 A MÉRLEG ELŐÍRT TAGOLÁSA
4-1 A MÉRLEG ELŐÍRT TAGOLÁSA „A” változat I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti, vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszony- ban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt meg- testesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi esz- közök értékhelyesbítése

62 4-1 B. Forgóeszközök folyt.1. I. KÉSZLETEK III. ÉRTÉKPAPÍROK
1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések B. Forgóeszközök III. ÉRTÉKPAPÍROK 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások Eszközök összesen C. Aktív időbeli elhatárolások

63 4-1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) folyt.2. JEGYZETT TŐKE
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK (±) LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék E. Céltartalékok

64 4-1 folyt.3. F. Kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ I. HÁTRASOROLT
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szem- ben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ Hosszú lejáratra kapott köl- csönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsá- tásból Beruházási és fejlesztési hi- telek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kap- csolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötele-zettségek F. Kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből:az átváltoztatható köt-vények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötele-zettségek Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen G. Passzív időbeli elhatárolások

65 A MÉRLEG ELŐÍRT TAGOLÁSA
4-2 A MÉRLEG ELŐÍRT TAGOLÁSA „B” változat IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök B. Forgóeszközök G. Az eszközök összértéke az egy éven belül esedékes kötelezett- ségek levonása után (A+F) F. Forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek különbözete (B+C-D-E) D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek C. Aktív időbeli elhatárolások E. Passzív időbeli elhatárolások HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK JEGYZETT TŐKE JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK (±) LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±) H. Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek J. Saját tőke I. Céltartalékok

66 4-3 A MÉRLEG JELLEMZŐI SZÁMVITELI OKMÁNY PÉNZÉRTÉKBEN ÖSSZESÍT
• ALÁÍRÁSOK • HITELESÍTÉS • KAPCSOLAT A KÖNYVVITELI NYILVÁNTARTÁSOKKAL • KAPCSOLAT A LELTÁRRAL • LETÉTBE HELYEZÉS • ÁLLOMÁNYI ADATOK • FORDULÓNAP • A MÉRLEGKÉSZÍTÉS IDEJE SZÁMVITELI OKMÁNY ADOTT IDŐPONTRA VONATKOZIK ESZKÖZÖKET ÉS FORRÁSOKAT TARTALMAZ PÉNZÉRTÉKBEN ÖSSZESÍT • BELFÖLDÖN ezer Ft-BAN; ha a • mérlegfőösszeg meghaladja a százmilliárd Ft-ot, akkor millió Ft-ban. • VÁMSZABAD TERÜLETEN AZ MNB ÁLTAL JEGYZETT DEVI- ZÁBAN • AKTIVÁLÁS KRITÉRIUMAI • AZ ÉRTÉKELÉS ELVEI • FORMA • ÉRTÉKROVATOK CSOPORTOSÍTÁSA • AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ELŐÍRT STRUKTÚRA ÉS CSOPORTOSÍTÁS

67 A MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSÉNEK (A számviteli törvény szerint)
4-4 A MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ELMÉLETE CÉL VAGYON EREDMÉNY VAGYON ÉS EREDMÉNY KIMUTATÁSA STATIKUS DINAMIKUS ORGANIKUS MÉRLEG ELMÉLET IDŐÉRTÉK REALIZÁCIÓS DUÁLIS (IDŐ-ÉRTÉK ÉS REALIZÁCIÓS) ÉRTÉKELÉSI ELV NAPI BEKERÜLÉSI BEKERÜLÉSI ÉS UTÁNPÓT-LÁSI ÁR ÉRTÉKELÉSI ÁR GYAKORLATA (A számviteli törvény szerint) MEGBÍZHATÓ VALÓS KÉP, ELSŐDLEGES AZ EREDMÉNY (ÉRVÉNYESÜL A VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSÁNAK ELVE) DINAMIKUS REALIZÁCIÓS BEKERÜLÉSI ÉRTÉK (ÉRVÉNYESÜL AZ ÓVATOSSÁG ELVE)

68 A MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁTTEKINTÉSE
4-5 A MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁTTEKINTÉSE BEKERÜLÉSI ÉRTÉK BESZERZÉSI ÉRTÉK ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG KÖNYVSZERINTI NETTÓ ÉRTÉK BRUTTÓ ELSZÁMOLT ÉRTÉK- CSÖKKENÉS ÉS VISSZAÍRÁS IMMATERIÁLIS JAVAK BEFEKTETETT TÁRGYI ESZK. (-) + (=) VÁSÁROLT KÉSZLETEK ÉRTÉKPA- PÍROK BEFEKTE- TETT PÉNZ- ÜGYI ESZKÖ- ZÖK SAJÁT ELŐ- ÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE SAJÁT TER- MELÉSŰ KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK PÉNZESZKÖZÖK SAJÁT TŐKE CÉLTARTALÉ- KOK KÖTELEZETT- SÉGEK AKTÍV ÉS PASSZÍV IDŐ- BELI ELHATÁ- ROLÁSOK ÉRTÉKVESZTÉSEK ÉS VISSZAÍRÁSOK ELSZÁMOLÁSA DEVIZA (VALUTA) ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZETEK ELSZÁMOLÁSA

69 BEKERÜLÉSI (beszerzési és előállítási) ÉRTÉK
4-6 BEKERÜLÉSI (beszerzési és előállítási) ÉRTÉK Az eszközök bekerülési értéke AZ ESZKÖZÖK MEGSZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE, ÜZEMBEHELYEZÉSE érde- kében üzembehelyezésig, a raktárba történő beszállításig FELMERÜLT, AZ ESZKÖZÖK- HÖZ EGYEDILEG HOZZÁKAP- CSOLHATÓ TÉTELEK EGYÜT- TES ÖSSZEGE. BESZERZÉSI ÉRTÉK A KÜLÖNBÖZŐ MÓDOSÍTÓ TÉTE- LEKKEL NÖVELT ÉS CSÖKKENTETT VÉTELÁR. BESZERZÉSI ÉRTÉKNEK minősül a NEM PÉNZBENI VAGYONI HOZ- ZÁJÁRULÁSKÉNT átvett eszközök LÉTESÍTŐ OKIRATBAN MEGHATÁ- ROZOTT ÉRTÉKE. ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK bekerülé- si értéke a KISZÁMÍTOTT KÜLÖNBÖ- ZETI ÖSSZEG. Gazdasági társaságban lévő TULAJ- DONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ BE- FEKTETÉS bekerülési értéke – üzle- ti vagy cégérték kimutatása esetén – a POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK- KEL CSÖKKENTETT, A NEGATÍV ÜZ- LETI VAGY CÉGÉRTÉKKEL NÖVELT

70 4-6 folyt.1. • GAZDASÁGI TÁRSASÁGBAN LÉVŐ
tulajdoni részesedést jelentő be- fektetés bekerülési értéke az ALAPÍTÁSKOR BEFIZETETT PÉNZ ÉS ÁTADOTT ESZKÖZ ELISMERT ÉRTÉKE. • Gazdasági társaság ÁTALAKULÁSA esetén a megszűnt társaságban lé- vő részesedés helyett az új társa- ságban kapott részesedés bekerü- lési értéke A MEGSZŰNT RÉSZE- SEDÉSRE JUTÓ VAGYONMÉRLEG SZERINTI SAJÁT TŐKE ÖSSZEGE. • A KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZ beszerzési értéke A MEG- ÁLLAPODÁS, csereszerződés, va- gyonfelosztási javaslat SZERINTI ÉRTÉKE • CSERE ÚTJÁN beszerzett eszköz beszerzési értéke a CSERÉBE ADOTT ESZKÖZ ELADÁSI ÁRA. • A TÉRÍTÉS NÉLKÜL átvett eszköz beszerzési értéke AZ ÁTADÓNÁL KIMUTATOTT ÉRTÉK, DE LEG- FELJEBB A PIACI ÉRTÉK. • AJÁNDÉKKÉNT, HAGYATÉKKÉNT kapott eszköz, a TÖBBLETKÉNT FELLELT eszköz beszerzési értéke A PIACI ÉRTÉK. • PÉNZÜGYI LÍZING keretében át- adott, részletfizetéssel értékesí- tett, KÉSŐBB VISSZAVETT – a vevő által használt – ESZKÖZ be- kerülési értékének A PIACI ÉRTÉ- KET, legfeljebb az eredeti eladási árat kell figyelembe venni.

71 4-6 folyt.2. ELŐÁLLÍTÁSI ÉRTÉK
AZ ESZKÖZ ELŐÁLLÍTÁSI ÉRTÉ-KÉT KÉPEZIK AZOK A KÖLTSÉ-GEK, AMELYEK AZ ESZKÖZ (TERMÉK) ELŐÁLLÍ-TÁSA, üzembehelyezése, bővíté-se, rendeltetésének megváltoz-tatása, átalakítása, eredeti álla-gának helyreállítása SORÁN KÖZVETLENÜL FELMERÜLTEK, AZ ELŐÁLLÍTÁSSAL bizonyítha-tóan SZOROS KAPCSOLATBAN VOLTAK, AZ ESZKÖZRE (termékre) meg-felelő MUTATÓK, JELLEMZŐK SEGÍTSÉGÉVEL ELSZÁMOLHA-TÓK. EGYÜTTESEN: KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG ELŐÁLLÍTÁSI ÉRTÉK AZ ELVÉGZETT, a nyújtott, a teljesített SZOLGÁLTATÁS ELŐÁLLÍTÁSI ÉRTÉKÉT azok a költségek képzik, amelyek A SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSE, nyújtása, teljesítése során KÖZVETLENÜL FELMERÜL- TEK, A SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉ- VEL, nyújtásával, teljesítésé- vel SZOROS KAPCSOLATBAN VOLTAK, A SZOLGÁLTATÁSRA MEG- FELELŐ MUTATÓK, JELLEM- ZŐK SEGÍTSÉGÉVEL ELSZÁ- MOLHATÓK.

72 4-6 folyt.3. A SAJÁT kiskereskedelmi egy-ségbe kiszállított, illetve FEL-HASZNÁLT SAJÁT ELŐÁLLÍTÁ-SÚ TERMÉK forgalmi értéke után fizetendő adó, járulék termékdíj összege is a TERMÉK BEKERÜLÉSI (BESZERZÉSI) ÉRTÉKÉNEK (ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGÉNEK) RÉSZÉT KÉ-PEZI. AZ ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG KÖ- ZÖTT KELL ELSZÁMOLNI AZ IDEGEN VÁLLALKOZÓ ÁL- TAL MEGVALÓSÍTOTT BERU- HÁZÁSHOZ A BERUHÁZÓ ÁLTAL BIZTOSÍ- TOTT (az idegen vállalkozó fe- lé nem számlázott) VÁSÁROLT ANYAG BESZERZÉSI ÉRTÉKÉT, A SAJÁT ELŐÁLLÍTÁ- SÚ TERMÉK, nyújtott szolgálta- tás közvetlen ÖNKÖLTSÉGÉT, a vásárolt anyag, a saját elő- állítású termék tényleges BE- ÉPÍTÉSEKOR, a SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSSAL EGYIDEJŰLEG.

73 A BESZERZÉSI ÉRTÉK ÖSSZETEVŐI
4-7 A BESZERZÉSI ÉRTÉK ÖSSZETEVŐI vételár, felár, árengedmény (-), szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, üzembehelyezési, közvetítői díj, a beszerzéshez kapcsolódó adók (fogyasztási adó, jövedéki adó), vámköltségek (vám, vámpótlék, vámkezelési díj), fizetendő illeték, (pl. vagyon- szerzési) az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó, (NEM RÉSZE az áfa törvény szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámí- tott áfa le nem vonható hányada) hatósági igazgatási, szolgáltatási díj,

74 4-7 folyt.1. környezetvédelmi termékdíj, az üzembehelyezésig felmerült
szakértői díj, a vásárolt vételi opció díja, az eszköz BESZERZÉSÉHEZ, ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ közvetle- nül kapcsolódó igénybe vett hitel, kölcsön, bankgarancia díja kezelési költsége folyósítási jutaléka, rendelkezésre tartási jutaléka, a szerződés közjegyzői hitelesítésének díja, az üzembehelyezésig felmerült kamat, az üzembehelyezésig felmerült biztosítási díj, A beruházáshoz, a vagyoni érté-kű joghoz kapcsolódó devizahi-telnek az üzembehelyezésig ter-jedő időszakra elszámolt árfo-lyamvesztesége, A beruházás tervezés, előkészí-tés, lebonyolítás, új technológia elsajátítás díja, A tárgyi eszközök biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetés-szerű használatához szükséges tartozékok, tartalékalkatrészek beszerzési árban érvényesített értéke.

75 4-8 A BESZERZÉSI ÉRTÉKET NÖVELI CSÖKKENTI ÉPÍTÉSI TELEK ÉRTÉKÉT NÖVELI
– egyidejű beszerzés esetén – a tel- ken lévő BONTÁSRA KERÜLŐ ÉPÜ- LET, építmény BESZERZÉSI, BON- TÁSI KÖLTSÉGE az üres telek piaci értékének megfelelő összegig. AZ EZT MEGHALADÓ KÖLTSÉGEKET A MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁS be- kerülési értékeként kell figyelembe venni. Egy adott BERUHÁZÁS MIATT LE- BONTOTT ÉS újraépített épület, építmény BONTÁSI KÖLTSÉGEIT AZ ADOTT beruházás BEKERÜLÉSI ÉRTÉKÉBE BE KELL SZÁMÍTANI. AZ ÚJRAÉPÍTÉS KÖLTSÉGE AZ ÚJRAÉPÍTETT ESZKÖZ BEKERÜ- LÉSI ÉRTÉKE. Ingatlan beszerzés esetén az INGAT- LAN ÉRTÉKÉBE – szerződés alapján – BESZÁMÍT, a KORÁBBAN BÉRLETI JOG MEGVÁSÁRLÁSA CÍMÉN fize- tett, BÉRLETI JOGKÉNT KIMUTA- TOTT, MÉG LE NEM ÍRT ÖSSZEG. NÖVELI CSÖKKENTI A BERUHÁZÁS BEKERÜLÉSI ÉRTÉ- KÉT CSÖKKENTI A PRÓBAÜZEMEL- TETÉS SORÁN ELŐÁLLÍTOTT, rak- tárra vett, értékesített, teljesített szolgáltatás előállítási költsége, ennek hiányában piaci értéke vagy várható eladási ára. A BEKERÜLÉSI ÉRTÉKBEN ELSZÁ- MOLT KAMAT ÖSSZEGÉT CSÖK- KENTI a BERUHÁZÁSRA ADOTT ELŐLEG a BERUHÁZÁSRA ELKÜLÖNÍTETT PÉNZESZKÖZ UTÁN, annak elszá- molásáig, felhasználásáig KAPOTT KAMAT ÖSSZEGE.

76 ÉRTÉKET NÖVELŐ BEKERÜLÉSI ÉRTÉKKÉNT KELL ELSZÁMOLNI
4-9 ÉRTÉKET NÖVELŐ BEKERÜLÉSI ÉRTÉKKÉNT KELL ELSZÁMOLNI AZ ESZKÖZÖK HASZNÁLATI ÉR-TÉKÉT NÖVELŐ MUNKAFOLYA-MATOK, illetve megmunkálás ellenértékét jelentő BÉRMUNKA- DÍJAT.  A MEGLÉVŐ TÁRGYI ESZKÖZ BŐVÍTÉSÉVEL, RENDELTETÉSÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSÁVAL, ÁTALAKÍTÁSÁVAL, ÉLETTARTAMÁNAK NÖVELÉSÉVEL összefüggő munka, továbbá AZ ELHASZNÁLÓDOTT TÁRGYI ESZKÖZ EREDETI ÁLLAGA (ka- pacitása, pontossága) HELYRE- ÁLLÍTÁSÁT szolgáló felújítási munka ellenértékét, közvetlen költségét.

77 A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ
4-10 A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ TÉTELEK ELSZÁMOLÁSA HA A SZÁMLA, A MEGFELELŐ BIZONYLAT stb. AZ ÜZEMBEHELYEZÉSIG, A RAKTÁRBA TÖRTÉNŐ BE- SZÁLLÍTÁSIG NEM ÉRKEZETT MEG, akkor az ADOTT ESZKÖZ ÉRTÉKÉT a RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMOK szerződés, piaci információ, jogszabályi előírás ALAPJÁN KELL MEGHATÁROZNI. AZ ÍGY MEGHATÁROZOTT érték és a tényleges SZÁMLÁZOTT ÖSZ- SZEG KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZETTEL a BESZERZÉSI ÉRTÉKET AKKOR KELL módosítani, HA A KÜLÖNB- SÉG összege az adott eszköz ér- tékét JELENTŐSEN MÓDOSÍTJA.  AZ EGYES TÉTELEKET FELMERÜLÉSKOR, A GAZDASÁGI ESEMÉNY MEGTÖRTÉNTEKOR, LEGKÉSŐBB AZ ÜZEMBE-HELYEZÉSKOR KELL SZÁMÍTÁSBA VENNI a számlá-zott, kivetett összegben.

78 VALUTA- ÉS DEVIZATÉTELEK CSOPORTJAI
4-11 VALUTA- ÉS DEVIZATÉTELEK CSOPORTJAI Valutakészlet. Devizakészlet. Külföldi pénzértékre szóló követelések befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok, kötelezettségek. EGYÜTT: külföldi pénzértékre szóló eszköz illetve kötelezettség.

79 VALUTA- ÉS DEVIZATÉTELEK ÉRTÉKELÉSE AKTIVÁLÁSKOR, PASSZIVÁLÁSKOR
4-12 VALUTA- ÉS DEVIZATÉTELEK ÉRTÉKELÉSE AKTIVÁLÁSKOR, PASSZIVÁLÁSKOR ÁLTALÁBAN: VÁLASZTOTT HITELINTÉZET által meghirdetett devizavé-teli és devizaeladási árfolyam ÁTLAGA, vagy MNB által közzétett hivatalos DEVIZAÁRFOLYAM. LEHETSÉGES ÁTSZÁMÍTÁSI ÁRFOLYAMOK AZ MNB ÁLTAL NEM JEGYZETT ÉS NEM KONVERTIBILIS VALU- TA ESETÉN: a valuta SZABADPIACI ár- folyama. INDOKOLT ESETBEN: VÁLASZTOTT HITELINTÉZET ál- tal meghirdetett DEVIZAVÉTELI árfolyam, vagy VÁLASZTOTT HITELINTÉZET ál- tal meghirdetett DEVIZAELA- DÁSI árfolyam. FORINTÉRT VÁSÁROLT VALU- TÁT, DEVIZÁT: a TÉNYLEGESEN FIZETETT FORINT ALAPJÁN kell a nyilvántartásba vételi árfo- lyamot meghatározni.

80 VALUTA ÉS DEVIZA TÉTELEK Pénzügyi műveletek ráfordítása
4-13 VALUTA ÉS DEVIZA TÉTELEK ÉV VÉGI ÁTÉRTÉKELÉSE ÁTÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET = könyv szerinti forintérték – mérlegfordulónapi árfolyamon számított forintérték. ÖSSZEVONT ÁTÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET * NEM JELENTŐS Nem kell átértékelni, nem kell könyvelni VESZTESÉG JELENTŐS Pénzügyi műveletek ráfordítása NYERESÉG Pénzügyi műveletek bevétele * Valamennyi külföldi pénzértékre szóló eszköz, kötelezettség átértékelési különbözete

81 A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN
4-14 A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN rögzíteni kell az alkalmazandó ÁTSZÁMÍTÁSI ÁRFOLYAMOT. meg kell határozni a JELENTŐSNEK MINŐSÍTETT ÖSSZEVONT ÁTÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETET abszolút összegben, vagy a mérlegfordulónapi – átértékelés előtti – külföldi pénzértékre szóló valuta, deviza- készlet,befektetetés, értékpapír követelés és kötelezettség együttes összegének szá-zalékában.

82 AZ ÖSSZEVONT ÁTÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET
4-15 PÉLDA AZ ÖSSZEVONT ÁTÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET KISZÁMÍTÁSÁRA Megnevezés Könyv szerinti érték DEM eFt Vevők 13.000 Váltó 20.000 2.820 Szállítók 50.000 6.500 Devizahitel 10.000 1.410 A vállalkozás az értékelést MNB árfo-lyamon végzi. Az üzleti év mérlegfordulónapján ér-vényes MNB árfolyam 140 HUF/DEM. Az átértékelési különbözet – a vállal-kozásnál – akkor számít jelentősnek, ha több mint 400 eFt. ÁTÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET Veszte- ség eFt Nyere-ség eFt eFt HUF/DEM DEM - 490 Árfolyamnyereség - 520 520 1.010 Összesen 10 1.400 140 10.000 1.410 Devizahitel 500 7.000 50.000 6.500 Szállítók 20 2.800 20.000 2.820 Váltó 1.000 14.000 13.000 Vevők Árfolyam Fordulónapi érték Könyv szerinti érték eFt Megnevezés

83 AZ ÁRFOLYAMNYERESÉG ELSZÁMOLÁSA 3683. Átértékelési különbözet
4-15 folyt.1. 20 3683. Átértékelési különbözet elszámolási számla Árfolyamveszteség 31. Vevők 13000 452. Devizahitel 1410 454. Szállítók 6500 34. Váltókövetelések 2820 1000 Árfolyamnyereség Árfolyamveszteség 500 Árfolyamnyereség 10 976. Pénzügyi műveletek egyéb bevétele 490 Összevont árfolyamnyereség

84 5.2. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, ÉRTÉKPAPÍROK

85 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5-53 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK FOGALMA ÉRTÉKPAPÍROK AZOK AZ ESZKÖZÖK (• részesedés, értékpapír, adott kölcsön,) amelyeket a vállalkozó AZZAL A CÉLLAL FEKTETETT BE MÁS VÁLLALKOZÓNÁL, hogy ott TARTÓS JÖVEDELEMRE: osztalékra, részesedésre, ill. kamatra tegyen szert, befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el. A forgatási célból, átmeneti, nem tartós befektetésként vásárolt hitelviszonyt megtestesítő ér- tékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések.

86 5-54 BEFEKTETÉS, ÉRTÉKPAPÍR
Tulajdoni részesedést jelentő befektetés Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Minden nyomdai úton előállított (előállítható) vagy dematerializált értékpapír, illetve a számviteli törvény által értékpapírnak minősített, jogot megtestesítő okirat, amelyben A KIBOCSÁTÓ MEGHATÁROZOTT PÉNZÖSSZEG, nem pénzbeni vagyoni érték TULAJDONBA (használatba) VÉTELÉT ELISMERVE arra kötelezi magát, hogy az ÉR-TÉKPAPÍR, okirat BIRTOKOSÁ-NAK MEGHATÁROZOTT VAGYONI ÉS EGYÉB JOGOT BIZTOSÍT. A KIBOCSÁTÓ MEGHATÁROZOTT PÉNZÖSSZEG RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTÁSÁT ELISMERVE arra kötelezi magát, hogy a PÉNZ (kölcsön) ÖSSZEGÉT és annak KAMATÁT, egyéb hozamát AZ ÉRTÉKPAPÍR BIRTOKOSÁNAK (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon MEGFIZETI.

87 BEFEKTETÉSHEZ, ÉRTÉKPAPÍRHOZ TARTOZNAK
5-55 BEFEKTETÉSHEZ, ÉRTÉKPAPÍRHOZ TARTOZNAK a részvény, az üzletrész, a részjegy, a vagyonjegy, a vagyoni betét, a befektetési jegy, a kockázati tőkejegy, a kockázati tőke- részvény. TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK: a kötvény, a kincstárjegy, a letéti jegy, a pénztárjegy, a célrészjegy, a takaréklevél, a jelzáloglevél, a hajóraklevél, a közraktárjegy, az árujegy, a zálogjegy stb. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK:

88 BEFEKTETÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK CSOPORTOSÍTÁSA
5-56 BEFEKTETÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK CSOPORTOSÍTÁSA A MÉRLEGBEN Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír A. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvény, üzletrész Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

89 BEFEKTETÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSE
5-57 BEFEKTETÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSE Különböző tételekkel módosított BESZERZÉSI (BEKERÜLÉSI) ÉR- TÉK (vételár)*, • AMELYNEK RÉSZE a BIZOMÁNYI és az OPCIÓS díj is, és • NEM TARTALMAZHATJA a be- szerzésig felhalmozott KAMAT összegét. • ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK kimu- tatása esetén POZITÍV üzleti vagy cégértékkel CSÖKKENTETT, NEGATÍV üzleti vagy cégértékkel NÖVELT vételár**. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELKOR (AKTIVÁLÁSKOR) * Lásd még a vázlatot ** Lásd még az 5-7. vázlatot MÉRLEGBEN KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK - Értékvesztés + Visszaírt értékvesztés = MÉRLEGÉRTÉK A KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK MEGÁLLAPÍTHATÓ EGYEDI NYILVÁNTARTÁSSAL, CSOPORTOS NYILVÁNTARTÁS, esetén súlyozott átlagáron, FIFO módszer alkalmazásával.

90 ÉRTÉKVESZTÉSEK, VISSZAÍRÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSA
5-58 ÉRTÉKVESZTÉSEK, VISSZAÍRÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSA Tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél Ha a mérlegkészítés időpontjában ÉRTÉKVESZTÉS KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK PIACI >* ÉRTÉKVESZTÉS: a különbözet összege * tartósan és jelentősen VISSZAÍRÁS Ha a következő év(ek)ben a mérlegkészítéskor KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK PIACI *< VISSZAÍRT ÖSSZEG: a különbözet összege, de a könyv szerinti érték nem lehet több az eredeti bekerü- lési értéknél

91 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ EGY ÉVNÉL HOSSZABB LEJÁRATÚ ÉRTÉKPAPÍROKNÁL
5-58 folyt.1. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ EGY ÉVNÉL HOSSZABB LEJÁRATÚ ÉRTÉKPAPÍROKNÁL Ha a mérlegkészítés időpontjában ÉRTÉKVESZTÉS KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Felhalmozott kamattal csökkentett PIACI ÉRTÉK >* ÉRTÉKVESZTÉS: a különbözet összege * tartósan és jelentősen VISSZAÍRÁS Ha a következő év(ek)ben a mérlegkészítéskor KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK PIACI *< VISSZAÍRT ÖSSZEG: a különbözet összege, de a könyv szerinti érték nem lehet több, mint a névérték ÉRTÉKVESZTÉS, ha a névérték és a kamat visszafizetése nem valószínűsíthető. RÖVID LEJÁRATÚ (MAX. ÉVES) ÉRTÉKPAPÍROKNÁL

92 A PIACI ÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSAKOR
FIGYELEMBE KELL VENNI 5-58 folyt.2. A társaság tartós piaci meg-ítélését, annak tendenciáját, A befektetés (felhalmozott) osztalékkal csökkentett, tőzsdei, tőzsdén kívüli ár-folyamát, annak tartós tendenciáját. A megszűnt gazdasági tár-saságnál a várható megtérülés összegét. A gazdasági társaság saját tőkéje és a jegyzett tőkéje, illetve a befektetés könyv szerinti értéke és névértéke arányát. TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEKNÉL HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROKNÁL Az értékpapír kibocsátójának piaci megítélését. Az értékpapír (felhalmozott) kamattal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, piaci értékét, annak tartós tendenciáját. Vizsgálni kell, hogy a kibocsátó a lejáratkor, a beváltáskor a névértéket és a felhalmozott kamatot várhatóan megfizeti-e, illetve milyen arányban fizeti majd meg.

93 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, ÉRTÉKPAPÍROK SZÁMLÁK TARTALMA
5-59 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, ÉRTÉKPAPÍROK SZÁMLÁK TARTALMA Év elején meglévő része-sedések, értékpapírok, kölcsönök bekerülési (be-szerzési) értéke. Évközi növekedés bekerülési értéken. Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Részesedések, értékpapírok kölcsönök csökkenése bekerülési értéken. T K A számla TARTOZIK EGYENLEGE a számla nevének megfelelő befektetések BESZERZÉSI ÉRTÉKÉT mutatja.

94 5-59 folyt.1. 177. Tartós részesedések értékhelyesbítése T K
Az év eleji tartós részesedések előző év végén kimutatott értékhelyesbítése 177. Tartós részesedések értékhelyesbítése Az értékesítés stb. miatt kivezetett részesedések értékhelyesbítésének megszüntetése T K Év végén a számla egyenlegének NÖVELÉSE VAGY CSÖKKENTÉSE az eszközök év végi piaci értékének megfelelően NÖVELÉS CSÖKKENTÉS vagy A számla TARTOZIK EGYENLEGE év végén a részese- dések KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKÉT EGÉSZÍTI KI A PIACI ÉRTÉKRE. A bemutatott két számla (5-59., folyt.1.) együttes TARTOZIK EGYENLEGE év végén a RÉSZESEDÉSEK PIACI ÁRON SZÁMÍTOTT ÉRTÉKÉT MUTATJA.

95 179. Tartós részesedések értékvesztése
5-59 folyt.2. Az üzleti évben értékesített részesedések kimutatott értékvesztésének kivezetése. A FOLYÓ ÜZLETI ÉV VÉ-GÉN VISSZAÍRT ÉRTÉK-VESZTÉS ÖSSZEGE. 179. Tartós részesedések értékvesztése és annak visszaírása Az üzleti év elején meglévő részesedések – az előző üzleti év végéig elszámolt és még vissza nem írt – értékvesztése. A folyó üzleti év végén elszámolt értékvesztés. T K A számla KÖVETEL EGYENLEGE év végén a részesedések KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKÉT CSÖKKENTI LE A PIACI ÉRTÉKRE.

96 5-59 folyt.3. 371-373. Részesedések 374. Értékpapírok T K
Év elején meglévő része-sedések, értékpapírok bekerülési (beszerzési) értéke. Évközi növekedés bekerülési értéken. Részesedések Értékpapírok Részesedések, értékpapírok csökkenése bekerülési érté- ken. T K A számla TARTOZIK EGYENLEGE a számla nevének meg-felelő értékpapírok BESZERZÉSI ÉRTÉKÉT MUTATJA.

97 5-59 folyt.4. Az üzleti évben értéke-sített részesedések ki-mutatott értékvesztésének kivezetése. A FOLYÓ ÜZLETI ÉVBEN VISSZAÍRT ÉRTÉKVESZ-TÉS ÖSSZEGE. 3719., 3729., Részesedések, értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása 3739. Saját részvények, üzletrészek értékvesztése Az üzleti év elején meglévő részesedések, értékpapírok – az előző üzleti év végéig elszámolt és még vissza nem írt – értékvesztése. A folyó üzleti év végén elszámolt értékvesztés. T K A számla KÖVETEL EGYENLEGE év végén a részesedések, értékpapírok KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKÉT CSÖKKENTI LE PIACI ÉRTÉKRE.

98 5-60 RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS ELSZÁMOLÁSA
38. Pénzeszközök Tartós részesedések Vételár 115. Üzleti v. cégérték Pozitív üzleti vagy cégérték 4834. Negatív üzleti vagy cégérték Negatív üzleti * vagy cégérték * A 96. Egyéb bevételek számlán keresztül vezetve Ha el kell számolni az üzleti vagy cégértéket vagy

99 5-61 RÉSZESEDÉS SZERZÉS ALAPÍTÁSKOR, TŐKEEMELÉSKOR
368. Különféle egyéb követelések 38. Pénzeszközök Befizetés részesedésre Egyenleg Állományba vétel a cégbírósági bejegyzéskor 171., 172. Tartós részesedések 98. Rendkívüli bevételek Részesedés bevitele apportba* Eszköz bevitele apportba* Apportba bevitt eszközök értékének kivezetése 1-3. Eszközök 88. Rendkívüli ráfordítások * Társasági szerződés szerinti értéken

100 5-62 RÉSZESEDÉS ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLÁSA
X 179. Tartós részesedések értékvesztése és annak visszaírása 171., 172. Tartós részesedések Y 368. Értékpapírok elszámolása Beszerzési érték X Értékvesztés Y 38. Pénzeszközök Z Eladási ár V 87. Részesedések árfolyamvesztesége Árfolyamveszteség 97. Részesedések árfolyamnyeresége Árfolyamnyereség Ny 177. Tartós részesedé-sek értékhelyesbítése E 417. Értékelési tartalék X = Beszerzési ár Y = Értékvesztés E = Értékhelyesbítés Z = Eladási ár K = (X-Y) Könyv szerinti érték Z > K = nyereség (Ny=Z-K) Z < K = veszteség (V=K-Z) vagy E Megszüntetés

101 5-63 KAMATOZÓ ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 374. Értékpapírok 38. Pénzeszközök A vételárban lévő kamattal csökkentett érték Egyenleg 97. Pénzügyi műveletek bevételei A vételárban lévő kamat

102 5-64 KAMATOZÓ ÉRTÉKPAPÍR ELADÁSA
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 374. Értékpapírok 38. Pénzeszközök Az eladási árban lévő kamattal csökkentett érték* Könyv szerinti érték 97. Pénzügyi műveletek bevételei Az eladási árban lévő kamat * Ha a könyv szerinti érték és kamattal csökkentett eladási ár eltér egymástól akkor ki kell mutatni az árfolyamnyereséget vagy veszteséget.

103 5-65 DISZKONT ÉRTÉKPAPÍR, VÁSÁRLÁS ÉS BEVÁLTÁS
38. Pénzeszközök 3742. Eladásra vásárolt diszkont értékpapírok Vásárlás diszkont áron Egyenleg Y 97. Pénzügyi műveletek bevétele KAMAT DISZKONT ÁR ELADÁS NÉVÉRTÉKEN Y X-Y X 3911. Diszkont értékpapír időarányos kamatának elhatárolása Az elhatárolt kamat feloldása Előző időszakban elhatárolt kamat

104 5. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 5.1. IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK

105 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
5-1 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Befektetett eszközként OLYAN ESZKÖZT szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy A TEVÉKENYSÉGET, A MŰKÖDÉST TARTÓSAN, LEGALÁBB EGY ÉVEN TÚL SZOLGÁLJA. FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

106 5-2 AZ IMMATERIÁLIS JAVAK Immateriális jószágként azokat a nem anyagi eszközöket kell kimutatni, amelyek tartósan, legalább egy éven túl szolgálják a vállalkozási tevékenységet. Az immateriális javak között ki-mutatható az alapítás, átszerve-zés és a kísérleti fejlesztés akti-vált értéke is. FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA ALAPÍTÁS, ÁTSZERVEZÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK (amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz) SZELLEMI TERMÉKEK ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK IMMATERIÁLIS JAVAKRA ADOTT ELŐLEG IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE.

107 ALAPÍTÁS, ÁTSZERVEZÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE
5-3 ALAPÍTÁS, ÁTSZERVEZÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE A vállalkozási tevékenység indításával, jelentős bőví-tésével, átalakításával, át-szervezésével kapcsolatos költség. Ide tartozik a mi-nőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység költsége is. FOGALMA Ezt a költséget nem kötele-ző aktiválni, de ha aktivál-ják, akkor az aktivált érték-kel azonos összeget az ered-ménytartalékból le kell köt-ni.

108 KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE
5-4 KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE A jövőben hasznosítható, ár-bevételben megtérülő kísér-leti fejlesztés eredménye ér-dekében felmerült költség, amely aktiválható termékben nem vehető számításba, mert a létrehozott termék a piaci árat meghaladja. FOGALMA Az alap és az alkalmazott kutatás költségei, valamint a kísérleti fejlesztés közvetett és általános költségei nem aktiválhatók.

109 5-5 VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK Önmagukban is forgalom-képes jogok. BÉRLETI JOG HASZNÁLATI JOG KONCESSZIÓS JOG JÁTÉKJOG MÁRKANÉV LICENC FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA Itt azok a vagyoni értékű jo-gok mutathatók ki, amelyek NEM KAPCSOLÓDNAK INGAT-LANHOZ, NEM TARTOZNAK A SZELLEMI TERMÉKEK KÖZÉ.

110 5-6 SZELLEMI TERMÉKEK Olyan nem anyagi javak, melyek alkalmazásával hasznosítható anyagi vagy/ és nem anyagi javak állítha-tók elő. FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA találmány, iparvédelemben részesülő szabadalom, ipari minta, szerzői jogvédelemben ré- szesülő szoftver termékek, egyéb szellemi alkotás, gyártási eljárás, védjegy.

111 5-7 ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK A POZITÍV üzleti vagy cég- értéket az IMMATERIÁLIS JAVAK között, A NEGATÍV üzleti vagy cégértéket a HALASZTOTT BEVÉTELEK között kell kimutatni. ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉKKÉNT KELL KIMUTATNI CÉGVÁSÁRLÁS esetén a jö- vőbeni gazdasági haszon re- ményében teljesített TÖBB- LETKIFIZETÉS ÖSSZEGÉT. ÁTALAKULÁS esetén az ilyen címen meghatározott értéket.

112 AZ ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KISZÁMÍTÁSA átvállalt kötelezettség
5-7 folyt.1. AZ ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KISZÁMÍTÁSA CÉGVÁSÁRLÁS ESETÉN - amikor az ESZKÖZÖKET és a kötelezettségeket tételesen ÁLLOMÁNYBA VESZIK - akkor, HA A KÜLÖNBÖZET: POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. HA a FIZETETT ELLENÉRTÉK A KISEBB, akkor A KÜLÖNBÖZET: NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. A fizetett ellenérték Az egyes eszközök piaci értéke minusz átvállalt kötelezettség >

113 5-7 folyt.2.  CÉGVÁSÁRLÁS ESETÉN - amikor a vásárlással közvetlen irányítást biztosító befolyást* szerez, és az adott társaság részvényeit a tőzsdén jegyzik - akkor, HA A KÜLÖNBÖZET: POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. HA a FIZETETT ELLENÉRTÉK A KISEBB, akkor A KÜLÖNBÖZET: NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. A fizetett ellenérték A megvásárolt részvények piaci értéke > ** * A szavazatok több, mint 75%-át birtokolja. ** Lényegesen több.

114 > 5-7 folyt.3. CÉGVÁSÁRLÁS ESETÉN - amikor a vásárlással közvetlen
irányítást biztosító befolyást* szerez, és az adott társaság részvényeit a tőzsdén nem jegyzik - akkor, HA A KÜLÖNBÖZET: POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. HA a FIZETETT ELLENÉRTÉK A KISEBB, akkor A KÜLÖNBÖZET: NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. A fizetett ellenérték A megvásárolt befektetésre jutó saját tőke értéke > ** * A szavazatok több, mint 75%-át birtokolja. ** Lényegesen több.

115 Társasági vagyonérték
5-7 folyt.4. ÁTALAKULÁS ESETÉN, amennyiben a számviteli törvény sze- rint a gazdálkodó élhet a vagyonértékelés lehetőségével, és a vagyonértéket az üzleti értékelés, a jövedelemtermelő képes- ség módszerével határozza meg, és HA az így meghatározott A KÜLÖNBÖZET: POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. HA a társasági vagyonérték és a kötelezettségek együttes összege A KISEBB, akkor A KÜLÖNBÖZET: NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. Társasági vagyonérték és a kötelezettségek együttes összege Az egyes eszközök piaci értékének > ** ** Lényegesen több.

116 5-8 FOGALMA FOGALMA IMMATERIÁLIS JAVAKRA IMMATERIÁLIS JAVAK
Az ilyen címen a szállítóknak átutalt, a levonható előzetesen felszá- mított áfa-val csökkentett ösz- szeg. IMMATERIÁLIS JAVAKRA ADOTT ELŐLEG FOGALMA IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE A vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek – könyv szerinti értéket meghaladó – PIACI ÉRTÉKE ÉS KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZET. FOGALMA

117 5-9 TÁRGYI ESZKÖZÖK Olyan tárgyiasult (dologi) esz-közök, amelyek a vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetetten, tartósan szolgálják. (Függetlenül attól, hogy üzembe helyezésre ke-rültek-e vagy sem.) FOGALMA Ingatlanok és a kapcsolódó va- gyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszere- lések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyes- bítése CSOPORTOSÍTÁSA

118 INGATLANOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ
5-10 INGATLANOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK A föld és minden anyagi esz-köz, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek. Valamint az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok. FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA FÖLD, TELEK TELKESÍTÉS Termőföld (szántó, kert, stb.) Telek Telkesítés ÜLTETVÉNY Gyümölcs Szőlő Komló stb. ERDŐ ÉPÍTMÉNY Épület, épületrész Egyéb építmény Üzemkörön kívüli ingatlan Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (föld- használat, a haszonélvezet és használat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, víz- és csator- nahasználati hozzájárulás, stb.)

119 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 5-11
A rendeltetésszerűen használatba vett, a vállalkozási tevékenységet tartósan és KÖZVETLENÜL szolgá- ló eszközök. FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA Erőgépek, erőművi berendezések. Egyéb gépek és berendezések, műszerek, szerszámok. Szállító eszközök, hírközlő berendezések. Számítástechnikai eszközök. Járművek. Az itt felsorolt bérbe vett eszkö- zökön végzett és aktivált beruhá- zás, felújítás.

120 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK
5-12 A rendeltetésszerűen hasz-nálatba vett, a vállalkozási tevékenységet tartósan, DE CSAK KÖZVETVE szolgáló eszközök. FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA Gépek. Járművek. Berendezések. Irodai, igazgatási felszerelések.

121 TENYÉSZÁLLATOK 5-13 Azok az állatok, amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot, más leválaszható állati terméket) ter- melnek és ezen termékek értékesítése vagy az egyéb (igateljesítmény, őrzési feladat, lovagoltatás) hasznosítása biztosítja a tartási költségek megtérülését, függetlenül, hogy azok meddig szol- gálják a vállalkozási tevékenységet. FOGALMA

122 5-14 Az üzembe nem helyezett, rendeltetésszerűen haszná-
latba nem vett tárgyi eszkö- zök bekerülési értéke, továbbá a már használatba vett tárgyi eszközökön vég- zett felújítások még nem ak- tivált bekerülési értéke. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK FOGALMA BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK FOGALMA A beruházási szállítónak, az im-portálást végző vállalkozásnak ilyen címen átutalt – levonható előzetesen felszámított áfa-t nem tartalmazó - összeg. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE FOGALMA Az ingatlanok, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a műszaki berendezések, gépek, jár- művek, az egyéb berendezések, felszerelések, járművek, a tenyészállatok- könyv szerinti ér- téket meghaladó – PIACI ÉRTÉKE ÉS KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE KÖ- ZÖTTI KÜLÖNBÖZET.

123 TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE
5-15 AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE BEKERÜLÉSI ÉRTÉK, AMELY LEHET: beszerzési érték előállítási érték a nem beszerzésből, előállításból származó növekedés esetén be- szerzési értéknek minősülő értékek (Lásd 4-6. Vázlat) AKTIVÁLÁSKOR MÉRLEGKÉSZÍTÉSKOR + BEKERÜLÉSI ÉRTÉK + Meglévő tárgyi eszköz bővíté- sével stb. felújításával kapcsolatos el- lenérték Terv szerinti értékcsökkenési leírás halmozott összege Terven felüli értékcsökkenési leírás + Visszaírt terven felüli érték- csökkenési leírás = NETTÓ ÉRTÉK (AKTUALIZÁLT BEKERÜLÉSI ÉRTÉK) A mérlegben kimutatható a piaci ér- ték és a könyv szerinti érték közötti különbözet. ÉRTÉKHELYESBÍTÉS

124 AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS, ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS,
5-16 AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS, ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS, AMORTIZÁCIÓ FOGALMA A tárgyi eszközök műszaki, technikai és erkölcsi avulá-sa, kopása. Az immateriális javak hasz-nálati idejének csökkenése, erkölcsi avulása. Az értékcsökkenés a haszná-latbavétel és a kiselejtezés közötti időszakban követke-zik be. ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Az értékcsökkenés költségként elszámolt összege. AMORTIZÁCIÓ Az értékcsökkenési leírás össze-gének az előállított termék (szol-gáltatás) értékében való megté-rülését jelenti. E szavakat a gyakorlatban szinonim kifejezésként is használjuk.

125 AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSA
5-17 AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSA AZ IMMATERIÁLIS JAVAKNAK, A TÁRGYI ESZKÖZÖKNEK a hasznos élettartam végén várható MARADVÁNYÉRTÉKKEL CSÖKKENTETT BEKERÜLÉSI ÉRTÉKÉT – néhány kivé- teltől eltekintve – AZOKRA AZ ÉVEKRE KELL FELOSZTANI, AMELYEKBEN EZEKET AZ ESZKÖZÖKET ELŐRELÁTHATÓAN HASZNÁLNI FOGJÁK.

126 5-17 folyt.1. KIVÉTEL AZ ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉKET 5 ÉV,
vagy ENNÉL HOSSZABB IDŐ ALATT LEHET LEÍRNI. A megállapított leírási időszak nem változtatható. Ha a leírási idő több mint 5 év, akkor azt a kiegészítő melléklet- ben indokolni kell. A BEFEJEZETT KÍSÉRLETI FEJLESZ- TÉS, a BEFEJEZETT ALAPÍTÁS-ÁT- SZERVEZÉS aktivált értékét 5 ÉV vagy ENNÉL RÖVIDEBB IDŐ alatt le- het leírni. KIVÉTEL AZ 50 e Ft EGYEDI BEKERÜ- LÉSI ÉRTÉK ALATTI vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke HASZNÁLATBAVÉ- TELKOR értékcsökkenési leírásként EGY ÖSSZEG- BEN elszámolható.

127 5-17 folyt.2. HASZNOS ÉLETTARTAM
AZ AZ IDŐSZAK, amely alatt az AMORTIZÁLHATÓ ESZKÖZT a gazdálkodó IDŐARÁNYOSAN, VAGY TELJESÍTMÉNYARÁNYOSAN az EREDMÉNY TERHÉRE EL- SZÁMOLJA. HASZNOS ÉLETTARTAM AZ AZ IDŐSZAK, amely alatt AZ ESZ- KÖZT A GAZDÁLKODÓ a várható fizikai elhasználódás, erkölcsi avulás, az eszközök használatával kap- csolódó jogok és egyéb korlátozó tényezők figye- lembevételével VÁRHATÓAN HASZNÁLNI FOGJA. HASZNOS ÉLETTARTAM MEGHATÁROZÁSA HASZNOS ÉLETTARTAM AZ A MEGTERMELHETŐ DARABSZÁM, elvégezhető teljesítmény, vagy egyéb egységszám FIGYELEMBE VÉTELÉVEL MEGHATÁROZOTT IDŐSZAK, amely alatt a gazdál- kodó a tervezett teljesítményt VÁRHATÓAN TELJESÍTENI TUD- JA AZ ESZKÖZ FELHASZNÁLÁ- SÁVAL.

128 MARADVÁNYÉRTÉK 5-17 folyt.3. A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATBA-VÉTEL, üzembe helyezés IDŐPONTJÁBAN, - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében – AZ ESZKÖZ MEGHATÁROZOTT, a hasznos élettartam végén VÁRHATÓAN REALIZÁL-HATÓ ÉRTÉKE. NULLA lehet a maradványérték, HA an-nak értéke valószínűsíthetően NEM JE-LENTŐS.

129 AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS LEHETŐSÉGEI
5-18 AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS LEHETŐSÉGEI Egyösszegű Terv szerinti Terven felüli Időarányos Teljesítményarányos Lineáris Progresszív Degresszív Szorzószámok módszere Évek száma összege módszer Abszolút összeg alapján

130 TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
5-19 TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS MEGTERVEZÉSE AZ ÉVENKÉNT ELSZÁMOLANDÓ ÉRTÉKCSÖKKENÉSNEK A BEKERÜLÉSI ÉRTÉKHEZ (bruttó értékhez) vagy A NETTÓ ÉRTÉKHEZ (a terv szerint elszámolt értékcsökke- néssel csökkentett bruttó ér- tékhez) VISZONYÍTOTT ARÁ- NYÁT, VAGY A BEKERÜLÉSI ÉRTÉKNEK A TELJESÍTMÉNNYEL ARÁNYOS ÖSSZEGÉT, illetve az értékcsökkenés évenkénti ABSZOLÚT ÖSSZEGÉT AZ EGYEDI ESZKÖZ várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékeny- ségre jellemző körülmények FIGYELEMBEVÉTELÉVEL KELL MEGTERVEZNI, A NYILVÁNTARTÁSBAN RÖGZÍ- TENI; ÉS A RENDELTETÉSSZE- RŰ HASZNÁLATBAVÉTELTŐL, ÜZEMBE HELYEZÉSTŐL KELL ALKALMAZNI.

131 5-19 folyt. AZ ÉVENKÉNT ELSZÁMOLANDÓ ÉR- TÉKCSÖKKENÉS ÖSSZEGÉNEK ÉVEK
KÖZÖTTI FELOSZTÁSÁNÁL FIGYE- LEMBE LEHET VENNI az adott eszköz használatával elért bevételt terhelő egyéb, az ESZKÖZ BESZERZÉSÉ- VEL ÖSSZEFÜGGŐ, de a bekerülési értékben nem szereplő RÁFORDÍTÁ- SOKAT (az üzembe helyezés utáni kamatot, a devizahitelek árfolyam- veszteségét) az ESZKÖZÖK folyamatos HASZNÁ- LATÁVAL KAPCSOLATOS karban- tartási KÖLTSÉGEKET. A KAMAT RÁFORDÍTÁS AZ ÉLETTARTAM ELŐREHA- LADTÁVAL CSÖKKEN, ezért az évenként közel azonos együttes ráfordítás biztosítása érdekében célszerű az ÉRTÉK- CSÖKKENÉST PROGRESSZÍV MÓDSZERREL ELSZÁMOLNI. A KARBANTARTÁSI KÖLTSÉ- GEK az élettartam második felében FOKOZATOSAN NŐ- NEK, ezért célszerű AZ ÉR- TÉKCSÖKKENÉST DEGRESZ- SZÍV MÓDSZERREL ELSZÁ- MOLNI. Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű TÁRGYI ESZKÖZNÉL az évenként elszámolásra kerülő ÉRTÉKCSÖKKENÉS MEG- TERVEZÉSEKOR FIGYELEMBE VETT KÖRÜL- MÉNYEKBEN lényeges VÁLTOZÁS KÖVETKE- ZETT be, akkor a TERV SZERINTI LEÍRÁS MEG- VÁLTOZTATHATÓ.

132 A TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS
5-20 A TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSA Terv szerinti értékcsökkenést a már RENDELTETÉSSZERŰEN HASZNÁLATBA VETT, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszá- molni addig, amíg azokat RENDELTETÉ- SÜKNEK MEGFELELŐEN HASZNÁLJÁK, vagy amíg a NETTÓ ÉRTÉK NEM ÉRTE EL A NULLÁT, vagy a tervezett MARADVÁNYÉRTÉ- KET. NEM SZÁMOLHATÓ EL TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS a földterületnél, a teleknél, az erdőnél, az üzembe nem helyezett beruházásnál, a képzőművészeti alkotásnál, a régészeti leletnél, az olyan kép- és hangarchí- vumnál, illetve egyéb gyűj- teménynél, egyéb eszköznél, amely értékéből a használat során nem veszít, illetve amelynek értéke nő.

133 TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS
5-21 TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSA TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKE- NÉST KELL ELSZÁMOLNI, HA az immateriális jószág, tárgyi eszköz ( a beruházás kivételé- vel) KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE tartósan és jelentősen MAGA- SABB, mint a PIACI ÉRTÉKE, A SZELLEMI TERMÉK, A TÁR- GYI ESZKÖZ (IDEÉRTVE A BE- RUZÁZÁST IS) ÉRTÉKE TARTÓ- SAN LECSÖKKEN, mert a vállalkozási tevékenység változása miatt FELESLE- GESSÉ VÁLT, vagy megrongálódás, megsemmi- sülés, illetve hiány követ- keztében RENDELTETÉSÉ- NEK MEGFELELŐEN NEM HASZNÁLHATÓ, illetve hasz- nálhatatlan, A VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG a szer- ződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán NEM ÉRVÉNYESÜLHET, A BEFEJEZETT KÍSÉRLETI FEJ- LESZTÉS RÉVÉN MEGVALÓSULÓ TEVÉKENYSÉGET korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az EREDMÉNYTELEN LESZ.

134 5-21 folyt. OLYAN MÉRTÉKŰ TERVEN FE-
LÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉST kell elszámolni, hogy az IMMATE-RIÁLIS JÓSZÁG, A TÁRGYI ESZKÖZ, A BERUHÁZÁS HASZ-NÁLHATÓSÁGÁNAK MEGFE-LELŐ, A MÉRLEGKÉSZÍTÉS-KORI PIACI ÉRTÉKEN SZERE-PELJEN A MÉRLEGBEN. AMENNYIBEN az IMMATERIÁ- LIS JÓSZÁG, A TÁRGYI ESZKÖZ, A BERUHÁZÁS RENDELTETÉSÉ-NEK MEGFELELŐEN NEM HASZ-NÁLHATÓ, illetve használhatat-lan, megsemmisült, vagy hiány-zik, AKKOR AZOKAT A TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS EL-SZÁMOLÁSA UTÁN KI KELL VE-ZETNI A FŐKÖNYVI SZÁMLÁK- RÓL. Ha a terven felüli értékcsökkenést előidé- ző OKOK MEGSZÜNTEK, VAGY CSÖKKEN-TEK, akkor az elszámolt terven felüli ér-tékcsökkenés összegét RÉSZBEN, VAGY TELJES EGÉSZÉBEN VISSZA LEHET ÍRNI.

135 TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK
5-22 TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA beruházás, beszerzés tenyésztésbe állítás térítés nélküli átvétel átvétel vagyoni hozzájárulásként követelés fejében történő átvétel többlet átsorolásból NÖVEKEDÉS CSÖKKENÉS selejtezés értékesítés átadás vagyoni hozzájárulásként megsemmisülés térítés nélküli átadás hiány kötelezettségek teljesítésére történő átadás átsorolás miatt CSAK AZ ÉRTÉKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK felújítás, átalakítás, stb. értékcsökkenési leírás terven felüli értékcsökkenés visszaírása értékhelyesbítés

136 TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK
5-23 TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK BIZONYLATAI szállítótól kapott SZÁMLA előállítási költség kimutatás aktiválási jegyzőkönyv átadótól kapott értesítés társasági szerződés leltári többlet elszámolás átsorolási jegyzőkönyv, stb. NÖVEKEDÉS selejtezési jegyzőkönyv vevőnek kiállított számla társasági szerződés átvételi elismervény leltárhiány elszámolás megsemmisülésről felvett jegyzőkönyv átsorolási jegyzőkönyv, stb. CSÖKKENÉS

137 TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK AZ ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS
5-24 TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK NYILVÁNTARTÁSA A nagy értékű tárgyi eszközök- ről és immateriális javakról EGYEDI, kis értékű tárgyi eszközökről általában CSOPORTOS NYIL- VÁNTARTÁST vezetnek. AZ ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS FELADATA az állomány- és értékváltozás rögzítése adatszolgáltatás az értékcsök- kenés elszámolásához az azonosításhoz szükséges adatok biztosítása adatok szolgáltatása a leltár összeállításához stb.

138 A TÁRGYI ESZKÖZÖK EGYEDI NYILVÁNTARTÁSA TARTALMAZZA A TÁRGYI ESZKÖZ
5-25 A TÁRGYI ESZKÖZÖK EGYEDI NYILVÁNTARTÁSA TARTALMAZZA A TÁRGYI ESZKÖZ azonosításához szükséges adatokat létesítés (gyártás) évét használatbavétel évét bekerülési értékét az értékcsökkenés elszámolásával kapcsolatos információkat hasznos élettartamát (időben vagy teljesítményben) az értékcsökkenés elszámolásának módját, mértékét terven felüli értékcsökkenés összegét a visszaírt terven felüli értékcsökkenés összegét az értékcsökkenési leírás megváltoztatásának időpontját a felújítás utáni használatbavétel időpontját a földterület: nagyságát (az ingatlan-nyilvántartással egyezően) művelési ágát fekvésének helyét helyrajzi számát stb.

139 A TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK
5-26 A TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLÁK TARTALMA Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Év eleji bruttó érték A bruttó értéket növelő tételek csökkentő tételek T K A számla TARTOZIK EGYENLEGE a számla nevének megfelelő eszközök BRUTTÓ ÉRTÉKÉT mutatja.

140 A TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK
5-27 A TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE SZÁMLÁK TARTALMA 119. Immateriális javak 129. Ingatlanok 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek 149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 159. Tenyész (igás és egyéb) állatok A teljesen (0-ig) leírt eszközök terv szerinti értékcsökkenésé- nek kivezetése Kiselejtezés, értékesítés, stb. miatt kivezetett eszközök - a kivezetés időpontjáig elszá- molt - terv szerinti értékcsök- kenésének kivezetése Az üzleti év elején meglévő eszkö- zöknek - az előző üzleti év végéig elszámolt - terv szerinti értékcsök- kenése A folyó évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés terv szerinti érték- csökke- nése T K A számla KÖVETEL EGYENLEGE a számla nevének megfelelő eszközök MÁR ELSZÁMOLT TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKE- NÉSÉT mutatja. A bruttó értéket és a már elszámolt értékcsökkenést tartalmazó számlák EGYÜTTES TARTOZIK EGYENLEGE a számlák nevének megfelelő eszközök NETTÓ ÉRTÉKÉT mutatja.

141 A TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK
5-28 A TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE SZÁMLÁK TARTALMA 117. Immateriális javak 127. Ingatlanok 137. Műszaki berendezések, gépek, járművek 147. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 157. Tenyész (igás és egyéb) állatok Az év eleji eszközök előző év végén kimu- tatott értékhelyesbítése Az értékesítés, vagyoni hozzájárulás, stb. miatt ki- vezetett eszközök értékhe- lyesbítésének megszüntetése érték- helyes- bítése Év végén a számla egyenlegének NÖVELÉSE VAGY CSÖKKENTÉSE az eszközök év végi piaci értékének megfelelően T K NÖVELÉS CSÖKKENTÉS vagy A számla TARTOZIK EGYENLEGE év végén a számla nevének meg- felelő eszköz NETTÓ ÉRTÉKÉT EGÉSZÍTI KI A PIACI ÉRTÉKRE. A bemutatott három számla (5-26., 5-27., vázlaton) együttes TARTOZIK EGYENLEGE év végén a számla nevének megfelelő ESZKÖZ PIACI ÁRON SZÁMÍTOTT ÉRTÉKÉT mutatja.

142 A TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK TERVEN
5-29 A TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE ÉS ANNAK VISSZAÍRÁSA SZÁMLÁK TARTALMA A teljesen (0-ig) leírt eszközök terven felüli értékcsökkenésének kivezetése Kiselejtezés, értékesítés, stb. miatt kivezetett eszközök – a kivezetés időpontjáig elszámolt – terven felüli értékcsök- kenése összegének ki- vezetése A TERVEN FELÜLI ÉRTÉK- CSÖKKENÉS VISSZAÍRT ÖSSZEGE. 118. Immateriális javak 128. Ingatlanok 138. Műszaki berendezések, gépek, járművek 148. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 158. Tenyész (igás és egyéb) állatok 168. Beruházások terven felüli értékcsökkenése Az üzleti év elején meglévő eszközöknek - az előző üzleti év végéig elszámolt és még vissza nem írt - terven felüli értékcsökkenése A folyó üzleti évben elszámolt terven felüli értékcsökkenés terven felüli értékcsök-kenése és annak visszaírása T K A számla KÖVETEL EGYENLEGE év végén a számla nevének megfelelő eszköz KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKÉT CSÖKKENTI LE PIACI ÉRTÉKRE.

143 BERUHÁZÁS, AKTIVÁLÁS (ÜZEMBE HELYEZÉS)
5-30 BERUHÁZÁS, AKTIVÁLÁS (ÜZEMBE HELYEZÉS) 38. Pénzeszközök 455. Beruházási szállítók 479. Különféle rövid lejár. egyéb kötelezettségek 16. Beruházások Aktiválás (üzembe helyezés) Tárgyi eszközök Aktiválható beszerzési érték Vissza nem igényelhető áfa Hatósági díj 466. Előzetesen felszámított áfa Visszaigényelhető áfa

144 5-31 IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSE
38. Pénzeszközök 455. Beruházási szállítók 479. Különféle rövid lejár. egyéb kötelezettségek 11. Immateriális javak Beszerzési érték Vissza nem igényelhető áfa Hatósági díj 466. Előzetesen felszámított áfa Visszaigényelhető áfa

145 5-32 SAJÁT REZSIBEN VÉGZETT BERUHÁZÁS AKTIVÁLÁSA
582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 16. Beruházások Előállítási költség Vissza nem igényelhető áfa 467. Fizetendő áfa 466. Előzetesen felszámított áfa Visszaigényelhető áfa

146 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK TERV SZERINTI,
5-33 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK TERV SZERINTI, EGYÖSSZEGŰ, VALAMINT TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE, ÉS ANNAK VISSZAÍRÁSA 57. Értékcsökkenési leírás Terv szerinti és egyösszegű értékcsökkenés Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése Terven felüli értékcsökkenés 86. Egyéb ráfordítások Immateriális javak, tárgyi eszközök, beruházások terven felüli értékcsökkenése, és annak visszaírása Terven felüli értékcsökkenés visszaírt összege 96. Egyéb bevételek

147 5-34 NULLÁIG LEÍRT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK KIVEZETÉSE
, , , Tárgyi eszközök , 139., 149., 159. Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése Y , 138., 148., 158. Immateriális javak, tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Z X Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése Terven felüli értékcsökkenés kivezetése X = Y + Z

148 HIÁNYZÓ, MEGSEMMISÜLT, ÁLLOMÁNYBÓL KIVEZETETT
5-35 HIÁNYZÓ, MEGSEMMISÜLT, ÁLLOMÁNYBÓL KIVEZETETT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA 119., 129., 139., 149., 159. Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 118., 128., 138., 148., 158., 168. Immateriális javak, tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése, és annak visszaírása Immateriális javak , , , , 161. Tárgyi eszközök Y Z X Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése Terven felüli értékcsökkenés kivezetése 8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke X-(Y+Z) Könyv szerinti érték X > (Y + Z)

149 * * 5-36 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK
KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA 118., 128., 138., 148., 158., 168. Im. javak, tárgyi eszk. terven felüli értékcsökk., és annak visszaírása 119.,129., 139., 149., 159. Im. javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökk. 861. Értékesített immat. javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke Y Immateriális javak , , , , 161. Tárgyi eszk. X Z * Bruttó érték ** Terv szerinti értékcsökkenés * Z vagy E, vagy se Z, se E ** Az értékcsökkenés a bruttó értéket tartalmazó számlá- ra is átvezethető és a 861- es számlára a nettó érték kerül egy összegben. ** Terven felüli értékcsökkenés 31. Vevők 467. Fizetendő áfa 961. Értékesített im. javak, tárgyi eszközök bevétele Eladási ár Áfa 417. Értékelési tartalék E 117.,127., 137., 147., 157. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése * Értékhelyesbítés megszüntetése

150 5-37 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁTSOROLÁSÁNAK,
MAJD ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA 118., 128., 138., 148., 158., 168. Im. javak, tárgyi eszk. terven felüli értékcsökk., és annak visszaírása 119., 129., 139., 149., 159. Im. javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökk. Y Immateriális javak , , , , 161. Tárgyi eszk. X 267. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk Z Bruttó érték Terv szerinti értékcsökkenés X-(Y+Z) Könyv szerinti érték 814., vagy 812., 832. ELÁBÉ Terven felüli értékcsökkenés 31. Vevők Eladási ár 467. Fizetendő áfa Értékesítés nettó árbevétele Áfa

151 5-38 TÁRSASÁGBA BEVITT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA
, , , , 161. Tárgyi eszközök 119., 129., 139., 149., 159. Im. javak, tárgyi eszk. terv szerinti értékcsökkenése X Y Bruttó érték 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke Terv szerinti értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés 118., 128., 138., 148., 158., 168. Im. javak, tárgyi eszk. terven felüli értékcsökk., és annak visszaírása Z Tartós részesedés Létesítő okiratban elfogadott érték 981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban elfogadott értéke Fizetendő áfa megtérítési igénnyel 467. Fizetendő áfa 368. Különféle egyéb köv.

152 5-39 NEM PÉNZBENI VAGYONI BETÉT ELSZÁMOLÁSA
411. Jegyzett tőke 16. Beruházások , 332. Jegyzett, de még be nem fiz. tőke Immat. javak , , , , 161. Tárgyi eszk. Bejegyzés Átadás Aktiválás Létesítő okiratban elfogadott érték 466. Előzetesen felszámított áfa Visszaigényelt áfa megtérítési kötelezettséggel 479. Különféle rövid lejáratú egyéb köt.

153 TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVETT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA
5-40 TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVETT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA 9891. Térítés nélkül átvett eszk. forgalmi, piaci értéke Immateriális javak , , , , 161. Tárgyi eszközök 16. Beruházások 4833. Térítés nélkül átvett eszk. értékének elhat. Elhatárolás Átadónál nyilvántartott, vagy piaci érték Feloldás (x) Átadónál nyilvántartott, vagy piaci érték 57. Értékcsökkenési leírás Elszámolt értékcsökkenés (x) 119., 129., 139., 149., 159. Im. javak, tárgyi eszk. terv szerinti értékcsökk. 466. Előzetesen felszámított áfa Visszaigényelt áfa megtérítési kötelezettséggel 479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek

154 TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTADOTT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA
5-41 TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTADOTT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA 119., 129., 139., 149., 159. Im. javak, tárgyi eszk. terv szerinti értékcsökkenése 118., 128., 138., 148., 158., Im. javak, tárgyi eszk. terven felüli értékcsökk., és annak visszaírása Immateriális javak , , , , 161. Tárgyi eszközök X Y Z Bruttó érték 8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke Terv szerinti értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés 368. Különféle egyéb követelések 467. Fizetendő áfa Fizetendő áfa megtérítési igénnyel

155 5-42 PÉNZÜGYI LÍZING ELSZÁMOLÁSA LÍZINGBE VEVŐNÉL
16. Beruházások 4493. Pénzügyi lízing miatti kötelezettség 466. Előzetesen felszámított áfa 479. Különféle rövid lejáratú egyéb követelések 38. Pénzeszközök Áfa rendezése a lízingbe adóval Lízingbe vett eszköz tőketörlesztő része Lízingbe vett eszköz Visszaigényelt áfa 87. Pénzügyi műveletek ráfordításai Fizetett lízingdíj kamatrésze

156 5-43 PÉNZÜGYI LÍZING ELSZÁMOLÁSA A LÍZINGBE ADÓNÁL
Lízingbe adott eszköz bekerülési értékének kivezetése 814., vagy 812., 832. ELÁBÉ 261. Áruk beszerzési áron E 1931. Pénzügyi lízing miatti tartós követelések Értékesítés nettó árbevétele Lízingbe adott eszköz tőketörlesztő része 38. Pénzeszközök Áfa rendezése a lízingbe vevő részéről Kapott lízingdíj tőketörlesztő része 368. Különféle egyéb követelések 467. Fizetendő áfa Fizetendő áfa 97. Pénzügyi műveletek bevételei Kapott lízingdíj kamatrésze

157 5-44 POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KIMUTATÁSA CÉGVÁSÁRLÁS ESETÉN
Átvállalt kötelezettség Kötelezettségek Y 454. Szállítók Fizetett ellenérték 38. Pénzeszközök Z Egyenleg 1-3. Eszközök X Az egyes eszközök piaci értéke C Üzleti vagy cégérték 115. Üzleti vagy cégérték 466. Előzetesen felszámított áfa Visszaigényelhető áfa Áfa Értékcsökkenési leírás elszámolása 57. Terv szerinti értékcsökkenési leírás C 5 119. Immat. javak terv szerinti értékcs. X = Az egyes eszközök piaci értéke Y = Átvállalt kötelezettség Z = Fizetett ellenérték C = Pozitív üzleti vagy cégérték X-Y < Z C = (Y+Z)-X; X+C = Y+Z

158 5-45 NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KIMUTATÁSA CÉGVÁSÁRLÁS ESETÉN
454. Szállítók Fizetett ellenérték 38. Pénzeszközök Z Egyenleg Átvállalt kötelezettség Kötelezettségek Y 96. Egyéb bevételek 1-3. Eszközök Y+Z Az egyes eszkö- zök piaci értéke C X Elhatárolás 4834. Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása C Az üzleti évben leírt összeg C 5 X = Az egyes eszközök piaci értéke Y = Átvállalt kötelezettség Z = Fizetett ellenérték C = Negatív üzleti vagy cégérték X-Y > Z C = X-(Y+Z) X = C+Y+Z Megjegyzés: az áfa elszámolása azonos az vázlaton leírtakkal.

159 POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KIMUTATÁSA,
5-46 POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KIMUTATÁSA, HA A TŐZSDÉN LÉVŐ TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEINEK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁST BIZTOSÍTÓ BEFOLYÁST SZEREZ A VEVŐ, ÉS Z >* X 38. Pénzeszközök 171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban X 115. üzleti vagy cégérték C Egyenleg Z Üzleti vagy cégérték Piaci érték Fizetett ellenérték Z = Fizetett ellenérték X = Piaci érték C = Pozitív üzleti vagy cégérték C = X-Z * = Lényegesen

160 NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KIMUTATÁSA,
5-47 NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KIMUTATÁSA, HA A TŐZSDÉN LÉVŐ TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEINEK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁST BIZTOSÍTÓ BEFOLYÁST SZEREZ A VEVŐ, ÉS Z <* X 38. Pénzeszközök 171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásokban X 96. Egyéb bevételek Üzleti v. cégérték Fizetett ellenérték Piaci érték Egyenleg C Z Elhatárolás C 4834. Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása Z = Fizetett ellenérték X = Piaci érték C = Negatív üzleti vagy cégérték C = X-Z * = Lényegesen

161 POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KIMUTATÁSA,
5-48 POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KIMUTATÁSA, HA A TŐZSDÉN NEM JEGYZETT TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEINEK, ÜZLETRÉSZEINEK, STB. MEGVÁSÁRLÁSÁVAL KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁST BIZTOSÍTÓ BEFOLYÁST SZEREZ A VEVŐ, ÉS Z >* X 38. Pénzeszközök 171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásokban X 115. Üzleti vagy cégérték C Egyenleg Z Üzleti vagy cégérték A megszerzett befektetésre jutó saját tőke értéke Fizetett ellenérték Z = Fizetett ellenérték X = A megszerzett befektetésre jutó saját tőke értéke C = Pozitív üzleti vagy cégérték C = Z-X * = Lényegesen

162 NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KIMUTATÁSA,
5-49 NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KIMUTATÁSA, HA A TŐZSDÉN NEM JEGYZETT TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEINEK, ÜZLETRÉSZEINEK, STB. MEGVÁSÁRLÁSÁVAL KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁST BIZTOSÍTÓ BEFOLYÁST SZEREZ A VEVŐ, ÉS Z <* X 38. Pénzeszközök 171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásokban X 96. Egyéb bevételek Üzleti v. cégérték Fizetett ellenérték Megszerzett befektetésre jutó saját tőke értéke Egyenleg C Z Elhatárolás C 4834. Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása Z = Fizetett ellenérték X = A megszerzett befektetésre jutó saját tőke értéke C = Negatív üzleti vagy cégérték C = X-Z * = Lényegesen

163 5-50 POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KIMUTATÁSA, HA ÁT-
ALAKULÁS ESETÉN A VAGYON ÉRTÉKÉT A JÖVEDELEMTERMELŐ KÉPESSÉG MÓDSZERÉVEL HATÁROZTÁK MEG, ÉS X < (Y+Z) 41. Saját tőke 1-3. Eszközök Kötelezettségek 115. Üzleti vagy cégérték Z Y X C Az egyes eszközök piaci értéke Üzleti vagy cégérték A vagyon megha- tározott értéke Kötelezettségek Y = A vagyon meghatározott értéke Z = Kötelezettségek X = Az egyes eszközök piaci értéke C = (Y+Z)-X; X+C=Y+Z

164 5-51 NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KIMUTATÁSA, HA ÁT-
ALAKULÁS ESETÉN A VAGYON ÉRTÉKÉT A JÖVEDELEMTERMELŐ KÉPESSÉG MÓDSZERÉVEL HATÁROZTÁK MEG, ÉS X > (Y+Z) 41. Saját tőke 1-3. Eszközök Kötelezettségek Z Y X Az egyes eszkö- zök piaci értéke A vagyon megha- tározott értéke Kötelezettségek Üzleti vagy cégérték 96. Egyéb bevételek C Elhatárolás C 4834. Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása Y = A vagyon meghatározott értéke Z = Kötelezettségek X = Az egyes eszközök piaci értéke C = X-(Y+Z); X=C+Y+Z

165 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5-52 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE Értékhelyesbítés elszámolása 117. Immateriális javak 127., 137., 147., 157. Tárgyi eszk. 177. Tartós részesedések 417. Értékelési tartalék érték- helyes- bítése Az értékhelyesbítés összegének kivezetése csökkentése

166 6. KÉSZLETEK

167 6-1 FORGÓESZKÖZÖK A forgóeszközök a vállalkozási tevékenységet általában egy évnél rövidebb ideig szolgáló vagyontárgyak, követelések, értékpapírok és pénzeszközök. FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK

168 6-2 KÉSZLETEK FOGALMA A vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetve – általában egy évnél rövidebb ideig – szolgáló olyan eszközök, amelyek rendszerint egyetlen termelési folyamatban vesznek részt, a termék előállítás, szolgáltatás nyújtás során kerülnek majd felhasználásra (ANYAGOK) a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak (BEFEJEZETLEN TERME-LÉS, FÉLKÉSZTERMÉK) már elkészült termékek (KÉSZTERMÉKEK) értékesítési célból kerültek beszerzésre és az értékesítésig változatlan állapotban maradnak (ÁRUK, GÖNGYÖLEGEK, KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK). A készletek között kell kimutatni az eddig felsoroltakon túl használatba vételükig a SZERSZÁMOKAT, MŰSZERE-KET, BERENDEZÉSEKET, FELSZERELÉSEKET, MUNKA-RUHÁKAT stb. ha a vállalkozási tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják, a NÖVENDÉK, HÍZÓ ÉS EGYÉB ÁLLATOKAT függetlenül a tartás idejétől, a BEFEKTETETT ESZKÖZÖK KÖZÜL AZ IDE ÁTSOROLT ESZ-KÖZÖKET.

169 6-3 KÉSZLETEK FAJTÁI VÁSÁROLT KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEG SAJÁT TERMELÉSŰ
ANYAGOK Alapanyagok Segéd, üzem és fűtő anya- gok Tartalék alkatrészek Fogyóeszkö- zök* Gyártóeszkö- ÁRUK Kereskedelmi készletek Közvetített szolgáltatások Betétdíjas göngyölegek * Egy évnél rövidebb élettartamúak KÉSZ- TERMÉKEK Ipari Mezőgazdasági NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK Növendék Hízó Egyéb BEFEJEZETLEN ÉS FÉLKÉSZ Építőipari

170 KÉSZLETEK TAGOLÁSA A MÉRLEGBEN
6-4 KÉSZLETEK TAGOLÁSA A MÉRLEGBEN B. I. 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész- termékek 3. Növendék- hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek

171 6-5 KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSE
BESZERZÉSI ÉRTÉKEN* ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN tényleges közvetlen önköltség - normatív önköltség AKTIVÁLÁSKOR * Lásd a 4-6 – 4-10 vázlatokat Az értékvesztés összegével csökkentett, a visszaírt értékvesztés összegével növelt beszerzési értéken, illetve előállítási költségen. MÉRLEGBEN

172 KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSE FAJTÁNKÉNT
6-5 folyt.1. KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSE FAJTÁNKÉNT *Lásd még 4-6 – vázlatokat BEFEJEZETLEN ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK Előállítási költségen ANYAGOK Beszerzési áron VÁSÁROLT ÉS TOVÁBB GYARAPODOTT áron és nevelési, hízlalási, KÉSZ- NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK ÁRUK SAJÁT TENYÉSZTÉSŰ (nevelési, hízla- lási) költségen BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN* KÉSZLETEK

173 6-5 BESZERZÉSI ÁR ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN
folyt.2. BESZERZÉSI ÁR ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN KÉSZLETEK CSÖKKENÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSÁNÁL ALKALMAZOTT ÁRAK TÉNYLEGES BESZERZÉSI ÁR Egyedi beszerzési ár FIFO SZÁMÍTOTT (ÁTLAGOS BESZERZÉSI ÁR) Súlyozott átlagár Elszámoló ár árkülönbözet A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ KÉSZLETEK ÉRTÉKE Egyedi beszerzési áron Az utolsó árakon Átlagáron

174 KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS NYILVÁNTARTÁSÁNAK RENDSZERE
6-6 KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS NYILVÁNTARTÁSÁNAK RENDSZERE Érték és analitikus nyilvántartást nem vezet Értéknyilvántartást vezet, az analitikát csak mennyiségben vezeti Számított beszerzési érték Értéknyilvántartást vezet, az analitikát mennyiségben és értékben is vezeti Nyilvántartásokból adódó beszerzési érték

175 6-6 KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS NYILVÁN- TARTÁSÁNAK KAPCSOLATA
folyt.1. KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS NYILVÁN- TARTÁSÁNAK KAPCSOLATA ÉRTÉK ÉS ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁST NEM VEZET Kötelező leltározás Utolsó beszerzési árak visszakeresésével a SZÁMÍTOTT BESZERZÉSI ÉRTÉK megállapítása, a LELTÁR összeállítása Nem leltároz Leltároz ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁST VEZET, ANALITIKÁT CSAK MENNYISÉGBEN VEZETI Leltárkülönbö- zetek rendezése

176 > >* 6-6 MINŐSÍTÉS folyt.2. TELJES ÉRTÉKŰ LEÉRTÉKELENDŐ *<
Piaci Könyv érték szerinti érték > Könyv szerinti LEÉRTÉKELENDŐ Piaci haszonanyag, vagy hulladékérték Értékvesztés Piaci Könyv érték szerinti érték Értékvesztés Piaci érték *< Piaci Könyv érték szerinti érték >* Értékvesztés visszaírása KÖVETKEZŐ ÉVBEN * Tartósan és jelentősen

177 KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS NYILVÁNTARTÁSÁNAK
6-6 folyt.3. KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS NYILVÁNTARTÁSÁNAK KAPCSOLATA Leltárkülönbözet rendezése Értéknyilvántartást vezet, az analitikát mennyiségben és értékben is vezeti Leltároz Nyilvántartásokból adódó tényleges beszerzési érték (könyv szerinti érték) Nem leltároz * Lásd a 6-6 folyt.2. vázlatot MINŐSÍTÉS*

178 ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA
6-7 KÉSZLETEK VÁSÁRLÁSKOR: a beérkezett számlák SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSKOR: a MENNYISÉGET rögzítő bi- zonylatok (pl.: szállítójegy, mérlegelési jegyzék stb.), AZ ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGET dokumentáló költség, önkölt- ség számítás. ÉRTÉKESÍTÉSKOR, FELHASZ- NÁLÁSKOR stb. a kiadási bi- zonylat, az átvétel igazolásával. BIZONYLATAI ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA NEM KÖTELEZŐ, de a főkönyv- ben nem szereplő készleteknél pl.: javításra átvett készletek bizományba átvett készletek bérmunkára átvett készletek stb. AJÁNLOTT VEZETNI. NYILVÁNTARTÁS HIÁNYÁBAN a leltár csak leltározással állítható össze. MEGFELELŐ VEZETŐI INFORMÁ- CIÓHOZ SZÜKSÉGES.

179 6-8 ANYAGOK ÉRTÉKELÉSE NINCS VAN ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁS
TÉNYLEGES BESZERZÉSI ÁRON ÁTLAGOS

180 ANYAGOK ÉRTÉKELÉSE, HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁS NINCS
6-8 folyt.1. ANYAGOK ÉRTÉKELÉSE, HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁS NINCS ÉV KÖZBEN Minden anyag KÖLTSÉGKÉNT kerül elszámolásra. ÉV VÉGÉN A volumen leltározással kerül meghatározásra A volumenhez az UTOLSÓ BE- SZERZÉSI ÁRAK rendelése LELTÁRÉRTÉK meghatározása A nyitó állomány KORREKCI- ÓJA ÉRTÉKVESZTÉS elszámolása, ha a piaci ár csökkent Az előző évek értékvesztésé- nek visszaírása, ha a piaci ár nőtt.

181 ANYAGOK ÉRTÉKELÉSE, HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS
6-8 folyt.2. ANYAGOK ÉRTÉKELÉSE, HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁST VEZETNEK TÉNYLEGES BESZERZÉSI ÁRON A BESZERZETT ANYAGOK KÉSZLETRE VÉTELE TÉNYLE- GES BESZERZÉSI ÉRTÉKEN A FELHASZNÁLÁS ELSZÁMO- LÁSA: FIFO eljárással, vagy EGYEDI HOZZÁRENDELÉS- SEL. ÉV KÖZBEN ÉV VÉGÉN LELTÁROZÁS (HA VAN) LELTÁRKÜLÖNBÖZETEK EL- SZÁMOLÁSA (HA VAN) LELTÁR TÉNYLEGES BESZER- ZÉSI ÁRON ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMOLÁ- SA, HA A PIACI ÁR CSÖKKENT AZ ELŐZŐ ÉVEK ÉRTÉKVESZ- TÉSÉNEK VISSZAÍRÁSA, HA A PIACI ÁR NŐTT.

182 ANYAGOK ÉRTÉKELÉSE, HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁST VEZETNEK
6-8 folyt.3. ANYAGOK ÉRTÉKELÉSE, HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁST VEZETNEK ÁTLAGÁRON, VAGY ELSZÁMOLÓ ÁRON A BESZERZETT ANYAGOK KÉSZLETRE VÉTELE TÉNYLE- GES BESZERZÉSI ÉRTÉKEN, ILLETVE ELSZÁMOLÓ ÁRON A FELHASZNÁLÁS ELSZÁMO- LÁSA: ÁTLAGÁRON VAGY ELSZÁMOLÓ ÁRON ± ÁRKÜLÖNBÖZET. ÉV KÖZBEN ÉV VÉGÉN LELTÁROZÁS (HA VAN) LELTÁRKÜLÖNBÖZETEK EL- SZÁMOLÁSA (HA VAN) LELTÁR ÁTLAGOS BESZER- ZÉSI ÁRON ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMOLÁ- SA, HA A PIACI ÁR CSÖKKENT AZ ELŐZŐ ÉVEK ÉRTÉKVESZ- TÉSÉNEK VISSZAÍRÁSA, HA A PIACI ÁR NŐTT.

183 6-9 ANYAGOK KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁSA
Év közben érték és analitikus nyilvántartást nem vezet 51. Anyagköltség 466. Előzetesen felszám. áfa áfa-nélkül Beszer- zési érték áfa 454. Szállítók Anyagok Anyag-visszavé- telezés forgalma- zás, káresemény stb. céljára 814. ELÁBÉ Anyageladás 86. Egyéb ráfordítás Káresemény Hiány Értékvesztés 465. VPOP Vámköltség 88. Rendkívüli ráfordítás Térítés nélküli átadás 463. Költségvetési befiz. köt. Beszerzéshez kapcsolódó adó Év végén állomány- növekedés VAGY csökkenés 98. Rendkívüli bevét. Térítés nélküli átvétel

184 6-9 folyt.1. ÉV KÖZBEN MENNYISÉGBEN ÉS ÉRTÉKBENI NYILVÁNTARTÁST
VEZET, A FŐKÖNYVI SZÁMLÁN BESZERZÉSI ÁRON KÖNYVEL, A KÖLTSÉGET ELSŐDLEGESEN A KÖLTSÉGHELY ÉS A KÖLTSÉGVISELŐ SZÁMLÁKON SZÁMOLJA EL 6. Költséghelyek 7. Költségviselők Anyagfelhasználás Anyagok 466. Előzetesen felszám. áfa áfa-nélkül Beszer- zési érték áfa 454. Szállítók 814. ELÁBÉ Anyageladás 465. VPOP Vámköltségek 86. Egyéb ráfordítás Káresemény Hiány Értékvesztés 463. Költségvetési befiz. köt. Beszerzéshez kapcsolódó adók 88. Rendkívüli ráfordítás Térítés nélküli átadás 98. Rendkívüli bevét. Anyagtöbblet Térítés nélküli átvétel 96. Egyéb bevétel Értékvesztés visszaírása

185 6-9 NEM SZÁMLÁZOTT ANYAGOK ELSZÁMOLÁSA
folyt.2. NEM SZÁMLÁZOTT ANYAGOK ELSZÁMOLÁSA Könyvelés az időszak végén kalkulált beszerzési értéken 4549. Nem számlázott szállítások Anyagok Kalkulált beszerzési értéken K Könyvelés a következő időszakban, a számla megérkezésekor 4549. Nem számlázott szállítások Anyagok K Kivezetés a számla megérkezése után 4541. Szállítók Tényleges beszerzési ár

186 6-9 ÚTON LÉVŐ KÉSZLETEK ELSZÁMOLÁSA
folyt.3. ÚTON LÉVŐ KÉSZLETEK ELSZÁMOLÁSA Könyvelés az időszak végén 454. Szállítók Úton lévő készletek Könyvelés az időszak végén U Könyvelés a következő időszakban, a készlet megérkezésekor 454. Szállítók Úton lévő készletek U Kivezetés a készlet megérkezésekor U Anyagok Könyvelés a készlet megérkezésekor

187 6-9 folyt.4. ÉV KÖZBEN MENNYISÉGBENI ÉS ÉRTÉKBENI NYILVÁNTARTÁST
VEZET, A FŐKÖNYVI SZÁMLÁN ELSZÁMOLÓ ÁRON KÖNYVEL, A KÖLTSÉGET ELSŐDLEGESEN A KÖLTSÉGHELY ÉS A KÖLTSÉGVISELŐ SZÁMLÁKON SZÁMOLJA EL 454. Szállítók 228. Anyagok árkülönbözete Beszerzési érték áfa nélkül 6. Költséghelyek 7. Költségviselők Felhasználás elszámoló áron Anyagok Készletrevétel elszámoló áron Utólag kapott engedmény áfa nélkül Elszámolóár emelés VAGY csökkentés 4549. Nem számlá- zott szállítások Az időszak végén kalkulált beszer- zési értéken * Felhasználásra jutó árkülönbözet, ha költségcsökkentő Felhasználásra jutó árkülönbözet, ha költségnövelő Kivezetés a számla megérkezése után a következő időszakban* * Az anyagszámlára elszámoló áron el kell könyvelni.

188 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK
6-10 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK FOGALMA Azok a saját termelésű termékek, amelyek a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak, vala-mint fordulónapig ki nem szám-lázott szolgáltatások teljesítmé-nyei. JELLEMZŐ TERÜLETEI: Következő üzleti év növényter- mesztése érdekében végzett mun- kák értéke a MEZEI LELTÁR. (szakszerű gazdálkodás esetén a 12.31-én záródó üzleti év végén ez jelentős tétel.) Építőiparban az el nem ismert építési költség. Befejezetlen termelés Készletszámlára év végén kerül át a költség számlán gyűjtött költség. Félkésztermék Azok a saját termelésű termékek, amelyek legalább egy megmunká-lási folyamaton végig mentek és raktárra vehetők (vagy raktárra vették), de még nem késztermé-kek. A későbbiekben vagy további megmunkálásra kerülnek, vagy mint félkész terméket értékesítik.

189 6-11 A BEFEJEZETLEN TERMELÉS FŐKÖNYVI ELSZÁMOLÁSA
Költségek csak költségnemek szerint kerülnek elszámolásra Könyvelés a tárgy üzleti évben 1-3. Eszközök Kötelezettségek Költségnemek A befejezetlen termelés költségei Befejezetlen termelés 581. Saját termelésű készletek állományváltozása A befejezetlen termelés aktiválása előállítási költségen Könyvelés a következő üzleti évben Befejezetlen termelés 581. Saját termelésű készletek állományváltozása A befejezetlen termelés kivezetése nyitás után Egyenleg

190 A KÖLTSÉGEK elsődlegesen költséghelyek és
6-11 folyt.1. A KÖLTSÉGEK elsődlegesen költséghelyek és költségviselők szerint kerülnek elszámolásra Példa: Az őszi búza termelés befejezetlen termelésének elszámolása Könyvelés a tárgy üzleti évben 1-3. Eszközök Kötelezettségek 719. Következő üzleti év búzatermelésének költségei A befejezetlen termelés költségei 231. Mezei leltár 791. Saját termelésű készletek átvezetése A mezei leltár aktiválása előállítási költségen Könyvelés a következő üzleti évben 231. Mezei leltár 711. Folyó üzleti év búzatermelésének költségei A felhasznált mezei leltár elszámolása Egyenleg

191 NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK
6-12 NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK E csoportba azok az állatok tartoz-nak, amelyek a termelés (tartás) költségei ered- ményeként - növekednek, - gyarapszik tömegük (súlyuk), függetlenül attól, hogy a vállal- kozási tevékenységet mennyi ide- ig szolgálják. Fogalma Értékelése MÉRLEGBEN: értékvesztéssel csökkentett, visszaírt érték- vesztéssel növelt élőtömeg ön- költségen. AZ ÉLŐTÖMEG ÖSSZETEVŐI Nyitó állomány Beszerzésből Korosbításból Hízóbaállítás növendékből Hízóbaállítás tenyésztésből Szaporulatból Tömeggyarapodásból ÉLŐTÖMEG KÖZVETLEN ÖNKÖLT- SÉG = Élőtömeg értéke (Ft) Élőtömeg mennyisége (kg) A növendék-, hízó- és egyéb állato- kat, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ, VAGY VÁSÁ- ROLT, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZ- LETKÉNT KELL KIMUTATNI.

192 NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK
6-13 NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK FŐKÖNYVI ELSZÁMOLÁSA Beszerzés, apport behozatal, részesedés, követelés fejében, térítés nélkül átvett állatok 581. Saját termelésű* készl. állományvált. 791. Saját termelésű készl. átvez.** Állományba vétel saját termelésű készletként 24. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 51. Anyagköltség* 72. Állattartás ** költségei 466. Előzetesen felszám. áfa áfa-nélkül Beszer- zési érték áfa 454. Szállítók 325. Jegyzett, de még be nem… 411. Jegyzett tőke Elszámolás a társasági szerződés szerinti értéken 98. Rendkívüli bevétel Követelés fejében, térítés nélkül átvett * Elsődleges költségnem elszámolás ** Elsődleges költséghely-költségviselő elszámolás

193 ÉRTÉKESÍTÉSRE, LEVÁGÁSRA VÁSÁROLT NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK
6-13 folyt.1. ÉRTÉKESÍTÉSRE, LEVÁGÁSRA VÁSÁROLT NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK 26. Kereskedelmi áruk 454. Szállítók Értékesítésre vásárolt állatok beszerzési értéke áfa-nélkül 51. Anyagköltség* 74. Vágóhíd költsége** Levágásra beszerzett állat beszerzési értéke áfa-nélkül 466. Előzetesen felszámolt áfa A beszerzések áfá-ja * Elsődleges költségnem elszámolás ** Elsődleges költséghely-költségviselő elszámolás

194 6-13 SZAPORULAT, TESTTÖMEGGYARAPODÁS ELSZÁMOLÁSA
folyt.2. SZAPORULAT, TESTTÖMEGGYARAPODÁS ELSZÁMOLÁSA 1-3. Eszközök Kötelezettségek Költségnemek* 72. Állattartás költségei ** Termelési költség 581. Saját termelésű készletek állományváltozása* 791. Saját term. készl. átvez.** 24. Növendék-, hízó- és egyéb állatok Állományba vétel előállítási költségen * Elsődleges költségnem elszámolás ** Elsődleges költséghely-költségviselő elszámolás

195 6-13. folyt.3. NÖVENDÉK ÁLLATOK HÍZÓBA ÉS TENYÉSZTÉSBE ÁLLÍTÁSA
242. Hízóállatok 241. Növendék állatok Hízóbaállítás elszámolása a növendék állatok élőtömeg közvetlen önköltségén (Ft/kg) Egyenleg 16. Beruházások Tenyésztésbe állítás elszámolása a tenyész-növendék állatok előállítási költségén (Ft/db) 581. Saját termelésű készletek állományváltozása* 791. Saját termelésű készletek átvezetése** Tenyésztésbe vétel miatti rendezés * Elsődleges költségnem elszámolás ** Elsődleges költséghely-költségviselő elszámolás 5822. Tenyészállattá átmin. növendékállatok értéke* 792. Saját előállítású eszközök aktivált értékének átvez.**

196 6-13. folyt.4. ÉRTÉKESÍTÉS, FELDOLGOZÁSRA ÁTADÁS, ELHULLÁS,
KÉNYSZERVÁGÁS, KÁRESEMÉNY ELSZÁMOLÁSA 581. Saját termelésű készletek állományváltozása* Értékesítés közvetlen költségei** 241. Növendék-, hízó- és egyéb állatok Értékesített állatok élőtömeg önköltsége Értékesített állatok élőtömeg önköltsége V A G Y 74. Vágóhíd költsége Feldolgozásra átadott állatok élőtömeg önköltsége V A G Y 86. Egyéb ráfordítások Elhullott, kényszervágások, káresemények miatt elhullott állatok élőtömeg önköltsége 581. Saját termelésű készletek állományváltozása* 791. Saját termelésű készletek átvezetése** Elhullás, kényszervágás, káresemény miatti rendezés 5823. Sajátos elszámolások körébe tartozó tételek* 792. Saját előállítású eszközök aktivált értékének átvez.** * Elsődleges költségnem elszámolás ** Elsődleges költséghely-költségviselő elszámolás

197 6-13. ÉRTÉKVESZTÉS ÉS ANNAK VISSZAÍRÁSA
folyt.5. ÉRTÉKVESZTÉS ÉS ANNAK VISSZAÍRÁSA 249. Állatok értékvesztése és annak visszaírása 86. Egyéb ráfordítások Az értékvesztés összege Az értékvesztés visszaírt összege 96. Egyéb bevételek 581. Saját termelésű készletek állományváltozása* 791. Saját termelésű készletek átvezetése** 5823. Sajátos elszámolások körébe tartozó tételek* 792. Saját előállítású eszközök aktivált értékének átvez.** Értékvesztés miatti rendezés Értékvesztés visszaírt összege miatti rendezés * Elsődleges költségnem elszámolás ** Elsődleges költséghely-költségviselő elszámolás

198 6-14 A KÉSZTERMÉK Csoportosítása
Az a termék, amely valamennyi megmunkálási folyamaton túl jutott, tehát elkészült, feldolgozott állapotban raktárra vették, illetve értékesíthető. Fogalma Ipari Építőipari Csoportosítása TARTÓS NEM EGYEDI TÖMEG Pl. épület Pl. gépkocsi Pl. élelmiszer FŐTERMÉK Mezőgazdasági Erdőgazdasági 1. OSZTÁLYÚ 2. IKER- TERMÉK MELLÉK-

199 6-15 SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZTERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE
NINCS ELSZÁMOLÁSI EGYSÉGÁRON NORMATÍV ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN VAN ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁS

200 SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZTERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE,
6-16 SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZTERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE, HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉNYILVÁNTARTÁS NINCS A KÁRESEMÉNY ÉS AZ APPORTKÉNT BEVITT VOLUMEN GYŰJTÉSE ÉV KÖZBEN ÉV VÉGÉN A VOLUMEN LELTÁROZÁSSAL KERÜL MEGHATÁROZÁSRA A VOLUMENHEZ A TÉNYLEGES, VAGY A NORMATÍV ELŐÁLLÍTÁ- SI KÖLTSÉG RENDELÉSE A LELTÁRÉRTÉK MEGHATÁRO- ZÁSA AZ ÉV KÖZBEN ELSZÁMOLT KÁR- ESEMÉNY ÉS APPORT BEVITEL ÉRTÉKÉNEK KIVEZETÉSE A SZÁMLA EGYENLEGÉNEK KOR- REKCIÓJA AZ ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMOLÁSA, HA A PIACI ÁR KISEBB AZ ÉRTÉKVESZTÉS VISSZAÍRÁSA, HA A PIACI ÁR NAGYOBB, MINT A KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK.

201 SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZTERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE,
6-17 SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZTERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE, HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS NYILVÁNTARTÁST VEZETNEK ELSZÁMOLÁSI EGYSÉGÁRON A BEVÉTELEZÉS ÉS A KI- ADÁS ELSZÁMOLÁSA EL- SZÁMOLÁSI EGYSÉGÁRON ÉV KÖZBEN ÉV VÉGÉN LELTÁROZÁS, (HA VAN) LELTÁRKÜLÖNBÖZETEK ELSZÁMOLÁSA, (HA VAN) A KÉSZLETÉRTÉK KÜLÖNBÖ- ZET ELSZÁMOLÁSA LELTÁR TÉNYLEGES, VAGY NORMATÍV ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN AZ ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMO- LÁSA, HA A PIACI ÁR KISEBB AZ ÉRTÉKVESZTÉS VISSZA- ÍRÁSA, HA A PIACI ÁR NA- GYOBB, MINT A KÖNYV SZE- RINTI ÉRTÉK.

202 SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZTERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE,
6-18 SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZTERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE, HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS NYILVÁNTARTÁST VEZETNEK NORMATÍV ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN A BEVÉTELEZÉS ÉS A KI- ADÁS ELSZÁMOLÁSA NOR- MATÍV ELŐÁLLÍTÁSI KÖLT- SÉGEN ÉV KÖZBEN ÉV VÉGÉN LELTÁROZÁS, (HA VAN) LELTÁRKÜLÖNBÖZETEK ELSZÁMOLÁSA, (HA VAN) LELTÁR NORMATÍV ELŐ- ÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN AZ ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMO- LÁSA, HA A PIACI ÁR KISEBB AZ ÉRTÉKVESZTÉS VISSZA- ÍRÁSA, HA A PIACI ÁR NA- GYOBB, MINT A KÖNYV SZE- RINTI ÉRTÉK.

203 6-19 A KÉSZTERMÉKEK ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYEINEK
ELSZÁMOLÁSA, HA ÉV KÖZBEN NINCS KÉSZLETKÖNYVELÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜL 1-3. Eszközök Kötelezettségek Költségnemek Az üzleti év termelési költsége Költségnemek Átvezetés év végén 311. Vevők Árbevétel Árbevétele 467. Fizetendő áfa Fizetendő áfa Késztermékek 581. Saját termelésű készletek állományvált. VAGY az állománynövekedés elszámolása év végén Az állománycsökkenés

204 A KÉSZTERMÉKEK SPECIÁLIS GAZDASÁGI ESEMÉNYEINEK
6-19 folyt.1. A KÉSZTERMÉKEK SPECIÁLIS GAZDASÁGI ESEMÉNYEINEK ELSZÁMOLÁSA ÉV VÉGÉN, HA ÉV KÖZBEN NINCS KÉSZLETKÖNYVELÉS 259. Késztermékek értékvesztése és annak visszaírása 86. Egyéb ráfordítások Értékvesztés Káresemény miatti csökkenés 96. Egyéb bevételek Visszaírt értékvesztés Visszaírt értékvesztés Értékvesztés, apport Térítés nélküli átadás 581. Saját termelésű készletek állományvált. 582. Sajátos elszámolások körébe tartozó tételek 26. Áruk Speciális esetben történő készletrevétel áruként 88. Rendkívüli ráfordítások Apport, térítés nélküli átadás

205 6-19 A KÉSZTERMÉKEK ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYEINEK folyt.2.
ELSZÁMOLÁSA, HA ÉV KÖZBEN MENNYISÉGI ÉS ÉRTÉKBENI NYILVÁNTARTÁST IS VEZET AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜL 1-3. Eszközök Kötelezettségek Költségnemek Az üzleti év termelési költsége Költségnemek Átvezetés év végén Késztermékek elszámolási egységáron 581. Saját termelésű készletek állományvált. Készletre vétel elszámolási egységáron (T) E 259. Késztermékek készletérték különbözete E VAGY A raktárra vett készlet KÉK-je, ha Ö > T, vagy ha Ö < T Az értékesítésre jutó KÉK, ha Ö < T, vagy ha Ö > T Értékesített készlet kivezetése 311. Vevők Árbevétel Árbevétel 467. Fizetendő áfa Fizetendő áfa T = Elszámolási egységár Ö = Önköltség KÉK = Ö-T; vagy T-Ö (készletérték-különbözet)

206 6-19 A KÉSZLETEK ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYEINEK folyt.3.
ELSZÁMOLÁSA, HA ÉV KÖZBEN MENNYISÉGI ÉS ÉRTÉKBENI NYILVÁNTARTÁST IS VEZET, ELSŐDLEGESEN A KÖLTSÉGHELY-KÖLTSÉGVISELŐ SZÁMLÁKRA KÖNYVEL AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜL 1-3. Eszközök Kötelezettségek 6. Általános költségek Általános költségek Közvetlen költségek Termelés költsége Felosztott költségek Általános költségek 85. Közvetett költségek 79. Hozamok Készterm. elszámol. egys.ára Készletrevétel Értékesítés közvetlen költs. Értékesített készlet Raktárra vett készlet KÉK-JE jutó KÉK Értékesítésre 259. Késztermékek készletért.-különb. 591. Költségnem átvezetési számla Költség- nemek Költségek átvezetése 311. Vevők Árbevétel Árbevétel 467. Fizetendő áfa Fizetendő áfa

207 6-20 ÁRUK FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA
Az a termék, amelyet a rendszeres (szokásos) üzleti tevékenység keretében értékesítési céllal szereztek be és az a beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban marad, bár értéke változhat. FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA kereskedelmi áruk göngyölegek közvetített szolgáltatások A közvetített szolgáltatásnál a gazdálkodó vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak. Fontos, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye egyértelműen megállapítható legyen.

208 ÁRUK (KERESKEDELMI ÁRUK) NYILVÁNTARTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK LEHETŐSÉGE
6-21 ÁRUK (KERESKEDELMI ÁRUK) NYILVÁNTARTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK LEHETŐSÉGE Eladási áron vezeti a nyilvántartást Beszerzési áron CSAK ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁST VEZET Beszerzési érték CSAK vissza- számítással KÖZVETLEN Kötelező leltározás Beszerzési értéket tartalmazó leltár összeállítása MINŐSÍTÉS LÁSD a 6-6 folyt.2. vázlaton MENNYISÉGI ÉS ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁST IS VEZET Nem kötelező leltározás Beszerzési érték a nyilvántartásból adódik

209 6-22 A KERESKEDELMI ÁRUK ELSZÁMOLÁSÁNAK SAJÁTOS FELADATAI
261. Áruk be-szerzési áron 466. Előzetesen felszám. áfa 454. Szállítók áfa-nélkül Be-szer- zési érték áfa 265. Áruk árrése Beszerzési áron 264. Bolti áron, eladási áron Árrést és áfa-t is tartalmazó fogyasztói áron 814. ELÁBÉ Készlet-csökkenés eladási áron Értékesítésre jutó árrés és áfa elszámolása 381. Pénztár Árbevétel 467. Fizetendő áfa Az árbevételben lévő fizetendő áfa elszámolása Árbevétel eladási áron

210 A BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEG FONTOSABB VÁLTOZÁSAINAK
6-23 A BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEG FONTOSABB VÁLTOZÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA A KIBOCSÁTÓNÁL 288. Betétdíjas göngy. árkülönbözete 466. Előzetesen felszám. áfa áfa-nélkül Be-szer- zési érték áfa 454. Szállítók Betétdíjas göngyölegek Készletre vétel kibocsátási betétdíjas áron 814. ELÁBÉ Vevőnek értékesített Vevőtől visszavett Értékesítésre jutó árkülönbözet (VAGY fordítva) 582. Saját előáll. eszk. aktivált ért. 792. Saját előáll. eszk. elszámolása Készletre vétel előállítási költségen A visszavett göngyöleg árkülönbözete (VAGY fordítva) Vevőnek értékesített, a betétdíj összege 311. Vevők Árbevétel Visszavétel 467. Fizetendő áfa Értékesítés áfa-ja Visszavétel áfa-ja

211 A BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEG FONTOSABB VÁLTOZÁSAINAK
6-24 A BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEG FONTOSABB VÁLTOZÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA A FORGALMAZÓNÁL Betétdíjas göngyölegek 466. Előzetesen felszám. áfa áfa-nélküli áron Ki-bocsá tótól, áfa 454. Szállítók 814. ELÁBÉ Vevőnek értékesített Vevőtől visszavett Kibocsátónak áfa Visszaszállított betétdíjas ár Vevőnek értékesített, a betétdíj összege 311. Vevők Árbevétel Visszavétel 467. Fizetendő áfa Értékesítés áfa-ja Visszavétel áfa-ja

212 6-25 A KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELSZÁMOLÁSA
466. Előzetesen felszám. áfa áfa-nélküli áron Ki-bocsá tótól, áfa 454. Szállítók 812., 814., ELÁBÉ Tovább számlázott, könyv szerinti érték Továbbszámlázott, eladási áron 311. Vevők Árbevétel 467. Fizetendő áfa Fizetendő áfa

213 7. KÖVETELÉSEK

214 7-1 KÖVETELÉSEK AMELYEKET FOGALMA Azok a VALAMINT
különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésből jogszerűen eredő, FOGALMA PÉNZFORMÁBAN KIFEJEZETT FIZETÉSI IGÉNYEK, AMELYEKET A VÁLLALKOZÁS MÁR TELJE- SÍTETT, A MÁSIK FÉL ÁLTAL ELFOGA- DOTT, ELISMERT TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSHEZ, SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉ- SÉHEZ, ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKESÍTÉS- HEZ, KÖLCSÖNNYÚJTÁSHOZ, ELŐLEGFIZETÉSHEZ, (ideért- ve az osztalékelőleget is) KAPCSOLÓDIK. VALAMINT - munkavállalói tartozás, - visszatérítendő adó, - igényelt, de még nem teljesített támogatás. TOVÁBBÁ - a vásárolt követelések, - a térítés nélkül és egyéb címen átvett követelé- sek.

215 A KÖVETELÉS MEGSZŰNIK, HA
7-2 A KÖVETELÉS MEGSZŰNIK, HA AZ ADÓSOK RENDEZIK: kifizetik, váltóval rendezik, A JOGOSULT ELENGEDI, A JOGOSULT LEÍRJA HITELEZÉSI VESZTESÉGKÉNT. AMELYET a hitelező a csődeljárás stb. során elengedett, eredményesen nem lehet érvénye- síteni, bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, AMELY a hatályos jogszabályok alapján elévült. LEÍRÁSRA KERÜLHET a behajtha-tatlan követelés. BEHAJTHATATLAN az a követelés, AMELYRE az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, a felszámoló által adott írásbeli igazolás szerint nincs fedezet, a felszámolás, adósságrendezési eljárás során átvett eszköz nem nyújt fedezetet,

216 KÖVETELÉSEK CSOPORTOSÍTÁSA
7-3 KÖVETELÉSEK CSOPORTOSÍTÁSA A MÉRLEGBEN KÖVETELÉSKÉNT KIMUTATOTT: Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállal- kozással szemben, Követelések egyéb részesedé- si viszonyban lévő vállalko- zással szemben, Váltókövetelések, Egyéb követelések. A MÉRLEGBEN MÁS ESZKÖZÖK KÖZÖTT KIMUTATOTT: Immateriális javakra adott előleg, Beruházásokra adott előleg, Tartósan adott kölcsön kap- csolt vállalkozásban, Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban, Egyéb tartósan adott kölcsön, Készletekre adott előleg, Bankbetétek, Bevételek aktív elhatárolása. A MÉRLEGBEN FORRÁST CSÖK- KENTŐ TÉTELKÉNT KIMUTATOTT : Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-).

217 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)
7-4 ITT KELL KIMUTATNI minden olyan, a vállalkozó által teljesített, a vevő által elismert, termékértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó követelést, AMELY NEM kapcsolt vállalkozással, egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szembeni követelés. AMELY NEM MINŐSÜL tartós követelésnek: a pénzügyi lízing miatti, a részletre, a halasztott fizetéssel tör- tént értékesítés miatti követelésnek.

218 KÖVETELÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN
7-5 KÖVETELÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN KÖVETELÉS EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN Valamennyi, a mérleg B. II. KÖVETELÉSEK csoportjába tartozó követelés, ha az adós: kapcsolt vállalkozás, illetve egyéb részesedési viszonyban van a hitelezővel.

219 A nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni váltókövetelés.
7-6 VÁLTÓKÖVETELÉSEK A nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni váltókövetelés. JELLEMZŐI: pénzkövetelést testesít meg, rövid lejáratú speciális értékpapír. FAJTÁI: vevőtől elfogadott, egyéb (finánc).

220 7-7 EGYÉB KÖVETELÉSEK ITT KELL KIMUTATNI: a munkavállalói tartozást,
a visszatérítendő adót, az igényelt, de még nem teljesített támogatást, a rövid lejáratra kölcsön- adott pénzeszközt, a valódi penziós ügylet miatti követeléseket. ITT KELL KIMUTATNI a nem ré-szesedési viszonyban lévő adós-sal szembeni minden követelést, ha az nem áruszállításból és szol-gáltatásból származik, valamint nem váltókövetelés. ITT KELL KIMUTATNI: a tartósan adott kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részleteket, a peresített követelésekből azt az összeget, amelynek pénzügyi rendezése a mérleg-fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között megtörtént.

221 KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSE
7-8 KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSE ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁL- TATÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETE-LÉS: a forintban kiszámlázott, elfoga- dott, elismert összegben a külföldi pénzértékre szóló kö- vetelést az elfogadott, elismert devizaösszegnek a teljesítéskori – a számviteli politikában rögzí- tett – devizaárfolyamon átszá- molt forint összegben. (Lásd: 4-11 – vázlatot) a követelés fedezetére kapott VÁLTÓT a kiváltott követelés összegében, az EGYÉB KÖVETELÉST a járó, az igényelt, a fizetett összegben, az átvett értéken. Aktiváláskor Bekerülési (könyv szerinti) érték = Mérlegérték Mérlegben - behajthatatlan követelés (vesz- teség) - vagy + értékvesztés, visszaírás + vagy – év végi devizaárfolyam- nyereség vagy veszteség össze- ge.

222 KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE
7-9 KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE ÉS ANNAK VISSZAÍRÁSA A vevők, adósok minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló, és a mérlegkészítés időpontjáig pénz- ügyileg nem rendezett követelések- nél ÉRTÉKVESZTÉST KELL ELSZÁ- MOLNI, Ha a rendelkezésre álló információk alapján a könyv szerinti értéknél a várhatóan megtérülő ösz- szeg kevesebb és ez a KÜLÖNBÖZET tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Az értékvesztés elszámolása után végzett minősítés alapján a KÖVE-TELÉS ÖSSZEGE JELENTŐSEN MEG-HALADJA A KÖNYV SZERINTI ÉRTÉ-KET, AKKOR AZ ÉRTÉKVESZTÉS ÖSSZEGÉT VISSZA KELL ÍRNI. Ha

223 A KÖVETELÉSEK BIZONYLATAI, ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA
7-10 A KÖVETELÉSEK BIZONYLATAI, ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA A követeléseket általában a vállalkozó által kiállított és a partner által elfogadott SZÁM- LA alapján kell elszámolni. A vállalkozás döntésétől függ a szintetikus elszámolás mélysé- ge, ha az kevésbé részletes, akkor az analitikus nyilván- tartásokra szükség van. PÉLDÁUL: A VEVŐKKEL szembeni köve- telések bizonylata: a KIMENŐ SZÁMLA Vezetni kell a KIMENŐ (KI- MENT) SZÁMLÁK KÖNYVÉT A főkönyvi számlák között vezetik a vevők FOLYÓSZÁM- LÁJÁT.

224 BELFÖLDI VEVŐKKEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSA
7-11 96. Egyéb bevétel 911. Belföldi értékesítés árbev. 311. Belföldi követelések elismert eladási értéke Tárgyi eszk. immat. javak Készlet, szolg. 38. Pénzeszközök Pénz átutalása 34. Váltókövetelések Váltó elfogadása 467. Fizetendő áfa Fizetendő áfa

225 KÜLFÖLDI VEVŐKKEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSA
7-12 96. Egyéb bevétel 93. Export értékesítés árbev. 317. Külföldi követelések elismert eladási értéke Készlet, szolg. Tárgyi eszk. immat. javak 38. Pénzeszközök Pénz átutalása 34. Váltókövetelések Váltó elfogadása 976. Pénzügyi műv. egyéb bevétele Árfolyamnyereség vagy 876. Pénzügyi műv. egyéb ráfordítása Árfolyamveszteség A vevők átutalásához kapcsolódó realizált A vevők év végi értékeléséhez kapcsolódó elszámolt

226 VEVŐKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSA 7-13
876.Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai Fizetési határidőn belüli pénzügyi rendezés miatt adott engedmény 311. Belföldi követelések 98. Rendkívüli bevételek Térítés nélkül átvett követelelés 86. Egyéb ráfordítás Behajthatatlan követelés Engedményezett követelés 88. Rendkívüli ráford. Elengedett, térítés nélkül átadott követelés 86. Egyéb ráfordítás Utólag adott, nem konkrét számlához kapcsolódó eng. 38. Pénzeszközök 96. Egyéb bevét. Visszaírás 315. Köv. értékvesztése, visszaírása Értékvesztés

227 7-14 A VÁLTÓ ÚTJA 4/b 4/a 5/b 5/a 3/b 3/a 6/b 6/a Nagykereskedő
JEGYBANK Viszont leszámítolás 4/b 4/a Pénz Bemutatás esedékességkor 5/b 5/a Kiskereskedő bankja Pénz átutalás Leszámítolás 3/b 3/a Gyártó bankja Pénz Bemutatás Inkasszó 6/b 6/a Kiskereskedő KIÁLLÍTÓ Saját váltó átadás Nagykereskedő Kedvezményezett 1/b 1/a Áru Gyártó FORGATMÁNYOS 2/a 2/b Áru Váltó forgatás

228 A VÁLTÓ ELFOGADÁSÁNAK ÉS KIEGYENLÍTÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA 7-15
31. Vevők 34. Váltókövetelések 100 A váltó elfogadásának könyvelése a kiváltott összegben 97. Pénzügyi műveletek bevételei 100 38. Pénzeszközök 120 20 A váltó-követelés kiegyenlítése Kamat

229 VÁLTÓKIBOCSÁTÁS ÉS KIEGYENLÍTÉS ELSZÁMOLÁSA 7-16
38. Pénzeszközök 120 Fizetés X 87. Pénzügyi műveletek ráfordításai 457. Váltótartozások 454. Szállítók 120 100 Váltó kibocsátás Kamat 20

230 A VÁLTÓFORGATÁS ELSZÁMOLÁSA
7-17 34. Váltókövetelések 100 454. Szállítók 105 97. Pénzügyi műveletek bevételei 5 A váltó nyilvántartott értéke Elfogadott váltó értéke A forgatásig járó váltó kamat 105 100

231 A VÁLTÓLESZÁMÍTOLÁS ELSZÁMOLÁSA 7-18
368. Különféle egyéb követelések (techn. számla) A követelés összegének kivezetése 100 34. Váltókövetelések 100 38. Pénzeszközök 108 A könyv szerinti érték kamattal növelt és leszámítolási díjjal csökkentett, ténylegesen kifizetett összege 97. Pénzügyi műveletek bevételei 12 A váltóbirtokost megillető időarányos kamat 53. Egyéb szolgáltatások költségei 4 Fizetett leszámítolási díj

232 7-19 DEVIZÁS KÖVETELÉS KIEGYENLÍTÉSE VÁLTÓVAL
ÉS A VÁLTÓKIFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA 7-19 317. Külföldi követelések 13000 13000 Váltóelfogadás 346. Külföldi váltóköv. 38. Pénzeszközök 974. Egyéb kapott kamat 13992 792 200 976. Árfolyamnyereség 13000 Kamat Követelés Árf. nyereség Köv.: 100 DEMx130 Ft/DEM = Ft Elfogadott váltó értéke DEM Árf. beváltáskor Ft/DEM Befolyt összesen: Ft - nyilvántart x = Ft - árf. nyereség 100x = Ft - kamat x = Ft

233 DEVIZÁS VÁLTÓKÖVETELÉS LEÉRTÉKELÉSE ÉV VÉGÉN
7-20 DEVIZÁS VÁLTÓKÖVETELÉS LEÉRTÉKELÉSE ÉV VÉGÉN 97. Pénzügyi műveletek bevételei Árfolyamnyereség 346. Külföldi váltókövetelés Árfolyamveszteség 87. Pénzügyi műveletek ráfordításai IDŐARÁNYOS VÁLTÓKAMAT ELSZÁMOLÁSA ÉV VÉGÉN 97. Pénzügyi műveletek bev. Időarányos kamat 39. Aktív időbeli elhatárolások

234 7-21 IDEGEN VÁLTÓ ÚTJA CÍMZETT ELFOGADÁS BEMUTATÁS VISSZAKÜLDÉS
KIÁLLÍTÓ KIÁLLÍTÁS 1 2 4 3 KEDVEZMÉNYEZETT ÁTADÁS 5 BEMUTATÁS FIZETÉS 6 7

235 IDEGEN VÁLTÓ ÁTADÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA A KIÁLLÍTÓNÁL
7-22 IDEGEN VÁLTÓ ÁTADÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA A KIÁLLÍTÓNÁL 31. Követelések a címzettel szemben 100 454. Kötelezettség a kedvezményez. szemben 100 100 IDEGEN VÁLTÓ ELFOGADÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA A CÍMZETTNÉL 454. Kötelezettség a váltó kiállítójával szemben 100 45. Váltótartozások 106 87. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6 100 IDEGEN VÁLTÓ ELFOGADÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA A KEDVEZMÉNYEZETTNÉL 31. Követelés a váltó kiállítójával szemben 100 100 34. Váltókövetelések

236 KÉSZLETRE ADOTT ELŐLEG
7-23 353. Készletekre adott előlegek 38. Pénzeszközök 125 X 454. Szállítók 300 2. Készletek 100 100 125 375 Előleg áfa 1 Átvezetés 2 Beszerzés 3 466. Előzetesen felszámított áfa 25 25 75 250 250 Fizetés 4 áfa

237 A befektetett pénzügyi eszközökkel
ÉRTÉKPAPÍROK A befektetett pénzügyi eszközökkel együtt a 5.2. fejezetben került bemutatásra

238 9. PÉNZESZKÖZÖK

239 9-1 PÉNZESZKÖZÖK Fogalma Fajtái Értékelése Nyilvántartása
Fizetési eszközként felhasználható tényleges pénz és csekk Forint vagy deviza (valuta) Fogalma Készpénz Elektronikus pénzeszközök Csekk (azonnal pénzre váltható vevőtől kapott) Bankbetétek Nem lekötött Rövid lejáratra lekötött Fajtái Bekerülési értéken Mérleg készítéskor devizaárfolyam- nyereség, vagy veszteség lehet Értékelése Egyedi Pénzne-menként Bankszám-lánként Csekken-ként Könyvelés folyamatos Szigorú számadású bizonylaton Nyilvántartása

240 AZ ÁTVEZETÉSI SZÁMLA (TECHNIKAI SZÁMLA) ALKALMAZÁSÁNAK BEMUTATÁSA
9-2 AZ ÁTVEZETÉSI SZÁMLA (TECHNIKAI SZÁMLA) ALKALMAZÁSÁNAK BEMUTATÁSA Könyvelés az elszámolási betétszámláról kapott jóváírási bankértesítés alapján Elszámolási betétszámla 2 381. Pénztár 389. Átvezetési számla Készpénz befizetés az elszámolási betét- számlára: könyvelés a kiadási pénztárbizonylat alapján 1 Készpénz felvétel az elszámolási betétszámláról: könyvelés a bevételi pénztárbizonylat alapján 1 Pénz átutalás az elszámolási betétszámlára: Könyvelés az elkülönített betétszámláról kapott terhelési értesítés alapján 2 1 385. Elkülönített betétszámla Könyvelés a banki terhelési bizonylat alapján Könyvelés az elszámolási betétszámláról kapott jóváírási bankértesítés alapján 2

241 10. IDŐBELI ELHATÁROLÁS

242 AZ IDŐBELI ELHATÁROLÁS
10-1 AZ IDŐBELI ELHATÁROLÁS ELVE Olyan gazdasági események kihatásait, amelyek KÉT vagy TÖBB ÉVET is érintenek az adott időszak BEVÉTELEI és KÖLTSÉGEI között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az ALAPUL SZOLGÁLÓ IDŐSZAK és az ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK között megoszlanak. FAJTÁI Aktív időbeli elhatárolások Passzív időbeli

243 A BÉRLETI DÍJ IDŐBELI ELHATÁROLÁSA
10-2 A BÉRLETI DÍJ IDŐBELI ELHATÁROLÁSA FIZETÉS: ELŐRE 2001. 2002. BÉRBE ADÓNÁL 2001. 38. Pénzeszközök 9. Árbevétel 12000 48. Passzív időb.elh. 9000 BÉRLETI IDŐSZAK: kezdete vége tartama 1 év 9. Árbevétel 48. Passzív időb.elh. 9000 2002. BÉRBE VEVŐNÉL 2001. 522. Bérleti díjak 12000 38. Pénzeszközök 39. Aktív időb. elh. 9000 BÉRLETI DÍJ: összege 12 eFt/év megoszlása 2001-re 3 eFt 2002-re 9 eFt a kiegyenl. ideje: 39. Aktív időb. elh. 522. Bérleti díjak 9000 2002.

244 A BÉRLETI DÍJ IDŐBELI ELHATÁROLÁSA
10-3 A BÉRLETI DÍJ IDŐBELI ELHATÁROLÁSA FIZETÉS: UTÓLAG 2001. 2002. BÉRBE ADÓNÁL 2001. 9. Árbevétel 39. Aktív időb.elh. 3000 BÉRLETI IDŐSZAK: kezdete vége tartama 1 év 38. Pénzeszközök 12000 9. Árbevétel 2002. 39. Aktív időb.elh. 3000 BÉRBE VEVŐNÉL 2001. 48. Passzív időb.elh. 522. Bérleti díjak 3000 BÉRLETI DÍJ: összege 12 eFt/év megoszlása 2001-re 3 eFt 2002-re 9 eFt a kiegyenl. ideje: 2002. 48. Passzív időb.elh. 38. Pénzeszközök 3000 522. Bérleti díjak 12000

245 10-4 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
Bevételek OLYAN JÁRÓ BEVÉTELEK, AMELYEK CSAK A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN ESEDÉKESEK, DE A MÉRLEGGEL LEZÁRT IDŐSZAKRA SZÁMOLANDÓK EL. Költségek, ráford. A MÉRLEG FORDULÓ- NAPJA ELŐTT FELMERÜLT, ELSZÁMOLT OLYAN ÖSZ- SZEGEK, AMELYEK KÖLTSÉGKÉNT, RÁFORDÍTÁSKÉNT, CSAK NAPJÁT KÖVETŐ IDŐ- SZAKRA SZÁMOLHATÓK EL. VÉGLEGESEN ÁT- VÁLLALT ÉS PÉNZ- ÜGYILEG NEM RENDEZETT KÖTE- LEZETTSÉGEK. Halasztott ráford. NEM REALIZÁLT ÁRFOLYAM VESZ- TESÉG. A bevételeket növeli Költségeket, ráfordításokat csökkenti A lezárt év eredményét növeli

246 BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI
10-5 BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI A névérték alatt vásárolt DISZKONT ÉRTÉKPAPÍROK NÉVÉRTÉKE és KIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKE (vételára) KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZET adott üzleti évre, időarányosan járó összegét. 12 eFt KÜLÖNBÖZET PÉLDA: Vásárolt diszkont értékpapír - Névértéke e Ft - Vételára e Ft Vásárlás ideje: Lejárat ideje: Könyvelés a tárgyévben 37. Értékpapírok 38. Pénzeszközök 988 X Vásárlás 3 A különbözet (kamat) időarányos részének elszámolása év végén 97. Pénzügyi műveletek bev. 391. Bevételek aktív időb. elh.

247 KÖNYVELÉS A KÖVETKEZŐ ÉVBEN Elhatárolt különbözet feloldása
10-5 folyt. KÖNYVELÉS A KÖVETKEZŐ ÉVBEN 37. Értékpapírok 988 391. Bev. aktív időb. elh. 3 988 12 38. Pénzeszközök 1000 Beváltás Különbözet (Kamat) 97. Pénzügyi műv. bevét. Elhatárolt különbözet feloldása 3

248 BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI
10-6 BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI NÉVÉRTÉK ALATT VÁSÁROLT, – BEFEKTETETT ESZKÖZÖK KÖZÉ SOROLT – HITELVISZONYT MEG-TESTESÍTŐ KAMATOZÓ ÉRTÉK-PAPÍR BESZERZÉSI ÉS NÉVÉR-TÉKE KÖZÖTTI – NYERESÉG JELLEGŰ – KÜLÖNBÖZETÉBŐL AZ ÜZLETI ÉVRE JUTÓ ÖSSZE-GET. AZ ELSZÁMOLÁS ELVEIBEN MEG-EGYEZIK A DISZKONT ÉRTÉKPA-PÍR ELSZÁMOLÁSÁVAL, DE EZ NEM KAMAT, HANEM ÁRFOLYAM-NYERESÉG.

249 BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI
10-7 BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI a tárgyévi, de csak a mér-leg fordulónapja után ese-dékes bérleti díjat, az üzleti évhez kapcsolódóan a mérlegkészítés időpontjáig igé- nyelt támogatás, juttatás össze- gét stb. a tárgyévi, de csak a mérleg fordulónapja után kapott ka- matot, Könyvelés a tárgyévben 391. Bevételek aktív id. elh. 91. Árbevétel Járó bérleti díj 20 Járó kamat 97. Pénzügyi műv. bev. 10 96. Egyéb bevételek A mérlegkészítésig igényelt támogatás 50

250 10-7 KÖNYVELÉS A KÖVETKEZŐ ÉVBEN
folyt. KÖNYVELÉS A KÖVETKEZŐ ÉVBEN 391. Bevét. aktív id. elh. 20 50 10 91. Árbevétel 97. Pénzügyi műv. bev. 96. Egyéb bevételek 20 10 50 Az elhatárolás fel- oldása 38. Pénzeszközök A bérleti díjat kifizették A kamatot átutalták A támogatást kiutalták 20 10 50

251 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI
10-8 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI a következő időszak tárgyévben kifizetett bérleti díját, a következő időszakra megrendelt folyóiratok tárgyévben kifizetett előfizetési díját stb. Könyvelés a tárgyévben 38. Pénzeszközök Kifizetett összeg 522. Bérleti díjak 513. Egyéb anyagkölts. 392. Költségek, ráford. aktív időbeli elhatárolása Elhatárolt költség Könyvelés a következő évben Elkönyvelt költség 522. Bérleti díjak 513. Egyéb anyagkölts. 392. Költségek, ráford. aktív időbeli elhatárolása Nyitó e.

252 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI
10-9 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI A többlet fizetési kötelezettséget, például a kibocsátott váltóban lévő kamatot, ha a váltó futamideje két beszámolási időszakot érint. Kamat e Ft PÉLDA: A kibocsátott váltó névértéke 106 e Ft A kiváltott kötelezettség e Ft A váltó: kibocsátás ideje: a lejárat ideje: Könyvelés a tárgyévben 100 454. Szállítók 106 457. Váltótartozások Kamat Váltókibocsátás 87. Pénzügyi műv. ráford. 6 100 4 3922. Többlet kötelez. elhatárolása A következő időszakot terhelő kamat elhatárolása év végén

253 KÖNYVELÉS A KÖVETKEZŐ ÉVBEN 3922. Többlet kötelezettségek
10-9 folyt. KÖNYVELÉS A KÖVETKEZŐ ÉVBEN 4 457. Váltótartozások 106 3922. Többlet kötelezettségek elhatárolása 38. Pénzeszközök A váltó kiegyenlítése 106 X 87. Pénzügyi műv. ráford. A kamat elszámolása 4

254 HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSKÉNT
10-10 HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSKÉNT KELL ELSZÁMOLNI Az ellentételezés nélkül véglegesen ÁTVÁLLALT és pénzügyileg nem rendezett KÖTELEZETTSÉGEKET. Pl. az átvállalt kötelezettség: 100 e Ft. Könyvelés az átvállalás évében 100 393. Halaszt. ráford. időbeli elhatárolása Elhatárolás 100 44. Hosszú lejár. köt. 88. Rendkív. ráford. Átvállalás Könyvelés a törlesztés évében Törlesztés 38. Pénzeszközök 20 X 44. Hosszú lejár. köt. 100 393. Halasztott ráford. időbeli elhatárolása 100 20 88. Rendkívüli ráford. A törlesztés összegé- nek elszámolása ráfordításként 20

255 HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSKÉNT LEHET ELSZÁMOLNI
10-11 HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSKÉNT LEHET ELSZÁMOLNI A devizaszámlán meglévő, devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló, beruházáshoz stb. kapcsolódó, HITELTARTOZÁSOK MÉRLEGFORDULÓNAPI ÉRTÉ- KELÉSBŐL KELETKEZETT, árfolyamnyereséggel nem ellen- tételezett NEM REALIZÁLT ÁRFOLYAM- VESZTESÉGÉT. TÖRLESZTÉSKOR FEL KELL OLDANI – ÉS RÁFORDÍTÁSKÉNT EL KELL SZÁMOLNI – A KORÁB-BAN ELHATÁROLT, A TÖRLESZ-TÉSSEL REALIZÁLT ÁRFOLYAM-VESZTESÉGET.

256 A NEM REALIZÁLT ÁRFOLYAMVESZTESÉG ELSZÁMOLÁSA
10-11 folyt. A felvett devizahitel e Ft. A mérlegfordulónapi értékelésből keletkezett árfolyamveszteség 60 e Ft. A következő évben a hitel 25%-át törlesztik. Könyvelés az árfolyamveszteség-elszámolás évében 444. Beruházási hitel 3. Átértékelési különb. elszámolási számla 60 1000 Árfolyam veszteség 393. Halasztott ráfordítások 60 Elhatárolt árf. veszteség 87. Pénzügyi műv. ráford Elszámolt árf. veszteség 60 Könyvelés a törlesztés évében 38. Pénzeszközök 265 X Törlesztés 393. Halasztott ráfordítások 60 1060 265 444. Beruházási hitel 87. Pénzügyi műv. ráford 15 Realizált árf.veszteség elszámolása

257 10-12 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
Költségek, ráford. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA ELŐTTI IDŐSZAKOT TERHELŐ KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS, AMELY CSAK A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁNI IDŐSZAKBAN MERÜL FEL, KERÜL ELSZÁMOLÁSRA. Bevételek A MÉRLEG FORDULÓNAPJA ELŐTT BEFOLYT, ELSZÁMOLT BEVÉTEL, AMELY A KÖVET- KEZŐ IDŐSZAK BEVÉTELÉT KÉPEZI. Halasztott bevételek FEJLESZTÉSI CÉLRA KAPOTT TÁMOGATÁS. ELENGEDETT KÖTELE- ZETTSÉG, HA BESZER- ZETT ESZKÖZÖKHÖZ KAPCSOLÓDIK. A MÉRLEGKÉSZÍTÉS IDŐSZAKÁBAN A VÁLLALKOZÓVAL SZEMBEN ÉRVÉNYESÍTETT, BENYÚJTOTT, ISMERTTÉ VÁLT, A LEZÁRT ÉVHEZ KAPCSOLÓDÓ - KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNY, - KÉSEDELMI KAMAT, BÍRÓSÁGI KÖLTSÉG. A KÖLTSÉGEK ELLENTÉTE- LEZÉSÉRE KAPOTT EGYÉB BEVÉTELKÉNT ELSZÁMOLT TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉBŐL A KÖLTSÉGGEL NEM ELLEN- TÉTELEZETT RÉSZ. TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVETT ESZKÖZÖK. AJÁNDÉKKÉNT, HAGYA- TÉKKÉNT KAPOTT ESZ- KÖZÖK. A KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ ESZKÖZÖK ÉS KÖTE- LEZETTSÉGEK MÉRLEG- FORDULÓNAPI ÉRTÉKELÉ- SÉBŐL KELETKEZETT ÁRFOLYAMNYERESÉG. A LEZÁRT ÉVHEZ KAPCSOLÓDÓ – KÖTELEZETTSÉGKÉNT KI NEM MU- TATOTT - PRÉMIUM, JUTALOM AZOK JÁRULÉKA. TÖBBLETKÉNT FELLELT ESZKÖZÖK. NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖ- ZÖK KÖZÉ SOROLT KAMATOZÓ ÉRTÉKPAPÍROK BEKERÜLÉSI- ÉS NÉVÉRTÉKE KÖZÖTTI VESZTESÉG JELLEGŰ KÜLÖNBÖZETBŐL A LE- ZÁRT ÉVRE JUTÓ RÉSZ. A költségeket növeli A bevételeket csökkenti A lezárt év eredményét csökkenti

258 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI
10-13 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI A mérleg fordulónapja ELŐTTI IDŐSZAKOT TERHELŐ KÖLTSÉGET, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja UTÁNI IDŐSZAKBAN MERÜL FEL, kerül elszámolásra. Könyvelés a tárgyévben Utólag fizetett áramdíj 482. Költségek, ráford. passzív időbeli elhatár. 30 51. Anyagköltség Utólag fizetett bérleti díj 50 522. Bérleti díjak Utólag fizetett kamat 10 87. Pénzügyi műv. ráford.

259 KÖNYVELÉS A KÖVETKEZŐ ÉVBEN passzív időb. elhatárolása
10-13 folyt. KÖNYVELÉS A KÖVETKEZŐ ÉVBEN 482. Költségek, ráford. passzív időb. elhatárolása 30 50 10 Kifizették az áramdíjat 38. Pénzeszközök 51. Anyagköltség 30 X 87. Pénzügyi műv. ráford. 30 50 10 51. Anyagköltség 522. Bérleti díjak Az elhatárolás fel- oldása Kifizették a bérleti díjat 80* 80 Kifizették a kamatot 25* 25 * Az előző évet és a fizetés évét terhelő költség együtt

260 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK, PASSZÍV IDŐBELI
10-14 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI A mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között a vállalkozóval szemben érvényesített, benyújtott, ismertté vált a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó kártérítési igényt, késedelmi kamatot, bírósági költséget stb. kártérítési igény késedelmi kamat bírósági költség stb. 10 Könyvelés a tárgyévben 86. Egyéb ráfordítások 482. Költségek, ráford. passzív időbeli elhatár. Könyvelés a következő évben Az elhatárolás feloldása 10 479. Különféle röv. lejár. egyéb kötelez. elszámol. 482. Költségek, ráford. passzív időbeli elhatár. 10

261 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK, PASSZÍV IDŐBELI
10-15 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó, megállapított, kötelezettségként ki nem mutatott prémiumot, jutalmat, s azok járulékait. Prémium, jutalom 482. Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása 100 Könyvelés a tárgyévben Bérjárulékok 40 54. Bérköltség 56. Bérjárulékok Könyvelés a következő évben 482. Költségek, ráford. passzív időbeli elhatár. 100 40 471. Jövedelemelszámolási számla 100 473. Társ.bizt. kötelez. 40 Az elhatárolás fel- oldása

262 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI
10-16 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KERÜL ELSZÁMOLÁSRA Névérték felett vásárolt - a befektetett eszközök közé sorolt – hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír beszer-zési és névértéke közötti – VESZTESÉG JELLEGŰ – különbözetéből az üzleti évre jutó összeg. 150 eFt KÜLÖNBÖZET PÉLDA: Vásárolt kamatozó értékpapír Névértéke e Ft Vételára * e Ft Vásárlás ideje: Lejárat ideje: Futamidő: hónap * A vásárlásig felhalmozott kamat nélkül. 18. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Vásárlás 38. Pénzeszközök 1150 X Könyvelés a tárgyévben 87. Pénzügyi műveletek ráfordításai 90 A különbözet (árfolyam-veszteség) időarányos részének elszámolása év végén 482. Költségek, ráford. passzív időbeli elhatár.

263 10-16 KÖNYVELÉS AZ ÉRTÉKESÍTÉS, BEVÁLTÁS ÉVÉBEN
folyt. KÖNYVELÉS AZ ÉRTÉKESÍTÉS, BEVÁLTÁS ÉVÉBEN 18. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpap. 1150 38. Pénzeszközök 1000 1150 150 87. Pénzügyi műv. ráford. Beváltás Külön-bözet (árfolyam- veszteség) 482. Költségek, ráfod. passzív időb. elhat. 90 90 Elhatárolt külön-bözet feloldása

264 BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT
10-17 BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI A mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak bevételét képezi. Könyvelés a tárgyévben A következő időszakra jutó bérleti díj elhatárolása 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 70 100 91. Árbevétel * Könyvelés a következő évben 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 70 70 91. Árbevétel Az elhatárolt bevétel kimutatása * Ebből 70 a következő évre jut.

265 10-18 BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI
A költségek ellentételezésére ka-pott – egyéb bevételként elszá-molt – támogatás összegéből a költséggel nem ellentételezett részt. PÉLDA Kapott támogatás: e Ft Tárgyévben elszámolt költség: e Ft. Könyvelés a tárgyévben 481. Bev. passzív id.elh. 30 Elhatárolt támogatás 38. Pénzeszközök 100 96. Egyéb bevételek Kapott támogatás 70 5. Költségnemek Elszámolt költség Könyvelés a következő évben 38. Pénzeszközök 30 5. Költségnemek Elszámolt költség 481. Bevét. passzív időbeli elhatárolása 30 30 96. Egyéb bevételek Felszabadított támogatás

266 BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI
10-19 BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSAKÉNT KELL ELSZÁMOLNI A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérleg fordulónapi értékeléséből keletkezett ÁRFOLYAM-NYERESÉGET. Könyvelés a tárgyévben 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 490 Elhatárolása 490 976. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Bevételezése 490 3683. Átértékelési különb. elsz. szla. Könyvelés a következő időszakban árfolyamveszteség esetén 876. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 300 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 490 300 Árfolyamveszteség ellentételezése

267 HALASZTOTT BEVÉTELKÉNT KELL ELSZÁMOLNI
10-20 HALASZTOTT BEVÉTELKÉNT KELL ELSZÁMOLNI Fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott, pénzügyileg rendezett TÁMOGATÁST ÉS a VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÖSSZEGÉT. PÉLDA Kapott támogatás e Ft Értékcsökkenési leírás e Ft/év. Könyvelés a pénz átvételekor 483. Halasztott bevételek 100 Elhatárolás 98. Rendkívüli bevételek 100 Átvétel 38. Pénzeszközök

268 KÖNYVELÉS A PÉNZ FELHASZNÁLÁSAKOR
10-20 folyt. KÖNYVELÉS A PÉNZ FELHASZNÁLÁSAKOR 38. Pénzeszközök 100 Tárgyi eszközök Beruházás, használatbavétel KÖNYVELÉS AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ELSZÁMOLÁSAKOR Tárgyi eszközök értékcsökk. 57. Értékcsökkenési leírás 20 Értékcsökkenés leírása 98. Rendkívüli bevételek 20 Bevételek felszabadítása 483. Halasztott bevételek 100

269 HALASZTOTT BEVÉTELKÉNT KELL ELSZÁMOLNI
10-21 HALASZTOTT BEVÉTELKÉNT KELL ELSZÁMOLNI Az ELENGEDETT, valamint a HARMADIK SZEMÉLY ÁLTAL ÁTVÁLLALT KÖTELEZETTSÉG összegét, ha az a kötelezettség terhére beszerzett eszközhöz kapcsolódik. Beruházás bruttó értéke eFt Elengedett kötelezettség eFt Hasznos élettartam: év Maradványérték: Leírás módszere: lineáris PÉLDA KÖNYVELÉS A BERUHÁZÁS, KÖTELEZETTSÉG ELENGEDÉS ÉVÉBEN 38. Pénzeszközök 80 X Kötelezettség részbeni teljesítése 454. Szállítók 100 Beruházás, aktiválás Tárgyi eszközök 483. Halasztott bevételek 20 Elhatárolás 98. Rendkívüli bevételek 20 Kötelezettség elengedése

270 10-21 KÖNYVELÉS A HASZNÁLAT ÉVEIBEN
folyt. KÖNYVELÉS A HASZNÁLAT ÉVEIBEN Tárgyi eszközök 100 98. Rendkívüli bev. 2 A leírással arányos bevétel felszabadí-tása 483. Halasztott bev. 20 Értékcsökkenési leírás 57. Értékcsökkenési leírás Tárgyi eszk. écs. 10

271 HALASZTOTT BEVÉTELKÉNT KELL ELSZÁMOLNI
10-22 HALASZTOTT BEVÉTELKÉNT KELL ELSZÁMOLNI A TÉRÍTÉS NÉLKÜL (visszaadási kötelezettség nélkül) ÁTVETT ESZKÖZÖK átadónál kimutatott nyilvántartási (legfeljebb forgalmi, piaci) értékét, valamint az AJÁNDÉKKÉNT, HAGYATÉKKÉNT kapott, a TÖBBLETKÉNT fellelt eszközök piaci értékét. Az átvett eszköz piaci értéke 100 eFt Évi értékcsökkenési leírás 20 eFt PÉLDA KÖNYVELÉS AZ ÁTVÉTEL ÉVÉBEN 100 483. Halasztott bevételek Elhatárolás 98. Rendkívüli bevételek Tárgyi eszközök 100 Átvétel

272 10-22 KÖNYVELÉS A HASZNÁLAT ÉVEIBEN
folyt. KÖNYVELÉS A HASZNÁLAT ÉVEIBEN Tárgyi eszközök 100 98. Rendkívüli bev. 20 A leírással azonos összegű bevétel felszabadítása 483. Halasztott bev. 100 Értékcsökkenési leírás Tárgyi eszk. écs. 57. Értékcsök. leírás 20

273 HALASZTOTT BEVÉTELKÉNT KELL KIMUTATNI
10-23 HALASZTOTT BEVÉTELKÉNT KELL KIMUTATNI A cégvásárlás, illetve átalakulás során meghatározott NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉKET. A vállalkozás megvásárolta egy kft. 80%-át én - vételár M Ft - a saját tőke 80%-nak az értéke 12 M Ft - üzleti vagy cégérték M Ft - leírási idő év PÉLDA Könyvelés a vásárlás évében 38. Pénzeszközök 171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 10 12 96. Egyéb bevételek 2 Vételár Cégérték 483. Halasztott bevételek 2 Elhatárolás Könyvelés a következő években 96. Egyéb bevételek Leírás 0,4 2 483. Halasztott bevételek

274 11. SAJÁT TŐKE

275 11-1 SAJÁT TŐKE FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA
A saját tőke olyan tőkerész, amelyet a TULAJDONOS (AZ ALAPÍTÓ) BOCSÁTOTT a vállalkozó rendelkezésére, AZ ADÓZOTT EREDMÉNYBŐL HAGYOTT a vállalkozónál. KIVÉTEL: jogszabály alapján a tőke-tartalékba, az eredmény-tartalékba helyezett átvett pénz- és egyéb eszköz az értékelési tartalék JEGYZETT TŐKE (+) JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) TŐKETARTALÉK (+) EREDMÉNYTARTALÉK (±) LEKÖTÖTT TARTALÉK (+) ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (+) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±).

276 11-2 JEGYZETT TŐKE FOGALMA
RT, KFT, EGYÉB VÁLLALKOZÓ- NÁL: A CÉGBÍRÓSÁGON BEJEGY- ZETT TŐKE A LÉTESÍTŐ OKIRAT- BAN MEGHATÁROZOTT ÖSSZEG-BEN. FOGALMA FIÓKTELEPNÉL: a működéshez, a tartozások kiegyenlítéséhez szükséges, a KÜLFÖLDI SZÉKHE- LYŰ VÁLLALKOZÁS ÁLTAL BIZTO- SÍTOTT – tartósan rendelkezésre bocsátott – VAGYON (ide értve a törvényben meghatározott dotáci- ókat is) A JEGYZETT TŐKE-VÁLTOZÁST a cégjegyzékbe való BEJEGYZÉS NAPJÁVAL KELL KÖNYVELNI. MÁS GAZDÁLKODÓNÁL: HA nincs cégbírósági bejegyzési kötelezett- ség, a részjegy tőke, az üzletrész- tőke, a vagyoni betét stb., a lé- tesítő okiratban meghatározott, a TULAJDONOSOK ÁLTAL tartósan rendelkezésre bocsátott – TÉNYLE- GESEN ÁTADOTT – TŐKE A mérlegben kimutatásra kerül a JEGYZETT TŐKÉBŐL VISSZAVÁSÁROLT TULAJDONOSI RÉSZESEDÉS NÉVÉRTÉKEN. A JEGYZETT TŐKE-VÁLTOZÁST A PÉNZ TÉNYLEGES ÁTADÁSAKOR KELL KÖNYVELNI.

277 JEGYZETT TŐKÉN FELÜLI VAGYONI FEDEZET
11-3 JEGYZETT TŐKÉN FELÜLI VAGYONI FEDEZET vagy + TŐKETARTALÉK ± EREDMÉNYTARTALÉK ± MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY - JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE SAJÁT TŐKE minusz: JEGYZETT TŐKE LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

278 JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE
11-4 JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE FOGALMA A később megfizetendő jegy-zett tőke (amit jogszabály tesz lehetővé) TARTALMÁBAN ez egy köve-telés, amely még az alapí-tóval szemben fennáll a tőke jegyzésével kapcsolatban. MŰKÖDŐ TŐKÉT megkapjuk, ha jegyzett tőkéből levonjuk, a jegyzett, de még be nem fizetett tőkét, a visszavásárolt részvény, üzletrész névértékét. OSZTALÉKOT, csak a működő tőkére szabad fizetni.

279 11-5 TŐKETARTALÉK FOGALMA
A vállalkozási tevékenység eredményétől függetlenül változó tőke, NEGATÍV NEM LEHET. FOGALMA NÖVELI CSÖKKENTI JEGYZETT TŐKE EMELÉSE A VESZTESÉG MIATTI NEGATÍV eredménytartalék ellentételezése TŐKEKIVONÁSSAL megvalósított tőkeleszállításhoz kapcsolódó TŐKETARTALÉK KIVONÁS LEKÖTÖTT TARTALÉKBA ÁTVE- ZETETT összeg JOGSZABÁLY ALAPJÁN tőketar- talékkal szemben ÁTADOTT PÉNZ- és egyéb eszköz értéke a tényleges átadáskor. AZ ÁZSIÓ (a részvények kibocsá- táskori ellenértéke és névértéke közötti különbözet) Alapítók által alapításkor, tőke- emeléskor TŐKETARTALÉKKÉNT VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZ és egyéb eszköz értéke, A TÉNYLE- GES ÁTADÁSKOR A JEGYZETT TŐKE LESZÁLLÍTÁSA LEKÖTÖTT TARTALÉKBÓL VISZ- SZAVEZETETT összeg A JOGSZABÁLY ALAPJÁN tőketar- talékba helyezhető ÁTVETT PÉNZ- és egyéb eszköz a tényleges átvé- telkor

280 11-6 EREDMÉNYTARTALÉK FOGALMA NÖVELI
Alapvetően az előző üzleti évek felhalmozott mérleg szerinti eredménye, amely a gazdálko-dási tevékenység eredményétől függő tőkeváltozás. NEGATÍV IS LEHET. NÖVELI az előző üzleti év mérleg szerinti ered- ménye, NYERESÉGE A JEGYZETT TŐKE LESZÁLLÍTÁSA a veszteség miatti negatív eredmény- tartalék ellentételezésére FELHASZ- NÁLT TŐKETARTALÉK gazdasági társaság TULAJDONOSÁNÁL a pótbefizetés VISSZAKAPOTT ÖSSZE- GE LEKÖTÖTT TARTALÉKBÓL visszaveze- tett összeg A JOGSZABÁLY ALAPJÁN eredmény- tartalékba helyezhető átvett pénz- és egyéb eszköz a tényleges átvételkor.

281 11-6 CSÖKKENTI folyt. az előző üzleti év mérleg szerinti
eredménye, VESZTESÉGE TŐKEKIVONÁSSAL megvalósí- tott tőkeleszállításhoz kapcso- lódó EREDMÉNYTARTALÉK- KIVONÁS JEGYZETT TŐKE EMELÉSE a szabad eredménytartalékból LEKÖTÖTT TARTALÉKBA átvezetett összeg az üzleti év végén OSZTALÉKRA, részesedésre, ezek adójára, egyéb célra történő felhasználás miatti adóra igénybe vett összeg gazdasági társaság TULAJDONO- SÁNÁL a veszteség fedezetére teljesített – törvényi előíráson alapuló – PÓTBEFIZETÉS ösz- szege. JOGSZABÁLY ALAPJÁN ered- ménytartalékkal szemben át- adott pénz- és egyéb eszköz a tényleges átadáskor. AZ ELLENŐRZÉS, ÖNELLENŐRZÉS során megállapított – jelentősebb összegű hibák – eredményre gyako-rolt hatását eredmény-tartalékot növelő – csökkentő tételként a hi-ba megállapításának üzleti évében kell elszámolni.

282 > SAJÁT TŐKE JEGYZETT TŐKE minusz: LEKÖTÖTT TARTALÉK
11-7 AZ ADÓZOTT EREDMÉNY KIEGÉSZÍTÉSÉHEZ A SZABAD EREDMÉNYTARTALÉK CSAK AKKOR VEHETŐ IGÉNYBE, HA AZ IGÉNYBEVÉTEL UTÁN > SAJÁT TŐKE minusz: LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK JEGYZETT TŐKE

283 11-8 LEKÖTÖTT TARTALÉK Az eredménytartalékból le kell kötni
a tőketartalékból, az eredménytartalékból lekötött összeg és a kapott pótbefizetés összege. Az eredménytartalékból le kell kötni a VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK, üzletrészek névértéke, illetve visszavá- sárlási értéke közül a nagyobbat, ÁTALAKULÁS ESETÉN a jogutódnál a vagyon felértékelés, az egyszeresről a kettős könyvvitelre való áttérés miatt MÉG FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓNAK megfelelő ösz-szeget, az ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS, a KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT értékéből még le nem írt összeget, az elhatárolt NEM REALIZÁLT árfolyam- veszteség és az emiatt képzett CÉLTAR- TALÉK KÜLÖNBÖZETÉNEK összegét, a LEKÖTENDŐ TŐKETARTALÉKOT, ha arra a tőketartalék NEM NYÚJT fedezetet, a gazdasági társaság TULAJDONOSÁNÁL A VESZTESÉG FEDEZETÉRE – megszabott, de még NEM TELJESÍTETT – fizetendő pótbefizetés összegét, SAJÁT ELHATÁROZÁS, vagy más jogsza- bály alapján lekötött tartalékot. a NEM FORGALOMKÉPES, illetve csak harmadik személy engedélye alapján átruházható eszközök – a saját tőke és a mérlegfőösszeg arányában számított – értékét, szövetkezeteknél a FEL NEM OSZTHATÓ VAGYON ÉRTÉKÉT, SAJÁT ELHATÁROZÁS, vagy más jogszabály alapján lekötött tartalékot. A tőketartalékból le kell kötni Lekötött tartalékként kell kimutatni A GAZDASÁGI TÁRSASÁGNÁL a VESZTE-SÉG FEDEZETÉRE kapott PÓTBEFIZETÉS összegét, a visszafizetésig.

284 11-9 ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékelési tartalékként kell kimutatni a számviteli tör-vény szerinti piaci értékelés alapján meghatározott ÉRTÉK-HELYES-BÍTÉS ÖSSZEGÉT (Pi-aci érték /-/ könyv szerinti nettó érték /=/ értékhelyes-bítés). FOGALMA AZ ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ÉS AZ ÉRTÉKHELYESBÍTÉS CSAK ÉS KIZÁRÓLAG EGYMÁSSAL SZEMBEN ÉS AZONOS ÖSSZEG-BEN VÁLTOZHAT.

285 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (Adózás előtti eredmény)
11-10 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Az osztalékra, részesedésre, a kamatozó részvények kamatára igénybe vett EREDMÉNYTAR-TALÉKKAL NÖVELT, jóváhagyott osztalékkal, részese-déssel, kamattal CSÖKKENTETT TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY. FOGALMA AZ AZ ÖSSZEG, AMIT A TULAJDO-NOSOK AZ EREDMÉNYBŐL A VÁL-LALKOZÁSBAN HAGYNAK. OSZTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ADÓ TÁRGYÉVI EREDMÉNY (Adózás előtti eredmény)

286 > = SAJÁT TŐKE JEGYZETT TŐKE minusz: LEKÖTÖTT TARTALÉK
11-11 A TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY AKKOR FIZETHETŐ KI OSZTALÉKKÉNT, RÉSZESEDÉSKÉNT, A KAMATOZÓ RÉSZVÉNY KAMATAKÉNT, HA KIFIZETÉS UTÁN A SAJÁT TŐKE minusz: LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK JEGYZETT TŐKE > =

287 < = SAJÁT TŐKE JEGYZETT TŐKE minusz: LEKÖTÖTT TARTALÉK
11-12 A JEGYZETT TŐKE A JEGYZETT TŐKÉN FELÜLI SAJÁT TŐKE TERHÉRE, CSAK AKKOR, ÉS OLYAN MÉRTÉKBEN EMELHETŐ,HA A TŐKEEMELÉST KÖVETŐEN < = SAJÁT TŐKE minusz: LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK JEGYZETT TŐKE JEGYZETT TŐKÉN FELÜLI SAJÁT TŐKE TERHÉRE történik a tőkeemelés – az előbbi feltételek mellett – akkor is, ha INGYENES vagy kedvezményes DOLGOZÓI RÉSZVÉNYT, üzletrészt bocsátanak ki, továbbá ha a részvényeket annak adják, aki a NYÚJTOTT HITEL VISSZAKÖVETELÉSÉRŐL LEMOND.

288 11-13 ELŐZŐ ÉVEK ÁTHOZOTT VESZTESÉGE (NEM ÖNÁLLÓ MÉRLEGSOR)
Az adótörvény az adóalap szerinti veszteséget engedi meg elhatárolni és a későbbi években az adóalap számításánál figyelembe venni. 100 Adózás előtti eredmény ADÓALAP SZÁMÍTÁS MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY LEVEZETÉSE MEGNEVEZÉS - 50 Adóalap vagy adóalap szerinti veszteség -150 Módosítás az adótörvény szerint (±) 80 Mérleg szerinti eredmény 20 Osztalék

289 TŐKE- ÉS EREDMÉNYTARTALÉK VÁLTOZÁSOK
11-14 TŐKE- ÉS EREDMÉNYTARTALÉK VÁLTOZÁSOK BIZONYLATAI CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSRE KÖTELEZETT VÁLLALKOZÓNÁL a könyvelés ideje * bizonylata megnevezése A gazdasági esemény A bejegyzés napja. Létesítő okirat, annak módosítása, közgyűlési, alapítói stb. határozatok. Alapításkor, tőkeemeléskor ÁZSIÓKÉNT – A BEJEGYZÉ-SIG – ÁTADOTT eszköz. Az átvételkor. Az eszköz átadását igazoló bizonylat. A BEJEGYZÉS UTÁN át- adott ÁZSIÓ. A bejegyzés napja. Létesítő okirat módosítás, közgyűlési, alapítói stb. határozat. A jegyzett tőke leszállításá- hoz, emeléséhez kapcsoló-dó tőke- és eredménytarta-lék változás. A határozat napja. Az üzleti év vége. Közgyűlési, alapítói stb. határozat. Vezetői utasí-tás, könyvelési rendel-kezés. Lekötött tartalék át- és visszavezetés. A határozatban meg- jelölt időpont. Közgyűlési, alapítói stb. határozat. Tőketartalék átvezetése eredménytartalékba vesz- teség ellentételezésére. Az eszközmozgással egyidejűleg. Az eszköz átvételt igazoló okmány. Jogszabály alapján átadott vagy átvett eszköz. * A cégbírósági bejegyzésre nem kötelezett vállalkozónál a taggyűlési határozatban megjelölt időpontban

290 11-14 A gazdasági esemény folyt. a könyvelés ideje * bizonylata
megnevezése A gazdasági esemény A bejegyzés napja. A bevonást igazoló okmány. Szövetkezeti üzletrész bevonása. Az üzleti év eleje. Könyvelési rendelkezés. Előző üzleti év mérleg szerinti eredményének átvezetése. A jogerőre emelkedés napja. APEH határozat(ok). Ellenőrzés miatt módosí-tott előző üzleti év(ek) eredménye, ha jelentős. A jegyzőkönyv aláírásakor. Önellenőrzési jegyzőkönyv. Önellenőrzés miatt módo- sított előző üzleti év(ek) eredménye, ha jelentős. Az üzleti év vége. Közgyűlési, alapítói stb. határozat. Adózott eredmény kiegészítésére igénybe vett eredménytartalék. A pénzmozgás napja. A pénzmozgást igazoló dokumentum. Pótbefizetések teljesítése és visszafizetése. * A cégbírósági bejegyzésre nem kötelezett vállalkozónál a taggyűlési határozatban megjelölt időpontban

291 A SAJÁT TŐKE ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA
11-15 A SAJÁT TŐKE ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA RÉSZVÉNYKÖNYV névre szólóan tartalmazza a jegyzett tőke név- leges értékét ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK analitikus nyilvántartása tartalmazza az egyes évek értékhelyesbítésének összegeit és azok korrekcióit TAGJEGYZÉK a nem részvény- társaságnál hasonló tartalommal kerül vezetésre, mint a részvény- könyv. ELŐZŐ ÉVEK ÁTHOZOTT VESZTESÉ- GÉT tartalmazó nyilvántartásban ki kell mutatni az adóalap szerinti vesz- teség keletkezésének és leírásának évét. A TŐKETARTALÉK, AZ EREDMÉNY- TARTALÉK, A LEKÖTÖTT TARTA- LÉK analitikus nyilvántartása évenkénti bontásban tartalmazza a változásokat jogcímenként

292 11-16 JEGYZETT TŐKE VÁLTOZÁS ELSZÁMOLÁSA
325., 332. Jegyzett, de még be nem fiz. tőke Alapításkor, tőke-emeléskor jegyzett tőke Leszállítás, részvénybevonás 98. Rendkívüli bev. 412. Tőketartalék 413. Eredménytartalék Jegyzett tőke-emelés tőke,- eredménytartalékból 413. Eredménytartalék Leszállítás halmozott hiány miatt 412. Tőketartalék Munkavállalóknak térítés nélkül átadott dolgozói részvény, vagyonjegy 38. Pénzeszközök Munkavállalóknak ellenérték fejében adott dolgozói részvény, vagyonjegy

293 11-17 JEGYZETT TŐKE LESZÁLLÍTÁSA SAJÁT RÉSZVÉNYEK BEVONÁSÁVAL
373. Saját részvények, üzletrészek Egyenleg 88. Rendkívüli ráfordítások Saját részvény bevonás visszavásárlási áron 98. Rendkívüli bevételek Tőkeleszállítás névértéken 411. Jegyzett tőke Egyenleg 413. Eredménytartalék Feloldás 414. Lekötött tartalék Lekötés a saját részvény vásárláskor

294 ALAPÍTÁSKORI TŐKE ELLÁTÁS ÉS JEGYZETT TŐKE
11-18 ALAPÍTÁSKORI TŐKE ELLÁTÁS ÉS JEGYZETT TŐKE EMELÉSE ÚJ RÉSZVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁVAL 325., 332. Jegyzett, de még be nem fiz. tőke 38. Pénzeszközök Ténylegesen befizetett összeg 1. Befektetett eszözök 2. Készletek 37. Értékpapírok Nem pénzbeni betét átadása Jegyzés névértéke 411. Jegyzett tőke

295 11-19 A TŐKETARTALÉK ELSZÁMOLÁSA
325., 332. Jegyzett, de még be nem fiz. tőke Ázsió – Alapítók által véglegesen átadott eszköz 411. Jegyzett tőke Jegyzett tőke emelése Munkavállalóknak térítés nélkül adott dolgozói részvény, vagyonjegy 38. Pénzeszközök Jogszabály alapján kapott pénzeszköz 413. Eredménytartalék Veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezése 38. Pénzeszközök Jogszabály alapján adott pénzeszköz 411. Jegyzett tőke Jegyzett tőke leszállítása 414. Lekötött tartalék Lekötés Feloldás

296 11-20 AZ EREDMÉNYTARTALÉK ELSZÁMOLÁSA
Előző évi mérleg szerinti VESZTESÉG Előző évi mérleg szerinti NYERESÉG 419. Mérleg szerinti eredmény Egyenleg Jogszabály alapján átadott pénz 38. Pénzeszközök Jogszabály alapján átvett pénz 38. Pénzeszközök Veszteség rendezésére pótbefizetés az ALAPÍTÓNÁL Visszakapott pótbefizetés az ALAPÍTÓNÁL 411. Jegyzett tőke Jegyzett tőke felemelése 411. Jegyzett tőke Jegyzett tőke leszállítása 493. Adózott eredmény elszámolása Osztalékra igénybe vett összeg 414. Lekötött tartalék Lekötés Feloldás

297 11-21 LEKÖTÖTT TARTALÉK ELSZÁMOLÁSA
412. Tőketartalék Lekötés Feloldás 413. Eredményartalék Lekötés Feloldás 38. Pénzeszközök A pótbefizetés visszafizetése Veszteség fedezetére kapott pótbefizetés

298 11-22 ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ELSZÁMOLÁSA
Adott évi értékelési tartalék illetve növekedés elszámolása 117. Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszk. értékhelyesbítése 177. Tartós részesedések értékhelyesbítése Adott évi értékelési tartalék nyilvántartásból való kivezetése, illetve csökkenésének elszámolása

299 11-23 A MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSA
493. Adózott eredmény elszámolása Nyereség elszámolása év végén Egyenleg 419.Mérleg szerinti eredmény 413. Eredménytartalék Az előző évi nyereség átvezetése nyitás után A veszteség elszámolása év végén 493. Adózott eredmény elszámolása Egyenleg Az előző évi veszteség átvezetése nyitás után 413. Eredménytartalék

300 12. CÉLTARTALÉKOK

301 12-1 CÉLTARTALÉK Az adózás előtti eredmény terhére a VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉ-GEKRE FOGALMA A KÉPZÉS MÓDSZERE KONKRÉT, MEGBÍZHATÓ ADATOK ALAPJÁN STATISZTIKAI BECSLÉS ÚTJÁN. IDŐSZAKONKÉNT ISMÉTLŐ- DŐ VÁRHATÓ KÖLTSÉGEKRE EGYÉB CÉLOKRA képzett for- rás. Így a bizonytalan, kétes ered- mény nem kerül kimutatásra.

302 CÉLTARTALÉK VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE
12-2 CÉLTARTALÉK VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE Olyan múltbeli, illetve folya-matban lévő ügyletekből, szer-ződésekből származó KÖTELE-ZETTSÉGEKRE képzett céltar-talék, AMELYEK FOGALMA FAJTÁI GARANCIÁLIS KÖTELEZETT- SÉGRE, FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGRE, BIZTOS JÖVŐBENI KÖTELE- ZETTSÉGRE, várhatóan vagy bizonyosan FELMERÜLNEK, DE KORENGEDMÉNYES NYUGDÍJ MIATT, ÖSSZEGÜK, vagy ESEDÉ- KESSÉGÜK IDŐPONTJA a mérlegkészítéskor még BI- ZONYTALAN, és VÉGKIELÉGÍTÉS MIATT, KÖRNYEZETVÉDELMI KÖTE- LEZETTSÉGRE STB. azokra a vállalkozó a SZÜKSÉ- GES FEDEZETET MÁS MÓDON NEM BIZTOSÍTOTTA. A KÉPZÉS KÖTELEZŐ.

303 12-3 FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉG Olyan, általában harmadik sze-méllyel szemben vállalt köte-lezettség, amely FAJTÁI kezességvállalás, opciós ügyletek, garanciavállalás, nem valódi penziós ügyletek, váltókezesi kötelezettség, a mérleg fordulónapján fenn- áll, de mérlegtételkénti szerepel-tetése jövőbeni eseménytől függ. le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos várható kötele- zettség stb.

304 BIZTOS JÖVŐBENI KÖTELEZETTSÉG
12-4 BIZTOS JÖVŐBENI KÖTELEZETTSÉG Olyan visszavonhatatlan köte- lezettség, amely a mérleg fordulónapján fennáll, de FAJTÁI HATÁRIDŐS ÜGYLETEKBŐL következő fizetési kötelezettség SWAP ÜGYLETEK HATÁRIDŐS RÉSZE miatti fizetési kötele- zettség a szerződés teljesítése még nem történt meg, így mér- legtételként még nem szere- peltethető. SWAP ÜGYLET Olyan összetett megállapodás, amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügylet-ből tevődik össze.

305 A GARANCIÁLIS JAVÍTÁSOKRA KÉPZŐDŐ CÉLTARTALÉK
12-5 A GARANCIÁLIS JAVÍTÁSOKRA KÉPZŐDŐ CÉLTARTALÉK ÖSSZEGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS FELOLDÁSA Meg kell tervezni (becsülni), hogy a garanciális időszak teljes hosszára mekkora költség várható, ekkora céltartalékot kell képezni. Képzés Feloldás A ténylegesen felmerült költ- séggel azonos összeg feloldása. A garanciális időszak végén a maradvány feloldása. VAGY: Időarányos feloldás.

306 CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE
12-6 CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE Fogalma Olyan KÖLTSÉGEK, amelyek Fajtái FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK, ÁTSZERVEZÉSI KÖLTSÉGEK, KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLT- SÉGEK stb. VÁRHATÓAN, valószínűen, (tehát nem biztosan) időszakonként ismétlődően, jelentős összegben, a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló informáci- ók alapján FELMERÜLNEK, de összegük vagy felmerülésük időpontja bizonytalan, és nem sorolhatók passzív idő- beli elhatárolások közé. A KÉPZÉS NEM KÖTELEZŐ, CSAK LEHETŐSÉG.

307 12-7 EGYÉB CÉLTARTALÉK CÉLTARTALÉK KÉPEZHETŐ A NEM REALIZÁLT ÁRFOLYAM-VESZTESÉG időben elhatárolt összegére, a számviteli törvény előírása szerint. JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁ- ROZOTT ESETEKBEN A biztosítási intézetnél befektetési vállalkozásnál hitelintézetnél pénzügyi vállalkozásnál kockázati tőketársaságnál.

308 A CÉLTARTALÉK KÉPZÉS ÉS
12-8 A CÉLTARTALÉK KÉPZÉS ÉS FELOLDÁS ELSZÁMOLÁSA 96. Egyéb bevételek Feloldás 86. Egyéb ráfordítások 42. Céltartalék Képzés

309 13. KÖTELEZETTSÉGEK

310 13-1 KÖTELEZETTSÉGEK Amelyek a FOGALMA Azok a szállítási,
vállalkozási, szolgáltatási és egyéb SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ FOGALMA PÉNZFORMÁBAN TELJESÍTENDŐ, ELISMERT FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK Amelyek a MEGSZŰNIK HA A VÁLLALKOZÓ kifizeti szállító, vállalkozó, szolgáltató, hitelező, kölcsönző által már TELJESÍ- TETT, A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL ELFOGADOTT, ELISMERT váltót ad át, a HITELEZŐ ELENGEDI. szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, valamint a kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódik.

311 A KÖTELEZETTSÉGEK FAJTÁI
13-2 A KÖTELEZETTSÉGEK FAJTÁI felszámolás vagy csőd esetén csak a többi hitelező kielégítése után kell kiegyenlíteni, Hátrasorolt kötelezettség Olyan kapott kölcsön, amelyre vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértését arra vonatkozóan, hogy a visszafizetési határidő meghatározatlan vagy a jövőbeni eseményektől függ, de a nyújtott kölcsön bevonható az adósság rendezésbe, valamint eredeti futamideje 5 évnél több, a törlesztés az eredeti lejárat vagy a szerződésben kikötött felmondási idő előtt nem lehetséges. a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a tu- lajdonosok előtti legutolsó he- lyen áll,

312 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG
13-2 folyt. 1. A hitelezővel kötött szerződés szerint az EGY ÜZLETI ÉVNÉL HOSSZABB LE-JÁRATRA KAPOTT A TARTALOM ELSŐDLEGESSÉGE A FORMÁVAL SZEMBEN számvi-teli alapelvnek megfelelően kölcsön (ide értve a kötvény- kibocsátást is), a mérleg fordulónapját követő EGY ÜZLETI ÉVEN BELÜL ESE- DÉKES TÖRLESZTŐRÉSZLETET NEM ITT, HANEM hitel és egyéb hosszú lejáratú kötele- zettség. A RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELE- ZETTSÉGEK között kell kimu- tatni.

313 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG
13-2 folyt. 2. Az egy üzleti évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel.  IDE TARTOZIK: a vevőktől kapott előleg, kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) a váltótartozás, a fizetendő osztalék, részesedés, a kamatozó részvények utáni kamat, egyéb rövid lejáratú kötele- zettség. A hosszú lejáratú kötelezettségek- ből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes tör- lesztések.

314 A KÖTELEZETTSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSA
A MÉRLEGBEN 13-3 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltható kötvények Tartozások kötvénykibocsá-tásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szem- ben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben.

315 Mérlegen kívüli kötelezettségek
13-3 folyt. 1. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Mérlegen kívüli kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök - ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előleg Kötelezettségek áruszállí-tásból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szem-ben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek. FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK BIZTOS (JÖVŐBENI) KÖTELE- ZETTSÉGEK

316 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
13-3 folyt. 2. MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBE-NI KÖTELEZETTSÉGEK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSSAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK ELKÜLÖNÍTETT ALAPOKKAL KAPCSOLATOS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉGGEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK ADÓHATÓSÁGGAL SZEMBE- NI KÖTELEZETTSÉGEK HELYI ÖNKORMÁNYZATOK- KAL SZEMBENI KÖTELEZETT- SÉGEK ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSO- LATOS KÖTELEZETTSÉGEK ÁTVÁLLALT KÖTELEZETTSÉ- GEK JOGERŐS HATÁROZATTAL ELŐÍRT, VALAMINT AZ ELSŐ FOKON MEGÍTÉLT KÖTELE- ZETTSÉGEK Stb.