Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mikor, hogyan és miért történik? 3- 5 évesek. Tanulmányi terület:  Nyelv és kommunikáció  Témák: Házi állatok, Vadállatok, virágok, zöldségek és gyümölcsök,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mikor, hogyan és miért történik? 3- 5 évesek. Tanulmányi terület:  Nyelv és kommunikáció  Témák: Házi állatok, Vadállatok, virágok, zöldségek és gyümölcsök,"— Előadás másolata:

1 Mikor, hogyan és miért történik? 3- 5 évesek

2 Tanulmányi terület:  Nyelv és kommunikáció  Témák: Házi állatok, Vadállatok, virágok, zöldségek és gyümölcsök, szerszámok, természeti jelenségek  Megvalósítási módok: Képről való beszélgetés, Verstanítás, Mese, Rajz, Megfigyelés, Beszélgetés, Didaktikus játék, Ragasztás, Gyurmázás…  Célok:  A gyermek legyen képes aktívan részt venni a beszélgetésben beszélgető partnerként valamint hallgatóként is  A gyermek legyen képes mondatokban megfogalmazni az ismereteit.  Legyen képes megérteni a szöveget és használni az új szavakat  Legyen képes kérdezni és válaszolni a kérdésekre.

3 Tudományok  Témák: Számolás 1-5-ig, Geometriai formák, Összeadás és kivonás egy egységgel  Megvalósítás i módok : Számtanítás 1 –es számjegy, Gyakorlás: 1-es számjegy, Egyéni anyaggal manipulálás, Didaktikus játék, Feladatlap….  Célok:  A gyermek legyen képes felismerni és megnevezni az azonos tárgyakból, élőlényekből álló halmazokat  Állapítsa meg a halmazok számosságát becsléssel és párosítással: sok, kevés, több, kevesebb, ugyanannyi.  Legyen képes számolásra 1-től 5 ig.

4 Ember és társadalom  Témák: Anyag ismeret  Megvalósítás i módok : Megfigyelés, Beszélgetés, Didaktikus játék, Gyakorlati tevékenység….  Célok:  Ismerje és alkalmazza a társadalmi együttélés normáit és szabályait  Alkalmazkodjon a viselkedésével annak a csoportnak a követelményeihez melyben él: család, óvoda, játszótársak.  Ismerje és nevezze meg azokat a tárgyakat melyeket használ: szappan, törülköző, edények, ragasztó, színes ceruza, papír, olló, vízfesték stb

5 Esztétikai nevelés és kreativitás  Témák: A természet hangjai, Környezetünk hangjai, Hangszerek hangjai, Beszédhang és énekhang, Rajznál használt eszközök, Színek ismerete  Megvalósítás i módok : Megfigyelés, beszélgetés, Didaktikus játékok: Mi ez és milyen? Mit hallottál?  Új ének tanulás, Dalos játék ismétlés, Zenei játék: Hangos-halk éneklés, Dallambújtatás….  Célok:  A gyermek legyen képes felismerni és megnevezni a környezetének hangjait, a beszéd és az ének hang között tegyen különbséget.  Ismerje különböző hangszerek hangját: pl. dob, hegedű, furulya….  Ismerjen mondókákat és gyermekdalokat az életkori sajátosságainak megfelelően.

6 Pszichomotorikus tevékenység  Témák: Járás, futás, ugrás, kúszás-mászás, egyensúlyozás, labda dobás-fogás, témás táncok  Megvalósítás i módok : Járás változatok, Játék: pl. Menj a mackóhoz…  Célok:  A gyermek legyen képes az alapvető mozgások elvégzésére: járás, futás, ugrás.  Legyen képes kuszásra térden és tenyéren, egyensúlyozni földre húzott két vonal között és kisebb padon, labda dobásra és fogásra, ritmikus táncok bemutatására.  Az adott utasításnak megfelelően elvégezni az adott mozgást: járás körben és tapsra hátra fordulni, sípszóra leguggolni stb.

7 5- 6/7 évesek Nyelv és kommunikáció  Témák: Házi állatok, Vadállatok, virágok, zöldségek és gyümölcsök, szerszámok, természeti jelenségek  Megvalósítás i módok : Képről való beszélgetés, Verstanítás, Mese, Rajz, Megfigyelés, Beszélgetés, Didaktikus játék, Ragasztás, Gyurmázás  Célok:  A gyermek legyen képes beszélni az óvónővel és társaival az élőlényekről, legyen képes szóban leírni, osztályozni és összehasonlítani az élőlényeket az óvónő által megadott vagy a saját szempontjai alapján.  Figyelmesen végig hallgatni egy szöveget és bebizonyítani, hogy megértette ennek lényegét.  Legyen képes felismerni a szavakat képező hangokat és adott kezdőhanggal több szót mondani  Legyen képes befejezni egy megkezdett mondatot vagy történetet  Legyen képes megmondani hány szótagból áll egy szó és hány szóból áll egy mondat.

8 Tudományok  Témák: Számolás 1-10 -ig, Geometriai formák, Összeadás és kivonás egy egységgel  Megvalósítási módok : Számtanítás 6 –os számjegy, Gyakorlás: 6-os számjegy, Egyéni anyaggal manipulálás, Didaktikus játék, Feladatlap….  Célok:  Közölje benyomásait a megfigyelései alapján  Ismerje a környezetvédelem fontosságát és vegyen részt a környezetvédelem céljából szervezett akciókon.  Ismerje a számjegyeket 1-től 10 ig.  Legyen képes egyszerű számtani műveletek elvégzésére, összeadás és kivonás 1-2 elemmel 10 –ig.  Ismerje a mértani formákat: kör, háromszög, négyzet, téglalap, rombusz.

9 Ember és társadalom  Témák: Viselkedési normák és szabályok  Megvalósítási módok : Beszélgetés, Mese, Irodalmi felolvasás, Szerepjáték…  Célok:  Ismerje és tartsa tiszteletben a társadalmi beilleszkedés normáit és a saját biztonságára vonatkozó szabályokat.  Legyen képes különbséget tenni a helyes és helytelen viselkedés között  Ismerje és helyesen használja a gyakorlati tevékenységek során használt eszközöket: papír, olló, ragasztó, drót, tű és cérna, evő eszközök.  Használjon több megoldást egy adott feladat elvégzésénél.

10 Esztétikai nevelés és kreativitás  Témák: A természet hangjai, Környezetünk hangjai, Hangszerek hangjai, Beszédhang és énekhang, Rajznál használt eszközök, Festési technikák, Színek ismerete, színkeverés  Megvalósítási módok: Egyéni éneklés, csoportos éneklés, hangutánzás, vízfestés, ujjfestés, spriccolás, nyomat készítés, gyurmázás, agyagozás….  Célok:  Legyen képes megkülönböztetni a magas és mély hangokat.  Legyen képes gyermekdalok előadására.  Társítson mozgást énekléssel.  Ismerje fel a klasszikus zenedarabokat.  Legyen képes adott témát vissza adni rajzaiban.  Ismerjen és alkalmazzon különböző festési technikákat.

11 Pszichomotorikus nevelés  Témák: Járás, futás, ugrás, kúszás-mászás, egyensúlyozás, labda dobás-fogás, témás táncok  Megvalósítás i módok : Járás változatok, Játék: pl. Amikor tapsolok fordulj meg…  Célok:  Nevezze meg a mozgásban lévő testrészeit  Legyen képes fair-play szellem alkalmazására és együttműködésre a csapat játékokban.  Legyen képes járás, szaladás, ugrás, kuszás- mászás, kapaszkodás, egyensúlyozás, vontatás-emelés elvégzésére változatás formában, utasításra is.  Legyen képes labdajátékokra és témás táncok bemutatására.

12 Projekt javaslatok: Hogyan él? Hogyan mozog? Fények és árnyékok. Anyagok. Életformák. Mire és hogyan használjuk? Ki készítette? Színek és formák? Stb.

13 Mivel és hogyan fejezzük ki azt amit érzünk? 3- 5 évesek

14 Nyelv és kommunikáció  Témák: Érzelmek, gondolatok, hogyan fejezzük ki érzelmeinket, gondolatainkat?  Megvalósítás i módok : Beszélgetés, mese, dramatizálás, szerepjátékok, megfigyelés  Célok:  Ismerje az érzelmek, gondolatok eszmék fogalmát és ezek kifejezési eszközeit: szabad beszélgetések vagy művészeti formában.  Értsen meg egyszerű üzeneteket és maga is legyen képes küldeni vagy ezekre reagálni.  Legyen képes a magyar és a román nyelv hangjainak helyes kiejtésére és a nyelvtani szabályok helyes alkalmazására.  Legyen képes beleélni magát egy mese vagy rajzfilm szereplő helyzetébe.

15 Tudományok  Témák: Tárgyak megkülönböztetése forma, nagyság szerint, mennyiség megállapítása becsléssel, párosítással, számlálás 1-5 számkörben, geometriai formák ismerete: kör, háromszög, négyzet, téglalap, összeadás és kivonás egy egységgel az 5-ös számkörben.  Megvalósítás i módok : Beszélgetés, megfigyelés, képolvasás, didaktikus játék, mese, bábjáték…  Célok:  Bővüljön szenzoriális tapasztalatuk a matematikai ismeretek tekintetében, nevezze meg a tárgyakat, a mennyiségeket, legyen képes osztályozni a tárgyakat közös tulajdonságaik alapján  Legyen képes közölni érzelmeit egy adott helyzetben vagy egy történettel kapcsolatosan.  Legyen képes megnevezni a különböző arckifejezéseket: vidám, szomorú, haragos…

16 Ember és társadalom  Témák: Születésnap, Anyák napja, maszkabál, illemszabályok  Megvalósítás i módok : Megfigyelés, beszélgetés, mese, történet  Célok:  Legyen képes kimutatni barátságát, rokonszenvét társai és a felnőttek iránt.  Örüljön a közös együttlétnek.  Tegyen különbséget az érzelmek megfelelő és nem megfelelő kinyilvánításában.

17 Esztétikai nevelés és kreativitás  Témák: Énekek, dalos játékok, hangszerek hangjai, környezetünk hangjai, művészi alkotások.  Megvalósítási módok : Beszélgetés, megfigyelés, mese, ének tanulás, mondókázás, rajz, feladatlap.  Célok:  Legyen képes mozgással összehangolni az énekét  Tegyen különbséget a halk és a hangos éneklés között  Legyen képes mozgással kifejezni a zene által keltett hangulatot  Legyen képes eredetiségét kifejezni mozgásában és rajzaiban.

18 Pszichomotorikus fejlesztés  Témák: Járás, futás, ugrás, kúszás-mászás, egyensúlyozás, labda dobás-fogás, témás táncok  Megvalósítás i módok : Járás, szaladás, egyensúlyozás, kuszás-mászás, vontatás- emelés, tánclépések.  Célok:  Észlelje a ritmus, időtartam, távolság, lokalizálás tér-idő komponenseit.  Legyen képes az elsajátított mozgások alkalmazására különböző összefüggésekben.  Legyen képes alkalmazkodni egy adott viszonyítási ponthoz.  Legyen képes betartani a játékszabályokat a csoportos játékokban.

19 5-6/7 évesek Nyelv és kommunikáció  Témák: érzelmek, viselkedés, az érzelmek kifejezésének módozatai, művészi kifejezési eszközök (pl. egy vicces történet, szomorú történet)  Megvalósítás i módok : Megfigyelés, beszélgetés, irodalmi felolvasás, mese mondás, verstanulás, dramatizálás  Célok:  Ismerje és tartsa be a párbeszéd szabályait.  Ismerje a helyes és a helytelen viselkedés következményeit.  Legyen másokra is tekintetre játék közben (tolerancia alkalmazása)  Legyen képes helyesen kifejezni érzelmeit.  Ismerje és használja a rokon értelmű szavakat és az ellentétes értelmű szavakat.  Legyen képes elmondani miért tetszik neki egy mese, egy vers vagy ének.

20 Tudományok  Témák: Tárgyak megkülönböztetése szín, forma, nagyság, hosszúság, szélesség alapján, geometriai formák, számjegyek ismerete 1-től 10-ig, összeadás és kivonás 1-2 egységgel a 10-es számkörben, gondolataink és érzelmeink kifejezésének módozatai, mimika.  Megvalósítás i módok : Megfigyelés, beszélgetés, képolvasás, színház –bábszínház látogatás,  Célok:  Legyen képes megkülönböztetni a tárgyakat forma, nagyság, szín, illat, keménység, hosszúság, vastagság alapján.  Legyen képes egyenlővé tenni a halmazokat hozzá tétellel vagy elvevéssel.  Figyelje meg az érzelmek kifejezési módjait a mindennapi életben, színházban, filmekben, bábszínházban.  Legyen képes beszélni az érzelmekről: szomorúság, öröm, vidámság, harag….

21 Ember és társadalom  Témák: Érzelmek gondolatok kifejezésének módozatai, művészi, emberi értékeink, megfelelő és nem megfelelő viselkedés.  Megvalósítás i módok : Megfigyelés, Beszélgetés, Mese, Vers, Dramatizálás…  Célok:  Legyen képes önuralmat gyakorolni egy adott helyzetben.  Legyen képes együtt örülni a társaival.  Legyen képes kitartásra egy adott tevékenység folyamán.  Tanúsítson érdeklődést egy adott helyzetben.  Segítsen a gyengébbeknek a játék, az öltözködés vagy más tevékenységek folyamán.

22 Esztétikai nevelés és kreativitás  Témák: Énekek, dalos játékok, hangszerek hangjai, környezetünk hangjai, zenei és festészeti, szobrászati művészi alkotások.  Megvalósítás i módok : Ének tanulás (szomorú, vidám, tréfás), zenei audiciók, zenei játékok, rajz, festés, gyurmázás….  Célok:  Legyen képes hallás után azonosítani különböző hangszíneket és hang erősségeket.  Legyen képes egy felület önálló, kreatív kitöltésére  Legyen képes elmondani érzéseit egy művészi alkotás szemlélésénél vagy meghallgatásakor.

23 Pszichomotorikus fejlesztés  Témák: Testrészek megnevezése mozgás közben, járás, szaladás, egyensúlyozás, ugrás, kúszás- mászás, dobás-fogás változatok, kézilabda, fotbal, népi tánc lépések, témás táncok.  Megvalósításra ajánlott projektek:  Mondd meg mit érzel? Tánclépésben a nagyvilágban. Gyertek játszunk valamit. A mesék világában.  Célok:  Legyen képes a helyes testtartásra ülő, álló helyzetben és mozgás közben.  Legyen képes mozgás, ritmus és ének összehangolására  Legyen képes mozgással kifejezni érzelmeit (pantomim).  Legyen képes a csapatszellemnek megfelelően viselkedni.


Letölteni ppt "Mikor, hogyan és miért történik? 3- 5 évesek. Tanulmányi terület:  Nyelv és kommunikáció  Témák: Házi állatok, Vadállatok, virágok, zöldségek és gyümölcsök,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések