Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mikor, hogyan és miért történik? 3- 5 évesek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mikor, hogyan és miért történik? 3- 5 évesek"— Előadás másolata:

1 Mikor, hogyan és miért történik? 3- 5 évesek

2 Tanulmányi terület: Nyelv és kommunikáció
Témák: Házi állatok, Vadállatok, virágok, zöldségek és gyümölcsök, szerszámok, természeti jelenségek Megvalósítási módok: Képről való beszélgetés, Verstanítás, Mese, Rajz, Megfigyelés, Beszélgetés, Didaktikus játék, Ragasztás, Gyurmázás… Célok: A gyermek legyen képes aktívan részt venni a beszélgetésben beszélgető partnerként valamint hallgatóként is A gyermek legyen képes mondatokban megfogalmazni az ismereteit. Legyen képes megérteni a szöveget és használni az új szavakat Legyen képes kérdezni és válaszolni a kérdésekre.

3 Tudományok Témák: Számolás 1-5-ig, Geometriai formák, Összeadás és kivonás egy egységgel Megvalósítási módok : Számtanítás 1 –es számjegy, Gyakorlás: 1-es számjegy, Egyéni anyaggal manipulálás, Didaktikus játék, Feladatlap…. Célok: A gyermek legyen képes felismerni és megnevezni az azonos tárgyakból, élőlényekből álló halmazokat Állapítsa meg a halmazok számosságát becsléssel és párosítással: sok, kevés, több, kevesebb, ugyanannyi. Legyen képes számolásra 1-től 5 ig.

4 Ember és társadalom Témák: Anyag ismeret
Megvalósítási módok : Megfigyelés, Beszélgetés, Didaktikus játék, Gyakorlati tevékenység…. Célok: Ismerje és alkalmazza a társadalmi együttélés normáit és szabályait Alkalmazkodjon a viselkedésével annak a csoportnak a követelményeihez melyben él: család, óvoda, játszótársak. Ismerje és nevezze meg azokat a tárgyakat melyeket használ: szappan, törülköző, edények, ragasztó, színes ceruza, papír, olló, vízfesték stb

5 Esztétikai nevelés és kreativitás
Témák: A természet hangjai, Környezetünk hangjai, Hangszerek hangjai, Beszédhang és énekhang, Rajznál használt eszközök, Színek ismerete Megvalósítási módok : Megfigyelés, beszélgetés, Didaktikus játékok: Mi ez és milyen? Mit hallottál? Új ének tanulás, Dalos játék ismétlés, Zenei játék: Hangos-halk éneklés, Dallambújtatás…. Célok: A gyermek legyen képes felismerni és megnevezni a környezetének hangjait, a beszéd és az ének hang között tegyen különbséget. Ismerje különböző hangszerek hangját: pl. dob, hegedű, furulya…. Ismerjen mondókákat és gyermekdalokat az életkori sajátosságainak megfelelően.

6 Pszichomotorikus tevékenység
Témák: Járás, futás, ugrás, kúszás-mászás, egyensúlyozás, labda dobás-fogás, témás táncok Megvalósítási módok : Járás változatok, Játék: pl. Menj a mackóhoz… Célok: A gyermek legyen képes az alapvető mozgások elvégzésére: járás, futás, ugrás. Legyen képes kuszásra térden és tenyéren, egyensúlyozni földre húzott két vonal között és kisebb padon, labda dobásra és fogásra, ritmikus táncok bemutatására. Az adott utasításnak megfelelően elvégezni az adott mozgást: járás körben és tapsra hátra fordulni, sípszóra leguggolni stb.

7 5- 6/7 évesek Nyelv és kommunikáció
Témák: Házi állatok, Vadállatok, virágok, zöldségek és gyümölcsök, szerszámok, természeti jelenségek Megvalósítási módok : Képről való beszélgetés, Verstanítás, Mese, Rajz, Megfigyelés, Beszélgetés, Didaktikus játék, Ragasztás, Gyurmázás Célok: A gyermek legyen képes beszélni az óvónővel és társaival az élőlényekről, legyen képes szóban leírni, osztályozni és összehasonlítani az élőlényeket az óvónő által megadott vagy a saját szempontjai alapján. Figyelmesen végig hallgatni egy szöveget és bebizonyítani, hogy megértette ennek lényegét. Legyen képes felismerni a szavakat képező hangokat és adott kezdőhanggal több szót mondani Legyen képes befejezni egy megkezdett mondatot vagy történetet Legyen képes megmondani hány szótagból áll egy szó és hány szóból áll egy mondat.

8 Tudományok Témák: Számolás ig, Geometriai formák, Összeadás és kivonás egy egységgel Megvalósítási módok : Számtanítás 6 –os számjegy, Gyakorlás: 6-os számjegy, Egyéni anyaggal manipulálás, Didaktikus játék, Feladatlap…. Célok: Közölje benyomásait a megfigyelései alapján Ismerje a környezetvédelem fontosságát és vegyen részt a környezetvédelem céljából szervezett akciókon. Ismerje a számjegyeket 1-től 10 ig. Legyen képes egyszerű számtani műveletek elvégzésére, összeadás és kivonás 1-2 elemmel 10 –ig. Ismerje a mértani formákat: kör, háromszög, négyzet, téglalap, rombusz.

9 Ember és társadalom Témák: Viselkedési normák és szabályok
Megvalósítási módok : Beszélgetés, Mese, Irodalmi felolvasás, Szerepjáték… Célok: Ismerje és tartsa tiszteletben a társadalmi beilleszkedés normáit és a saját biztonságára vonatkozó szabályokat. Legyen képes különbséget tenni a helyes és helytelen viselkedés között Ismerje és helyesen használja a gyakorlati tevékenységek során használt eszközöket: papír, olló, ragasztó, drót, tű és cérna, evő eszközök. Használjon több megoldást egy adott feladat elvégzésénél.

10 Esztétikai nevelés és kreativitás
Témák: A természet hangjai, Környezetünk hangjai, Hangszerek hangjai, Beszédhang és énekhang, Rajznál használt eszközök, Festési technikák, Színek ismerete, színkeverés Megvalósítási módok: Egyéni éneklés, csoportos éneklés, hangutánzás, vízfestés, ujjfestés, spriccolás, nyomat készítés, gyurmázás, agyagozás…. Célok: Legyen képes megkülönböztetni a magas és mély hangokat. Legyen képes gyermekdalok előadására. Társítson mozgást énekléssel. Ismerje fel a klasszikus zenedarabokat. Legyen képes adott témát vissza adni rajzaiban. Ismerjen és alkalmazzon különböző festési technikákat.

11 Pszichomotorikus nevelés
Témák: Járás, futás, ugrás, kúszás-mászás, egyensúlyozás, labda dobás-fogás, témás táncok Megvalósítási módok: Járás változatok, Játék: pl. Amikor tapsolok fordulj meg… Célok: Nevezze meg a mozgásban lévő testrészeit Legyen képes fair-play szellem alkalmazására és együttműködésre a csapat játékokban. Legyen képes járás, szaladás, ugrás, kuszás-mászás, kapaszkodás, egyensúlyozás, vontatás-emelés elvégzésére változatás formában, utasításra is. Legyen képes labdajátékokra és témás táncok bemutatására.

12 Projekt javaslatok: Hogyan él. Hogyan mozog. Fények és árnyékok
Projekt javaslatok: Hogyan él? Hogyan mozog? Fények és árnyékok. Anyagok. Életformák. Mire és hogyan használjuk? Ki készítette? Színek és formák? Stb.

13 Mivel és hogyan fejezzük ki azt amit érzünk? 3- 5 évesek

14 Nyelv és kommunikáció Témák: Érzelmek, gondolatok, hogyan fejezzük ki érzelmeinket, gondolatainkat? Megvalósítási módok : Beszélgetés, mese, dramatizálás, szerepjátékok, megfigyelés Célok: Ismerje az érzelmek, gondolatok eszmék fogalmát és ezek kifejezési eszközeit: szabad beszélgetések vagy művészeti formában. Értsen meg egyszerű üzeneteket és maga is legyen képes küldeni vagy ezekre reagálni. Legyen képes a magyar és a román nyelv hangjainak helyes kiejtésére és a nyelvtani szabályok helyes alkalmazására. Legyen képes beleélni magát egy mese vagy rajzfilm szereplő helyzetébe.

15 Tudományok Témák: Tárgyak megkülönböztetése forma, nagyság szerint, mennyiség megállapítása becsléssel, párosítással, számlálás 1-5 számkörben, geometriai formák ismerete: kör, háromszög, négyzet, téglalap, összeadás és kivonás egy egységgel az 5-ös számkörben. Megvalósítási módok : Beszélgetés, megfigyelés, képolvasás, didaktikus játék, mese, bábjáték… Célok: Bővüljön szenzoriális tapasztalatuk a matematikai ismeretek tekintetében, nevezze meg a tárgyakat, a mennyiségeket, legyen képes osztályozni a tárgyakat közös tulajdonságaik alapján Legyen képes közölni érzelmeit egy adott helyzetben vagy egy történettel kapcsolatosan. Legyen képes megnevezni a különböző arckifejezéseket: vidám, szomorú, haragos…

16 Ember és társadalom Témák: Születésnap, Anyák napja, maszkabál, illemszabályok Megvalósítási módok : Megfigyelés, beszélgetés, mese, történet Célok: Legyen képes kimutatni barátságát, rokonszenvét társai és a felnőttek iránt. Örüljön a közös együttlétnek. Tegyen különbséget az érzelmek megfelelő és nem megfelelő kinyilvánításában.

17 Esztétikai nevelés és kreativitás
Témák: Énekek, dalos játékok, hangszerek hangjai, környezetünk hangjai, művészi alkotások. Megvalósítási módok : Beszélgetés, megfigyelés, mese, ének tanulás, mondókázás, rajz, feladatlap. Célok: Legyen képes mozgással összehangolni az énekét Tegyen különbséget a halk és a hangos éneklés között Legyen képes mozgással kifejezni a zene által keltett hangulatot Legyen képes eredetiségét kifejezni mozgásában és rajzaiban.

18 Pszichomotorikus fejlesztés
Témák: Járás, futás, ugrás, kúszás-mászás, egyensúlyozás, labda dobás-fogás, témás táncok Megvalósítási módok : Járás, szaladás, egyensúlyozás, kuszás-mászás, vontatás-emelés, tánclépések. Célok: Észlelje a ritmus, időtartam, távolság, lokalizálás tér-idő komponenseit. Legyen képes az elsajátított mozgások alkalmazására különböző összefüggésekben. Legyen képes alkalmazkodni egy adott viszonyítási ponthoz. Legyen képes betartani a játékszabályokat a csoportos játékokban.

19 5-6/7 évesek Nyelv és kommunikáció
Témák: érzelmek, viselkedés, az érzelmek kifejezésének módozatai, művészi kifejezési eszközök (pl. egy vicces történet, szomorú történet) Megvalósítási módok : Megfigyelés, beszélgetés, irodalmi felolvasás, mese mondás, verstanulás, dramatizálás Célok: Ismerje és tartsa be a párbeszéd szabályait. Ismerje a helyes és a helytelen viselkedés következményeit. Legyen másokra is tekintetre játék közben (tolerancia alkalmazása) Legyen képes helyesen kifejezni érzelmeit. Ismerje és használja a rokon értelmű szavakat és az ellentétes értelmű szavakat. Legyen képes elmondani miért tetszik neki egy mese, egy vers vagy ének.

20 Tudományok Témák: Tárgyak megkülönböztetése szín, forma, nagyság, hosszúság, szélesség alapján, geometriai formák, számjegyek ismerete 1-től 10-ig, összeadás és kivonás 1-2 egységgel a 10-es számkörben, gondolataink és érzelmeink kifejezésének módozatai, mimika. Megvalósítási módok : Megfigyelés, beszélgetés, képolvasás, színház –bábszínház látogatás, Célok: Legyen képes megkülönböztetni a tárgyakat forma, nagyság, szín, illat, keménység, hosszúság, vastagság alapján. Legyen képes egyenlővé tenni a halmazokat hozzá tétellel vagy elvevéssel. Figyelje meg az érzelmek kifejezési módjait a mindennapi életben, színházban, filmekben, bábszínházban. Legyen képes beszélni az érzelmekről: szomorúság, öröm, vidámság, harag….

21 Ember és társadalom Témák: Érzelmek gondolatok kifejezésének módozatai, művészi, emberi értékeink, megfelelő és nem megfelelő viselkedés. Megvalósítási módok : Megfigyelés, Beszélgetés, Mese, Vers, Dramatizálás… Célok: Legyen képes önuralmat gyakorolni egy adott helyzetben. Legyen képes együtt örülni a társaival. Legyen képes kitartásra egy adott tevékenység folyamán. Tanúsítson érdeklődést egy adott helyzetben. Segítsen a gyengébbeknek a játék, az öltözködés vagy más tevékenységek folyamán.

22 Esztétikai nevelés és kreativitás
Témák: Énekek, dalos játékok, hangszerek hangjai, környezetünk hangjai, zenei és festészeti, szobrászati művészi alkotások. Megvalósítási módok : Ének tanulás (szomorú, vidám, tréfás), zenei audiciók, zenei játékok, rajz, festés, gyurmázás…. Célok: Legyen képes hallás után azonosítani különböző hangszíneket és hang erősségeket. Legyen képes egy felület önálló, kreatív kitöltésére Legyen képes elmondani érzéseit egy művészi alkotás szemlélésénél vagy meghallgatásakor.

23 Pszichomotorikus fejlesztés
Témák: Testrészek megnevezése mozgás közben, járás, szaladás, egyensúlyozás, ugrás, kúszás-mászás, dobás-fogás változatok, kézilabda, fotbal, népi tánc lépések, témás táncok. Megvalósításra ajánlott projektek: Mondd meg mit érzel? Tánclépésben a nagyvilágban. Gyertek játszunk valamit. A mesék világában. Célok: Legyen képes a helyes testtartásra ülő, álló helyzetben és mozgás közben. Legyen képes mozgás, ritmus és ének összehangolására Legyen képes mozgással kifejezni érzelmeit (pantomim). Legyen képes a csapatszellemnek megfelelően viselkedni.


Letölteni ppt "Mikor, hogyan és miért történik? 3- 5 évesek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések