Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanévkezdő tájékoztató konferencia Brassói Sándor főosztályvezető EMMI Köznevelés-irányítási Főosztály 2013 augusztus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanévkezdő tájékoztató konferencia Brassói Sándor főosztályvezető EMMI Köznevelés-irányítási Főosztály 2013 augusztus."— Előadás másolata:

1 Tanévkezdő tájékoztató konferencia Brassói Sándor főosztályvezető EMMI Köznevelés-irányítási Főosztály 2013 augusztus

2 Jogalkotási helyzetkép
Törvények (3) Kormányrendeletek (3) Miniszteri rendeletek (3) Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 2

3 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosítása évi LV tv. a törvény alkalmazása során felmerült egyes gyakorlati és értelmezési problémák megoldása: „beválás-vizsgálat”, a jogszabályszöveg pontosítása, a változó jogszabályi környezethez történő igazítás: a más ágazatok átalakulása, más jogszabályok módosítása miatt szükséges változások átvezetése. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 3

4 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
Híd II. program A szeptember 1-jétől induló Híd II. programba történő bekapcsolódás életkori határa, bizonyos kivételes esetekben egy évvel meghosszabbítható. A program továbbra is záróvizsgával zárul, aminek része a komplex szakmai vizsga. Amennyiben a szakmai vizsga véletlenül eredménytelen is lesz, a sikeres záróvizsgával még szerezhet alapfokú végzettséget a tanuló. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 4

5 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
Közös igazgatású köznevelési intézményben és az EGYMI-ben ellátható feladatok köre Közös igazgatású köznevelési intézmény nem csak különböző típusú nevelési-oktatási intézmények, hanem egyes többcélú intézmények, egységes iskola, összetett iskola feladatait is elláthatja. Az EGYMI utazó gyógypedagógusi hálózatot is működtethet. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 5

6 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
A maximális, minimális osztály- illetve csoportlétszámtól való eltérés lehetősége Kizárólag akkor lehetett volna eltérni a maximális, illetve a minimális csoport-, osztálylétszámtól, ha azt a gyermekek, tanulók tanítási év közbeni átvétele, felvétele indokolja. E lehetőségek köre bővült az alábbiakkal: A maximális létszám 20 %-os átlépése a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével. A minimális létszámtól szakképző iskolában is el lehet térni. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 6

7 Mindennapos testnevelés
A testnevelésóra keretében megvalósított úszásoktatás infrastrukturális feltételei miatt heti legfeljebb két testnevelésóra egy tanítási napon való összevonása A szakképző iskolák tekintetében a mindennapos testnevelést a szakképző intézményekben csak azokon a tanítási napokon kell megszervezni, amikor nem kizárólag gyakorlati képzésben vesznek részt a tanulók. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 7

8 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
További fontos változások Tanköteles tanulók beíratásával kapcsolatos időpontot a KLIK véleményének kikérésével - a kormányhivatal határozza meg, Külföldi tanuló jogviszonyának megszűnése Köznevelési intézményekkel kapcsolatos egyes fenntartói döntések meghozatala jövőre csak május végéig KLIK alapító okirat helyett szakmai alapdokumentum Változások a pedagógus-munkakör betöltésének végzettségi és szakképzettségi követelményeiben (moduláris tárgyak, testnevelés, kéttannyelvű oktatás, szakképzés) Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 8

9 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetőinek munkáltatói joggyakorlása A törvény biztosítja a KLIK által fenntartott köznevelési intézmények vezetői részére – a bérgazdálkodást érintő döntések, a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével – a munkáltatói jogok gyakorlását. A KLIK által fenntartott intézmény vezetője a munkáltatói jogot azok tekintetében is gyakorolhatja, akik a működtető, vagy az általa megbízott személy, illetve szervezet intézkedése alapján végeznek munkát a köznevelési intézményben, amennyiben a működtető így dönt. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 9

10 Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXIX. tv

11 Óvodapedagógusok munkaidejének beosztására vonatkozó szabályozás
A teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokkal lekötött 32 órán felül további legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés elvégzését rendelheti el a munkáltató az óvodapedagógus számára. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 11

12 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
A szakközépiskolára és a szakiskolára vonatkozó szeptember 1-jén hatályba lépő rendelkezések kiegészültek a kizárólag szakképzési évfolyamokkal működő intézményekre vonatkozó szabályozással, Nkt. 61. § (3) bekezdése azért módosult, mert ide került az óvodapszichológus kötelező létszámára vonatkozó szabályozás Óvoda, iskolapszichológus munkaidőbeosztása Az Nkt. 1. és 2. mellékletének részbeni deregulálása, A nemzeti Pedagógus Kar létrehozása szept. 1-től, Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 12

13 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
Nkt aug. 27-ei módosítása Az Nkt. 65. §-a a következő (9) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba: „(9) A 64‒65. §-ban foglaltakat alkalmazni kell a) a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben, b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott tekintetében is.” Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 13

14 Nkt. 97.§ (19) A pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak első minősítésére vagy minősítő vizsgájára szeptember 1. és június 30. között kerül sor. Nkt. 97.§ (20) A nevelési-oktatási intézményben és a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, továbbá a 65. § (9) bekezdésében meghatározott alkalmazott, aki szeptember 1-jén már legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába.”

15 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
…./2013. (… …) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 15

16 I. Fejezet A rendelet hatálya
II.. Fejezet A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények III. Fejezet A köznevelési intézmények vezetői IV. Fejezet A Kjt. egyes rendelkezéseinek végrehajtása a köznevelési intézményekben V. Fejezet Záró és hatályba léptető rendelkezések 1. A Kjt besorolások munkakörökként 2. Pedagógus értékelése 3. A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetők kötelező létszáma 4. A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma

17 A pedagógus előmeneteli rendszerének fokozatai
Kötelező fokozatok: 1. szakasz: gyakornok (2-4 év) 2. szakasz: pedagógus I. (6-9 év) 3. szakasz: pedagógus II. (min. 6 év) Nem kötelező fokozatok: 4. szakasz: mesterpedagógus feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, 2. minősítés 4. v. 5. szakasz: kutatótanár feltétele: PhD, 14 év gyakorlat, 2. minősítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 17

18 a pályán lévő pedagógusok munkájának elismerését,
A minősítés szerepe A minősítés a pedagógusok előmeneteli rendszerének standard értékelési eleme, ily módon egyaránt szolgálja az objektív, nyitott, mindenki számára megismerhető, standardok alapján kifejlesztett értékelési, előmeneteli rendszer működtetését, egy kiszámítható, tervezhető és átlátható életpályaút lehetőségének biztosítását, és ezzel együtt a pályán lévő pedagógusok munkájának elismerését, valamint a fiatalok pedagóguspályára vonzását és megtartását. A pedagógusok minősítési rendszere biztosítja az egyes életpálya fokozatok közötti átlépések, a fokozatváltások objektív, szakmai alapokon nyugvó szabályozását. A rendszer fontos jellemzője a nyitottság, a minősítés minden szereplő számára elérhető, megismerhető sztenderdek mentén történik. A kiszámítható, átlátható minősítési rendszer révén válik kiszámíthatóvá és átláthatóvá maga a pedagógus életpálya is, a pedagógusok számára megítélhetővé válik a skálán elfoglalt helyük, fejlődési lehetőségeik. 18 18

19 Minősítési fokozatok Gyakornok Pedagógus I. Pedagógus II.
2 év után 60 %-os eredmény Leghamarabb 6, legkésőbb 9 év után 75 %-os eredmény Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény Kötelező minősítések – az első alkalommal a pedagógus számára díjmentes, a költségeket az állam vállalja. A megismételt eljárások önköltségesek. Nem kötelező minősítések – önköltségesek. Gyakornok Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus Kutatótanár A pedagógus előmeneteli rendszert a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről című dokumentum 64., 65., és a 97. § határozza meg, amit a készülő és hamarosan hatályba lépő rendelettervezet részletesen szabályoz. A törvény 97.§ (20) szerint a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, aki szeptember 1-jén már legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a szakmai gyakorlata szerinti kategóriába, aki két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül besorolásra. A Mesterpedagógus fokozatba sorolt pedagógusok látják majd el az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítő eljárásban szakértői feladatokat, vagy szaktanácsadóként tevékenykednek, mentori feladatokat látnak el, versenyekre történő felkészítésben és egyéb a közneveléssel összefüggő szakmai, pedagógiai-módszertani fejlesztésekben vesznek részt. Az a legalább Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus, aki doktori címmel rendelkezik,rendszeres publikációs tevékenységet folytat kezdeményezheti a Kutatótanár fokozatba történő besorolását. A kötelező minősítések a pedagógusok számára díjmenetesek. A megismételt minősítő vizsga, a megismételt, továbbá a nem kötelező minősítési eljárás díja a mindenkori minimálbér hetven százaléka, amelyet az eljárás kezdeményezőjének a vizsgát, a minősítési eljárást szervező intézmény számlájára kell befizetnie a vizsgaszervező, a minősítési eljárást szervező által kiállított számla alapján. 19 19

20 közzéteszi a minősítési keretszámot (február utolsó napjáig)
Minősítési terv Miniszter közzéteszi a minősítési keretszámot (február utolsó napjáig) meghatározza a minősítési tervbe bekerülők körét (április 30-ig) Oktatási Hivatal április folyamán javaslatot tesz a minősítési tervre a kormányhivatalok beszámolói alapján jelentést készít a miniszter részére, amelyben javaslatot tehet a pedagógusértékelési eszközök módosítására is (július 31-ig) A miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. A miniszter a minősítési keretszámot a pedagógusminősítő vizsgák és a minősítési eljárások lebonyolításához az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a központi költségvetési keret biztosította lehetőségek figyelembevételével határozza meg. A pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után az adott év március 31-ig kezdeményezi a minősítését a kormányhivatalnál, megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. A beérkezett kérelmeket a kormányhivatal április 10-ig továbbítja az OH-nak. A miniszter az OH által április folyamán elkészített minősítési terv javaslat alapján minden év április 30-ig dönt a következő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. A miniszter a pedagógust és munkáltatóját a döntés meghozatalát követően, legkésőbb május 31-ig értesíti. A minősítési tervbe fel kell venni azt a gyakornokot, aki minősítő vizsgára jelentkezett, valamint – az Nkt. 97. § (19) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – azt a pedagógust, akinek a minősítési eljárásban a vonatkozó rendelet szerint kötelező a részvétele. A kötelező minősítésben részt vevők felvételét követően fennmaradó, illetve az időközben – a foglalkoztatási jogviszonyuk megszűnésére vagy szünetelésére tekintettel – kiesett jelentkezők miatt felszabaduló minősítési keretszám elosztása megyénként és munkakörönként arányosan, a jelentkezők szakmai gyakorlatának és a különös feltételeknek történő megfelelés figyelembevételével folyamatosan történik. A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor. A kormányhivatal az OH által meghatározott formai és tartalmi előírások alapján minden év június 30-áig beszámolót küld az OH-nak a pedagógus minősítő vizsgák és minősítési eljárások tapasztalatairól. Ennek alapján az OH minden év július 31-éig jelentést készít a miniszter részére, amelyben javaslatot tehet a pedagógusértékelési eszközök módosítására. 20 20

21 Ütemezés a pedagógusok számára
Határidő Felelős Minősítési keretszámok és különös feltételek közzététele február 28-ig Miniszter Jelentkezés a minősítési eljárásra, portfólió feltöltése március 31-ig Pedagógus A jelentkezések továbbítása az OH-ba április 10-ig Kormányhivatal Minősítési tervhez javaslat készítése  döntést megelőzően Oktatási Hivatal Minősítési terv készítése, döntés a minősítésben résztvevő pedagógusokról, a kormányhivatalok értesítése a minősítési tervről április 30-ig A pedagógus és a munkáltató értesítése május 31-ig Beszámoló készítése az OH részére az előző év minősítési eljárásairól és vizsgáiról, amely tartalmazza a pedagógusi elégedettségi kérdőívek értékelésének összesítését június 30-ig A minősítő bizottságok tagjainak felkérése a következő év eljárásaira július 31-ig Jelentés készítése a miniszter részére az előző év minősítési eljárásairól és vizsgáiról, amely tartalmazza a minőségbiztosítási szakértők szakvéleményének összesítését A minősítési terv és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési terv birtokában minőségbiztosítási szakértők kijelölése folyamatos  A gyakornoki minősítővizsga és minősítési eljárás lefolytatása, az összegző értékelés feltöltése  folyamatos Minősítőbizottság …./2013. (… …) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló tervezet alapján összeállított ütemezés 21 21

22 E-portfólió feltöltése Óra/foglalkozás megtartása
A pedagógus feladata Felkészülés Jelentkezés E-portfólió feltöltése Óra/foglalkozás megtartása Felkészülés az e-portfólió védésére E-portfólió védése Magasabb fokozatba lépés a minősítést követő év január 1-jén 22

23 Mit vizsgál a bizottság?
Áttekinti valamint értékeli a pedagógus által feltöltött, a védés alkalmával megvitatott portfóliót, az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat. Foglalkozást, illetve foglalkozásokat látogat és értékel. A …./2013. (… …) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló tervezet 2. § (9) bekezdésben található felsorolás alapján. 23 23

24 önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, annak dokumentumai
A portfólió elemei szakmai önéletrajz a nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, annak dokumentumai önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, annak dokumentumai a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása a szakmai életút értékelése …./2013. (… …) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló tervezet 8.§ (1) bekezdése alapján a portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt a pedagógus reflexiói, értelmezése alapján. A portfólió fenti elemeket tartalmazza. 24 24

25 A vizsgált pedagógus kompetenciák
Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 25

26 Kik végzik a minősítést?
Minősítővizsga esetén: Elnökként a megyei kormányhivatal által delegált, felkészített, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő szakértő; a pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója /gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorló-kollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt, felkészített alkalmazottja; a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező alkalmazott. 26

27 Kik végzik a minősítést?
Minősítő eljárás esetén: Elnökként a megyei kormányhivatal által delegált, felkészített, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő szakértő; a kormányhivatal által delegált köznevelési szakértő; a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező alkalmazott, az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője. A kormányhivatal által delegált, az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt alkalmazottja, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben részt vett. 27 27

28 Kit nem kell minősíteni?
Azt a pedagógus munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottat, aki a szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. Az e rendelet hatálybalépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt. és a 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletnek a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben ezek alapján a gyakornok „megfelelt” minősítést kap, őt a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. NKT módosítása alapján a 97. § (21) bekezdése A …./2013. (… …) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló tervezet 36. § (1) bekezdése alapján A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. Az e rendelet hatálybalépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt. és a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Kjt. vhr.) a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó pedagógust két év szakmai gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó pedagógust két év szakmai gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. 28 28

29 400 gyakornok és 1200 pedagógus próba minősítésen esik át.
2013 – várható eseményei A szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást. A pedagógus-szakvizsgával, és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus április 30-ig kérelmezheti ideiglenesen a Pedagógus II. fokozatba január 1-jével történő besorolását. portfólió tartalmi áttekintése után az érintett pedagógusok visszaigazolást kapnak. 400 gyakornok és 1200 pedagógus próba minősítésen esik át. A kérelem alapján a besorolás további feltétele, hogy a pedagógus április 30-ig feltöltse portfólióját a miniszter által kijelölt, az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. Amennyiben a feltöltött portfólió megfelel a formai követelményeknek a pedagógust Pedagógus II. fokozatba kell sorolni. Az eljárást az OH szervezi. 29 29

30 2015. várható eseményei A január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb december 31-éig a minősítési eljárásban köteles részt venni. A december 31-éig Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus is részt vehet az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő- vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vagy a szaktanácsadói feladatok ellátásában (ha megfelel az egyéb jogszabályi feltételeknek). …./2013. (… …) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló tervezet 36. § (8) bekezdése december 31-éig Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus is részt vehet az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vagy a szaktanácsadói feladatok ellátásában, feltéve, hogy az (6) bekezdés a)-d) pontjában foglalt feltételeknek megfelel. (6) Az (5) bekezdés szerinti pályázaton az a pedagógus vehet részt, aki rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával, szerepel az Országos szakértői névjegyzéken, vagy az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken,vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen, vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított költségtérítés terhére a 4. § (5), (7)-(8) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelő alkalmazásával részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában. A szakértői feladatokat az e bekezdés alapján ellátó pedagógusra is alkalmazni kell a 4. § (5), valamint (7)-(8) bekezdésében foglaltakat. 30 30

31 A tanév kiemelt feladatai
A pedagógiai programok, helyi tantervek bevezetése, Egész napos iskola megszervezése Az új foglalkoztatási szabályok bevezetése, alkalmazása, Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 31

32 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
Köszönöm a figyelmet! Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 32


Letölteni ppt "Tanévkezdő tájékoztató konferencia Brassói Sándor főosztályvezető EMMI Köznevelés-irányítási Főosztály 2013 augusztus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések