Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanévkezdő tájékoztató konferencia Brassói Sándor főosztályvezető EMMI Köznevelés-irányítási Főosztály 2013 augusztus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanévkezdő tájékoztató konferencia Brassói Sándor főosztályvezető EMMI Köznevelés-irányítási Főosztály 2013 augusztus."— Előadás másolata:

1 Tanévkezdő tájékoztató konferencia Brassói Sándor főosztályvezető EMMI Köznevelés-irányítási Főosztály 2013 augusztus

2 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Jogalkotási helyzetkép Törvények (3) Kormányrendeletek (3) Miniszteri rendeletek (3)

3 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása 2013. évi LV tv. a törvény alkalmazása során felmerült egyes gyakorlati és értelmezési problémák megoldása: „beválás- vizsgálat”, a jogszabályszöveg pontosítása, a változó jogszabályi környezethez történő igazítás: a más ágazatok átalakulása, más jogszabályok módosítása miatt szükséges változások átvezetése.

4 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Híd II. program A 2013. szeptember 1-jétől induló Híd II. programba történő bekapcsolódás életkori határa, bizonyos kivételes esetekben egy évvel meghosszabbítható. A program továbbra is záróvizsgával zárul, aminek része a komplex szakmai vizsga. Amennyiben a szakmai vizsga véletlenül eredménytelen is lesz, a sikeres záróvizsgával még szerezhet alapfokú végzettséget a tanuló.

5 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Közös igazgatású köznevelési intézményben és az EGYMI-ben ellátható feladatok köre Közös igazgatású köznevelési intézmény nem csak különböző típusú nevelési-oktatási intézmények, hanem egyes többcélú intézmények, egységes iskola, összetett iskola feladatait is elláthatja. Az EGYMI utazó gyógypedagógusi hálózatot is működtethet.

6 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A maximális, minimális osztály- illetve csoportlétszámtól való eltérés lehetősége Kizárólag akkor lehetett volna eltérni a maximális, illetve a minimális csoport-, osztálylétszámtól, ha azt a gyermekek, tanulók tanítási év közbeni átvétele, felvétele indokolja. E lehetőségek köre bővült az alábbiakkal: A maximális létszám 20 %-os átlépése a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével. A minimális létszámtól szakképző iskolában is el lehet térni.

7 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Mindennapos testnevelés A testnevelésóra keretében megvalósított úszásoktatás infrastrukturális feltételei miatt heti legfeljebb két testnevelésóra egy tanítási napon való összevonása A szakképző iskolák tekintetében a mindennapos testnevelést a szakképző intézményekben csak azokon a tanítási napokon kell megszervezni, amikor nem kizárólag gyakorlati képzésben vesznek részt a tanulók.

8 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság További fontos változások Tanköteles tanulók beíratásával kapcsolatos időpontot a KLIK véleményének kikérésével - a kormányhivatal határozza meg, Külföldi tanuló jogviszonyának megszűnése Köznevelési intézményekkel kapcsolatos egyes fenntartói döntések meghozatala jövőre csak május végéig KLIK alapító okirat helyett szakmai alapdokumentum Változások a pedagógus-munkakör betöltésének végzettségi és szakképzettségi követelményeiben (moduláris tárgyak, testnevelés, kéttannyelvű oktatás, szakképzés)

9 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetőinek munkáltatói joggyakorlása A törvény biztosítja a KLIK által fenntartott köznevelési intézmények vezetői részére – a bérgazdálkodást érintő döntések, a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével – a munkáltatói jogok gyakorlását. A KLIK által fenntartott intézmény vezetője a munkáltatói jogot azok tekintetében is gyakorolhatja, akik a működtető, vagy az általa megbízott személy, illetve szervezet intézkedése alapján végeznek munkát a köznevelési intézményben, amennyiben a működtető így dönt.

10 Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXIX. tv

11 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Óvodapedagógusok munkaidejének beosztására vonatkozó szabályozás A teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokkal lekötött 32 órán felül további legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés elvégzését rendelheti el a munkáltató az óvodapedagógus számára.

12 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A szakközépiskolára és a szakiskolára vonatkozó 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő rendelkezések kiegészültek a kizárólag szakképzési évfolyamokkal működő intézményekre vonatkozó szabályozással, Nkt. 61. § (3) bekezdése azért módosult, mert ide került az óvodapszichológus kötelező létszámára vonatkozó szabályozás Óvoda, iskolapszichológus munkaidőbeosztása Az Nkt. 1. és 2. mellékletének részbeni deregulálása, A nemzeti Pedagógus Kar létrehozása szept. 1- től,

13 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Nkt 2013. aug. 27-ei módosítása Az Nkt. 65. §-a a következő (9) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba: „(9) A 64 ‒ 65. §-ban foglaltakat alkalmazni kell a) a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben, b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott tekintetében is.”

14 Nkt. 97.§ (19) A pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak első minősítésére vagy minősítő vizsgájára 2013. szeptember 1. és 2018. június 30. között kerül sor. Nkt. 97.§ (20) A nevelési-oktatási intézményben és a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus- munkakörben foglalkoztatott, továbbá a 65. § (9) bekezdésében meghatározott alkalmazott, aki 2013. szeptember 1-jén már legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába.”

15 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság …./2013. (… …) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról

16 I. Fejezet A rendelet hatálya II.. Fejezet A köznevelési intézményben pedagógus- munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények III. Fejezet A köznevelési intézmények vezetői IV. Fejezet A Kjt. egyes rendelkezéseinek végrehajtása a köznevelési intézményekben V. Fejezet Záró és hatályba léptető rendelkezések 1. A Kjt besorolások munkakörökként 2. Pedagógus értékelése 3. A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetők kötelező létszáma 4. A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma

17 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A pedagógus előmeneteli rendszerének fokozatai Kötelező fokozatok: 1. szakasz: gyakornok (2-4 év) 2. szakasz: pedagógus I. (6-9 év) 3. szakasz: pedagógus II. (min. 6 év) --------------------------------------------------------- Nem kötelező fokozatok: 4. szakasz: mesterpedagógus feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, 2. minősítés 4. v. 5. szakasz: kutatótanár feltétele: PhD, 14 év gyakorlat, 2. minősítés

18 A minősítés szerepe A minősítés a pedagógusok előmeneteli rendszerének standard értékelési eleme, ily módon egyaránt szolgálja az objektív, nyitott, mindenki számára megismerhető, standardok alapján kifejlesztett értékelési, előmeneteli rendszer működtetését, egy kiszámítható, tervezhető és átlátható életpályaút lehetőségének biztosítását, és ezzel együtt a pályán lévő pedagógusok munkájának elismerését, valamint a fiatalok pedagóguspályára vonzását és megtartását. 18

19 Minősítési fokozatok Gyakornok Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus Kutatótanár Kötelező minősítések – az első alkalommal a pedagógus számára díjmentes, a költségeket az állam vállalja. A megismételt eljárások önköltségesek. Nem kötelező minősítések – önköltségesek. 2 év után 60 %-os eredmény Leghamarabb 6, legkésőbb 9 év után 75 %-os eredmény Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény 19

20 Minősítési terv Miniszter o közzéteszi a minősítési keretszámot (február utolsó napjáig) o meghatározza a minősítési tervbe bekerülők körét (április 30-ig) Oktatási Hivatal o április folyamán javaslatot tesz a minősítési tervre o a kormányhivatalok beszámolói alapján jelentést készít a miniszter részére, amelyben javaslatot tehet a pedagógusértékelési eszközök módosítására is (július 31-ig) 20

21 Ütemezés a pedagógusok számára HatáridőFelelős Minősítési keretszámok és különös feltételek közzététele február 28-igMiniszter Jelentkezés a minősítési eljárásra, portfólió feltöltése március 31-igPedagógus A jelentkezések továbbítása az OH-ba április 10-igKormányhivatal Minősítési tervhez javaslat készítése döntést megelőzően Oktatási Hivatal Minősítési terv készítése, döntés a minősítésben résztvevő pedagógusokról, a kormányhivatalok értesítése a minősítési tervről április 30-igMiniszter A pedagógus és a munkáltató értesítése május 31-igMiniszter Beszámoló készítése az OH részére az előző év minősítési eljárásairól és vizsgáiról, amely tartalmazza a pedagógusi elégedettségi kérdőívek értékelésének összesítését június 30-igKormányhivatal A minősítő bizottságok tagjainak felkérése a következő év eljárásaira július 31-igKormányhivatal Jelentés készítése a miniszter részére az előző év minősítési eljárásairól és vizsgáiról, amely tartalmazza a minőségbiztosítási szakértők szakvéleményének összesítését július 31-igOktatási Hivatal A minősítési terv és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési terv birtokában minőségbiztosítási szakértők kijelölése folyamatos Oktatási Hivatal A gyakornoki minősítővizsga és minősítési eljárás lefolytatása, az összegző értékelés feltöltése folyamatosMinősítőbizottság 21

22 A pedagógus feladata  Felkészülés  Jelentkezés  E-portfólió feltöltése  Óra/foglalkozás megtartása  Felkészülés az e-portfólió védésére  E-portfólió védése  Magasabb fokozatba lépés a minősítést követő év január 1-jén 22

23 Mit vizsgál a bizottság? Áttekinti valamint értékeli a pedagógus által feltöltött, a védés alkalmával megvitatott portfóliót, az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat. Foglalkozást, illetve foglalkozásokat látogat és értékel. 23

24 A portfólió elemei  szakmai önéletrajz  a nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve  a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, annak dokumentumai  önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, annak dokumentumai  a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása  a szakmai életút értékelése 24

25 A vizsgált pedagógus kompetenciák 1. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 2. A tanulás támogatása 3. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 4. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 5. Folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 6. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 7. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 25

26 Kik végzik a minősítést? Minősítővizsga esetén: Elnökként a megyei kormányhivatal által delegált, felkészített, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő szakértő; a pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója /gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorló-kollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt, felkészített alkalmazottja; a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező alkalmazott. 26

27 Kik végzik a minősítést? Minősítő eljárás esetén: Elnökként a megyei kormányhivatal által delegált, felkészített, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő szakértő; a kormányhivatal által delegált köznevelési szakértő; a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező alkalmazott, az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője. 27

28 Kit nem kell minősíteni?  Azt a pedagógus munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottat, aki a 2013. szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt.  Az e rendelet hatálybalépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt. és a 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletnek a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben ezek alapján a gyakornok „megfelelt” minősítést kap, őt a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. 28

29 2013 – 2014. várható eseményei  A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást.  A pedagógus-szakvizsgával, és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus 2014. április 30-ig kérelmezheti ideiglenesen a Pedagógus II. fokozatba 2015. január 1-jével történő besorolását.  20.000 portfólió tartalmi áttekintése után az érintett pedagógusok visszaigazolást kapnak.  400 gyakornok és 1200 pedagógus próba minősítésen esik át. 29

30 2015. várható eseményei  A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb 2018. december 31-éig a minősítési eljárásban köteles részt venni.  A 2015. december 31-éig Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus is részt vehet az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő- vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vagy a szaktanácsadói feladatok ellátásában (ha megfelel az egyéb jogszabályi feltételeknek). 30

31 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A tanév kiemelt feladatai A pedagógiai programok, helyi tantervek bevezetése, Egész napos iskola megszervezése Az új foglalkoztatási szabályok bevezetése, alkalmazása,

32 Köszönöm a figyelmet! Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság


Letölteni ppt "Tanévkezdő tájékoztató konferencia Brassói Sándor főosztályvezető EMMI Köznevelés-irányítási Főosztály 2013 augusztus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések