Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar"— Előadás másolata:

1 Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar
Pedagógus szerepek Dr. Lipcsei Imre Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar

2 Az első szocializációs színtér a család
Ez napjainkban is igaz??????????????? A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak. OAP Bevezető 1/c.

3 Az óvodai nevelésben alapelv:
a) a gyermeki személyiséget, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi; b) a nevelés lehetővé teszi a gyermek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását; c) a nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk.

4

5 Ehhez szükség van Érzelmi biztonságra
Szeretetteljes légkör kialakítására Testi életkor- Szociális specifikus Értelmi képességek alakítására Szabad játékra Egészséges életmód kialakítására

6 Egyáltalán kell erről beszélnünk?
I G E N !

7 Életmód: az életmód viselkedési minták összessége, amelyek annak a csoportnak a szociális, kulturális normáival vannak szoros kapcsolatban, amelyhez az egyén tartozik, vagy tartozni szeretne. Asztmann Anna

8 Érték és érték között különbségek vannak
Milyen a család szocio-kulturális helyzete?  szülők életkörülményei  város - falu  vannak-e testvérei  hányadik gyermek a családban  nevelési elvek, szokások Ünnepek, hagyományok, szokások Különbözőségek a gyerekek között

9 környezet társadalom tudomány otthon

10 Szocializációs hiányosságok
étkezéssel kapcsolatos: pontatlanság, edények összekeverése, szalvétahasználat mellőzése tisztálkodás: nem megfelelő WC használat, kéztörlés, fogmosás munkajellegű gondok: önállóság hiánya, naposi feladatok hanyagolása, egyéni feladatok „elfelejtése”

11 kommunikáció és közösségi magatartás: türelmetlenség, rendszertelenség, feladattudat gyengesége, beszédértési problémák, aktivitás és érdeklődés hiánya környezet rendben tartása: öltözők, játéktárolók rendje, az udvar játékszereinek és növényeinek óvása, csend és zaj, stb.

12 A gyerekek hajlamosak a szüleiket utánozni, miközben a pedagógusok megpróbálják őket jó modorra tanítani (Cammarotta)

13 Milyen napjaink pedagógus szerepe?
Hagyományos értékeket kell képviselnie (konzervativizmus) Elvárás egy innovatív szerep ? 13

14 Fel kell hívni a szülő figyelmét, hogy ne iskolát, hanem pedagógust válasszon!
Ranschburg Jenő

15 A XXI. század gyermeke új kihívás a pedagógusok számára
az óvoda van a gyermekért és nem fordítva,mégpedig minden gyermekért,nem csak a jókért és okosakért…….. a ma gyermeke a holnap felnőttje……

16 Mi szükséges a szemléletváltáshoz?
PEDAGÓGUS – ÓVODA befogadó óvoda gyermekbarát környezet individuális fejlesztés hátránycsökkentő programok

17 Mi szükséges a szemléletváltáshoz?
SZÜLŐ - CSALÁD együttműködés közös gondolkodás a sokféleség elfogadása hatékony kommunikáció

18 A pedagógusok munkaköréből adódó frusztráció kezelése, oldása
egyre több a pedagógusokat érő folyamatos lelki megterhelés sok a pedagógusokat érő konfliktus helyzet, ezen belül a megoldatlan konfliktusok száma magas egyre gyakoribb a pályán a kiégés a pedagógusok több mint 60 %-a jelez pszichés problémát erős a „tehetetlenség” érzése

19 A kerülendő pedagógus attitűdök
az óvodás gyermek nem kicsinyített felnőtt, hanem tökéletes óvodás, mint tökéletes óvodás, rendelkezik az óvodás gyermek sajátos pszichikus jellemzőivel, - ugyanakkor rendelkezik egy reá jellemző sajátosan aktuális fejlődési szinttel is,

20 Hagyományos pedagógus szerep
Jó meghatározott szerep: tanít, nevel, „világító lámpás” minden tudás birtokosa előírt értékrendet közvetít tervez, szervez készenlét: szükség esetén segít Megfigyel, diagnosztizál regisztrál, értékel, elemez

21 Változó világ  változó elvárások
folyamatosan változó szerep (tanácsadó, kutató, fejlesztő, szakértő, terapeuta, menedzser, tisztviselő, stb. függő helyzet a fenntartótól, a szülőktől állandó szakmai változás megkérdőjelezhető külső szakértelem Munkájuk különböző mérések eredményétől függ kudarcok  elbizonytalanodás

22 Ismeretek Alkalmazás kreativitás

23 Az oktatási formák változásai
Ipari társadalom Tudás alapú társadalom Frontális oktatás tények, adatok, szabályok Zárt, végleges tankönyvi tudás átadása egyszeri alkalommal Rögzített, homogén csoportos tanulás Konstruktivista oktatás Képességek és kompetenciák -élethosszig tartó kapcsolat tudáshálózatokkal Rugalmas, heterogén tanulás Személyre szabott tanulás

24 A módszertani megújulást indokolják:
más a gyerekek neveltsége, ismerete, készsége, kompetenciája mások a családi körülmények, hangnemek más a társadalmi minta más a követelmény (cél: felkészíteni az életen át tartó tanulásra) következmény: „más” tanulókat, „más” céllal (kompetencia, készség, képesség) „más” módszerekkel szükséges tanítani.

25 Új tanulási kultúra Új módszer Régi módszer

26 „Ha megmutatjuk egy gyereknek, hogy egy játék hogyan, működik, akkor ellopjuk tőle a felfedezés örömét.” John Holt

27 Az új tanulási kultúra hozadéka
kompetenciákat fejleszt. új célok új koncepciók új tanulási formák az értékelés új formái és eszközei új tanulói és tanári szerepek A tanuló a tanulás-tanítási folyamat aktív közreműködője és formálója

28 A tanári szerep megváltozása
Nem a tudás egyedüli letéteményese, hanem a tanulás segítője (minden gyerek akar tanulni?) Nem a tudás egyedüli forrása, hanem „kalauz” (eddig????) Nem az osztály fejlődéséért felel, hanem a tanulókéért (tanyasi tanító?)

29 A tanulás megváltozása
Nem a leírt anyagot kell bemagolni Cselekvés, felismerés, tudásépítés Nem a tanártól kell megtanulni • Egymástól, sokféle forrásból, tevékenykedve A tudás nem a tananyag megtanulása hanem az ismeretek rendszerének felépítése Pl. verselemzés

30 Tanári professzionalizmus jegyei az OECD szerint
szakértelem pedagógiai know-how a technológia értése szervezeti kompetencia és együttműködés rugalmasság mobilitás nyitottság tudás, megújulás motiválás, kreativitás képesség: tanulási folyamat team-munka, „tanuló szervezet” a feladatok, elvárások változhatnak együttműködés az érdekeltekkel

31 Milyen legyen a pedagógus?
Legyen tapasztalt, ismerje a szakmát DE! ne legyen túl öreg Törekedjen az újra, legyen innovatív  DE! támaszkodjon a jól bevált, hagyományos módszerekre Az értékelése egyértelmű legyen  DE! vegye figyelembe az egyéni sajátosságokat Minden gyerekkel egyformán foglalkozzon DE! a gyenge képességűeket zárkóztassa fel, a tehetséget segítse kibontakozni 31

32 Reális elvárás ez?! Jó lenne, ha bemutatná egy oktatási „szakember”, hogyan is kell csinálni!

33 Az új kor „szakembere”

34 A lenézett, öregedő, megfakult PEDAGÓGUS

35 Pedagógiai lózungok Innováció Felnőttoktatás Differenciálás
Esélyegyenlőség Kompetencia

36 Innováció Történeti előzmények Comenius  Orbis Pictus
Rousseau  tapasztalás Tessedik Sámuel  gyakorlati tudás Montessori  gyermekméretű bútorok

37 Felnőttoktatás Klebelsberg Kunó
1925-ben létrehozta az Iskolánkívüli Népművelés Országos Bizottságát, kulturotthonok alapítását támogatta, bibliobuszokat indított a tanyák lakóinak könyvellátása érdekében

38 differenciálás A gyerekek sokféle természetűek. Ami egyikre hatással van, a másikon nem fog. Az óvónak a legnagyobb ügyessége, éppen abban áll, miszerint szerencsés tapintattal a kisdedek egyéniségéhez tudja alkalmazni a célravezető legjobb eszközt. Ney Ferenc

39 esélyegyenlőség

40 Az esélyegyenlőség érdekében mindenki ugyanazt a feladatot kapja
Másszanak fel a fára!!!!

41 A születéskor eldől kinek vannak jobb esélyei, illetve ki az, aki „esélytelen” lesz az életben?

42

43 Lifelong learning

44 Jó pap is holtig tanul

45 A tanulás két dimenziója LLL, LWL
LLL  Lifelong learning Az életen átívelő tanulás kifejezése, mint longitudinális dimenzió arra utal, hogy az egyén egész élete során tanul. Az egyén életciklusának különböző szakaszaiban, az egymást időben követő tanulási folyamatot jelenti.  Ez az élethosszig tartó tanulás, az egész életre kiterjedő tanulás vertikális dimenziója.

46 Lifelong Learning kötés műköröm építés nyelvtanulás FSZ főiskola
egyetem középiskola általános iskola

47 LWL  Lifewide learning
 Az életet átfogó tanulás azt jelenti, hogy a tanulás valójában sokféle környezetben valósul meg, különböző kontextusokat, helyeket és helyzeteket jelent, amelyekben az adott időpillanatban a tanulás éppen történik.  Ez a horizontális dimenzió. Különböző kontextusokat, helyeket és helyzeteket jelent, amelyekben az adott időpillanatban a tanulás éppen történik

48 Life-wide Learning tojásfestés gyöngyfűzés smink-tanfolyam ECDL
műköröm építés FSZ főiskola egyetem nyelvtanulás középiskola általános iskola Kresz-tanfolyam

49 1996. Az egész életen át tartó tanulás éve
Jacques Delors vezette nemzetközi bizottság által megfogalmazott alapelvek: Megtanulni megismerni Megtanulni dolgozni Megtanulni együtt élni másokkal Megtanulni élni

50 Megtanulni megismerni
Oktatási folytonosság, mely figyelembe veszi a társadalmi dimenziókat és hangsúlyt helyez a széleskörű általános műveltségre Az alapfokú oktatás akkor sikeres, ha alapokat teremtett az egész életen át tartó tanuláshoz

51 Megtanulni dolgozni Ma már nincs úgynevezett „nyugdíjas állás”
Gyakorlati tudást adni, annak ellenére, hogy a munka fejlődése nem teljesen belátható A szakértelem magában foglalja a szakmai képzettséget, a csapatmunkára való alkalmasságot, a kezdeményezőképességet és a kockázatvállalást

52 Megtanulni együtt élni másokkal
Csoportban kell dolgoznunk Már gyermekkorban fel kell ébreszteni az érdeklődést a társak, a környezet és a világ dolgai iránt. Fogékonnyá tenni a gyerekeket a másság elfogadására, a befogadásra, a konfliktusok békés megoldására

53 Megtanulni élni Az oktatás az egyén testi és szellemi fejlődését szolgálja Felkészíteni a fiatalt az önálló gondolkodásra, a reális értékítéletre, a különböző élethelyzetek kezelésére A megszerzett tudás, ítélőképesség, felelősségérzet legyen képes az egyén életminőségének javítására

54 kompetencia Mindazt a munkavégzéshez szükséges, megnyilvánuló szakértelmet, személyes készségek, képességek, motivációk, tulajdonságok együttesét jelenti, amelyek felhasználásával a munkakörben megkívánt eredmények elérhetőek.

55 kompetencia „teljesen értelmetlen dolog a gyermek fejét évek hosszú során át olyan dolgokkal tömni, amiket nem értenek kellőképpen, s amire a mindennapi életben semmi szükségük.” Tessedik Sámuel

56 Kulcskompetenciák  Az ismeretek, készségek és attitűdök többfunkciós egysége, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba és foglalkoztatható legyen.

57 Anyanyelvi kommunikáció
A kommunikáció a gondolatok, érzések és tények szóbeli és írásbeli formában történő kifejezésének és értelmezésének képessége.

58 Idegen nyelvi kommunikáció
A gondolatok, érzések és tények szóban és írásban történő megértésének, kifejezésének és értelmezésének képessége az anyanyelvtől különböző nyelven.

59 Matematikai kompetencia
A legalapvetőbb szinten az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, a százalékok és a törtek használatának képességét foglalja magában fejben és írásban végzett számítások során, különféle mindennapi problémák megoldása céljából.

60 Természettudományi és technológiai kompetenciák
Azon ismereteknek használatára való képesség, amelyekkel a természettudományok a természeti világot magyarázzák. A technológiai kompetencia ennek a tudásnak az alkalmazása a természeti környezet átalakításában.

61 Digitális kompetencia
Az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatára való képesség a munkában, a szabadidőben és a kommunikációban.

62 A hatékony tanulás Az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének és beépítésének, valamint az új ismeretek és készségek otthon, a munkahelyen, az oktatásban történő alkalmazásának képessége.

63 Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák
Nélkülözhetetlenek a hatékony személyes és csoportos érintkezésben mind a köz-, mind a magánélet területén

64 Állampolgári kompetenciák
Azoknak a kompetenciáknak a halmazaként írhatók le, amelyek az egyén számára lehetővé teszik az állampolgári szerepvállalást.

65 Vállalkozói kompetencia
A változás kiváltására való törekvés, másrészt a külső tényezők által kiváltott újítások támogatásának a képessége.

66 Kulturális kompetencia
A gondolatok, élmények és érzések különféle módon – többek között zene, tánc, irodalom – történő kreatív kifejezésének fontosságát foglalja magában

67 Tehetség Azt hiszem a legtöbb gyerek kíváncsian, kutakodó fejjel jön a világra. Talán azért lettem tudós, mert valamilyen értelemben gyerek tudtam maradni. (Szilárd Leó)

68 Mit nevezünk tehetségnek?
Átlag fölötti képesség, amely a megfelelő környezetben az átlagost messze túlhaladó teljesítmény létrehozására teszi alkalmassá az egyént.

69 Miért fontos, hogy felismerjük a gyerek tehetségét?
Tévhit: „a valódi tehetség úgyis érvényesül” A tömeges ellenpéldáról nem tudunk, mert elkallódott. Gyakori téves címkék: rendzavaró, stréber, különc, nyugtalan, dacos, zárkózott, gyenge képességű, összeférhetetlen.

70 Frőbel  Isteni erő A tehetség mint adottság szélesen manifesztálódik a gyermekkorban Lassan elapad, differenciálódik az egyedfejlődés során Feladat a tehetség korai felismerése

71 Wargha István A jónak magva már a gyermekben benne lévén, csak ápoltatik és fejtetik, hogy testi épségére és ügyességükre fő gond fordíttatik, lelki tehetségének bontatlan gombolyagára lassan-lassan fejtetnek le.”

72 Ney Ferenc A kisdedóvó intézet nem iskola, hanem inkább fejlesztése a testi és lelki tehetségnek és lépcsőzetes előkészítés a valódi iskolára

73 Napjaink kulcskérdése
A legkiválóbbak válasszák a pedagógus pályát, és azon meg is maradjanak. Bízunk benne, hogy ennek érdekében történik is valami! 73

74 „Nem az a faj a túlélő, amelyik a legerősebb, még csak nem is az, amelyik a legintelligensebb, hanem az, amelyik képes reagálni a változásokra.” (Charles Darwin)

75 Az ’50-es, ’60-as, ’70-es években nevelkedtünk
Egyáltalán hogyan éltük túl?

76 A gyógyszeres üvegeket könnyen ki tudtuk nyitni

77 A csapból ittuk a vizet a koszos
kezünkből, nem üvegből

78 Egész nap kint játszottunk Ha valakinek eltört a keze senkit nem pereltek be, egyszerűen összeforrt.

79 Feküdtünk a fűben, fürödtünk a folyóban mégsem lettünk kiütésesek, nem tört ránk allergiás roham

80 Cserebogarat gyűjtöttünk, békákat fogtunk és nem mindig mostunk kezet

81 Rengeteg egészségtelen dolgot ettünk:
Zsíroskenyér, kolbász, szalonna, édesség és mégsem voltunk kórosan elhízva

82 A kakaóban nem volt A,B,C,D,és E vitamin, de még plusz calcium sem.
Az üdítő cukorral készült.

83 Ha egy tanár nyakon vágott, nem rúgtunk bele, nem jelentettük fel, örültünk, hogy csak egyet kaptunk

84 Mosatlanul ettük a zöldséget és a gyümölcsöt

85 A WC pereme alatt bizonyára hemzsegtek a bacilusok

86 Egymás poharából ittunk, nyaltunk a másik fagyijából és egészségesek maradtunk

87 Nem volt DVD, Videójáték, internet
DE voltak BARÁTAINK!

88 Lehet, hogy azt mondják, unalmas volt
De mondjuk meg őszintén!

89 Nem voltunk BOLDOGOK?!?!


Letölteni ppt "Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar"

Hasonló előadás


Google Hirdetések