Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TÁMOP, mint a közoktatás minőségének fejlesztése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TÁMOP, mint a közoktatás minőségének fejlesztése"— Előadás másolata:

1 A TÁMOP, mint a közoktatás minőségének fejlesztése
A TÁMOP pályázat iskolai megvalósításának problémái és lehetséges megoldásai Budapest, október 7.

2 A kompetenciafejlesztés középpontjában a gyermek
Budapest, október 7.

3 Általában a kompetenciáról
A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet fejez ki. „A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.” (Coolahan) Alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne motivációs elemek, képességek, egyéb emocionális tényezők. Budapest, október 7.

4 Kulcskompetenciák (NAT 2007)
Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia A hatékony, önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség Budapest, október 7.

5 Az ÚMFT közoktatás-fejlesztési céljai
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztése, a kompetencia alapú oktatás módszertani kultúrájának meghonosítása A területi különbségek és a szegregáció csökkentése, törekvés az egyenlő hozzáférés biztosítására A források költséghatékony felhasználása A teljesítmények mérése, alulteljesítés esetén beavatkozás Hálózati tanulás támogatása, jó gyakorlatok és szolgáltatások biztosítása Budapest, október 7.

6 Alapvető célok A munkaerőpiac igényeinek való megfelelés
Az egész életen át tartó tanulás képességének megalapozása A kompetencia alapú oktatás elterjesztése Budapest, október 7.

7 Alapvető célok A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése
A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése, megerősítése Budapest, október 7.

8 Komplex módon segíti a minőségi oktatás
Alapvető célok Komplex módon segíti a minőségi oktatás elterjesztését infrastrukturális fejlesztések szakmai fejlesztések Budapest, október 7.

9 Mi változik? ismeretátadás tanárközpontú egységes módszer
aktív tanár – passzív tanuló egyirányú kommunikáció a teljesség illúziója ismeretbe ágyazott képességfejlesztés tanulóközpontú differenciált módszer aktív tanár – aktív tanuló több irányú kommunikáció reális tananyag mennyiség Budapest, október 7.

10 Kötelező és választható kompetenciaterületek
szövegértés – szövegalkotás matematika szociális, életviteli és környezeti életpálya-építési idegen nyelvi információs és kommunikációs technológia Budapest, október 7.

11 A programcsomagok jellemzői
komplexitás felhasználóbarát jelleg moduláris felépítés differenciált tananyag feldolgozás új tanulásszervezési eljárások tudatos képességfejlesztés tevékenység központú módszertan IKT alapú támogatás Budapest, október 7.

12 Komplex intézményi fejlesztések
Kompetencia alapú oktatás bevezetése Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése (programcsomagok bevezetése, műveltségterületi oktatás, tömbösített oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.) A digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése Esélyegyenlőség javítása (szegregáció- mentesség, oktatási integráció, egyenlő hozzáférés) Budapest, október 7.

13 Intézményi fejlesztés elemei
Legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása Legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása Budapest, október 7.

14 Intézményi fejlesztés elemei
Legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása Egy olyan oktatási program része, amely moduláris felépítésű, tanuló- és tevékenységközpontú, differenciált módszerek alkalmazására épülő, egyéni fejlesztésre is alkalmas eszközrendszer. Budapest, október 7.

15 MOST ÉPPEN TÁMOP 3.1.4 Budapest, október 7.

16 Az intézmény támogató környezete
Budapest, október 7.

17 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek
A NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztése Újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok, taneszközök bevezetése, adaptációja. Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása. Budapest, október 7.

18 Kötelező elemek szövegértés – szövegalkotás kompetenciaterület
matematika kompetenciaterület egy választott kompetencia terület: szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Budapest, október 7.

19 Kötelező elemek Új tanulásszervezési eljárások
tantárgytömbösített oktatás választott műveltségterületen műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása óvodákban – komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása Budapest, október 7.

20 Kötelező elemek Új tanulásszervezési eljárások
három hetet meghaladó projekt megszervezése témahét megszervezése moduláris oktatási program megszervezése Budapest, október 7.

21 Intézményi fejlesztések
Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább %-a mértékéig. A tantárgy tömbösítés végrehajtásában az iskolának nagyfokú szabadsága van. Budapest, október 7.

22 Intézményi fejlesztések
Tantárgy tömbösítés megvalósítása A tanítási ciklusoknak legalább két hetenként kell váltaniuk egymást, a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek, tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük, a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie, az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően, egymáshoz kapcsolódóan kell megtartani. Budapest, október 7.

23 Intézményi fejlesztések
A PROJEKT MÓDSZER A pedagógiai projekt mindig alkotó jellegű megismerési-cselekvési egység, A pedagógiai projekt „valóságos” (tárgyi vagy szellemi) produktum létrehozásának valóságos vagy szimulált (modellált) folyamata. A pedagógiai projekt mindig komplex, A pedagógiai projekt tanárok és diákok partneri együttműködése, A pedagógiai projekt a differenciálás eszköze. Budapest, október 7.

24 Intézményi fejlesztések
A projekt tanítási időhöz való viszonya Hagyományos órakereteket változatlanul hagyja Tantárgytömbösítés lehetősége A tanítási szünetekhez kapcsolódó táborok, gyermekfoglalkozások, műhelymunkák, alkotótáborok. Budapest, október 7.

25 Intézményi fejlesztések
A projekt lehet Tananyaghoz, műveltségi területhez kapcsolódó Tananyaghoz csak részben kapcsolódó A tananyaghoz nem kapcsolódó projekt Budapest, október 7.

26 Intézményi innováció Projekt indító nap
Innovatív oktatásszervezési eljárások beépítése az intézményi dokumentumokba Jó gyakorlatok átvétele Önálló intézményi innováció megvalósítása Budapest, október 7.

27 Szakmai elvárások és lehetőségek
A pályázati célok elérése Pedagógiai közélet erősödése Szervezeti kultúra fejlesztése Módszertani kultúra gazdagodása Fenntartható folyamatos fejlődés Tanulószervezetek kialakulása és kapcsolódása Hálózati tanulás fejlődése Budapest, október 7.

28 Szakmai elvárások, lehetőségek
Az intézmények közötti horizontális tanulás lehetőségének megteremtése Szakmai együttműködések kialakítása Jól bevált, kipróbált gyakorlatok átvétele, átadása Hospitálási lehetőségek szervezése, biztosítása Szakmai konzultációk,tapasztalatcserék megvalósítása Budapest, október 7.

29 A tanulók véleményéből
Játékosan és kedvből tanulunk, nem pedig kényszerből. Nem kell magolni a nyelvtant, hanem mi jövünk rá a szabályokra. Úgy érzem, minket gondolkodni tanítanak, lassan, de biztosan tanulunk. Nem kell annyi könyvet cipelni, mint tavaly. Ez a program azért jó, mert sokat beszélgetünk a szüleimmel és olyan dolgokat tudhatok meg róluk, amiket nem is gondoltam volna. Budapest, október 7.

30 A pedagógusok szerepe Pozitív tanulási légkört alakít ki
Megtanít tanulni Együttműködik más szakos kollégáival Iskola egészében is tud gondolkodni Tapasztalatcserékre jár (ad és vesz) A tanulót partnernek tekinti Budapest, október 7.

31 A pedagógusok szerepe Példát mutat
Az értékelés fejlesztő jellegét is alkalmazza Felhasználja a tanulók tapasztalatait A diákkultúrára, a tanulók világára is épít Egyéni és társas tanulási helyzetekre egyaránt lehetőséget ad Budapest, október 7.

32 A tanulók véleményéből
Tetszik a program, mert sokat játszunk. A tanító néni is velünk játszik. Olyan osztálytársaimmal is közelebbi kapcsolatba kerületem, akivel az elmúlt négy évben alig beszéltem. Olyan jó, hogy nem kell mindig a padban ülni egész órán. Közelebbről megismerjük, hogy a másik hogyan gondolkodik. Jó, hogy történelem és magyar órán a matekot is gyakoroljuk. Budapest, október 7.

33 A szülők véleményéből Ez a módszer láthatóan több sikerélményt ad.
A csoportmunka segít az együttműködő képességük fejlesztésében. Életszerű, gyakorlatias feladatok. Elősegíti a másikra való odafigyelést, türelmet, tapintatot. A gyerekek sokat beszélhetnek, szerepelhetnek, vitatkozhatnak és mindezt könnyedén. Az életre tanítja őket. Budapest, október 7.

34 Az innováció hatása a szervezetre
Az innovációt támogató intézményi kultúra kialakulása Tudatos pedagógiai tevékenység (szakirodalom, szakmai konferencia, publikáció, multiplikáció) Értelmiségi szerep Módszertani megújulás, a folyamatos fejlesztés képessége Budapest, október 7.

35 Az innováció hatása a szervezetre
Tanulószervezetté válás külső – belső képzések új ismeretek megosztása javaslatok a hatékonyabb működést szolgáló változásokra PDCA-nak megfelelő működés TÁMOP 3.2.2 Budapest, október 7.

36 A közoktatási intézmények fenntartói pályázhatnak (4,3 Mrd Ft)
MEGJELENÉSRE VÁR… TIOP „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” ( ) Cél: A „Tanulói Laptop Program” A közoktatási intézmények fenntartói pályázhatnak (4,3 Mrd Ft) Budapest, október 7.

37 „A tanítás művészete abban rejlik, hogy a gyerekeket bevezetjük önmaguk tanításának művészetébe.”
Budapest, október 7.

38 Köszönöm a figyelmet! Szegedi György idegesz@gmail.com) 20/326 3707
Budapest, október 7.


Letölteni ppt "A TÁMOP, mint a közoktatás minőségének fejlesztése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések