Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyek joga Egyes jogi személyek. hegyközség, erdőbirtokossági társulat, vízgazdálkodási társulat, koncessziós társaság, alapítvány, közalapítvány,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyek joga Egyes jogi személyek. hegyközség, erdőbirtokossági társulat, vízgazdálkodási társulat, koncessziós társaság, alapítvány, közalapítvány,"— Előadás másolata:

1 Személyek joga Egyes jogi személyek

2 hegyközség, erdőbirtokossági társulat, vízgazdálkodási társulat, koncessziós társaság, alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, közhasznú társaság, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, egyes jogi személyek vállalata, gazdasági társaságok, polgári jogi társaság, építőközösség, társasház

3 Hegyközség •1994 : CII. törvény •Def.: Azonos település termelői és felvásárlói által e tevékenységükhöz fűződő közös érdekeik előmozdítására, valamint az általuk előállított termékek származás- és minőségvédelmére létrehozott köztestület. •Alapvetően közigazgatási és önigazgatási célra szerveződik – gazdasági tevékenységet nem folytathat, gt-nek nem lehet tagja, részesedést nem szerezhet

4 Hegyközség Létrehozása kötelező: Ha egy település közigazgatási területén legalább ötven hektár árutermő szőlőültetvény van és ezek az ingatlanok legkevesebb 10 termelő használatában vannak (kényszertársulás) Kényszertagság: szőlészeti és borászati árutermelő tevékenység csak hegyközség tagjaként folytatható.

5 Hegyközség Szervezeti felépítése Közgyűlés – legfőbb döntéshozó szerv Választmány – vezető testület Hegybíró – névjegyzék vezetése Tagok – elővásárlási-, előhaszonbérleti jog Hegyközségi tanács – felettes szerv

6 Erdőbirtokossági társulat •1994: XLIX. tv. •Erdő művelési ágban nyilvántartott egy vagy több földrészlet tulajdonosai által az erdőgazdálkodási tevékenységgel összefüggő, valamint az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátására létrehozott gazdálkodó szervezet •Kvázi gazdasági társaság •Cégbírósági bejegyzés és felügyelet

7 Erdőbirtokossági társulat •Jogképessége korlátozott •Létrejöttéről szabadon döntenek a tagok, de! •Tv. bizonyos esetekre kényszertársulást rendel el •Tagokat elővásárlási jog illeti meg •Társulat vadászati jog haszonbérlője lehet

8 Vízgazdálkodási társulatok •1995: LVII. tv. •Vízgazdálkodási közfeladatok ellátására szerveződnek •Két altípus: víziközmű-társulat, vízitársulat •Kényszertagság: területileg érdekelt természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok a tagjai

9 Vízgazdálkodási társulatok •Víziközmű társulat: helyi jelentőségű közcélú vízgazdálkodási beruházás megvalósítsára alakítható, és a feladat teljesítése után megszűnik •Vízitársulat: folyamatosan működő gazdálkodó szervezet, amely a helyi jelentőségű közcélú vizek és vizilétesítmények fejlesztésével, fenntartásával és üzemeltetésével foglalkozik.

10 Vízgazdálkodási társulatok Társulat megalakulása: Ha a tagoknak az érdekeltség területén ingatlan tulajdonnal rendelkező, illetve az ingatlant egyéb jogcímen használó személyeknek az érdekeltségi egység aránya szerint számított többsége az alakuló közgyűlésen elhatározza: - társulat megalakulását - elfogadja a társulat alapszabályát - megválasztja a társulat vezető szerveit és tisztségviselőit

11 Vízgazdálkodási társulatok •Szervezete: Közgyűlés vagy küldöttgyűlés (alapszabály szerint) Intézőbizottság Ellenőrző bizottság

12 Koncessziós társaságok •1991: XVI. tv. •Kizárólagos állami, önkormányzati vagy önkormányzati társulási tulajdon hatékony működtetésének, valamint a kizárólagosan az állam vagy az önkormányzat hatáskörébe utalt tevékenységek gyakorlásának egyik lehetséges eszköze.

13 Koncessziós társaságok Megalakítása Koncessziós szerződést vállalkozói pozícióban aláírók a tevékenység folytatására belföldi székhelyű gazdasági társaságot (koncessziós társaság) kötelesek létrehozni. (Koncessziós szerződés és a hatósági engedély szétválik)

14 Koncessziós társaságok Megszűnése Határozott időtartamra köthető, max. 35 év (egyszer, eredeti időtartamának max. felével meghosszabbítható)

15 Alapítvány •Ptk. 74/A.-74/G. § •Magánjogi vagyonegyesítő, non-profit jogi személy •Jogi személyiségének összetevői: - meghatározott cél (tartós közérdekű) - vagyon - kezelő szerv

16 Alapítvány •Fajtái nyílt alapítvány – zárt alapítvány •Létrehozása: Alapító okirattal (név, cél, céljára rendelt vagyon, székhely, alapítvány vagyonának felhasználási módját, kezelőszervet)

17 Alapítvány •Létrejötte: Bírósági nyilvántartásba vétellel (megyei bíróságok) (ügyészség törvényességi felügyeletet lát el) KK. 2. sz. állásfoglalás: -Alapítvány neve a jogi személyek elnevezésére vonatkozó szabályoknak megfelel-e -Tartós és közérdekű célra történt-e az alapítvány létrehozása -Alapítvány célját szolgáló vagyon rendelkezésre áll-e, illetőleg működésének megkezdéséhez elégséges-e

18 Alapítvány •Alapítók •Alapítványi gondnok vagy kuratórium

19 Közalapítvány •Alapítvány speciális fajtája •Országgyűlés, kormány, önkormányzat képviselő testülete közfeladatok ellátásának folyamatos biztosítására hoz létre •Bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre •Célszerűségi és törvényességi felügyelet: Állami Számvevőszék •Csak nyílt formában •2006: LXV. tv. 1. § (1) bek.: megszüntette

20 Egyesület •Ptk. 61-64. § •Olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljai elérésére szervezi tagjai tevékenységét •Nem gazdasági célra létrejött, személyegyesítő jogi személyek alaptípusa (gazdasági tevékenységet táraságok ellenpólusa)

21 Egyesület •Legfontosabb jellemzői: Önkéntesség Önkormányzatiság (elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatására nem alakítható)

22 Egyesület •Alapítása -Alapszabállyal (név, cél, székhely, szervezet) -Legalább 10 alapító tag -Egybehangzó akaratnyilvánítása

23 Egyesület •Létrejötte Bírósági nyilvántartásba vétellel (megyei bíróság) (KK. 1. sz. állásfoglalás) Ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol •Megszűnése: - feloszlás - más egyesülettel egyesülése - bíróság feloszlatja

24 Köztestület •Ptk. 65. § •Önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, amelynek létrehozását törvény rendeli el. •Tagságához, illetőleg a tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el (államot tehermentesíti, hatékonyabb)

25 Köztestület •Jellemzői: önkormányzatiság, nyilvántartott tagság •Fajtái: - MTA - gazdasági kamarák (ipari és kereskedelmi, agrár, kézműves) - szakmai kamarák (ügyvédi, orvosi, közjegyzői)

26 Közhasznú társaság •Ptk. 57-60. § •Társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységet rendszeresen végző jogi személy •Alapítványi szabályozás kiegészítése •2006: IV. tv. lépcsőzetesen megszünteti (2007. július 1.)

27 Szövetkezet •2006: X. tv. •Szövetkezés szabadsága és az önsegély elvének megfelelően létrehozott közösség, amely a tagok vagyoni hozzájárulásával és személyes közreműködésével demokratikus önkormányzat keretében a tagok érdekeit szolgáló vállalkozási és más tevékenységet folytat •Globalizálódó világ korrekciós mechanizmusa

28 Szövetkezet •Alapítása: Legalább 7 alapító tag, alakuló közgyűlésen, kimondja a szövetkezet megalakulását, elfogadja a szövetkezet alapokmányát, megválasztja a tisztségviselőket •Létrejötte: Cégbírósági nyilvántartásba vétellel

29 Lakásszövetkezet •Lakóépületek építésére és fenntartására létrejött gazdálkodó szervezet •2004: CXV. tv. •Tevékenységét a saját részére, tagjai, továbbá a nem tag tulajdonosok részére végzi, amellyel kapcsolatban nyereségszerzésre nem törekszik •Vállalkozási tevékenységet a lakóépületek fenntartása céljából végezhet

30 Társasház •2003: CXXXIII. tv. •Társasház tulajdon: ha az épületingatlanon az alapító okiratban meghatározott legalább két önálló lakás, vagy egy önálló lakás és egy nem lakás céljára szolgáló helyiség a tulajdonostársak külön tulajdonba kerül •Ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés

31 Társasház Lakásszövetkezet szervezetKözgyűlés Ellenörző bizottság Közgyűlés Felügyelőbizott- ság képviselőKözös képviselő vagy intézőbizottság elnöke Igazgatóság elnöke szavazati arányTulajdonosok tulajdoni hányaduk alapján Tagokat lakásonként egy szavazat jogképességkorlátozottteljes (vállalkozhat is)


Letölteni ppt "Személyek joga Egyes jogi személyek. hegyközség, erdőbirtokossági társulat, vízgazdálkodási társulat, koncessziós társaság, alapítvány, közalapítvány,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések