Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lokalna samouprava A helyi önkormányzatokról. Önkormányzatok kiadásai a GDP arányában (%) Učešće izdataka samouprava u GDP-u.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lokalna samouprava A helyi önkormányzatokról. Önkormányzatok kiadásai a GDP arányában (%) Učešće izdataka samouprava u GDP-u."— Előadás másolata:

1 Lokalna samouprava A helyi önkormányzatokról

2 Önkormányzatok kiadásai a GDP arányában (%) Učešće izdataka samouprava u GDP-u

3 A kormányzati rendszer intézményi szerkezete Institucionalna struktura vlasti (1999) R- régió / regija TÁ – tagállam / fed. jed. J – járás / srez M – megye/županija TÖ – Tel. önkorm. / lok. samoupr.

4 Települési önkormányzatok átlagos lélekszáma Prosek stanovnika po samoupravi

5 Osnovna prava samouprava Önkormányzati alapjogok •pravo na samostalnost önállósághoz való jog •pravo na demokratsko vršenje lokalne vlasti demokratikus helyi hatalomgyakorlás joga •sudska zaštita prava lokalnih samouprava önkormányzati jogok bírósági védelme

6 Pravo na samostalnost Önállósághoz való jog •pravo samostalnog regulisanja lokalnih javnih poslova önállóan szabályoz •pravo prihvatanja određenih zadataka szabadon vállalhat ügyet •pravo na samostalno razmatranje i procenjivanje önállóan mérlegelhet

7 Sudska zaštita prava samouprava Önkormányzati jogok bírósági védelme

8 Pravo na demokratsko vršenje lokalne vlasti Demokratikus helyi hatalomgyakorlás joga •lokalni referendum helyi népszavazás •široka javnost széleskörű nyilvánosság

9 Učešće lokalnog stanovništva u javnim poslovima Lakossági részvétel a közügyek intézésében • Otvorena sednica predstavničkog tela (lokalne skupštine) Nyilvános testületi ülés •Javno saslušanje stanovništva na sednici lokalne skupštine Közmeghallgatás

10 Učešće lokalnog stanovništva u javnim poslovima II. Lakossági részvétel a közügyek intézésében II. •Rad u komisijama Bizottsági munka •Zbor stanovnika opštine Falugyűlés •Prijem građana od strane odbornika lokalne skupštine Képviselői fogadóóra •Ostalo (mesna štampa, zadružni dom - kuća za zajedničke kulturne i druge potrebe stanovništva) Egyéb (helyi sajtó, közösségi ház stb.)

11 Obavezni zadaci samouprava Az önkormányzatok kötelező feladata •predškolsko vaspitanje ( dečji vrtići) óvodai nevelés •osnovno obrazovanje i vaspitanje általános iskolai oktatás és nevelés •primarna zdravstvena i socijalna zaštita egészségügyi és szociális alapellátás

12 Obavezni zadaci samouprava II. Az önkormányzatok kötelező feladata II. •snabdevanje zdravom pitkom vodom egészséges ivóvízellátás •javna rasveta közvilágítás •održavanje lokalnih javnih puteva, ulica i javnog groblja helyi közutak és a köztemető fenntartása •obezbeđivanje prava nacionalnih i etničkih manjina nemzeti és etnikai kisebbségi jogok biztosítása

13 Mesne javne usluge Helyi közszolgáltatások •razvoj i uređivanje urbane sredine, zaštita urbane i prirodne životne sredine településfejlesztés és településrendezés, az épített és természeti környezet védelme •stambena politika lakásgazdálkodás •vodoprivreda, odvodnjavanje, kanalizacija vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, csatornázás

14 Mesne javne usluge II. Helyi közszolgáltatások II. •protivpožarna zaštita, javna bezbednost tűzvédelem, közbiztonság •obezbeđivanje javne čistoće i čistoće naselja köztisztaság és településtisztaság biztosítása •mesni javni saobraćaj helyi tömegközlekedés •snabdevanje energijom energiaszolgáltatás •zapošljavanje foglalkoztatás

15 Mesne javne usluge III. Helyi közszolgáltatások III. •zadaci vezani za decu i omladinu gyermek és ifjúsági feladatok •potpomaganje obrazovne, kulturne, naučne i umetničke delatnosti közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása •zdrav način života egészséges életmód

16 Prava samouprava u zaštiti njihove uže okoline: Az önkormányzatok jogai szűkebb környezetük megvédése érdekében •mogu uvesti zabrane, tiltásokat vezethetnek be •mogu propisati uslove, feltételeket határozhatnak meg •mogu donete mere ograničavanja, korlátozó intézkedéseket hozhatnak

17 •a) čistoća naselja, a települési környezet tisztasága, •b) odvođenje atmosferskih padavina, a csapadékvíz- elvezetés, •c) tretiranje komunalnih otpadnih voda, njihovo sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje, a kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás, Program zaštite okoline mora sadržati sledeće zadatke: A települési környezetvédelmi programnak az alábbi feladatokat kell tartalmaznia:

18 •d) tretiranje komunalnog otpada, kommunális hulladékkezelés, •e) zaštita od buke, vibracija i zagađenog vazduha, prouzrokovanog od strane stanovništva i javnih usluga (ugostiteljstvo, javne službe za funkcionisanje naselja, trgovina na malo), a lakossági és közszolgáltatási (vendéglátás, település-üzemeltetés, kiskereskedelem) eredetű zaj-, rezgés- és légszennyezés elleni védelem, •f) organizovanje mesnog saobraćaja, a helyi közlekedésszervezés, Program zaštite okoline mora sadržati sledeće zadatke II.: A települési környezetvédelmi programnak az alábbi feladatokat kell tartalmaznia II.:

19 •g) snabdevanje pitkom vodom, az ivóvízellátás, •h) gazdovanje energentima, az energiagazdál- kodás, •i) gazdovanje zelenim površinama, a zöldterület- gazdálkodás, •j) regulativu za sprečavanje pretpostavljenih vanrednih zagađenja okoline i za smanjivanje oštećenja nokolina a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezetkárosodás csökkentésének előírásait. Program zaštite okoline mora sadržati sledeće zadatke III: A települési környezetvédelmi programnak az alábbi feladatokat kell tartalmaznia III:

20 Neophodno je zatražiti mišljenje od: Szükséges véleményeztetések •okolnih i zainteresovanih samouprava, szomszédos és érintett önkormányzatokkal •ekoloških vlasti, környezetvédelmi hatósággal •organizacija za zaštitu interesa građana, állampolgárok érdekvédelmi szerveivel •stručnih interesnih organizacija, szakmai érdekképviseletekkel •županijske samouprave, megyei önkormányzattal •Stanovništva, lakossággal

21 Teritorijalne jedinice Mađarske Magyarország területi tagozódása •glavni grad főváros •županija megye •grad sa pravom županije megyei jogú város •grad város •opština község

22 Struktura lokalnih samouprava Az önkormányzat felépítése Predstavničko telo (skupština) Képviselő-testület Gradonačelnik (predsednik opštine) Polgármester Mesna samouprava Részönkormányzat Komisija Bizottság Sekretar Jegyző Ured gradonačelnika (ured predsednika opštine) Polgármesteri hivatal

23 Imovina lokalnih samouprava Az önkormányzatok vagyona •neotuđiva imovina, bez mogućnosti stavljanja u promet forgalomképtelen •ograničena mogućnost otuđivanja korlátozottan forgalomképes •prometno sposobna imovina forgalomképes vagyon

24 Neotuđiva imovina, bez mogućnosti stavljanja u promet Forgalomképtelen vagyon •mesni javni putevi i ulice, javni trgovi, parkovi, javni hidrotehnički objekti helyi közutak, közterek, parkok, közcélú vízi létesítmények

25 Ograničena mogućnost otuđivanja Korlátozottan forgalomképes •javne komunalije, institucije, javne zgrade, spomenici kulture, zaštićena prirodna područja, muzejski spomenici közművek, intézmények, középületek, műemlék épület, védett természeti terület, muzeális emlék

26 Imovina koja se može otuđiti Forgalomképes vagyon

27 Prihodi lokalnih samouprava Az önkormányzatok bevétele •Sopstveni prihodi Saját bevétel •Državna podrška Állami támogatás

28 Sopstveni prihodi Saját bevétel •mesni porez helyi adó •taksa illeték •naknade za usluge organa lokalne samouprave, prihodi od sopstvene imovine működési ár- és díjbevétel •dobit preduzeća vállalkozás nyeresége

29 Državna sredstva Állami támogatás •ustupljeni deo poreza na celokupnu dobit privatnih lica magánszemélyek jövedelem- adója átengedett része •dotacija iz centralnog budžeta, po normativi normatív központi hozzájárulás • dopunska dotacija kiegészítő támogatás

30 Državna sredstva II. Állami támogatás II. •namenska sredstva za investicije i namenska sredstva za izuzetno velike investicije címzett és céltámogatás •dotacija samoupravama koje bez svoje krivice dođu u nepovoljan položaj önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása •sredstva iz budžeta predviđena za centralizovane namene központosított előirányzatok


Letölteni ppt "Lokalna samouprava A helyi önkormányzatokról. Önkormányzatok kiadásai a GDP arányában (%) Učešće izdataka samouprava u GDP-u."

Hasonló előadás


Google Hirdetések