Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2006. október 1. napjára kitűzött választása polgármester-jelöltek programismertetői, jegyzői helyzetfeltárás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2006. október 1. napjára kitűzött választása polgármester-jelöltek programismertetői, jegyzői helyzetfeltárás."— Előadás másolata:

1 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2006. október 1. napjára kitűzött választása polgármester-jelöltek programismertetői, jegyzői helyzetfeltárás 2006. szeptember 25.

2 Tisztelettel köszöntöm önöket!  Tartalom: 1. Önkormányzat gazdálkodási helyzete (2003-2005. év) 2. Önkormányzati feladatellátás helyzete 3. Jövő feladatai 4. Települési helyzetértékelés és kitörési pontok

3 Önkormányzat gazdálkodási helyzete (2003-2005. év) 1. A 2003, 2004. 2005. évi költségvetési beszámolóra alapozott mérlegelemzés alapján. Forrás: Molnár István belső ellenőr 2. A befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül változatlan, nem történt vagyonfelélés. 3. Az önkormányzat likviditása jó, a pénzzé tehető eszköz állománya elegendő.

4 1. Működési kiadásait 13 napig tudta fedezni mindenféle bevétel nélkül. 2. Átmeneti likviditási gondok jelentkeztek. 3. Tőkeerős, stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemző. 4. Fizetőképessége szerény, számlák sorba állítása előfordult. 5. Vagyoni és pénzügyi helyzete stabil, likviditása kiválóan megfelelt.

5 Önkormányzati feladatellátás helyzete 1. Települési önkormányzat feladatai (Ötv. 8. § (1) bek. alapján:

6 1. Településfejlesztés- és rendezés, épített és természeti környezet védelme, lakásgazdálkodás, vízrendezés, és a csapadékvíz elvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, köztisztaság, településtisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól.

7 3. Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában, az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

8  Az említett feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg- a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően-, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.  Kötelező feladatai: Gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, óvodai nevelésről, általános iskolai oktatásról és nevelésről, egészségügyi és szociális alapellátásról, közvilágításról, a helyi közutak és köztemető fenntartásáról. Biztosítani köteles a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

9  Feladatellátás jelenkori helyzete 1. Településfejlesztés- és rendezés: Településfejlesztési koncepció, rendezési és szabályozási terv készül. Várhatóan 2007. májusában kerül jóváhagyásra. 2. Épített és természeti környezet védelme: Helyi védelemben a kápolna részesül, természeti környezet védelem eszközei elégtelenek.

10 3. Vízrendezés, és csapadékvíz elvezetés: Belvízszabályozás igen nagy terhet ró az önkormányzatra. Csapadékvíz- elvezetés rendszertelen, kiépítetlen.

11

12 4. Lakásgazdálkodás: Önkormányzati lakásállomány bővítése indokolt, meglévők állapotromlása egyre fokozódó terhet ró az önkormányzatra. 5. Csatornázás: Intézményesült, kezdeti működési zavarokkal. 6. Köztemető fenntartása: Hatékonyság javító intézkedések kudarcai. Intézményesülés hiánya.

13 7. Helyi közutak és közterületek fenntartása: Elégtelen mértékű, minőségű, parkállomány áll rendelkezésre. Nem intézményesült feladatellátás. 7. Helyi közutak és közterületek fenntartása: Elégtelen mértékű, minőségű, parkállomány áll rendelkezésre. Nem intézményesült feladatellátás. 8. Helyi tömegközlekedés: Buszközlekedés menetrendje egyeztetés eredménye. Vasúti személyforgalom helyzete és jövője nem megnyugtató.

14 9. Köztisztaság, településtisztaság biztosítása: Szeméttelep rekultivációs tervei készülnek. Bekerítése megoldatlan. Szennyvíz elhelyezés történik. Állampolgári szemléletváltásra lenne szükség az illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása érdekében. Holt-Tisza, kertek kommunális szennyvízzel szennyezése. 10. Gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól: Jó együttműködés a polgárőr egyesülettel, rendőrséggel, tűzoltósággal, katasztrófavédelemmel. Kevés önkormányzati támogatásban részesülnek.

15 11. Egészséges ivóvízellátás: Dél-Alföldi Ívóvíz-minőségjavító Konzorcium tagja, várhatóan 2012-ben oldódik meg a probléma (Uniós forrás) 12. Óvodai nevelés: Elavult intézményi infrastruktúra, fejlesztési program hiánya, kevés gyermeklétszám. 13. Általános iskolai oktatás és nevelés: Elavult intézményi infrastruktúra, igen kevés gyermeklétszám. Alacsony kihasználtság. Fejlesztési program indult.

16 14. Egészségügyi alapellátás: Humánerőforrás hiány, elavult intézményi infrastruktúra. 15. Szociális alapellátás: Elavult intézményi infrastruktúra. Nagymérvű kihasználtság, fokozódó igények. Fejlesztési program hiánya.  16. Közvilágítás: Magas bekerülési költség, akadozó karbantartás, fejlesztési program hiánya.

17 Önként vállalt feladatok: 1. Vállalkozási tevékenység  Halászat, horgászat;  Szennyvízszállítás;  Időszaki lap-kiadás (előkészületben) 2. Szociális ellátási formák

18 Önként vállalt feladatok ellátása 1. Halászat, horgászat: Intézményesülés hiánya, valódi vagyongazdálkodás hiánya, vállalkozás orientáltság hiánya. 2. Szociális ellátási formák: Elavult intézményi infrastruktúra. Nagymérvű kihasználtság, fokozódó igények. Fejlesztési program hiánya.

19 Jövő feladatai  Említett hiányosságok felszámolása;  Tervszerű, átgondolt, koncepciókba illesztett fejlesztés;  Bizottsági feladatellátás hatékonyabbá tétele, több civil szakember bevonása a döntésekbe;  Intézményrendszer átgondolása;  Önkormányzati marketing és kommunikáció fejlesztése.

20 Települési helyzetértékelés és kitörési pontok 1. Helyi társadalmi problémák  Demográfia, szociális krízis, 2. Helyi gazdasági problémák  Helyi vállalkozások kis tőkeereje  Helyi K+F vállalkozások kis száma  Helyi önkormányzat szűkülő mozgástere 3. Településfejlődési problémák  Környezeti állapot leromlása  Helyi attrakciók (programok) hiánya  Településkép kevertsége  Fejlődési terek szűkössége (sziget, Körtvélyes sor, háromszög, élő-Tiszapart.)

21 1. Helyi társadalmi problémák  Munkaképes korú népesség aránya a legalacsonyabb.  0-14 éves állandó népesség aránya a legkisebb.  60 év feletti állandó népesség aránya a legmagasabb.  Élveszületések száma a legkisebb.  Öregedési mutató a legmagasabb.  Halálozások száma a legmagasabb.

22 Kitörési pontok 1. Demográfiai helyzet javítása érdekében:  bérlakás program indítása;  településrészek revitalizációja;  lakópark- park- ökológiai folyosórendszer tervezése, kiépítésének megindítása;  településmarketing javítása;  városközponti elérhetőség javítása;

23 2. Szociális krízis megoldása érdekében:  önkormányzati szociális intézmény fejlesztése, bővítése, házi segítségnyújtás eszközrendszerének bővítése;  egyházi, civil karitatív csoportok, egyesületek helyi együttműködési hálózatának kialakítása;  munkaügyi központ- mentori szolgálat – önkormányzat együttműködésének elmélyítése;

24 SWOT-analízis  A település vezetése a belső és külső körülmények együttes figyelembevételével határozhatja meg a fejlődés érdekét szolgáló tennivalókat.  A belső erősségekre alapozva, a külső lehetőségeket kihasználva offenzív stratégiát lehet megfogalmazni. Ez egy optimista, progresszív fejlesztési alternatíva, mely során nő a település gazdaságának súlya a kistérségen belül, fokozódik a gazdaság versenyképessége, jelentősen javul a lakosság életminősége.

25  Az erős elemeket és a külső veszélyeket mérlegelve diverzifikált stratégiát kell kialakítani. Ennél a stratégiánál egy egyensúlyi fejlesztést igyekszünk megvalósítani, ez azonban a versenyképesség javítására kevésbé alkalmas.

26  Ha a gyengeségeket kiküszöbölendően élni szeretnénk a külső környezetből fakadó előnyökkel, akkor váltás orientált stratégiát kell kidolgozni. Ez a stratégia egy újszerű fejlesztési irányt képvisel, mely az előzőnél kevesebb forrással próbál új növekedési pályákat felvázolni, fokozni a település versenyképességét.

27  Amennyiben a gyengeségeinket, problémáinkat külső tényezők tovább fokozzák, akkor defenzív stratégiában kell gondolkodnunk. Ez a jelenlegi vonzerők megőrzését célzó stratégia egy tradicionális fejlesztést jelent, mely elsősorban mezőgazdaság dominanciájának megőrzésére alkalmazható. Hosszú távon azonban a település versenyképességének csökkenését vonja maga után, ezáltal áttételesen a lakosság életminősége romolhat.

28 Erősségek  Természeti környezet  Városok közelsége  Tiszai kikötő Gyengeségek  Tőkeerős vállalkozások  Fizetőképes vásárlőerő  Infrastruktúra  Együttműködés  Marketing Lehetőségek  M44-es félautópálya  Tisza, mint nemzetközi viziút  Rekreációs funkciók Veszélyek  Marginalizálódott társadalmi rétegek  Együttműködés hiánya  Tőkehiány  Szlömösödés


Letölteni ppt "A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2006. október 1. napjára kitűzött választása polgármester-jelöltek programismertetői, jegyzői helyzetfeltárás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések