Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztatás a települési önkormányzat jegyzőjének mint I. fokú gyámhatóságnak feladat- és hatáskörét érintő jogszabályváltozásokról dr. Vámos Viktória.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztatás a települési önkormányzat jegyzőjének mint I. fokú gyámhatóságnak feladat- és hatáskörét érintő jogszabályváltozásokról dr. Vámos Viktória."— Előadás másolata:

1 Tájékoztatás a települési önkormányzat jegyzőjének mint I. fokú gyámhatóságnak feladat- és hatáskörét érintő jogszabályváltozásokról dr. Vámos Viktória osztályvezető Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály Békéscsaba, 2013. május 3. dr. Vámos Viktória osztályvezető Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály Békéscsaba, 2013. május 3.

2 I. A települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatásköre 2013. év január hó 1. napjától: A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyszr.) 3. § (1) bekezdés c), g), l) és m) pontjaiban foglaltak határozzák meg.  a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,  megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,  megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot,  ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat (a vagyonleltár készítése külön anyagi jogi jogszabályhely megjelölése nélkül is)

3 II. 2013. év április hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások: Jogalapja: a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvény. A hatályba léptetés fokozatossága:  többsége 2013. év április hó 1. napján lépett hatályba  2013. év július hó 1. napjától  2013. év október hó 1. napjától lép hatályba A jogszabályváltozások célja:  a lakossági ügyfelekre háruló adminisztratív terhek csökkentése, valamint  a jogalkalmazói gyakorlatban felmerült kérdések, felvetések kezelése

4 II. 2013. év április hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások: 1. Az illetékességi szabályok módosítása: /A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18/A. §/ •a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak •a jegyzői gyámhatóság illetékességét elsősorban az ügyfél bejelentett lakóhelye alapozza meg. ­/hivatkozás: a Gyszr. 21. § (1) bekezdés a) pontja/ •a lakcímnyilvántartásba bejelentett tartózkodási hely szerinti jegyzői gyámhatóság csak abban az esetben jár el, ha az ügyfél életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén él

5 II. 2013. év április hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások: 2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: •a két ellátás összevonásra kerül oly módon, hogy a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás – „pénzbeli ellátás” elnevezéssel – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyik, speciális jogosulti kör számára nyújtható komponensévé válik. Az ügyfélnek így csak egy kérelmet kell benyújtania és egy eljárásban születhet meg a döntés

6 II. 2013. év április hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások: 2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (folytatás) : •amennyiben gyámrendeléskor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága már fennáll, a járási gyámhivatal a gyámrendelő határozat megküldésével értesíti az illetékes jegyzőt, aki hivatalból felülvizsgálja azt Jogalkotói szándék:  időben kiszűrhetővé válnak a kedvezményre a jogosultsági feltételek változása miatt továbbiakban nem jogosult személyek,  ha a jogosultsági feltételek továbbra is fennállnak, egyidejűleg vizsgálhatóvá válik a kiegészítő támogatásként nyújtott pénzbeli ellátásra való jogosultság is, amennyiben ezt a gyám kéri

7 II. 2013. év április hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások: 2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (folytatás): •az összevonással egyidejűleg módosításra került a Gyer. 3. számú mellékletét képező formanyomtatvány is •a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozatban a 2-5 év közti életkorú gyermekek esetében a jegyzőnek tájékoztatást kell nyújtani az óvodáztatási támogatás igénylésének lehetőségéről, feltételeiről és módjáról •a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény első alkalommal történő megállapításakor – erre irányuló kérelem esetén – a határozat egy példányát meg kell küldeni a kérelemben megjelölt, a gyermek étkeztetését biztosító intézmény számára

8 II. 2013. év április hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások: 2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (folytatás): •nagykorúvá vált kérelmező az egyéb jogosultsági feltételek fennállása mellett is csak akkor lesz jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult

9 II. 2013. év április hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások: 2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (folytatás): •meghatározásra kerültek a kedvezményre való jogosultság megszűnésének és megszüntetésének esetei. Ezek a Gyvt. 20. § (4) bekezdésében foglaltak szerint:  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megszűnik a 20. § (1) bekezdésben meghatározott időtartamok leteltével,  megszüntetésre kerül, ha  a jogosultsági feltételekben bekövetkezett változás alapján lefolytatott felülvizsgálat azzal az eredménnyel zárul, hogy a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, vagy  a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba kerül

10 II. 2013. év április hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások: 2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (folytatás): •a Gyer. 180. §-a szerinti átmeneti rendelkezés: a módosítással érintett rendelkezéseket – a Gyer. 65/B. §- át érintő módosítás kivételével – 2013. év április hó 1. napján folyamatban lévő ügyekben, valamint a 2013. év március hó 31. napját követő felülvizsgálat során is alkalmazni kell

11 II. 2013. év április hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások: 3. Óvodáztatási támogatás: •indokolttá vált alapvető fogalmak pontosabb meghatározása:  a kérelem benyújtásának végső időpontja: a kérelem legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig (tárgyév augusztus 31-ig) terjeszthető elő, amely évben a gyermek az ötödik életévét betölti  folyósításának időpontja: első alkalommal történő folyósítása a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésének időpontjához került igazításra  a rendszeres óvodába járás igazolásának módja: egységes módon történő igazolása érdekében a Gyer. kiegészítésre került egy 14. számú, az óvodavezető által kitöltendő, az Óvodáztatási támogatás megállapításához, illetve továbbfolyósításához megnevezésű Igazolás nyomtatvánnyal

12 II. 2013. év április hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások: 3. Óvodáztatási támogatás (folytatás): •az ügyintézésre nyitva álló idő csökkenése: az óvodáztatási támogatás iránti kérelem elbírálására 21 nap áll rendelkezésre (a korábbi 30 nap helyett) •a támogatásra való jogosultság megszüntetését követően meghatározott feltételek fennállása esetén ismételten megállapítható •a Gyer. 181. §-a szerinti átmeneti rendelkezés: a 2013. év március hó 31. napját követően indult ügyekben és a 2013. év április hó 1. napját megelőzően megállapított óvodáztatási támogatásnak a 2013. év március hó 31. napját követően esedékes, további alkalommal történő folyósítására kell alkalmazni

13 III. 2013. év július hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok számának csökkentése: •csökken az ügyfél által a kérelemhez benyújtandó iratok száma is (Gyer. 65/B. §) •a Magyar Államkincstár (MÁK) az általa folyósított családtámogatási és fogyatékossági ellátásokkal kapcsolatos feladatai során egységes szociális nyilvántartást vezet •bővül az egységes szociális nyilvántartáshoz hozzáférésre jogosultak köre, a jegyző is közvetlen lekérdezéssel, díjmentesen elérheti az általa megállapított támogatások feltételeinek meghatározása érdekében szükséges adatokat. Nem lesz szükséges az ellátás kérelmezésekor a családtámogatásra vonatkozó igazolás csatolása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén. Nem lesz szükség az egyedülállóság tényéről szóló nyilatkozatra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében, valamint a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára, fogyatékossági támogatás folyósítására vonatkozó igazolás csatolására a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében •a jelszavakat, illetve a rendszer használatához szükséges információkat a megyei igazgatóságok fogják közölni

14 IV. 2013. év október hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások: Ügyintézés megkezdésének kiterjesztése, tájékoztatási csatornák bővítése: •a kormányablak tájékoztatást nyújt a tudnivalókról, illetve lehetővé válik az ellátások iránti kérelem kormányablakban történő benyújtása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az óvodáztatási támogatás esetén

15 V. A települési önkormányzatok jegyzőit érintő további tudnivalók, és az I. fokú gyámhatósági tevékenységgel kapcsolatos gyakori problémák: 1.A megelőlegezett gyermektartásdíj hátralékának behajtása: •A települési önkormányzat jegyzője I. fokú önkormányzati adóhatósági hatáskörében a behajtott hátralékot – amennyiben lehetséges, az annak alapjául szolgáló, a behajtott hátralék beazonosításra alkalmas írásbeli dokumentáció megküldésével egyidejűleg – a Békés Megyei Kormányhivatal Pénzügyi Főosztálya „Gyermektartásdíj megelőlegezése” megnevezésű, 10025005-00239578-01160004 számú folyószámlájára utalja át

16 V. A települési önkormányzatok jegyzőit érintő további tudnivalók, és az I. fokú gyámhatósági tevékenységgel kapcsolatos gyakori problémák: 2. Az I. fokú gyámhatósági döntések kötelező tartalmi elemei: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket) 72. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Gyvt. 5. § t) pontja szerinti személyazonosító adat: az érintett személy neme, állampolgársága. 3. Eljárási költségviseléssel kapcsolatos rendelkezés: A Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont de) alpontja előírja az eljárási költségek viseléséről szóló döntést, ha arról a hatóság nem külön dönt. 4. Adatszolgáltatások határidőre történő pontos megküldése. 5. I. fokú gyámhatósági döntések felterjesztései fellebbezésről kialakított állásponttal és iratjegyzékkel együtt.

17 Tájékoztatás a települési önkormányzat jegyzőjének mint I. fokú gyámhatóságnak feladat- és hatáskörét érintő jogszabályváltozásokról Köszönöm megtisztelő figyelmüket!Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Tájékoztatás a települési önkormányzat jegyzőjének mint I. fokú gyámhatóságnak feladat- és hatáskörét érintő jogszabályváltozásokról dr. Vámos Viktória."

Hasonló előadás


Google Hirdetések