Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztatás a települési önkormányzat jegyzőjének mint I

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztatás a települési önkormányzat jegyzőjének mint I"— Előadás másolata:

1 Tájékoztatás a települési önkormányzat jegyzőjének mint I
Tájékoztatás a települési önkormányzat jegyzőjének mint I. fokú gyámhatóságnak feladat- és hatáskörét érintő jogszabályváltozásokról dr. Vámos Viktória osztályvezető Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály Békéscsaba, május 3.

2 I. A települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatásköre 2013
I. A települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatásköre év január hó 1. napjától: A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyszr.) 3. § (1) bekezdés c), g), l) és m) pontjaiban foglaltak határozzák meg. a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot, ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat (a vagyonleltár készítése külön anyagi jogi jogszabályhely megjelölése nélkül is)

3 II. 2013. év április hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások:
Jogalapja: a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi XXVII. törvény. A hatályba léptetés fokozatossága: többsége év április hó 1. napján lépett hatályba 2013. év július hó 1. napjától 2013. év október hó 1. napjától lép hatályba A jogszabályváltozások célja: a lakossági ügyfelekre háruló adminisztratív terhek csökkentése, valamint a jogalkalmazói gyakorlatban felmerült kérdések, felvetések kezelése

4 II. 2013. év április hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások:
1. Az illetékességi szabályok módosítása: /A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18/A. §/ a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak a jegyzői gyámhatóság illetékességét elsősorban az ügyfél bejelentett lakóhelye alapozza meg. ­/hivatkozás: a Gyszr. 21. § (1) bekezdés a) pontja/ a lakcímnyilvántartásba bejelentett tartózkodási hely szerinti jegyzői gyámhatóság csak abban az esetben jár el, ha az ügyfél életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén él

5 II. 2013. év április hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások:
2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: a két ellátás összevonásra kerül oly módon, hogy a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás – „pénzbeli ellátás” elnevezéssel – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyik, speciális jogosulti kör számára nyújtható komponensévé válik. Az ügyfélnek így csak egy kérelmet kell benyújtania és egy eljárásban születhet meg a döntés

6 II. 2013. év április hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások:
2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (folytatás): amennyiben gyámrendeléskor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága már fennáll, a járási gyámhivatal a gyámrendelő határozat megküldésével értesíti az illetékes jegyzőt, aki hivatalból felülvizsgálja azt Jogalkotói szándék: időben kiszűrhetővé válnak a kedvezményre a jogosultsági feltételek változása miatt továbbiakban nem jogosult személyek, ha a jogosultsági feltételek továbbra is fennállnak, egyidejűleg vizsgálhatóvá válik a kiegészítő támogatásként nyújtott pénzbeli ellátásra való jogosultság is, amennyiben ezt a gyám kéri

7 II. 2013. év április hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások:
2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (folytatás): az összevonással egyidejűleg módosításra került a Gyer. 3. számú mellékletét képező formanyomtatvány is a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozatban a 2-5 év közti életkorú gyermekek esetében a jegyzőnek tájékoztatást kell nyújtani az óvodáztatási támogatás igénylésének lehetőségéről, feltételeiről és módjáról a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény első alkalommal történő megállapításakor – erre irányuló kérelem esetén – a határozat egy példányát meg kell küldeni a kérelemben megjelölt, a gyermek étkeztetését biztosító intézmény számára

8 II. 2013. év április hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások:
2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (folytatás): nagykorúvá vált kérelmező az egyéb jogosultsági feltételek fennállása mellett is csak akkor lesz jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult

9 II. 2013. év április hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások:
2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (folytatás): meghatározásra kerültek a kedvezményre való jogosultság megszűnésének és megszüntetésének esetei. Ezek a Gyvt. 20. § (4) bekezdésében foglaltak szerint: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megszűnik a 20. § (1) bekezdésben meghatározott időtartamok leteltével, megszüntetésre kerül, ha a jogosultsági feltételekben bekövetkezett változás alapján lefolytatott felülvizsgálat azzal az eredménnyel zárul, hogy a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, vagy a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba kerül

10 II. 2013. év április hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások:
2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (folytatás): a Gyer §-a szerinti átmeneti rendelkezés: a módosítással érintett rendelkezéseket – a Gyer. 65/B. §-át érintő módosítás kivételével – év április hó 1. napján folyamatban lévő ügyekben, valamint a év március hó 31. napját követő felülvizsgálat során is alkalmazni kell

11 II. 2013. év április hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások:
3. Óvodáztatási támogatás: indokolttá vált alapvető fogalmak pontosabb meghatározása: a kérelem benyújtásának végső időpontja: a kérelem legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig (tárgyév augusztus 31-ig) terjeszthető elő, amely évben a gyermek az ötödik életévét betölti folyósításának időpontja: első alkalommal történő folyósítása a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésének időpontjához került igazításra a rendszeres óvodába járás igazolásának módja: egységes módon történő igazolása érdekében a Gyer. kiegészítésre került egy 14. számú, az óvodavezető által kitöltendő, az Óvodáztatási támogatás megállapításához, illetve továbbfolyósításához megnevezésű Igazolás nyomtatvánnyal

12 II. 2013. év április hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások:
3. Óvodáztatási támogatás (folytatás): az ügyintézésre nyitva álló idő csökkenése: az óvodáztatási támogatás iránti kérelem elbírálására 21 nap áll rendelkezésre (a korábbi 30 nap helyett) a támogatásra való jogosultság megszüntetését követően meghatározott feltételek fennállása esetén ismételten megállapítható a Gyer §-a szerinti átmeneti rendelkezés: a év március hó 31. napját követően indult ügyekben és a év április hó 1. napját megelőzően megállapított óvodáztatási támogatásnak a év március hó 31. napját követően esedékes, további alkalommal történő folyósítására kell alkalmazni

13 III. 2013. év július hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások:
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok számának csökkentése: csökken az ügyfél által a kérelemhez benyújtandó iratok száma is (Gyer. 65/B. §) a Magyar Államkincstár (MÁK) az általa folyósított családtámogatási és fogyatékossági ellátásokkal kapcsolatos feladatai során egységes szociális nyilvántartást vezet bővül az egységes szociális nyilvántartáshoz hozzáférésre jogosultak köre, a jegyző is közvetlen lekérdezéssel, díjmentesen elérheti az általa megállapított támogatások feltételeinek meghatározása érdekében szükséges adatokat. Nem lesz szükséges az ellátás kérelmezésekor a családtámogatásra vonatkozó igazolás csatolása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén. Nem lesz szükség az egyedülállóság tényéről szóló nyilatkozatra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében, valamint a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára, fogyatékossági támogatás folyósítására vonatkozó igazolás csatolására a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében a jelszavakat, illetve a rendszer használatához szükséges információkat a megyei igazgatóságok fogják közölni

14 IV. 2013. év október hó 1. napjától hatályos jogszabályváltozások:
Ügyintézés megkezdésének kiterjesztése, tájékoztatási csatornák bővítése: a kormányablak tájékoztatást nyújt a tudnivalókról, illetve lehetővé válik az ellátások iránti kérelem kormányablakban történő benyújtása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az óvodáztatási támogatás esetén

15 V. A települési önkormányzatok jegyzőit érintő további tudnivalók, és az I. fokú gyámhatósági tevékenységgel kapcsolatos gyakori problémák: A megelőlegezett gyermektartásdíj hátralékának behajtása: A települési önkormányzat jegyzője I. fokú önkormányzati adóhatósági hatáskörében a behajtott hátralékot – amennyiben lehetséges, az annak alapjául szolgáló, a behajtott hátralék beazonosításra alkalmas írásbeli dokumentáció megküldésével egyidejűleg – a Békés Megyei Kormányhivatal Pénzügyi Főosztálya „Gyermektartásdíj megelőlegezése” megnevezésű, számú folyószámlájára utalja át

16 V. A települési önkormányzatok jegyzőit érintő további tudnivalók, és az I. fokú gyámhatósági tevékenységgel kapcsolatos gyakori problémák: 2. Az I. fokú gyámhatósági döntések kötelező tartalmi elemei: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket) 72. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Gyvt. 5. § t) pontja szerinti személyazonosító adat: az érintett személy neme, állampolgársága. 3. Eljárási költségviseléssel kapcsolatos rendelkezés: A Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont de) alpontja előírja az eljárási költségek viseléséről szóló döntést, ha arról a hatóság nem külön dönt. 4. Adatszolgáltatások határidőre történő pontos megküldése. 5. I. fokú gyámhatósági döntések felterjesztései fellebbezésről kialakított állásponttal és iratjegyzékkel együtt.

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Tájékoztatás a települési önkormányzat jegyzőjének mint I. fokú gyámhatóságnak feladat- és hatáskörét érintő jogszabályváltozásokról Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Tájékoztatás a települési önkormányzat jegyzőjének mint I"

Hasonló előadás


Google Hirdetések