Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Államkincstár ügykörei: családtámogatás, fogyatékosügy

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Államkincstár ügykörei: családtámogatás, fogyatékosügy"— Előadás másolata:

1 Magyar Államkincstár ügykörei: családtámogatás, fogyatékosügy
A „Kormányablak ügyintézők képzése” ÁROP számú kiemelt projekt Magyar Államkincstár ügykörei: családtámogatás, fogyatékosügy Az állam egyik legfontosabb feladata, a családnak, mint a társadalom alapvető egységének sokoldalú segítése, a családi élet biztonságának és a gyermekvállalás feltételeinek javítása, a gyermek egészséges, harmonikus fejlődésének támogatása. Ennek érdekében a központi költségvetésből ellátást biztosít a gyermek gondozásához, neveléséhez. A gyermeknevelés anyagi terheinek csökkentése érdekében meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, az ellátások jogosultsági feltételeit, azok megállapításával és folyósításával kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat. A családnak nyújtott ellátások az állam részéről biztosított olyan támogatások, amelyek elismerve a család és a gyermekvállalás fontosságát – jövedelmi helyzettől függetlenül – a gyermeket nevelő szülőt illetik meg. A többgyermekes, a gyermeket egyedül nevelő, a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családok esetén a családtámogatási rendszer egyes elemei differenciáltak. Az állam anyagi segítséggel járul hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez is, fogyatékossági támogatást nyújt a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül. Tanári kézikönyv - diasor Szerző: Kovács Ibolya

2 Kincstári igazgatás A központi költségvetésből fizetett ellátások folyósítását a Magyar Államkincstár (MÁK) végzi. A kincstár feladata, hogy a gyermekeket nevelő családok, fogyatékossággal élő személyek támogatási ügyeiben eljárjon, az ellátásra vonatkozó jogosultságot megállapítsa, az ellátást a központi költségvetésből folyósítsa. A Kincstár hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a területi szervek (megyei igazgatóságok), másodfokon a központi szerv rendelkezik hatáskörrel. A Magyar Államkincstár önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű, önállóan működő és gazdálkodó, központi költségvetési szerv, amely az államháztartásért felelős miniszter irányítása alatt áll. A Kincstár hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a területi szervek, másodfokon a központi szerv rendelkezik hatáskörrel, kivéve a vakok személyi járadékának megszüntetését követően a fogyatékossági támogatás megállapítására a Kincstár Közép-magyarországi Igazgatósága jár el első fokon.  A Kincstár felelős az állami költségvetés végrehajtásáért és az elszámolásokért, - a központi költségvetésből folyósítja a család- és szociális támogatásokat (családi pótlék, gyes, gyermeknevelési támogatás, anyasági támogatás, életkezdési támogatás, energiaár-támogatás és lakástámogatások), ellenőrzi az igénybevétel jogosságát, - ellátja a közszférában foglalkoztatottak illetményének számfejtését, az adó- és járulék elszámolást és bevallást, - biztosítja a központi költségvetésből juttatott támogatásokat a helyi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások és az egészségügyi intézmények részére, és ellenőrzi azok felhasználását.

3 Családtámogatások rendszere (1)
Az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez (családi pótlék), amely lehet: nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár, iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti Saját jogán is kérelmezheti az ügyfél a nevelési ellátást, ha 18. életévét betöltötte, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos és iskoláztatási támogatásra való jogosultsága megszűnt. Az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás (együtt: családi pótlék) formájában. Saját háztartásban nevelt, gondozott gyermeknek kell tekinteni azt, aki a szülővel életvitelszerűen él együtt és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak nap közben kerül ki (kivételi esetek is vannak). A közoktatási törvény szerint sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók, a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos az a 18 évesnél fiatalabb gyermek, aki betegsége, fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, a 18 évesnél idősebb személy, aki 18. életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart. Ennek fennállását a rehabilitációs szakigazgatási szerv vizsgálja. Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár (ha a jogosultsági feltételek fennállnak), késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra lehet megállapítani.

4 Családtámogatások rendszere (2)
Gyermekgondozási segély megállapítása iránti kérelem: kérelmezhetik, és arra jogosultságot szereznek leggyakrabban a szülők (de lehet nagyszülő, örökbefogadó szülő is), meghatározott életkorú (0-3 éves), saját háztartásban nevelt gyermekük után (nem alanyi jogon jár, kérelmet kell előterjeszteni). MÁK elnöke méltányossági jogkörben is eljárhat. Anyasági támogatás kérelmezése: jogosult a szülést követően az a nő, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer – terhes gondozáson vett részt Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem: az a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár. Gyermekgondozási segély megállapítása iránti kérelem Jogosultságot szereznek a szülők (1 éves kor után nagysülők)saját háztartásban nevelt gyermekük után (nem alanyi jogon jár, kérelmet kell előterjeszteni). Havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2013-ban Ft), ikergyermekek esetén magasabb (2 gyermek esetén 200 %, 3 gyermek 300 %, 4 gyermek 400 %......). Gyermeknevelési támogatásra való jogosult a szülő, nevelőszülő, gyám , aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár. A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy, kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik. Anyasági támogatás kérelmezése: jogosult a szülést követően az a nő, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer – terhes gondozáson vett részt. Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani.  Valamennyi esetben az igénylő köteles az ellátásra való jogosultságot, illetve annak összegét érintő adatokra vonatkozó bejelentést, a sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentést az ok bekövetkeztét követő 15 napon belül dokumentumokkal alátámasztva benyújtani.

5 Fogyatékossági támogatások
Az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult támogatásra, aki az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású, illetve hontalanként elismert. A súlyos fogyatékosság a törvény szerint részletesen meghatározott (látás, hallás, mozgásszervi, értelmi fogyatékos, autista, kromoszóma-rendellenesség miatt, állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető). Az állapot megállapítását a rehabilitációs szakigazgatási szerv (orvos-szakértői vizsgálattal) végzi. A súlyos fogyatékosság a törvény szerint részletesen meghatározott (látás, hallás, mozgásszervi, értelmi fogyatékos, autista, kromoszóma-rendellenesség miatt, állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető) és ez a fogyatékos állapot tartós vagy végleges, illetve önálló életvitelre nem képes, vagy mások állandó segítségére szorul. A súlyosan fogyatékos állapot megállapítását a rehabilitációs szakigazgatási szerv (orvosszakértői vizsgálattal) végzi. Nem jogosult fogyatékossági támogatásra az a súlyosan fogyatékos személy, aki vakok személyi járadékában, vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy aki után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak. Amennyiben ezekről az ellátásokról lemond, a fogyatékossági támogatás megállapítható részére. Az igénybejelentéshez mellékelni kell az igénylő háziorvosa által kiállított orvosi beutalót, valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt (pl. kórházi zárójelentés, ambuláns lap), eredetiben vagy hiteles másolatban.

6 Egyéb ellátások Megváltozott munkaképességű munkavállalók kereset-kiegészítése: jogosult a legalább 29%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett bányász dolgozó, ha földalatti bányamunkára való alkalmatlanság miatt más munkakörbe, munkahelyre helyezik át. Nagycsaládosokat megillető energiaár-támogatások: kedvezményes áron a földgáz vételezésére jogosult, akik legalább három gyermek után részesül családi pótlékban és a szolgáltatónál szolgáltatási szerződéssel rendelkezik. Megváltozott munkaképességű munkavállalók kereset-kiegészítése jogosult a legalább 29%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett bányász dolgozó, ha földalatti bányamunkára való alkalmatlanság miatt más munkakörbe, munkahelyre helyezik át. A kérelemhez mellékelni kell a munkáltató igazolását a kérelmező eredeti, földalatti bányamunka körébe eső munkaköréről, annak időtartamáról. A rehabilitációs szakigazgatási szerv az igazgatóság megkeresésére szakhatósági állásfoglalást ad a kérelmező egészségkárosodásának mértékéről, a bányamunkára való alkalmatlanságáról. Nagycsaládosokat megillető energiaár-támogatások A nagycsaládos háztartásban élők részére adható kedvezmény, mely a jogszabályban meghatározott mértékig jogosít kedvezményes áron a földgáz vételezésére. Jogosultak, akik legalább három gyermek után részesülnek családi pótlékban és a szolgáltatónál szolgáltatási szerződéssel rendelkezik. A k érelem a naptári év folyamán bármikor benyújtható a bejelentett lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához (annak kell igénylőként kitölteni a kérelmet, akinek a nevére kerül kiállításra a számla)

7 A kormányablakok hatáskörét érintő kincstári ügytípusok
A kormányablakok ügyintézői az ellátás megállapítása iránti kérelem és hozzá tartozó mellékleteket, az ügyfél nyilatkozatait, bejelentéseit befogadják és továbbítják a lakóhely szerint illetékes kincstári igazgatóság felé. - Családtámogatások - Fogyatékossági támogatások: - Megváltozott munkaképességű munkavállalók kereset-kiegészítése - Nagycsaládosokat megillető energiaár-támogatások Családtámogatások: Nevelési ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem Az ellátásra való jogosultságot, illetve annak összegét érintő adatokra vonatkozó bejelentés Sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentés Fogyatékossági támogatások: Fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem Egybefüggően három hónapot meghaladó külföldi tartózkodás bejelentése Fogyatékossági támogatás továbbfolyósítása iránti kérelem Adókedvezmény megállapításához hatósági igazolvány kiadása iránti kérelem Fogyatékosságot érintő lényeges tények körülmények megváltozásának bejelentése A vakok személyi járadékában részesített személy részéről a lakcímében bekövetkezett változás, illetőleg a járadék folyósításának megszüntetését előidéző ok bejelentése Megváltozott munkaképességű munkavállalók kereset-kiegészítése Kereset-kiegészítés megállapítása iránti kérelem Az ellátásokat érintő változások bejelentése Nagycsaládosokat megillető energiaár-támogatások A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó nagycsaládos háztartások számára kedvezmény megállapítása iránti kérelem A felhasználási hely és jogosultságot érintő egyéb adat megváltozása esetén az erről szóló adatváltozás bejelentése.

8 Élethelyzetek Egy édesapa segítséget kér 2 hete született gyermeke ügyében, mivel nem ismeri a gyermek gondozásával összefüggő ellátások igénylésével kapcsolatos jogszabályokat. Igényelhet: anyasági támogatást, erre jogosult az édesanya nevelési ellátást gyermekgondozási segélyre vonatkozó kérelmet adhat be A gyermekgondozási támogatást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. Ha több családtámogatási ellátás megállapítása iránt egyidejűleg nyújt be kérelmet, akkor a kérelem elbírálásához szükséges adatokat csak egy alkalommal kell feltüntetnie. Az ügyintéző tájékoztatja az édesapát, hogy egyszerre igényelheti - anyasági támogatást, erre jogosult az édesanya, ha a terhessége alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer – terhes gondozáson vett részt - a családi pótlék keretében nevelési ellátást igényelhet a gyermek születésétől, ha a gyermek együtt élő szülők háztartásában él, a családi pótlékot együttes nyilatkozatuk alapján bármelyik szülő igényelheti, - gyermekgondozási segélyre vonatkozó kérelmet adhat be, amelyre jogosult a szülő a saját háztartásában nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig (a gyermek 1 éves kora után, ha a szülők közösen kérelmezik, a nagyszülő), A gyermekgondozási támogatást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. Amennyiben a kérelmező több családtámogatási ellátás megállapítása iránt egyidejűleg nyújt be kérelmet, akkor a kérelem elbírálásához szükséges adatokat csak egy alkalommal kell feltüntetnie és azokat az iratokat, amelyek több kérelem elbírálásához is szükségesek, csak az egyik kérelemhez kell csatolnia.

9 Összefoglaló A családnak nyújtott ellátások az állam részéről biztosított olyan támogatások, amelyek jövedelmi helyzettől függetlenül a gyermeket nevelő szülőt illetik meg. A többgyermekes, a gyermeket egyedül nevelő, a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családok esetén a családtámogatási rendszer egyes elemei differenciáltak. Az állam a súlyosan fogyatékos személyek fogyatékossági támogatást nyújt jövedelmétől függetlenül. A központi költségvetésből fizetett ellátások megállapítását, folyósítását a Magyar Államkincstár végzi, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi igazgatóság. A családtámogatások rendszere több ellátást tartalmaz, a gyermekgondozási támogatást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. A központi költségvetésből fizetett ellátások megállapítását, folyósítását a Magyar Államkincstár végzi, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi igazgatóság - A családnak nyújtott ellátások a jövedelmi helyzettől függetlenül megilletik a gyermeket nevelő szülőt - A többgyermekes, a gyermeket egyedül nevelő, a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családok esetén a családtámogatási rendszer egyes elemei differenciáltak. - Az állam anyagi segítséggel járul hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez is, fogyatékossági támogatást nyújt a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül. - A családtámogatások rendszere több ellátást tartalmaz, a gyermekgondozási támogatást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. - A három, vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos kedvezményre jogosultak, energiaár-támogatásra (kedvezményre) jogosultak.


Letölteni ppt "Magyar Államkincstár ügykörei: családtámogatás, fogyatékosügy"

Hasonló előadás


Google Hirdetések