Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyámügy Szerző: Dr. Lantai Csilla A „Kormányablak ügyintézők képzése” ÁROP-2.2.20. számú kiemelt projekt Tanári kézikönyv - diasor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyámügy Szerző: Dr. Lantai Csilla A „Kormányablak ügyintézők képzése” ÁROP-2.2.20. számú kiemelt projekt Tanári kézikönyv - diasor."— Előadás másolata:

1 Gyámügy Szerző: Dr. Lantai Csilla A „Kormányablak ügyintézők képzése” ÁROP-2.2.20. számú kiemelt projekt Tanári kézikönyv - diasor

2 Gyámügy fogalma A gyámhatóságok, mint államigazgatási szervek feladat-és hatáskörébe utalt ügyek körét nevezzük gyámügyeknek A gyámügyek anyagi jogi szabályait mely jogszabályok tartalmazzák? a polgári jog, a családjog, a gyermekvédelmi jogszabályok 2

3 A gyámhatóság összefoglaló fogalom, értjük alatta a jegyzői gyámhatóságot, a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt, a fővárosi/megyei szociális és gyámhivatalt A szakigazgatási szerv jelentősége 3

4 A gyámügy főbb területei a hatósági gyermekvédelmi feladatok, a gondnokoltak és a kiskorúak személyi és vagyoni érdekeinek védelme, a szülői felügyelettel, kapcsolattartással, örökbefogadással, gyámsággal összefüggő ügyek köre 4

5 A gyámügyi eljárás sajátosságai Az eljárás során meg kell hallgatni: a szülőt és más törvényes képviselőt a korlátozottan cselekvőképes gyermeket és a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló felnőtt személyt, az ítélőképessége birtokában levő gyermeket Gyermek önálló eljárás indítási joga! 5

6 Gyermeki jogok Különösen: a családban való nevelkedés, a különélő szülővel való kapcsolattartás, az identitáshoz, névviseléshez való jog, a véleménynyilvánításhoz való jog és gyermek érdekének elsődlegessége! 6

7 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások A jegyzőhöz kell továbbítani: a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való való jogosultságának, az óvodáztatási támogatás megállapítására vonatkozó kérelmet. A járási gyámhivatalhoz kell továbbítani: az otthonteremtési támogatás iránti, gyermektartásdíj megelőlegezésére vonatkozó kérelmet Ki nyújthatja be? 7

8 Rendezetlen családi jogállás ha nem lehet az anya házassága alapján a gyermek megszületésekor a gyermek apját megállapítani, vagy ha a gyermek ismeretlen szülőktől származik A gyermek családi jogállásának rendezése: -gyámhatósági intézkedések, -bírósági eljárások 8

9 Apai elismerő nyilatkozat a gyermek családi jogállásának önkéntes, bírósági eljárást mellőző rendezésére a kormányablakban is felvehető- jegyzőkönyv feltételek: - ki teheti meg? – korkülönbség jelentősége! - hozzájárulások, - személyes nyilatkozat Joghatás: a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat szülői felügyeleti jogot keletkeztet! 9

10 Örökbefogadási ügyek Kijelölt gyámhivatalhoz nyújtható be Személyes eljárás Kérelmezhető: -az örökbefogadásra való alkalmasság megállapítása, -az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásába történő felvétel, -az ismeretlen személy általi örökbefogadáshoz tett hozzájáruló nyilatkozat jóváhagyása, -az örökbefogadás engedélyezése és felbontása, -az örökbefogadott származásának megismerése 10

11 Kapcsolattartás szabályozása és végrehajtása a kapcsolattartás szabályozása: a bíróság vagy a gyámhatóság hatásköre gyermeki jog, szülői kötelesség a kapcsolattartás végrehajtása - gyámhatóság kérelmet a járási gyámhivatalnál nyújthatják be a szülők, nagyszülők, a gyámhivatali tárgyalás – személyes eljárás 11

12 A gyermek törvényes képviselete vagyoni ügyekben A kiskorú nem dönthet önállóan -vagyonának sorsáról, -örökségét érintő kérdésekről. Törvényes képviselője jognyilatkozatai a gyámhatóság jóváhagyásával érvényesek! A gyámhatóság eljárása során a gyermek érdekét vizsgálja. 12

13 A gyermek névviselése, végleges külföldre távozása Ha a szülők a szülői felügyeleti jog körébe tartozó kérdésekben nem tudnak egyetértésre jutni, a különélő szülők a bíróság, a szülői felügyeleti jogukat együttesen gyakorló szülők a gyámhatóság döntését kérhetik. Gyermek családi, illetve utóneve – dönt a gyámhatóság Gyermek végleges külföldre távozása – ha a különélő szülő ezzel nem ért egyet, a bírósághoz fordulhat 13

14 Gyámrendelés, családbafogadás Ha a gyermeknek nincs szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője - a gyámhatóság rendel gyámot! Családbafogadáskor is. Eljárás kérelemre vagy hivatalból Államigazgatási feladatot ellátó szervek kötelesek a gyámhatósággal közölni a hivatalos eljárásuk során tudomásukra jutott minden olyan esetet, amelyben valamely kiskorú részére gyámot kell rendelni! 14

15 A szülői ház elhagyása, a szülők által kijelölt tartózkodási hely elhagyása és a gyermek házasságkötésének engedélyezése A 16. életévét betöltött gyermek önállóan is kérheti személyesen kell nyilatkozatot tennie az engedély megadásának nem feltétele a szülő, más törvényes képviselő hozzájárulása sajátos illetékességi szabályok 15

16 Gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának védelme gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyona - gyámi fenntartásos betétben kell elhelyezni, ahonnan csak a gyámhatóság engedélyével lehet felvenni felhasználása, befektetése - gyámhatósági jóváhagyás szükséges a törvényes képviselő nyújthat be kérelmet 16

17 Gyermek nevelésbe vételének megszüntetése, a gondozási díj-fizetési kötelezettség megállapítása és megszüntetése A szülő bármikor kérheti az átmeneti és a tartós nevelésbe vétel megszüntetését, gyermeke családjába történő visszahelyezését. Kivétel:- ha szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy - ha hozzájárult gyermeke ismeretlen személy által történő örökbefogadásához. Gondozási díjfizetési kötelezettség terheli a szülőt 17

18 Utógondozás és utógondozói ellátás utógondozói ellátás - a nevelőszülő, a gyermekotthon, utógondozó otthon nyújtja, lakhatást, teljes körű ellátást jelent utógondozás keretében az önálló élet megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadás, segítségnyújtás Ki kérheti? A fiatal felnőtt, aki átmeneti vagy tartós nevelésben volt a nagykorúvá válása előtt 18

19 Összefoglaló I. gyermek: a 18. életévét be nem töltött kiskorú, kivéve, ha a gyámhatóság előzetes engedélyével házasságot kötött korlátozottan cselekvőképes kiskorú: aki a 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen, cselekvőképtelen kiskorú: aki a 14. életévét még nem töltötte be gyermek törvényes képviselője: szülő vagy gyám, eseti gondnok 19

20 Összefoglaló II. gondnokság alatt álló személy: az a 18. életévét betöltött felnőtt, akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró hatállyal gondnokság alá helyezett gondnokolt személy törvényes képviselője: gondnok, eseti gondnok 20

21 Összefoglaló III. gyámhatóság: összefoglaló fogalom, értjük alatta a jegyzői gyámhatóságot, járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt, fővárosi/megyei szociális és gyámhivatalt, melyek között a hatáskörök megosztását jogszabály rögzíti gyámügyi igazgatás szintjei: központi, területi és helyi szervek alkotják. kormányablakok elsődleges feladata a gyámügyi igazgatás területén: az ügyfelek tájékoztatása, egyes kérelmek fogadása és továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező gyámhatóság részére 21


Letölteni ppt "Gyámügy Szerző: Dr. Lantai Csilla A „Kormányablak ügyintézők képzése” ÁROP-2.2.20. számú kiemelt projekt Tanári kézikönyv - diasor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések