Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Lukács Beáta 2010 1 Bevezetés Óvodáztatási támogatás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Lukács Beáta 2010 1 Bevezetés Óvodáztatási támogatás."— Előadás másolata:

1 Készítette: Lukács Beáta 2010 1 Bevezetés Óvodáztatási támogatás

2 Készítette: Lukács Beáta 2010 2 Bevezetés: Pest megyében 691 gyermek iratanyagának megvizsgálására került sor (45 jegyzői gyámhatóság adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget) Ebből: - elutasító döntés 202 - eljárás megszüntető döntés 9 - eljárás felfüggesztő döntés 10 - támogatást megállapító döntés 470

3 Készítette: Lukács Beáta 2010 3 Elutasító döntések oka – vizsgálati tapasztalat nem rendszeres óvodába járás (59 eset) a gyermeket a törvény 2008. július 3-ai hatályba lépése előtt íratták be az óvodába – 68 esetben a gyermek 4. életévének betöltését követő óvodai beíratása – 16 esetben

4 Készítette: Lukács Beáta 2010 4 Elutasító döntések oka – vizsgálati tapasztalat Egyéb, az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot kizáró ok (pl. a gyermeket a szülő nem íratta be az óvodába; a gyermek nem rendelkezett rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal; a támogatás megállapítását nem a szülő, hanem a gyám kérte, stb…) – 59 esetben

5 Készítette: Lukács Beáta 2010 5 Támogatás nyújtása - vizsgálati tapasztalat Pest megyében az óvodáztatási támogatás nyújtására - 436 esetben pénzben, - 34 esetben természetben került sor.

6 Készítette: Lukács Beáta 2010 6 Bevezetés Budapesten 357 gyermek iratanyaga került megvizsgálásra (három kerületi jegyzői gyámhatóság adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget) Ebből: - elutasító döntés 84 - eljárás megszüntető döntés 6 - támogatást megállapító döntés 267

7 Készítette: Lukács Beáta 2010 7 Elutasító döntések oka – vizsgálati tapasztalat nem rendszeres óvodába járás – 18 esetben A gyermeket a törvény 2008. július 3-ai hatályba lépése előtt íratták be az óvodába - 11 esetben a gyermek 4. életévének betöltését követő óvodai beíratása – 17 esetben egyéb, az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítását kizáró ok – 38 esetben

8 Készítette: Lukács Beáta 2010 8 Támogatás nyújtása – vizsgálati tapasztalat Budapesten az óvodáztatási támogatás nyújtására - 263 esetben pénzben, - 4 esetben természetben került sor.

9 Készítette: Lukács Beáta 2010 9 Eljárás megindítása Az óvodáztatási támogatás megállapítása kérelemre történik, hivatalból még a gyermek érdekére történő hivatkozással sem indítható, illetve folytatható le. (Gyer. 68/F. (2)-(3) bekezdése) A Gyer. előírja, hogy a szülő kérelmét az e célra rendszeresített nyomtatványon nyújtsa be. (Ket. 34. §./3/ bekezdés, Gyer. 68/F. (3) bekezdés)

10 Készítette: Lukács Beáta 2010 10 Eljárás megindítása Kérelem benyújtására jogosult személy 1. Az óvodáztatási támogatást ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő igényelheti. (Gyer 68/F. /2/ bekezdés) 2. Szülői felügyeleti jog vizsgálata (Csjt. 71. §. (2) bekezdése – szülői felügyeleti jog tartalma: gyermek gondozásának, nevelésének, vagyona kezelésének, valamint törvényes képviseletének joga és kötelessége, továbbá a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak joga)

11 Készítette: Lukács Beáta 2010 11 Eljárás megindítása – vizsgálati tapasztalat A gyámhatóság eljárása során a gyermek törvényes képviseletét nem vizsgálta. (Ha a szülő gyermeke felett a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, ezt a gyámhatóság irányában hitelt érdemlő módon igazolnia kell – pl. hatósági határozat másolata) Egyes jegyzői gyámhatóságok a gyermek gyámjául kirendelt hozzátartozó részére is megállapították az óvodáztatási támogatást.

12 Készítette: Lukács Beáta 2010 12 Eljárás megindítása – vizsgálati tapasztalat A jegyző a Gyvt. 20/C. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás és a Gyvt. 20/B. §. (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék mellett folyósít óvodáztatási támogatást. (Gyer. 68/F. §. /1/ bekezdés) A Gyvt. 20/A. §-a a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó rendelkezéseket, míg a Gyvt. 20/B. §-a a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó rendelkezéseket állapítja meg.

13 Készítette: Lukács Beáta 2010 13 Eljárás megindítása – vizsgálati tapasztalat A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság – a törvényi feltételek fennállta esetén – a gyermek számára kerül megállapításra, míg a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult.

14 Készítette: Lukács Beáta 2010 14 Eljárás megindítása – vizsgálati tapasztalat A Gyvt. és a Gyer. óvodáztatási támogatásra jogosultak körében jelentkező ellentmondását a jogalkalmazói gyakorlat nem tudta feloldani. Egyes jegyzői gyámhatóságok a Gyer. 68/F. §. (1) bekezdésére hivatkozással a gyámok számára is óvodáztatási támogatást folyósítanak, más jegyzői gyámhatóságok a gyám által benyújtott kérelmet a Gyvt. 20/C. §- ára hivatkozással elutasítják.

15 Készítette: Lukács Beáta 2010 15 Eljárás megindítása – kérelem benyújtásának ideje A szülő a kérelmét bármikor benyújthatja, hiszen a Gyvt. 20/C. §. (1) bekezdése értelmében a gyermek óvodai beíratását követő első alkalommal akkor jogosult támogatásra, ha a gyermek beíratása megtörtént és legalább három hónap eltelt az óvodai nevelésben való részvétele óta. Visszamenőleges kifizetésre a jogszabály nem ad lehetőséget.

16 Készítette: Lukács Beáta 2010 16 Óvodáztatási támogatás Jogosultság megállapításának együttes feltételei: 1. Ha a szülő a (három-, illetve négyéves) gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte 2. Ha a gyermek rendszeresen jár óvodába – az óvodáztatási támogatásra való jogosultság szempontjából rendszeres óvodába járásnak minősül, ha a Gyer. 68/G. §. (2) bekezdés előírásai teljesülnek – a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 3. A gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. (Gyvt. 20/C. §.; Gyer. 68/F. §., Gyer. 68/G.§.)

17 Készítette: Lukács Beáta 2010 17 Jogosultság feltételei Ha a szülő a három-, illetve négyéves gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte. Mivel igazolható a beíratás időpontja? A gyermek beíratását a felvételi és mulasztási napló rögzíti. (11/1994. MKM rendelet 4. számú melléklete) Óvodáztatási támogatás szempontjából a felvételi előjegyzési naplóban előjegyzett gyermek nem vehető figyelembe.

18 Készítette: Lukács Beáta 2010 18 Jogosultsági feltétel Ebből következően nem jár támogatás abban az esetben, ha a gyermeket három, illetve négy éves korában a felvételi előjegyzési naplóban óvodai felvételre előjegyezték ugyan, de csak ötéves korától jár rendszeresen óvodába.

19 Készítette: Lukács Beáta 2010 19 Jogosultsági feltétel – vizsgálati tapasztalat A gyámhatóság a gyermek óvodába történő beíratásának időpontjaként a felvételi előjegyzési naplóban szereplő dátumot vette figyelembe. A hatóság a kérelem elbírálásakor, a jogosultság feltételeinek vizsgálatakor nem a gyermek óvodába történő beíratásának időpontját, hanem azt vette figyelembe, hogy a kérelem elbírálásakor a gyermek hány éves volt.

20 Készítette: Lukács Beáta 2010 20 Jogosultsági feltétel Ha a gyermek rendszeresen jár óvodába – az óvodáztatási támogatásra való jogosultság szempontjából rendszeres óvodába járásnak az minősül, ha a Gyer. 68/G. §. (2) bekezdés előírásai teljesülnek.

21 Óvodai igazolás tartalma Az első alkalommal pénzben nyújtandó támogatásra való jogosultság megállapításához kiállított óvodai igazolás: Az óvodai igazolásnak a Gyer. 68/G. §. (1) bekezdése alapján a gyermek óvodai beíratásának tényét, időpontját (vagyis a gyermek óvodai jogviszony létesítéséről szóló döntést – 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 36. §. (1) bekezdés) és a gyermek rendszeres óvodába járását (Gyer. 68/G. §. (2) bek.) kell tartalmaznia.

22 Készítette: Lukács Beáta 2010 22 Jogosultsági feltétel – rendszeres óvodába járás Amennyiben az adott településen az óvodai ellátás pl. felújítás, karbantartás miatt szünetel és a települési önkormányzat ezen időszakra a településen nem biztosítja az óvodai ellátást, abban az esetben a szülőtől nem kérhető számon a gyermek rendszeres óvodába járatása. A gyermek csak a saját óvodájában köteles eleget tenni a rendszeres óvodába járással összefüggő kötelezettségének. („helyettes óvoda”) Amennyiben a nyáron az óvoda biztosítja a nevelést, de a szülő nem kéri a nyári óvodai ellátást, úgy a Gyer. 68/G. §. (2) bek. b) pontjába foglalt július- augusztus havi 10 napot leszámítva – a nem megjelenést mulasztásnak kell tekinteni.

23 Készítette: Lukács Beáta 2010 23 Jogosultsági feltétel A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 1. A kedvezményre való jogosultságot megállapító döntés másolati példányát célszerű az ügyiratban elhelyezni.

24 Készítette: Lukács Beáta 2010 24 Jogosultsági feltétel A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságnak fenn kell állnia: 1. Pénzbeli támogatásnál: a júniusban folyósított támogatásnál tárgyév május 15- én, decemberben folyósított támogatásnál november 15-én (Gyer. 68/G. §. /4/ bekezdés) 2. Első alkalommal természetben nyújtandó támogatásnál: a támogatás megállapítását megelőző hónap első napján (Gyer. 68/H. §. /2/ bekezdés)

25 Készítette: Lukács Beáta 2010 25 Jogosultsági feltétel A gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. (Gyvt. 20/C. §. (2) bekezdés) A gyámság és a szülői felügyelet egymást kizáró jogintézmény. (Csjt. 70. §.)

26 Készítette: Lukács Beáta 2010 26 Jogosultsági feltétel A szülő jogosult a támogatásra, ha 1. a nyolc évfolyamos általános iskolai végzettség megszerzését követően iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítést (idetartoznak az OKJ szakvizsga, tovább-, illetve átképzés) 20/1997.(II.13.) Korm. rendelet 7. mell.

27 Készítette: Lukács Beáta 2010 27 Jogosultsági feltétel A szülő nem jogosult a támogatásra, 1. ha iskolarendszerű oktatásban szerzett szakképesítést, 2. a szülő 9-10. évfolyamot végzett, 3. a szülő szakmunkásképzőben, szakközépiskolában, szakiskolában (iskolarendszerű oktatásban) elvégezte az első évfolyamot.

28 Készítette: Lukács Beáta 2010 28 Támogatásra való jogosultság megszüntetése - általános Lakcímváltozás esetén a jegyző által követendő eljárás (Gyer. 68/F. §. /5/ bekezdése, Ket. 5. §.) A támogatás megszüntetését követően a támogatás csak akkor igényelhető újra, ha a szülő az új jogosultsági feltételeknek meg tud felelni.

29 Tovább folyósítás feltételeinek vizsgálata A jogosultsági feltételek vizsgálata a további támogatás folyósítását megelőzően (Gyer. 68/J. §. /2/ bekezdés) A jogosultság mindaddig fennáll, amíg a gyermek óvodai ellátásban részesül. A jegyzőnek júniusig, illetve decemberig, vagyis a május 31-ig, illetve november 30-ig bezáródó időszak tekintetében kell vizsgálnia a rendszeres óvodába járást. (Gyvt. 20/C. §. (1) ab) és ad) pontja)

30 Kifizetések teljesítése A támogatás kifizetése június és december hónapra esik, mely kifizetésekhez a jegyzőnek az igénylőlapot június, illetve december 10. napjáig kell megküldeni a MÁK Regionális Igazgatóságának. Amennyiben a jogosultságot megállapítja a jegyző, de a támogatás összegét már nem áll módjában megigényelni a MÁK-tól, úgy a következő kifizetés előtt kell megigényelni az első kifizetésre vonatkozó összeget, így a szülő azt a legközelebbi kifizetés hónapjában fogja megkapni. (Emiatt előfordulhat, hogy a szülő egyszerre kapja meg az első, illetve a második alkalommal folyósítandó támogatást.)

31 Készítette: Lukács Beáta 2010 31 Támogatásra való jogosultság megszüntetése – vizsgálat Pest megye vonatkozásában a jegyzői gyámhatóságok a vizsgált időszakban 36 esetben rendelkeztek a támogatásra való jogosultság megszüntetéséről: A megszüntetésre: - 32 esetben a nem rendszeres óvodába járás, - 4 esetben egyéb ok (pl. a gyermek megkezdte iskolai tanulmányait) miatt került sor.

32 Készítette: Lukács Beáta 2010 32 Támogatásra való jogosultság megszüntetése - vizsgálat Budapest vonatkozásában a jegyzői gyámhatóságok a vizsgált időszakban 31 esetben rendelkeztek a támogatásra való jogosultság megszüntetéséről: A megszüntetésre: - 21 esetben a nem rendszeres óvodába járás, - 10 esetben egyéb ok (pl. a gyermek megkezdte iskolai tanulmányait) miatt került sor.

33 Készítette: Lukács Beáta 2010 33 Óvodai támogatás természetbeni támogatás formájában A helyi önkormányzat rendeletében határozza meg, hogy az óvodáztatási támogatást első alkalommal természetben vagy pénzbeli támogatásként nyújtja. (Gyvt. 20/C. §. /4/ bekezdése) Az önkormányzat rendeletében valamennyi gyermek tekintetében, vagy csak a védelembe vett gyermek tekintetében határozhatja meg a támogatás természetbeni formáját. A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követő legfeljebb 15 munkanapon belül kell a szülő rendelkezésére bocsátani.

34 Készítette: Lukács Beáta 2010 34 Ket. rendelkezéseinek alkalmazása – vizsgálati tapasztalat Visszásságot okozott a Ket. eljárásjogi rendelkezéseinek nem jogszerű alkalmazása (pl. a megállapító határozat az óvodáskorú gyermek nevét nem tartalmazta; téves tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségről; a döntés a megállapított óvodáztatási támogatás összegéről nem rendelkezett, stb..) A határozat kötelező tartalmi elemei (Ket. 72. §. /1/ bekezdés, Gyer. 68/G. §. /5/ bek., Gyer. 68/H. /3/ bekezdés és Gyer. 68/I. §. /1/ bek.)

35 Készítette: Lukács Beáta 2010 35 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Készítette: Lukács Beáta 2010 1 Bevezetés Óvodáztatási támogatás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések