Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010."— Előadás másolata:

1 Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010

2 Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010 Ügyfél Földhivatal Szakhatóság Földmérő

3 1. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 23. §(2) definiálja a feladatot Telekcsoport újraosztására, telekfelosztására, telekegyesítésre, telek- határrendezésére irányuló külön jogszabályban meghatározott közigazgatási eljárás 2. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény az általános eljárási szabályokat tartalmazza 3. A földhivatalokról, … szóló 338/2006 (XII.23.) Korm. rendelet hatáskört és az eljárás különleges szabályait rögzíti 4. A telekalakítási eljárás igazgatás szolgáltatási díjairól szóló 166/2009. (XII.9.) FVM rendelet díjakat tartalmaz Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010

4 Földhivatalok hatásköre A földhivatalokról, … szóló 338/2006 (XII.23.) Korm. rendelet 6. § A Kormány építésügyi hatóságként az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti telekalakítási eljárásokban - a műemléki védettség alatt álló, valamint a honvédelmi és katonai célú ingatlanok kivételével - első fokon a körzeti földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki. Nem a Földhivatalok hatásköre: - Kisajátítási eljárás (Étv. 17.§ alapján nem telekalakítási eljárás) szabályait a 178/2008 Korm. rendelet tartalmazza. - Honvédelmi és katonai célú ingatlanok esetében a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal - Műemlék védettség alatt lévő ingatlanok esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal folytatja le az eljárást. Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010

5 Telekalakítási engedélyezési eljárás : az ingatlanok adatainak későbbi megváltoztatáshoz szükséges műszaki dokumentáció engedélyeztetésére irányul. Egyesített telekalakítási engedélyezési eljárás: az ingatlanok adatainak és hozzá kapcsolódó jogok megváltoztatására irányul. Mindkét eljárás, kérelemre indul Egyesített eljáráshoz két kérelmet (telekalakítási és ingatlan-nyilvántartási kérelmet) egyidejűleg kell benyújtani. Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010

6 17/A.§ (3) A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat: a) a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa, b) közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs, c) aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít, d) az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező, e) ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége, f) az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott. Ez utóbbi lehet földmérő, ekkor az erről szóló meghatalmazást csatolni kell. Ebben az esetben tekinthető ügyfélnek munkarészeket készítő földmérő, a többi esetben nem. (4) Egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelmet az - a (3) bekezdés szerinti kérelem benyújtására jogosult - nyújthat be, aki az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben foglaltak szerint az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására egyébként jogosult. Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010

7 „ Szimpla” telekalakítási engedélyezési eljárás estében - kérelmező - érintett ingatlanok tulajdonosai Egyesített telekalítási eljárás esetében - kérelmező - érintett ingatlanok tulajdonosai - jogot szerző érdekeltek (leendő tulajdonosok) - bejegyzett jogosultak (haszonélvezők, szolgalmi, használati jogok,jelzálog jog tulajdonosai ) Jogszabály ügyfél jogállást biztosíthat ( bánya üzemeltető 1993. évi. XLVII tv. 39. § (2) ) Nem ügyfelek a vázrajzot készítő földmérő és szomszédos ingatlanok tulajdonosai A telekalakítási eljárásokra nem hatályos a 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet - mivel nem minősül az 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 36. pontja szerinti építési tevékenységnek -, ezért a rendelet 3. § (3) bekezdésében rögzített szomszédos ingatlanok tulajdonosai nem tekintendők ügyfélnek. Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010

8 R. 17/A. § (8) „A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemhez minden esetben mellékelni kell a külön jogszabályban meghatározott geodéziai tervezési szakterületen építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal és ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő által elkészített telekalakítási dokumentációt. A telekalakítási dokumentáció a 3. mellékletben felsorolt munkarészeket tartalmazza, a telekalakítás céljának függvényében.” A tervezési jogosultságot a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 1.melléklet 5. pontja határozza meg GD jogosultság = GD-T és GD-K Megjegyzés: A tervezési jogosultsággal nem szigorúan a készítőnek, hanem a vállalkozás egy tagjának pl. vázrajz minőségét tanúsító földmérőnek kell rendelkeznie. Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010

9 1. Az állami alapadatok adatszolgáltatási számlájának száma 2. felhasznált hiteles adatok megjelölése 3. mérési és számítási jegyzőkönyv 4. mérési és számítási vázlat 5. koordinátajegyzék 6. területszámítási jegyzőkönyv 7. digitális változási vázrajz 8. a digitális változási vázrajz legalább 5 kinyomtatott eredeti példánya, aláírásokkal és bélyegzővel ellátva 9. területkimutatás 10. tervezési és kitűzési (kiosztási) vázlatot 11. ha a változás előtti és utáni telkek együttes száma 5 db-nál több a) műszaki leírás b) vizsgálati jegyzőkönyv Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010

10 13. digitális adatállományok (változási vázrajz, változási állomány, telekalakítási helyszínrajz, egyéb digitális munkarész) nem újra írható adathordozón 14. kísérő bizonylat (a készítő neve, a munkaszáma, a munka megnevezése, település, fekvés, érintett telek(ek) helyrajzi száma(i), változás típusa) 15. a telekalakítási dokumentáció tartalomjegyzéke Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010

11 12. telekalakítási helyszínrajz, az ingatlan-nyilvántartási térképnek megfelelő méretarányban, amely a következőket tartalmazza: a) a telekalakítással érintett telkek, a telekalakítás utáni állapot szerint, b) a telekalakítással érintett telkeken meglévő (és nem bontásra szánt) építmények kontúrvonalai, c) a telekalakítással érintett teleken meglévő építmények közül a telekalakítással érintett telekhatárhoz 4,0 m-en belül eső építmények távolsága, d) a telekalakítással érintett teleken tervezett, jogerős és végrehajtható építési engedéllyel rendelkező, vagy bejelentés alapján nyilvántartásba vett építmények közül a telekalakítással érintett telekhatárhoz 4,0 m-en belül eső építmények távolsága a tervezett telekhatártól, e) a 20%-nál nagyobb átlagos lejtésviszonyok esetén a másfél méterenkénti szintvonalak, f) utat érintő telekalakítás esetén az útkategóriának, a közút területváltozásának feltüntetése, g) a tervezett telekalakítás után létrejövő telekméretek, beépített telkek esetén megjelölve a telek beépítettsége mértékének a változását is Minta nincs! A tartalom megkülönböztethető legyen. Szinek és jelmagyarázat. Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010

12 A szakhatósági állásfoglalás megadásához készül. Földhivatal csak alaki szempontból vizsgálja. Tartalmáért készítő vállal felelősséget Előírt tartalom megkülönböztethető legyen. Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010

13 166/2009. (XII.9.) FVM rendelet 1. § (1) A telekalakítás engedélyezésére irányuló első fokú eljárás során érintett ingatlanonként 14 000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni. (2) Az engedélyezési eljárásban érintett ingatlanként: a) telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát, b) telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a kialakuló földrészletek számát kell figyelembe venni. (3) A telekalakítási engedélyezési eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 30 000 forint. Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010

14 Ügyintézési határidő 22 illetve 30 munkanap 1. Iktatás 2. Hatáskör,illetékesség vizsgálat (ügyiratáttétel) 3.. Az érintett ingatlan(ok) tulajdoni lapján változtatási vagy telekalakítási tilalom szerepel-e? (érdemi vizsgálat nélkül elutasítandó) 4. A kérelmet arra jogosult ügyfél nyújtotta-e be? (érdemi vizsgálat nélkül elutasítandó) 5. A kérelmező kérelmét megfelelő formanyomtatványon nyújtotta-e be? (hiánypótlás) Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010

15 6. A telekalakítási dokumentációt geodézia tervezői jogosultsággal rendelkező készítette-e? A tervezői jogosultságot a Magyar Mérnöki Kamara hivatalos honlapján kell ellenőrizni. Amennyiben a készítő, minősítő tervezői jogosultsága nem szerepel a Magyar Mérnök Kamara internetes honlapján, úgy a 10. sorszámú intézkedés során a jogosultságot igazoló kamarai határozat másolatát hiánypótlás keretében be kell kérni a kérelmező ügyféltől. Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010

16 7. Telekalakítási dokumentáció alaki vizsgálata. A R. 3. mellékletében pontban felsoroltak a munka típusától függően mellékletek meglétének az ellenőrzése. (hiánypótlás) 8. A döntésbe bevonandó szakhatóságok körének körültekintő meghatározása, eljárási illetékeinek, igazgatási szolgáltatási díjainak megállapítása. A megyei földhivatal számlájára befizetendő, illetve kérelmező részére visszatérítendő díjkülönbség megállapítása. 9. A telekalakítási eljárás illetékének, igazgatási szolgáltatási díjának megállapítása, díjmegfizetésének ellenőrzése. Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010

17 Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010 Bevonás és közreműködés feltétele SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban 1 Telekcsoport újraosztása, telek megosztása, telkek egyesítése és telekhatár rendezése esetén A helyi építési szabályzatnak, a szabályozási tervnek, ezek hiányában az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben foglalt feltételeknek való megfelelés. az egyéb (nem telekalakítási) építésügyi hatósági ügyekben első fokon eljáró építésügyi hatóság az egyéb (nem telekalakítási) építésügyi hatósági ügyekben másodfokon eljáró építésügyi hatóság 2 Telekosztás és telekhatár- rendezés esetén, ha a telekalakítást követően keletkező telkek közül a szomszédos telkeken a közös határvonal felől az építési helyen kívül eső épület áll. Az épület helykijelölésére vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatása, valamint a szomszédos telkeken álló épületek között tartandó tűztávolság mértékének, ennek hiányában a kialakítás, telekalakítás feltételeinek meghatározása. első fokon eljáró tűzvédelmi szakhatóság másodfokon eljáró tűzvédelmi szakhatóság

18 Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010 Bevonás és közreműködés feltétele SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban 4 Ha a telekalakítás Annak elbírálása, hogy a telekalakítás a műszaki biztonság, az ásványvagyon- gazdálkodás követelményeinek, valamint a földtani követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a) bányatelket, b) szénhidrogén-szállító és gázelosztó vezeték, valamint propán-bután töltőtelep biztonsági övezetét, c) megszűnt földalatti bányák nyitva maradó területének jogszabályban meghatározott hatásterületét, d) a nyilvántartott ásványi nyersanyag- vagyon előfordulását vagy szénhidrogén földalatti tárolására szolgáló földtani szerkezetet érint.

19 Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010 Bevonás és közreműködés feltétele SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban 5.1 Ha a telekalakításra a vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 50 méteren belüli övezetben kerül sor, és engedélyes a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja. Annak elbírálása kérdésében, hogy a telekalakítás - a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasúti pályahálózat működtetője fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján - engedélyezhető-e. Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala 5.2 Ha a telekalakítással új útterület jön létre. A tervezett telekalakítási eljárásban a közlekedésbiztonsági és útügyi érdekek érvényre juttatása. Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala 5.3 Ha a telekalakítás meglévő út területében változást eredményez és az érintett közútkezelő hozzájárulásának megtagadását vagy a hozzájárulásában foglalt feltételeket az engedélykérő sérelmesnek tartja. A tervezett telekalakítási eljárásban a közlekedésbiztonsági és útügyi érdekek érvényre juttatása érdekében a közútkezelői hozzájárulás felülbírálása. Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala 5.4 Állandó, ideiglenes működésű repülőterek, le- és felszállóhelyek környezetét érintő telekalakítás esetében. A tervezett telekalakítás nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a polgári célú légiközlekedést, illetve a repülőtéri létesítmények működését. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

20 Bevonás és közreműködés feltétele SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban 6 A víziutak medrét és a kikötők, átkelők, vízpartok és vízterületek telkét érintő telekalakítás esetén. A tervezett telekalakítás nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a polgári célú vízi közlekedést, illetve hajózási létesítmények működését. Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala 7Erdő megosztása. A fenntartható erdőgazdálkodás vizsgálata az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 86. §-a alapján. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja Törvény egyéb szakhatóságot is előírhat, így természetvédelem alá eső területek en természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény 39 (1) alapján szakhatóságként jár el a Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010

21 10. Hiánypótlási végzés kiadása az elmaradt díjak, illetékek Itv. 73. § (11) bekezdése alapján a megyei földhivatal számlájára történő befizetéseinek, valamint a telekalakítási dokumentáció hiányainak pótlására. HIÁNYPÓTLÁS IDEJE AZ ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐBE NEM SZÁMÍT BELE! 11. Ha a hiánypótlási határidő eltelte után a kérelmező a befizetést nem igazolta, a hiányzó dokumentációt nem pótolta, a Ket. 31. § (1) bek. h) pontja alapján a telekalakítási eljárást végzéssel meg kell szüntetni. 12. A kérelmezőn felüli ügyfélkör megállapítása, értesítése az eljárás megindításáról. Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010

22 13. Telekalakítási dokumentáció földmérési vizsgálati számon történő iktatása és a vonatkozó szakmai szabályzatok szerinti érdemi vizsgálata. 14 A R. 17/C. § (2) bekezdése alapján a záradékolt vázrajz és telekalakítási helyszínrajz hitelesített másolatával a - 9. pontban már megállapított - szakhatóságok megkeresése. A R.17/C. § (2) bek. szerint a szakhatóságot nem kell megkeresni, ha a kérelem benyújtásától számított 6 hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás rendelkezésre áll. SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS IDEJE AZ ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐBE NEM SZÁMÍT BELE! Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010

23 15. A szakhatósági állásfoglalások alapján a telekalakítási engedély megadása, elutasítása. A határozat megküldésével a döntés közlése a 12. pontban meghatározott ügyfelekkel és az érintett szakhatóságokkal. [Ket. 78. § (1) bek.] A földhivatalt a szakhatósági állásfoglalás köti. Amennyiben a telekalakítás termőföld más célú hasznosításával jár és a kérelmező erre vonatkozó ingatlanügyi hatósági engedéllyel nem rendelkezik, úgy a határozatban a 2007. évi CXXIX tv. 9. § (1) alapján tájékoztatni kell őt arról, hogy a telekalakítási engedély nem jelenti a más célú hasznosítási engedély megadását, azt külön eljárásban kezdeményeznie kell. 16. Jogorvoslat (10 munkanap) Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010

24 17. A földhivatal a R. 17/B. § (2) bek. alapján a jogerős telekalakítási engedély alapján 1 évig érvényes építéshatósági záradékkal látja el a változási vázrajzokat és megküldi a kérelmező ügyfél részére. 18. Egyesített telekalakítási eljárás esetében a R. 17/B. § (3) bek. alapján a telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követő napon a záradékolt változási vázrajzokat, az ingatlan-nyilvántartási kérelmet és a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot és mellékleteit a földmérési osztály kísérő levéllel továbbítja az ingatlan-nyilvántartási osztály részére. 19. Az érintett ingatlanok tulajdoni lapjára történő széljegyzés és az Inytv. szabályai szerinti eljárás lefolytatása. Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010

25 Előzetes szakhatósági állásfoglalás rendelkezésre állt, hiánypótlásra nem volt szükség Előzetes szakhatósági hozzájárulás és hiánypótlás nélkül Előzetes szakhatósági hozzájárulás nélkül, hiánypótlással Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010 Előzetes vizsgálat Záradékolás Szakhatósági állásfoglalás Földhivatal döntése I. fokú engedély jogerőre válása Összesen 531031410348 Előzetes vizsgálat Hiánypótlás (elmaradt illeték) Záradék olás Hiánypótlás (földmérési munkarészek javítása) Szakhatósági állásfoglalás Földhivatal döntése I. fokú engedély jogerőre válása Összese n 51033 3 31410374 Előzetes vizsgálat ZáradékolásFöldhivatal döntése I. fokú engedély jogerőre válása Összesen 531410335

26 Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal FÖLDMÉRÉS24Földmérő szakmai nap Veszprém 2010

27 Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal FÖLDMÉRÉS24Földmérő szakmai nap Veszprém 2010 Mi az FÖLDMÉRÉS24 szolgáltatás? A FÖLDMÉRÉS24 szolgáltatással a regisztrált földmérő a nap bármely időszakában az igényelt földhivatali földmérési adatokhoz juthat. A digitális térképtár eddig alapvetően off-line módón működött, azaz a beérkezett adatszolgáltatási kérelmeket földhivatali ügyintéző fogadta és munkaidőben válogatta le, majd CD-n vagy külső FTP-re felmásolva adta át a földmérőnek. Ezzel szemben a FÖLDMÉRÉS24 szolgáltatással a földmérő önkiszolgáló módón a nap bármely időszakában hozzájut az igényelt adatokhoz, mivel adatszolgáltatási kérelmét automatikusan dolgozza fel a rendszer. A földmérő ügyfelek részére digitális térképrészlet és a háttéradatok együttes - teljes körű - online elérése a földhivatalok és földmérési ügyfelek számára egyaránt költség és időtakarékos emeltszintű adat szolgáltatás.

28 Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal FÖLDMÉRÉS24Földmérő szakmai nap Veszprém 2010

29 Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal FÖLDMÉRÉS24Földmérő szakmai nap Veszprém 2010

30 Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal FÖLDMÉRÉS24Földmérő szakmai nap Veszprém 2010 A szolgáltatás igénybevétele. Az online adatletöltő szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a felhasználó regisztráltassa magát a http://www.vmfh.hu/terkeptar/regisztracio/reg2.aspx honlap oldalunkon. A regisztráció ingyenes.http://www.vmfh.hu/terkeptar/regisztracio/reg2.aspx Az hozzáférés aktiváláshoz szükséges még a honlapról letölthető megyei földhivatallal kötendő adatszolgáltatási szerződés http://www.vmfh.hu/terkeptar/regisztracio/docs/szerzodes.doc aláírt példányainak Veszprém Megyei Földhivatal részére történő megküldése is. http://www.vmfh.hu/terkeptar/regisztracio/docs/szerzodes.doc


Letölteni ppt "Varga Tibor Veszprém Megyei Földhivatal Telekalakítási eljárások szabályaiFöldmérő szakmai nap Veszprém 2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések