Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos jogszabályi háttér Sándor Edina Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,Természetvédelmi és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos jogszabályi háttér Sándor Edina Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,Természetvédelmi és."— Előadás másolata:

1 A helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos jogszabályi háttér Sándor Edina Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Környezethasználati Engedélyezési Osztály 1

2 I. védetté nyilvánítási eljárás II. a védetté nyilvánítást követő önkormányzati, jegyzői feladatok III. a védettség esetleges feloldása Védett természeti területek: nemzeti park tájvédelmi körzet természetvédelmi terület természeti emlék Egyedi jogszabállyal védetté nyilvánított természeti terület: - országos jelentőségű védett természeti területek védetté nyilvánítására a környezetvédelmi miniszter jogosult - helyi jelentőségű védett természeti területek védetté nyilvánítására a települési önkormányzat jogosult 2

3 I. Területek védetté nyilvánítási eljárása: - az 1996. évi LIII. tv. szabályozza - védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet A védetté nyilvánítási javaslathoz célszerű csatolni az alábbi adatokat, dokumentációt: a szakmai előkészítés során keletkezett, a védelemre javasolt terület természeti értékeinek leírása, növény- és állattani felmérésének dokumentációja a védetté nyilvánítás indokoltsága javaslattétel a terület kezelésére, védelmi eljárásaira 3

4  nemzeti park igazgatóság megkeresése - jegyzői feladat a védetté nyilvánításának indokoltságát alátámasztó iratok megküldésével  a nemzeti park igazgatóság (NPI) 60 napon belül nyilatkozik  → ideiglenesen védetté nyilvánítás a terület károsodásának veszélye esetén 1 alkalommal, max. 3 hónapra, a végleges védettséget kimondó jogszabály hatályba lépéséig 4

5 Ha a terület helyi védelemre érdemes, a védetté nyilvánítás előkészítését az érintett település jegyzője folytatja le, ha a terület országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítása indokolt, a védetté nyilvánítás előkészítését a NPI folytatja le.  egyeztető tárgyalás, szükség szerint helyszíni szemle összehívása (hirdetményi úton is történhet, 15 nappal korábbi értesítés), melyre minden érdekeltet (tulajdonosok, kezelők, önkormányzatok, érdekelt hatóságok, civil szervezetek, egyéb érdekeltek) meg kell hívni; 5

6  természetvédelmi kezelési terv kidolgozása (a védelemre javasolt terület és annak természeti értékei megóvását, fenntartását, helyreállítását, valamint bemutatását szolgáló természetvédelmi kezelési módokat, korlátozásokat, tilalmakat és egyéb kötelezettségeket tartalmazó dokumentum, tartalmi követelményeit a 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet melléklete rögzíti)  természetvédelmi kezelési terv egyeztetése 30 napos véleményezési eljárás érintettek köre: - központi államigazgatási szervek területi szervei, - települési önkormányzatok, - tulajdonosok, vagyonkezelők, gazdasági tevékenységet végzők 6

7  védetté nyilvánítási dokumentáció csomag összeállítása (védetté nyilvánítási javaslat és előterjesztés, kezelési terv, az egyeztető tárgyalás hiteles jegyzőkönyve, érintettek nyilatkozatai (→ a védetté nyilvánításnak nem előfeltétele, hogy minden érintett hozzájárulását adja).  a jegyző a védetté nyilvánításra jogosult képviselő testület elé terjeszti az elkészített dokumentációt  az érintett terület védetté nyilvánításáról rendelkező helyi jogszabály megalkotása a rendelet tartalmi követelményeit a Tvt. 24. § (3) rögzíti a rendelet hatályba lépésével válik az érintett terület védetté 7

8 II. a védetté nyilvánítást követő önkormányzati, jegyzői feladatok: - a terület védetté nyilvánításának tényét az ingatan- nyilvántartásba be kell jegyezni, a jegyző kezdeményezésére. - a védetté nyilvánított területet táblával kell megjelölni - a rendeletet meg kell küldeni az érintett területen működő NPI-nak (a Felügyelőségnek is célszerű, a hatáskör tisztázása érdekében) - a településrendezési tervet módosítani szükséges 8

9 A jegyző az államigazgatási hatósági hatáskörébe tartozó ügyekben I. fokú természetvédelmi hatósági, szakhatósági feladatokat lát el a védetté nyilvánítást követően: - a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm.rendelet 13. § (1) d.), e.), 15., 16. §; 28. d.), e.), 32/C § (1) b.) 5. melléklet 2. pont, - a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 43/H § (3) bek. c) pont - - a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/D. § (1) bek. g), 3. melléklet 9. pont - a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 4. pont - a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 5. pont, 4. számú melléklet 6. pont - a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. melléklet II., III. pont - a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. melléklet 10. pont, 3. melléklet 13. pont 9

10 - a védetté nyilvánító önkormányzat köteles gondoskodni a helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartásáról, természeti állapotának fejlesztéséről, őrzéséről. - az önkormányzat környezetvédelmi alapjában (Kt. 58. §) természetvédelmi célokat szolgáló részt hozhat létre.  a természetvédelmi bírságolásból származó bevétel ebbe az alapba kerül - önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatot működtethet. - terület tulajdonjogának megváltozásakor - az állam után- az önkormányzatot illeti meg az elővásárlási jog. 10

11 III. védettség esetleges feloldása : ha a védettség fenntartása természetvédelmi szempontból tovább nem indokolt egyéb esetben kompenzációs intézkedés is szükséges a feloldással egyidejűleg a feloldásra a védetté nyilvánításra vonatkozó szabályok érvényesek 11

12 A helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás mellett szól: - a természeti erőforrások védelme közérdek - a természeti értékek oktatási, ismeretterjesztési célú hasznosítása (környezeti nevelés, szemléletformálás, „szelíd turizmus”) - a nemzeti ökológiai hálózat részét képezik - életminőség javítása, élhetőbb település környezet biztosítása - biológiailag aktív felületek tartós védelme - a területek fenntartását szolgáló agrár-környezetvédelmi programok révén kiszámíthatóbb gazdálkodás - a helyi jel. védett term. területek, emlékek megőrzésének, fenntartható fejlesztésének jogi eszköze 12

13 Köszönöm a figyelmet! 13


Letölteni ppt "A helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos jogszabályi háttér Sándor Edina Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,Természetvédelmi és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések