Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A települési környezet és védelme I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A települési környezet és védelme I."— Előadás másolata:

1 A települési környezet és védelme I. Busko.Tibor@uni-nke.hu

2 Földrajzi determinizmus Földrajzi nihilizmus Posszibilizmus (Vidal de la Blache 1845-1918) A környezettudatos gondolkodás - áttekintés -

3 A környezettudatos gondolkodás II. 1960-as évek: A természeti erőforrások korlátozott voltának felismerése 1972: „A növekedés határai” (Római Klub) 1987: „Közös Jövőnk” (Brundtland-Bizottság) - fenntartható fejlődés koncepciója - „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”

4 „környék” rendszer környezet A környezet fogalma „környék”

5 A települési (környezet) fogalma „környék” település települési környezet emberek csoportja természettársadalom település/ természet t földrajzi környezet települési környezet

6 A települési környezet Térbeli elhelyezkedés Speciális tulajdonságok Követelmények

7 A környezetszennyezés folyamata emisszió (belépés) transzmisszió (tovaterjedés) imisszió (hatás kifejtése) haszon költség haszon költség ↑↓ ↕ ↕ ↓↑ csökkentés, kiküszöbölés, megelőzés

8 Környezetvédelem a településeken - egy gyakorlati osztályozás - A környezetvédelmi törvényben (1995. évi LIII. tv.) említett feladatok TermészetvédelemZöldfelület-gazdálkodás A kommunális igazgatáshoz kapcsolódó feladatok (hulladékgazdálkodás, kéményseprő-ipari közszolgáltatás, A köztemetőkhöz kapcsolódó feladatok) Az egyéb ágazati törvényekből/jogszabályokból levezethető feladatok

9 A környezetvédelem alkotmányos szabályozása egészséges környezethez való jog Magyarország Alaptörvénye XXI. cikk (1) „elismeri”, „érvényesíti” Magyarország Alaptörvénye XX. cikk (1) környezetvédelem mint a megvalósítás eszköze Településszintű környezetvédelem helye? Károkozással kapcsolatban: helyreállítás, vagy a helyreállítás költségeinek megtérítésére vonatkozó kötelezettség

10 A környezetvédelem szervezése és irányítása Magyarországon Országgyűlés (Nemzeti Környezetvédelmi Program) Országos Környezetvédelmi Tanács kormány miniszter környezetvédelmi politika ágazati irányítás finanszírozás országos, területi, megyei környezetvédelmi igazgatási szervek körny.véd. előirányzat, különféle kedvezmények, díjak települési önkormányzati környezetvédelmi alapok települési önkormányzatok Regionális - Megyei Környezetvédelmi Program Települési Környezetvédelmi Program

11 A környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági-igazgatási szervek Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek) Nemzeti Környezetügyi Intézet és kirendeltségei (a környezetvédelem igazgatási feladatait az Országos Vízügyi Főigazgatósággal és igazgatóságaival együtt látja el) Nemzeti Park Igazgatóságok Országos Meteorológiai Szolgálat, Magyar Állami Földtani Intézet, szakhatóságok miniszter

12 A települési önkormányzatok környezetvédelmi feladatai Környezetvédelmi vonatkozással bíró települési önkormányzati feladatok és hatáskörök (2011. évi CLXXXIX. tv.) Egyes környezetvédelmi és a kommunális igazgatással kapcsolatos hatáskörök (1991. évi XX. tv.) A környezetvédelmi törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban szabályozott feladatok/hatáskörök (1995. évi LIII. tv.) Főleg: környezetvédelmi tervezés, levegőtisztaság-, és zajvédelem

13 A települési önkormányzatok környezetvédelmi feladatainak általános logikája környezetvédelmi politika hatósági feladatok képviselő-testület - Települési Környezetvédelmi Program kidolgozása - pü-i források biztosítása - különféle környezetvédelmi -szabályok megalkotása (felső jogszabályoknál szigorúbb határértékek lehetségesek) engedélyez kötelez szankcionál polgármester - kötelezés, korlátozás, felfüggesztés egyes esetei jegyző legutóbbi hatáskörelvonások (pl. levegőtisztaság-védelmi hatáskörök a járási hivatalhoz) -tájékoztatás (más ök-ok felé) - megküldés véleményezésre (illetékes körny. védelmi igazgatási szervek felé)

14 A települési környezet védelmének eszközei direkt szabályozóeszközök közgazdasági szabályozóeszközök önkéntes eszközök

15 Környezetvédelmi tervezés a településeken alapja: települési környezetvédelmi program (több település – pl. társulások – is elkészíthetik) elfogadás módja: rendelet (6 évente, de 2 évente felülvizsgálat) --- hatásvizsgálat szerepe --- tartalmaznia kell: - helyzetértékelés - kívánt cél/célállapot - ennek érdekében végrehajtandó intézkedések - megvalósítás eszközei (pü-i források, körny. védelmi intézményrendszer és információs rendszer, együttműködés a helyi társadalom mal és más ök-okkal ) - különleges környezetvédelmi intézkedéseket igénylő területek Megemlítendők még: a településfejlesztés különféle dokumentumai, településrendezési tervek (a területfelhasználási egységek tervezésén keresztül)

16 A finanszírozás kérdései Települési Önkormányzati Környezetvédelmi Alap* bevételei: a.a települési önkormányzat által kiszabott kv-i bírság teljes összege b.a területi környezetvédelmi hatóság által a települési ök. területén kiszabott kv-i bírság 30%-a c. környezetterhelési díjak/igénybevételi járulékok törvénybenben meghatározott összege d. települési ök. bevételeinek kv-i célokra elkülönített összege e. egyéb bevételek *létrehozása nem kötelező, de (c) csak A TKA-t létrehozó ök-ok számára folyósítható

17 A települési önkormányzatok és a levegőtisztaság-védelem Képviselő-testület (1995. évi LIII. Tv.) -füstködriadó-terv kidolgozása - ökológiailag sérülékeny területek kijelölése - egyéb szabályrendeletek (háztartási tevékenység, kerti és avar hulladék égetése) polgármester (1995. évi LIII. Tv.) -füstködriadó-terv kidolgoztatása és végrehajtása: • ehhez kapcsolódó kötelezések, felfüggesztések • lakosság tájékoztatása Jegyző (21/2001. II. 24. Korm. Rend) A tankönyv nyomdába kerülése óta teljesen elvonták hatáskörét (306/2010. XII. 23. Korm. Rend.)

18 a)a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrásával, b) a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrásával, c) az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrásával, d) a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel, és e) a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben jár el első fokon. Fővárosi/megyei kormányhivatal járási (kerületi) hivatala Főszabály szerint: a levegőtisztaság-védelmi ügyekben első fokon a felügyelőségek illetékesek

19 A települési önkormányzatok és a zaj- és rezgésvédelem Első fokú hatósági jogkör Települési ök. jegyzője (!!!) Felügyelőség

20 A települési környezet védelme II. Busko.Tibor@uni-nke.hu

21 A természetvédelem A természetvédelemmel összefüggő környezetvédelmi problémák (1995. évi LIII. tv.) „védekezés” Szoros értelemben vett természetvédelmi problémák (1996. évi LIII. tv.) „megőrzés”

22 A természetvédelem szervezése és irányítása Magyarországon Országgyűlés (Nemzeti Környezetvédelmi Program része) miniszter környezetvédelmi politika ágazati irányítás Nemzeti Park Igazgatóságok elkülönített állami és fejezeti kezelésű pénzalapok + adókedvezmények, hitelek stb. települési önkormányzati környezetvédelmi alapok természetvédelmi célú része települési önkormányzatok Nemzeti Természetvédelmi Alapterv Települési Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (felügyelőségek) finanszírozás

23 A védett értékek/területek Főszabály szerint: Korlátozottan forgalomképes, kivételes (törvényben nevesített) esetekben elidegeníthető vagyon Natura 2000 területek Országos jelentőségű védett természeti területek Helyi jelentőségű védett természeti területek Kivétel: barlangok - nemzeti park -tájvédelmi körzet - természetvédelmi terület -természeti emlék Fokozottan védett területek

24 Az országos jelentőségű védett természeti területek védetté nyilvánítása kezdeményezés (bárki) előkészítés (területileg illetékes igazgatóság) Védetté nyilvánítás (szakminiszter) védettség feloldása hasonló logika szerint (kártalanítás) Natura 2000 területek kijelölése, közzététele, szabályok kidolgozása a Kormány feladat- és hatásköre A természeti értéket, illetve fokozottan védett területet minden esetben a szakminiszter nyilvánítja védetté A természeti érték védetté nyilvánítását minden esetben a szakminiszter készíti elő

25 A helyi jelentőségű védett természeti területek védetté nyilvánítása kezdeményezés (bárki) előkészítés (települési ök-i jegyző/főjegyző) Védetté nyilvánítás (képviselő-testület) Vizsgálandó: -indokoltság - szükséges intézkedések -pénzügyi eszközök - várható következmények Egyeztető megbeszélés (Helyszíni szemle) Érdekeltek, érintett hatóságok meghívása Igazgatóság Kívánja-e az országos védetté nyilvánítást? rendelet meg- küldése (kártalanítás)

26 A helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartása / fejlesztése / őrzése mint tel-i ök-i feladat

27 A tel. ök. jegyzőjének hatósági feladatai engedélyezéskötelezés Engedélyköteles tevékenységek (pl. gazdasági tevékenység nevesített esetei) Védett természeti értékeket/területet súlyosan veszélyeztető vagy károsító tevékenységek korlátozása, felfüggesztése, tiltása szankcionálás természet- védelmi bírság


Letölteni ppt "A települési környezet és védelme I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések