Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A települési környezet és védelme I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A települési környezet és védelme I."— Előadás másolata:

1 A települési környezet és védelme I.

2 A környezettudatos gondolkodás - áttekintés -
Földrajzi determinizmus Földrajzi nihilizmus Posszibilizmus (Vidal de la Blache )

3 A környezettudatos gondolkodás II.
1960-as évek: A természeti erőforrások korlátozott voltának felismerése 1972: „A növekedés határai” (Római Klub) 1987: „Közös Jövőnk” (Brundtland-Bizottság) - fenntartható fejlődés koncepciója - „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”

4 A környezet fogalma rendszer környezet „környék” „környék”

5 A települési (környezet) fogalma
emberek csoportja természet társadalom település/ természet t települési környezet település települési környezet földrajzi környezet természet „környék”

6 A települési környezet
Térbeli elhelyezkedés Speciális tulajdonságok Követelmények

7 A környezetszennyezés folyamata
emisszió (belépés) transzmisszió (tovaterjedés) imisszió (hatás kifejtése) haszon haszon haszon kiküszöbölés, csökkentés, megelőzés költség költség költség

8 Környezetvédelem a településeken - egy gyakorlati osztályozás -
A környezetvédelmi törvényben (1995. évi LIII. tv.) említett feladatok Az egyéb ágazati törvényekből/jogszabályokból levezethető feladatok Természetvédelem Zöldfelület-gazdálkodás A kommunális igazgatáshoz kapcsolódó feladatok (hulladékgazdálkodás, kéményseprő-ipari közszolgáltatás, A köztemetőkhöz kapcsolódó feladatok)

9 A környezetvédelem alkotmányos szabályozása
Településszintű környezetvédelem helye? egészséges környezethez való jog Magyarország Alaptörvénye XXI. cikk (1) „elismeri”, „érvényesíti” Magyarország Alaptörvénye XX. cikk (1) környezetvédelem mint a megvalósítás eszköze Károkozással kapcsolatban: helyreállítás, vagy a helyreállítás költségeinek megtérítésére vonatkozó kötelezettség

10 A környezetvédelem szervezése és irányítása Magyarországon
környezetvédelmi politika Országgyűlés ágazati irányítás finanszírozás kormány körny.véd. előirányzat, különféle kedvezmények, díjak miniszter Országos Környezetvédelmi Tanács települési önkormányzati környezetvédelmi alapok (Nemzeti Környezetvédelmi Program) országos, területi, megyei környezetvédelmi igazgatási szervek Regionális - Megyei Környezetvédelmi Program települési önkormányzatok Települési Környezetvédelmi Program

11 A környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági-igazgatási szervek
miniszter Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek) Nemzeti Környezetügyi Intézet és kirendeltségei (a környezetvédelem igazgatási feladatait az Országos Vízügyi Főigazgatósággal és igazgatóságaival együtt látja el) Nemzeti Park Igazgatóságok Országos Meteorológiai Szolgálat, Magyar Állami Földtani Intézet, szakhatóságok

12 A települési önkormányzatok környezetvédelmi feladatai
Környezetvédelmi vonatkozással bíró települési önkormányzati feladatok és hatáskörök (2011. évi CLXXXIX. tv.) Egyes környezetvédelmi és a kommunális igazgatással kapcsolatos hatáskörök (1991. évi XX. tv.) A környezetvédelmi törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban szabályozott feladatok/hatáskörök (1995. évi LIII. tv.) Főleg: környezetvédelmi tervezés, levegőtisztaság-, és zajvédelem

13 A települési önkormányzatok környezetvédelmi feladatainak általános logikája
környezetvédelmi politika hatósági feladatok engedélyez szankcionál képviselő-testület kötelez polgármester Települési Környezetvédelmi Program kidolgozása pü-i források biztosítása különféle környezetvédelmi szabályok megalkotása (felső jogszabályoknál szigorúbb határértékek lehetségesek) kötelezés, korlátozás, felfüggesztés egyes esetei jegyző legutóbbi hatáskörelvonások (pl. levegőtisztaság-védelmi hatáskörök a járási hivatalhoz) tájékoztatás (más ök-ok felé) megküldés véleményezésre (illetékes körny. védelmi igazgatási szervek felé)

14 A települési környezet védelmének eszközei
direkt szabályozóeszközök önkéntes eszközök közgazdasági szabályozóeszközök

15 Környezetvédelmi tervezés a településeken
alapja: települési környezetvédelmi program (több település – pl. társulások – is elkészíthetik) elfogadás módja: rendelet (6 évente, de 2 évente felülvizsgálat) --- hatásvizsgálat szerepe --- tartalmaznia kell: helyzetértékelés kívánt cél/célállapot ennek érdekében végrehajtandó intézkedések megvalósítás eszközei (pü-i források, körny. védelmi intézményrendszer és információs rendszer, együttműködés a helyi társadalom mal és más ök-okkal ) különleges környezetvédelmi intézkedéseket igénylő területek Megemlítendők még: a településfejlesztés különféle dokumentumai, településrendezési tervek (a területfelhasználási egységek tervezésén keresztül)

16 A finanszírozás kérdései
Települési Önkormányzati Környezetvédelmi Alap* bevételei: a települési önkormányzat által kiszabott kv-i bírság teljes összege a területi környezetvédelmi hatóság által a települési ök. területén kiszabott kv-i bírság 30%-a c. környezetterhelési díjak/igénybevételi járulékok törvénybenben meghatározott összege d. települési ök. bevételeinek kv-i célokra elkülönített összege e. egyéb bevételek *létrehozása nem kötelező, de (c) csak A TKA-t létrehozó ök-ok számára folyósítható

17 A települési önkormányzatok és a levegőtisztaság-védelem
Képviselő-testület (1995. évi LIII. Tv.) Jegyző (21/2001. II. 24. Korm. Rend) polgármester (1995. évi LIII. Tv.) füstködriadó-terv kidolgozása ökológiailag sérülékeny területek kijelölése egyéb szabályrendeletek (háztartási tevékenység, kerti és avar hulladék égetése) A tankönyv nyomdába kerülése óta teljesen elvonták hatáskörét (306/2010. XII. 23. Korm. Rend.) füstködriadó-terv kidolgoztatása és végrehajtása: ehhez kapcsolódó kötelezések, felfüggesztések lakosság tájékoztatása

18 kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben jár el első fokon.
Főszabály szerint: a levegőtisztaság-védelmi ügyekben első fokon a felügyelőségek illetékesek a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrásával, b) a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrásával, c) az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrásával, d) a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel, és e) a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben jár el első fokon. Fővárosi/megyei kormányhivatal járási (kerületi) hivatala

19 A települési önkormányzatok és a zaj- és rezgésvédelem
Első fokú hatósági jogkör Települési ök. jegyzője (!!!) Felügyelőség

20 A települési környezet védelme II.

21 A természetvédelem A természetvédelemmel összefüggő környezetvédelmi problémák (1995. évi LIII. tv.) „védekezés” Szoros értelemben vett természetvédelmi problémák (1996. évi LIII. tv.) „megőrzés”

22 A természetvédelem szervezése és irányítása Magyarországon
környezetvédelmi politika ágazati irányítás Országgyűlés miniszter Nemzeti Természetvédelmi Alapterv finanszírozás elkülönített állami és fejezeti kezelésű pénzalapok + adókedvezmények, hitelek stb. (Nemzeti Környezetvédelmi Program része) Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (felügyelőségek) települési önkormányzati környezetvédelmi alapok természetvédelmi célú része Nemzeti Park Igazgatóságok Települési Környezetvédelmi Program települési önkormányzatok

23 A védett értékek/területek
Főszabály szerint: Korlátozottan forgalomképes, kivételes (törvényben nevesített) esetekben elidegeníthető vagyon Kivétel: barlangok Natura 2000 területek - nemzeti park tájvédelmi körzet természetvédelmi terület természeti emlék Országos jelentőségű védett természeti területek Fokozottan védett területek Helyi jelentőségű védett természeti területek

24 Az országos jelentőségű védett természeti területek védetté nyilvánítása
Natura 2000 területek kijelölése, közzététele, szabályok kidolgozása a Kormány feladat- és hatásköre kezdeményezés (bárki) előkészítés (területileg illetékes igazgatóság) Védetté nyilvánítás (szakminiszter) (kártalanítás) védettség feloldása hasonló logika szerint A természeti értéket, illetve fokozottan védett területet minden esetben a szakminiszter nyilvánítja védetté A természeti érték védetté nyilvánítását minden esetben a szakminiszter készíti elő

25 A helyi jelentőségű védett természeti területek védetté nyilvánítása
(kártalanítás) kezdeményezés (bárki) előkészítés (települési ök-i jegyző/főjegyző) Védetté nyilvánítás (képviselő-testület) Egyeztető megbeszélés rendelet meg- küldése Kívánja-e az országos védetté nyilvánítást? Vizsgálandó: indokoltság szükséges intézkedések pénzügyi eszközök várható következmények (Helyszíni szemle) Igazgatóság Érdekeltek, érintett hatóságok meghívása

26 A helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartása / fejlesztése / őrzése mint tel-i ök-i feladat

27 A tel. ök. jegyzőjének hatósági feladatai
engedélyezés kötelezés szankcionálás Engedélyköteles tevékenységek (pl. gazdasági tevékenység nevesített esetei) Védett természeti értékeket/területet súlyosan veszélyeztető vagy károsító tevékenységek korlátozása, felfüggesztése, tiltása természet- védelmi bírság


Letölteni ppt "A települési környezet és védelme I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések