Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kétszakaszos eljárások V. 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt. alapján.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kétszakaszos eljárások V. 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt. alapján."— Előadás másolata:

1 Kétszakaszos eljárások V. 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt. alapján

2 Két szakasz I. szakasz Részvételi szakasz II. szakasz Ajánlattételi szakasz

3 Két szakaszból álló eljárások Meghívásos eljárás Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd

4 Részvételi felhívás Hirdetmény közzététele Hirdetmény közzététele Tartalma: Tartalma: az eljárás (ajánlattételi szakasz) eredményhirdetési és a szerződéskötés tervezett időpontját; az eljárás (ajánlattételi szakasz) eredményhirdetési és a szerződéskötés tervezett időpontját; a dokumentáció, illetőleg a biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információkat a dokumentáció, illetőleg a biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információkat a részvételi jelentkezés benyújtására vonatkozó határidőt (részvételi határidő) és címet; a részvételi jelentkezés benyújtására vonatkozó határidőt (részvételi határidő) és címet; a részvételi jelentkezések felbontásának helyét, idejét; a részvételi jelentkezések felbontásának helyét, idejét; a részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosultakat; a részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosultakat; a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontját; a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontját; az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napját. az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napját. A részvételt biztosíték adásához kötni tilos! A részvételt biztosíték adásához kötni tilos!

5 Részvételi dokumentáció/ismertető A RD és annak ellenértéke 10 napon belül visszajár, ha: A RD és annak ellenértéke 10 napon belül visszajár, ha: az ajánlatkérő visszavonja a részvételi felhívást; az ajánlatkérő visszavonja a részvételi felhívást; az eljárás részvételi szakasza eredménytelen, mert az eljárás részvételi szakasza eredménytelen, mert AK a szerződés megkötésére, ill. teljesítésére képtelenné válik AK a szerződés megkötésére, ill. teljesítésére képtelenné válik KDB megsemmisíti AK valamely döntését és AK új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll a közbeszerzés lefolytatásának szándékától KDB megsemmisíti AK valamely döntését és AK új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll a közbeszerzés lefolytatásának szándékától az ajánlatkérő a részvételi szakasz eredményét a részvételi felhívásban megjelölt vagy a módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki; az ajánlatkérő a részvételi szakasz eredményét a részvételi felhívásban megjelölt vagy a módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki; az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az eredményhirdetéstől számított öt munkanapon belül nem küldi meg az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az eredményhirdetéstől számított öt munkanapon belül nem küldi meg

6 Kiegészítő tájékoztatás Kérdésfeltevés határideje Részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb 8 nappal Válasz megadásának határideje Részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb 4 nappal Konzultáció Jk. a konzultáció napjától számított 5 napon belül megküldendő Jk. a konzultáció napjától számított 5 napon belül megküldendő

7 Részvételi jelentkezés, határidő Részvételi határidő Min. a részvételi felhívás feladásától számított 30. nap Formai előírások Formai előírások Igazolások benyújtása Igazolások benyújtása Üzleti titok Üzleti titok

8 RJ benyújtása, bontás Írásban, zártan, megadott címre, közvetlenül vagy postai úton Írásban, zártan, megadott címre, közvetlenül vagy postai úton Bontás: Bontás: Részvételi határidő lejártakor haladéktalanul Részvételi határidő lejártakor haladéktalanul Kik lehetnek jelen? Kik lehetnek jelen? Felolvasólap: név, cím (székhely/lakóhely) Felolvasólap: név, cím (székhely/lakóhely)

9 Elbírálás, hiánypótlás Elbírálás szabályai Elbírálás szabályai Hiánypótlás Hiánypótlás Azonos feltételekkel Azonos feltételekkel Nincs hp: Nincs hp: a hiánypótlás során a részvételre jelentkező új, közösen részvételre jelentkező, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetőleg erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki a részvételi jelentkezését; a hiánypótlás során a részvételre jelentkező új, közösen részvételre jelentkező, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetőleg erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki a részvételi jelentkezését; a hiánypótlás során nem lehet a részvételi jelentkezés olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor a érvénytelen, mert a hiánypótlás során nem lehet a részvételi jelentkezés olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor a érvénytelen, mert Határidő után nyújtották be Határidő után nyújtották be RJ ajánlatot tesz RJ ajánlatot tesz

10 Felvilágosítás kérése Ha a részvételi jelentkezés különböző pontjain egy adat eltérő tartalommal (értékben) szerepel, ebben az esetben a részvételre jelentkező Ha a részvételi jelentkezés különböző pontjain egy adat eltérő tartalommal (értékben) szerepel, ebben az esetben a részvételre jelentkező 1. a felvilágosításban közölheti, hogy melyik adat a helyes és melyik adat semmis, melyet a közbeszerzési eljárásban, illetve közbeszerzési szerződésben nem lehet figyelembe venni, hanem a helyesnek minősített adattal kell helyettesíteni, továbbá 2. ha az 1. pont szerinti semmisség miatt részvételi jelentkezése nem felel meg a részvételi felhívásnak vagy a részvételi dokumentációnak, vagy e törvénynek, jogosult a meghatározott határidőig a felvilágosítással érintett irattal igazolni kívánt előírással kapcsolatban a hiánypótlást teljesíteni, az így hiánypótolt irattal kapcsolatban további hiánypótlásnak nincs helye.

11 Érvénytelen RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS 1. azt a részvételi felhívásban meghatározott részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 2. a részvételre jelentkező ajánlatot tesz; 3. a részvételre jelentkező, illetőleg alvállalkozója vagy a részvételi jelentkezésben szereplő erőforrást nyújtó szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek; 4. a részvételre jelentkezőt, alvállalkozóját, illetőleg a részvételi jelentkezésben szereplő erőforrást nyújtó szervezetet az eljárásból kizárták; 5. a részvételre jelentkező, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; 6. egyéb módon nem felel meg a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. § (1) bekezdés a)–d) pontjainak vagy a 70/A. § (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve a részvételi jelentkezés csomagolásával kapcsolatban a 109. § (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetőleg a részvételi felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban előírtaknak való meg nem felelést

12 Egyéb érvénytelenségi okok Kötelező kizárni AT, AV, ESZ: Kötelező kizárni AT, AV, ESZ: ha kizáró okok hatálya alá tartozik ha kizáró okok hatálya alá tartozik ha a kizáró ok az eljárás során következik be ha a kizáró ok az eljárás során következik be Kizárható RJ: Kizárható RJ: ha nem kell számára nemzeti elbánást nyújtani ha nem kell számára nemzeti elbánást nyújtani

13 Eredménytelen a RÉSZVÉTELI SZAKASZ és az ELJÁRÁS 1. nem nyújtottak be részvételi jelentkezést; 2. kizárólag érvénytelen részvételi jelentkezéseket nyújtottak be; 3. az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilvánítja; 4. valamelyik részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt; 5. a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától.

14 Elbírálás, eredményhirdetés Eredményhirdetési határidő: bontástól számított max. 30/60 nap Eredményhirdetési határidő: bontástól számított max. 30/60 nap Elhalasztható (max. 30 nap) Elhalasztható (max. 30 nap) Korábbi eh.: értesítés min. 2 munkanappal korábban Korábbi eh.: értesítés min. 2 munkanappal korábban Összegzés Összegzés Haladéktalanul Haladéktalanul KT részére is!!! KT részére is!!! Ha eredménytelen (kivéve mert nincs RJ vagy csak érvénytelen RJ van): tájékoztatni kell az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalát (KT-n keresztül) Ha eredménytelen (kivéve mert nincs RJ vagy csak érvénytelen RJ van): tájékoztatni kell az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalát (KT-n keresztül)

15 Ajánlattételi szakasz, AF Eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül Eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül Minimum tartalmi követelmények: Kbt. 120.§ (1) Minimum tartalmi követelmények: Kbt. 120.§ (1) Formai előírások Formai előírások Dokumentáció Dokumentáció Kiegészítő tájékoztatás Kiegészítő tájékoztatás Hiánypótlás Hiánypótlás

16 AF AF visszavonása AF visszavonása Eredménytelen eljárás Eredménytelen eljárás Határidő meghosszabbítása Határidő meghosszabbítása AF módosítása AF módosítása Meghívásos elj.: módosítás megküldésétől számított min. 15 napos AT határidő Meghívásos elj.: módosítás megküldésétől számított min. 15 napos AT határidő „Elegendő idő” „Elegendő idő” Kizáró okok Kizáró okok Az ajánlathoz nem kell csatolni azokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, amelyeket a részvételi jelentkezéshez már csatolt, kivéve, ha a korábban benyújtott igazolás vagy nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak bizonyítására Az ajánlathoz nem kell csatolni azokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, amelyeket a részvételi jelentkezéshez már csatolt, kivéve, ha a korábban benyújtott igazolás vagy nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak bizonyítására

17 AF Hirdetmény eljárás eredményéről Hirdetmény eljárás eredményéről Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban, továbbá versenypárbeszéd esetén az ismertetőben meghatározott feltételeknek is. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban, továbbá versenypárbeszéd esetén az ismertetőben meghatározott feltételeknek is. Az „OMMF” ellenőrzést az ajánlattételi határidő lejárta és az eredményhirdetés között ismét el kell végezni!!! Az „OMMF” ellenőrzést az ajánlattételi határidő lejárta és az eredményhirdetés között ismét el kell végezni!!! Mentesség elbírálás kötelezettsége alól (eredménytelen eljárás) Mentesség elbírálás kötelezettsége alól (eredménytelen eljárás)


Letölteni ppt "Kétszakaszos eljárások V. 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt. alapján."

Hasonló előadás


Google Hirdetések