Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ellenőrzések a köznevelési intézményekben Fejér Megyei Kormányhivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ellenőrzések a köznevelési intézményekben Fejér Megyei Kormányhivatal."— Előadás másolata:

1 Ellenőrzések a köznevelési intézményekben Fejér Megyei Kormányhivatal

2 Ellenőrzés típusai Hatósági ellenőrzés - köznevelési intézmény (Nkt. 79. §) Törvényességi ellenőrzés - törvényes működés, egyházi, magán köznevelési intézmény és a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmény fenntartói tevékenysége (Nkt. 34. §) Az ügyintézési határidő negyvenöt nap (Nkt. 96. § (3)) Fejér Megyei Kormányhivatal

3 Jogszabályi háttér Magyarország Alaptörvénye (Alaptv.) 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról (229/2012. Korm) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (20/2012. EMMI) 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról (OH rend.) Fejér Megyei Kormányhivatal

4 Jogszabályi háttér 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról (Eb. tv) 110/2012.(VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (Nat.) 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (Szakk. tv.) 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásától (Tank. tv.) Fejér Megyei Kormányhivatal

5 Az ellenőrzés terjedelme Célellenőrzés: konkrét kérdés, felvetés, egyedi eset, bejelentés kivizsgálása. Utóellenőrzés: kizárólag azt vizsgálja, hogy egy korábban elvégzett ellenőrzés során hozott intézkedéseket megfelelően végrehajtották-e. Fejér Megyei Kormányhivatal

6 Az ellenőrzés terjedelme Témaellenőrzés: azonos téma több intézménynél történő egyidejű vizsgálata általánosítható tapasztalatok érdekében. Átfogó ellenőrzés (komplex): egy intézmény/egy alrendszer teljes körű vizsgálata Fejér Megyei Kormányhivatal

7 Hatósági ellenőrzés célja Jogszabályi feltételeknek megfelelő működés vizsgálata (Nkt. 79. § (2)) Munkaterv alapján (229/2012. Korm. 26. § (1)-(3), 38. §(2)) Államkincstár kezdeményezésére (229/2012. Korm. 37/O. § (2)) Országos mérést követő intézkedési terv (20/2012. EMMI 80. § (5)) Fejér Megyei Kormányhivatal

8 Hatósági ellenőrzés tárgykörei a) egyenlő bánásmód b) kötelező felvétel c) létszám, balesetvédelem, tanulói óraterhelés d) vizsgák megszervezése, lebonyolítása e) alkalmazási feltételek, kötelező tanügyi nyilvántartások f) eszközök és felszerelések g) ingyenesség, tankönyvek és felszerelések biztosítása (229/2012. Korm. 38. §(1)) Fejér Megyei Kormányhivatal

9 Hatósági ellenőrzés tárgykörei egyenlő bánásmód: felvétel, átvétel, végrehajtható döntés, szabálysértés (Nkt. 79. § (6)-(7), Eb. tv. 4. §, 8.§) kötelező felvétel (Nkt. 51. §, 31. §) osztály, csoportlétszám Nkt. 25. § (7) balesetvédelem (20/2012. EMMI 168-169. §§), tanulói óraterhelés Nat. 8-9. §§, vizsgaszervezés: tanulmányok alatti és állami vizsgák (20/2012. EMMI 5. §, 7. §, 64-66. §§, Fejér Megyei Kormányhivatal

10 Hatósági ellenőrzés tárgykörei alkalmazási feltételek (Nkt. 3. melléklet, 98-99. §§, Szakk. tv.) kötelező tanügyi nyilvántartások (20/2012. EMMI 87-116. §§) eszközök és felszerelések (20/2012. EMMI 161- 162. §§, 2. sz. melléklet) ingyenesség, tankönyvek és felszerelések biztosítása (20/2012. EMMI 5. §, 7. §, 19. §, 82. §, Tank. tv. 4.§.) Fejér Megyei Kormányhivatal

11 Hatósági ellenőrzés során tett intézkedések Felhívás (Nkt. 79. §) Eljárás kezdeményezése Felügyeleti bírság Bírósági eljárás (semmisség, érvénytelenség esetén) Szabálysértési eljárás (egyenlő bánásmód megsértése esetén) Fejér Megyei Kormányhivatal

12 Felügyeleti bírság Nkt. 79.§ (5) Fejér Megyei Kormányhivatal a)jogsértés súlyossága b)köznevelési intézmény működésére gyakorolt hatása c)érdeksérelem, érintettek száma d)okozott kár e)tények, információk eltitkolása és az arra irányuló szándék f)időtartam, ismétlődés, gyakoriság g)közreműködés, intézkedések, eredmények, kárenyhítés h)több jogsértés esetén azok száma és hatása, a feltételeket egyenként és összességükben mérlegelve Max. egymillió forint

13 Hatósági ellenőrzés 2015 2015-ben lefolytatott hatósági ellenőrzések száma: 118 A vizsgált 118 intézmény 174 feladatellátási helyen lát el nevelési-oktatási tevékenységet. Az ellenőrzés jogsértést nem tárt fel: 6 esetben Felhívással zárult: 112 esetben Fejér Megyei Kormányhivatal

14 A jellemző jogsértések a következők voltak: az Intézmény alapító okirata nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, az Intézmény alapító okiratában feltüntetett nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, az Intézmény túllépte az alapító okiratban meghatározott maximális gyermeklétszámot a csoportok létszáma nem felel meg a csoportszobák méretének, Fejér Megyei Kormányhivatal

15 A jellemző jogsértések a következők voltak: óvodapedagógusok összesített munkaideje nem fedi le az intézmény nyitva tartásához szükséges időtartamot, az intézményvezető- helyettes/tagintézményvezető kötelező létszáma jogszerűtlenül került megállapításra, az intézményvezető/intézményvezető- helyettes/tagintézményvezető/ óvodai foglalkozásainak száma jogszerűtlenül került megállapításra, az óvoda nem vezeti teljes körűen az óvodai törzskönyvet. Fejér Megyei Kormányhivatal

16 Törvényességi ellenőrzés Fejér Megyei Kormányhivatal A köznevelési intézmények törvényes működése az intézményvezető felelősségébe tartozik: felel a köznevelési intézmény szakszerű és törvényes működésért (Nkt.) 69. § (1) bekezdés). A köznevelési intézmény fenntartójának hatásköre a működés törvényességének ellenőrzése (Nkt. 83. § (2) bekezdés).

17 Törvényességi ellenőrzés Fejér Megyei Kormányhivatal A kormányhivatal legalább kétévente végzi az egyházi, magán köznevelési intézmény és a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését (Nkt.34. § (2) bekezdés).

18 Törvényességi ellenőrzés Fejér Megyei Kormányhivatal jog a fenntartói tevékenység folytatásához alapító okirat, működési engedély és pedagógiai program összhangja a törvényes és szakszerű működése érdekében tett intézkedések a fenntartó által az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon, és a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megléte költségvetés

19 Törvényességi ellenőrzés Fejér Megyei Kormányhivatal ütemtervben foglaltak teljesülése SZMSZ jóváhagyásával kapcsolatos eljárás (egyházi fenntartó) a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének alkalmazása vizsgálta-e a fenntartó a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a szakmai munka eredményességét a fenntartó a döntései meghozatalakor betartja-e az előírt egyeztetési kötelezettségét (20/2012. EMMI rend. 160. §)

20 Intézkedések Fejér Megyei Kormányhivatal A kormányhivatal az ellenőrzés eredményéről értesíti a költségvetési hozzájárulást folyósító szervet. ● Megfelelő határidő biztosításával - felhívja a fenntartót a törvénysértés megszüntetésére. ● Ha a fenntartó a megadott határidőn belül nem intézkedett, a kormányhivatal a köznevelési intézményt törli a nyilvántartásból. (Nkt. 34. §)

21 Törvényességi ellenőrzés 2015 Ellenőrzések száma: 24 Az ellenőrzés jogsértést nem tárt fel: 14 esetben Felhívással zárult: 10 esetben A jellemző jogsértések típusai: A fenntartó megsértette a jogszabályi rendelkezéseket azzal, hogy: az intézmény SZMSZ-e nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, az SZMSZ szerinti intézményvezető kötött óraszáma több, a jogszabályban meghatározottnál, Fejér Megyei Kormányhivatal

22 A jellemző jogsértések típusai: az intézmény túllépte az alapító okiratban meghatározott tanulólétszámot, az SZMSZ nyilvánosságra hozatala nem történt meg a honlapon, és a KIR-ben, az intézményvezető megbízása nem felel meg a jogszabályi előírásoknak (nem rendelkezik 5 év szakmai gyakorlattal, intézményvezetői szakképzettséggel, az intézményvezető nem rendelkezik miniszteri egyetértéssel). Fejér Megyei Kormányhivatal


Letölteni ppt "Ellenőrzések a köznevelési intézményekben Fejér Megyei Kormányhivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések