Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatási Hivatal szervezeti átalakításáról, tevékenységéről Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatási Hivatal szervezeti átalakításáról, tevékenységéről Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága."— Előadás másolata:

1 Oktatási Hivatal szervezeti átalakításáról, tevékenységéről Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

2 Oktatási Hivatal Központi államigazgatási szerv, amely feladatait országos illetékességgel látja el. Hivatalt elnök vezeti. Hivatal székhelye: 1054 Budapest, Báthory u. 10. Hivatal regionális szervezeti egységei, a korábban is működő regionális igazgatóságok.

3 A 307/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról átalakította a feladatrendszert Feladatkörök bővülése:  felsőoktatási szakterületen  hatósági ellenőrzési eljárással,  felsőoktatási felvételi eljárással,  felsőoktatási információs eljárással kapcsolatos feladatok;  közoktatási szakterületen  ellenőrzési feladatkör bővülése  kötelező beiskolázással,  adatszolgáltatással,  adatok nyilvánosságra hozatalával,  az oktatás ingyenessége és az ingyenes tankönyvellátás ellenőrzése;

4 A 307/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról átalakította a feladatrendszert  szakértői és rehabilitáció bizottságok szakvéleményének felülvizsgálata,  szakképzés szakmai vizsgáztatásának hatósági ellenőrzésével,  közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásával,  közoktatási hatósági feladatok végzésével;  szakképzés területén  a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok több esetben döntési jogkört kapnak,  valamint szakmailag előkészíti a döntéseket.

5 A Hivatali feladatokat ellátó szervezeti egységek  Hatósági Ellenőrzési Főosztály  Elismerési Hatósági Főosztály  Nyelvvizsgáztatási Hatósági Főosztály  Felsőoktatási Hatósági Főosztály  Közoktatási Hatósági Főosztály  Oktatási Információs Főosztály  Érettségi, Mérési, Verseny Főosztály  Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály  Jogi és Igazgatási Főosztály  Koordinációs Főosztály

6 A Hivatali feladatokat ellátó szervezeti egységek  Regionális Igazgatóságok  Nyugat-dunántúli,  Közép-dunántúli,  Dél-dunántúli,  Észak-magyarországi,  Észak-alföldi,  Dél-alföldi,  Közép-magyarországi.

7 Az Oktatási Hivatal közoktatással kapcsolatos feladatai  szakmai ellenőrzést, mérést, értékelést szervez;  feldolgozza és nyilvántartja az ellenőrzések, értékelések eredményeit, beszámol a miniszternek, megküldi azokat a fenntartónak;  fenntartó, közoktatási intézmény, kisebbségi önkormányzat megrendelésére szakmai ellenőrzést végez;  mérési, értékelés feladatkörében ellátja a Kt. 99.§ (7) bekezdésében meghatározott feladatokat;  az érettségi vizsga szabályzatában meghatározottak szerint szervezi az érettségi vizsgákat;  ellátja a vizsgatárgyak akkreditációjával kapcsolatos feladatokat,  megbízza az érettségi vizsga vizsgabizottságának elnökét,

8 Az Oktatási Hivatal közoktatással kapcsolatos feladatai  másodfokon elbírálja a vizsgabizottság döntése ellen benyújtott törvényességi kérelmeket,  működteti a független vizsgabizottságot,  előkészíti és szervezi a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáit,  ellátja a Minisztérium által meghirdetett és finanszírozott országos tanulmányi versenyek szervezését,  dönt az Országos szakértői névjegyzékbe és Országos vizsgáztatási névjegyzékbe történő felvételről,  közoktatási intézmény, vagy fenntartó megkeresésére javaslatot tesz szakértő személyére,

9 Az Oktatási Hivatal közoktatással kapcsolatos feladatai  véleményezi az önkormányzati intézkedési tervet, főváros, megyék, megyei jogú városok fejlesztési tervét,  képviseli a minisztert, a regionális és megyei fejlesztési tanács, megyei közoktatási közalapítvány munkájában,  miniszter felkérésére részt vesz a fejlesztési források (ESF) tervezésében,  elkészíti a régió közoktatás-fejlesztési stratégiáját, és regionális közoktatási egyeztető fórumot működtet,  működteti a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságot, közreműködik a pályázatok elbírálásában,  közreműködik az OKJ alapján a miniszter felelősségi körébe tartozó szakmai vizsgák tételeinek szétosztásában,

10 Az Oktatási Hivatal közoktatással kapcsolatos feladatai  ellátja a szomszédos államokban élő magyar diákokat diákigazolvánnyal,  ellátja a szomszédos államokban élő magyar pedagógusokat pedagógusigazolvánnyal,  szolgáltató feladatokat lát el:  mérés, értékelés szervezése,  szakmai ismertetés és pedagógiai tájékoztatás nyújtása,  képzés és továbbképzés szervezése a szakértői és vizsgáztatási tevékenységben részt vevők részére,  kiadványok készítése és megjelentetése.

11 Az Oktatási Hivatal első fokú döntést hoz  A tankönyvvé nyilvánításról, nyilvánítási kérelem elutasításáról, a tankönyvjegyzékbe való felvételről,  egyedi érettségi tárgyak akkreditációjáról,  Országos szakértői és vizsgáztatási névjegyzékbe történő felvételről, törlésről,  maximális csoport- és osztálylétszám túllépésének engedélyezéséről,  kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak végrehajtásáról,  nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola tovább működésének engedélyezéséről,  pedagógus továbbképzési akkreditációról.

12 Az Oktatási Hivatal másodfokú döntést hoz  Az érettségi és szakmai vizsga vizsgabizottságának döntése ellen benyújtott törvényességi kérelmek tárgyában,  a Kt. 108. §-a alapján a külföldi nevelés-oktatási intézmények és a nemzetközi iskolák vonatkozásában az Oktatási Hivatal gyakorolja a Kt. 80. §-a szerint a törvényességi ellenőrzést.

13 A hatósági ellenőrzés területei A hatósági ellenőrzés keretében vizsgálható a nevelési-oktatási intézményekben:  a maximális osztály- és csoportlétszám,  alkalmazási feltételek,  kötelező tanügyi dokumentumok vezetése és valódisága,  a gyermek- és tanulói balesetvédelem,  a tanulói óraterhelés,  az egyenlő bánásmód követelményei,  az állami vizsgák megszervezése és lebonyolítása,  a minimális (kötelező) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megtartása,

14 A hatósági ellenőrzés területei  a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók költségvetési támogatása igénylésére vonatkozó rendelkezések megtartása,  A kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátása,  A közoktatási adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az adatok nyilvánosságra hozatalára vonatkozó rendelkezések megtartása,  Az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartása. (Ezek a területek már tartalmazzák a 2007. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezéseket is.) (Ezek a területek már tartalmazzák a 2007. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezéseket is.)

15 A feltárt szabálytalanságok kezelése Az OH intézkedési lehetőségei:  felhívja a közoktatási intézmény vezetőjét a szabálytalanságok megszüntetésre és erről tájékoztatja az intézmény fenntartóját is (a hiányosságok megszüntetését utóellenőrzés keretében ellenőrzi is,  eljárás kezdeményezését indítványozza az oktatási és kulturális miniszternél,  felügyeleti bírságot szabhat ki (fontos változás 2007. szeptember 1-jétől, hogy a bírság maximális összege 100.000 Ft-ról 1 millió Ft-ra növekedett),  felügyeleti bírság kiszabása mellett vagy kiszabása nélkül szabálysértési eljárást folytathat le,  indokolt esetben kezdeményez az illetékes államkincstárnál – nem önkormányzati fenntartók esetében – a normatív költségvetési támogatás felülvizsgálatát, folyósításának felfüggesztését, kezdeményezéséről értesíti az illetékes jegyzőt, főjegyzőt.

16 2006/2007. tanévben elvégzett hatósági ellenőrzések tapasztalatai 1. Nem önkormányzati fenntartású kollégiumok  Az ellenőrzés időszaka: 2006. november-december  Az ellenőrzésbe bevont intézmények száma a régióban: 10 db  Csoportosítás fenntartó szerint:  egyház: 6 intézmény  közhasznú társaság: 2 intézmény  alapítvány, illetve közalapítvány : 2 intézmény  Csoportosítás megyék szerint:  Hajdú-Bihar: 2 intézmény  Jász-Nagykun-Szolnok: 4 intézmény  Szabolcs-Szatmár-Bereg: 4 intézmény

17 2006/2007. tanévben elvégzett hatósági ellenőrzések tapasztalatai Ellenőrzési területek:  normatív állami támogatás igénylésének jogszerűsége,  kollégiumi foglalkozások biztosítása,  tárgyi feltételek meglétének vizsgálata,  pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend megfelelőségének vizsgálata.

18 2006/2007. tanévben elvégzett hatósági ellenőrzések tapasztalatai Vizsgálati tapasztalatok:  A kollégiumok a tanügyi nyilvántartásokat általában megfelelően vezetik.  Biztosítják azokat a kollégiumi foglalkozásokat, amelyeket a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet előír.  A kötelező eszközök és felszerelések esetében voltak hiányosságok, de az intézmények döntő többsége rendelkezett engedéllyel.  A működési dokumentumok, szabályzatok tekintetében csak 1 intézmény esetében állapított meg az ellenőrzés komolyabb törvénysértést.

19 2006/2007. tanévben elvégzett hatósági ellenőrzések tapasztalatai Intézkedéstípusok:  f elügyeleti bírság : 1 esetben10 %  államkincstár megkeresése: 4 esetben 40 %  figyelemfelhívás: 2 esetben20 %  értesítés: 5 esetben50 % A vizsgált intézmények felében az ellenőrzés semmilyen hiányosságot nem tapasztalt, s csak egy esetben került sor felügyeleti bírság kiszabására. Négy esetben a normatív támogatás felülvizsgálatára történt kezdeményezés, mert összesen 38 tanuló esetében többletigénylést és 34 tanuló esetében aluligénylést állapított meg a vizsgálat.


Letölteni ppt "Oktatási Hivatal szervezeti átalakításáról, tevékenységéről Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága."

Hasonló előadás


Google Hirdetések