Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyakorlati ismeretek veszélyes anyagokról veszélyes keverékekről Horváth Andrásné Közegészségügyi és kémiai biztonsági felügyelő Győr-Moson-Sopron Megyei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyakorlati ismeretek veszélyes anyagokról veszélyes keverékekről Horváth Andrásné Közegészségügyi és kémiai biztonsági felügyelő Győr-Moson-Sopron Megyei."— Előadás másolata:

1 Gyakorlati ismeretek veszélyes anyagokról veszélyes keverékekről Horváth Andrásné Közegészségügyi és kémiai biztonsági felügyelő Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

2 I. Kémiai biztonság 1. A kémiai biztonság fogalma A kémiai biztonság: A kemizációból a vegyi anyagok életciklusából származó, a környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok kezelését, csökkentését vagy elkerülhetővé tételét célul kitűző tevékenységek összessége.

3 I. Kémiai biztonság 2. A kemizáció fogalma Kemizáció: A Föld lakosságának növekedése az utóbbi 25-30 évben felgyorsult. A természetben fellelhető javak önmagukban nem biztosítják a társadalmi fejlődést, ezért szükségszerű mesterséges úton kiegészíteni azokat. Az így előállított anyagok többségében kémiai folyamatok révén nyerhetők.

4 I. Kémiai biztonság 3. A kemizáció haszna  Foglalkoztatás nő  Fizikai munka csökken  Életszínvonal emelkedés  Energia hordozók mennyisége nő

5 I. Kémiai biztonság 4. A kemizáció kockázata  Tűz és robbanásveszély  Egészségkárosító hatás  Környezetkárosító, romboló hatás

6 I. Kémiai biztonság 5. Vegyi anyagok életciklusa Prof. Dr. Ungváry György nyomán

7 I. Kémiai biztonság 6. Gyorsan növekvő kemizáció Regisztrált vegyi anyagok száma: > 10.000.000 A különbözőző márkanevű készítmények száma: > 4.000.000 Ezek a számok csak növekednek.

8 I. Kémiai biztonság 7. Jogszabályok § Nemzeti jogszabályok 2000.évi törvény a kémiai biztonságról 44/2000 (XII.27.)EüM rendelete a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályiról 25/2000 (IX.30.) EüM- SZCSM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról Európai Uniós szabályozás AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006.december 18-i 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. december 16-i 1272/2008/EK RENDELETE az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP) §

9 II. Kémiai biztonság 1. Hatálya A jogszabályok hatálya kiterjed: az embert és a környezetet veszélyeztető, veszélyesnek minősülő anyagokra és keverékekre, illetőleg ezekkel folytatott tevékenységekre.

10 II. A kémiai biztonság 2. Veszélyes anyagok, keverékek Mi minősül veszélyes anyagnak? Nincs egy meghatározott lista, hanem az anyagok tulajdonságai határozzák meg, hogy egy anyag vagy készítmény veszélyesnek minősül-e. A vizsgált tulajdonságok: 1. fizikai, fizikai-kémiai és kémiai 2. mérgező 3. Környezetkárosító A veszélyes anyagokat / keverékeket jellemzi : 1. Veszélyességi osztályhoz tartozó megfelelő szimbólum 2. R mondat és szám: a veszélyes anyagok és keverékek kockázatára utalnak 3. S mondat és szám: a veszélyes anyagok és keverékek biztonságos használatára utalnak

11 II. A kémiai biztonság 3. Veszélyességi osztályok és szimbólumok : Robbanó anyagok és készítmények

12 II. A kémiai biztonság 4. Veszélyességi osztályok és szimbólumok : Oxidáló anyagok és készítmények

13 III. A kémiai biztonság 5. Veszélyességi osztályok és szimbólumok : Fokozottan tűzveszélyes anyagok és készítmények

14 II. A kémiai biztonság 6. Veszélyességi osztályok és szimbólumok : Tűzveszélyes anyagok és készítmények

15 II. A kémiai biztonság 7. Veszélyességi osztályok és szimbólumok : Nagyon mérgező anyagok és készítmények

16 II. A kémiai biztonság 8. Veszélyességi osztályok és szimbólumok: Mérgező anyagok és készítmények

17 II. A kémiai biztonság 9. Veszélyességi osztályok és szimbólumok: Ártalmas anyagok és készítmények

18 II. A kémiai biztonság 10. Veszélyességi osztályok és szimbólumok : Maró anyagok és készítmények

19 II. A kémiai biztonság 11. Veszélyességi osztályok és szimbólumok : Irritáló vagy izgató anyagok és készítmények

20 II. A kémiai biztonság 12. Veszélyességi osztályok és szimbólumok : Bőrrel érintkezés útján: Xi R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat Belégzés útján: Xn R42 Belélegezve túlérzékenységet okozhat Túlérzékenységet okozó (allergizáló) anyagok és készítmények

21 II. A kémiai biztonság 13. Veszélyességi osztályok és szimbólumok : R45: rákot okozhat (karcinogén hatású lehet) R49: belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet) Karcinogén anyagok és készítmények

22 II. A kémiai biztonság 14. Veszélyességi osztályok és szimbólumok : R46: Öröklődő genetikai károsodást okozhat, mutagén hatású lehet Mutagén anyagok és készítmények

23 II. A kémiai biztonság 15. Veszélyességi osztályok és szimbólumok : Reprodukciót károsító anyagok és készítmények R60:A fertilitást (fogamzóképességet vagy nemzőképességet) károsítják

24 II. Kémiai biztonság 16. Veszélyességi osztályok és szimbólumok : Környezetre veszélyes anyagok és készítmények

25 II. Kémiai biztonság 17. Piktogramok és szimbólumok:

26 III. Kémiai biztonság 1. Veszélyes anyaggal/keverékekkel folytatott tevékenységek  Gyártás  Feldolgozás  Csomagolás  Raktározás, tárolás  Anyagmozgatás  Árusítás  Forgalmazás  Telephelyen belüli szállítás  Felhasználás

27 III. Kémiai biztonság 2. Veszélyes anyaggal/keverékekkel folytatott tevékenységek foglalkozásszerű felhasználó: aki foglalkozása körében veszélyes anyaggal/ keverékkel tevékenységet végez, vagy szervezett munkavégzésben veszélyes anyaggal/keverékkel folytatott tevékenység céljából munkavállalót foglalkoztat.

28 III. Kémiai biztonság 3. Veszélyes anyaggal/keverékekkel folytatott tevékenységek Ellenőrzés szempontjai: 1) Veszélyes anyagokkal/keverékekkel végzett tevékenység és változás bejelentésének megléte.(általános tevékenységi engedély) 2) Biztonsági adatlapok a helyszínen rendelkezésre állnak. 3) Készült kémiai kockázatbecslés.

29 III. Kémiai biztonság 4. Veszélyes anyaggal/keverékekkel folytatott tevékenységek 13. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez Veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység és abban bekövetkezett változás járási népegészségügyi intézethez történő elektronikus bejelentése 1. Tevékenységet végző (cég) Neve: Székhelye: Telephely címe: Megye: Telefon: fax: e-mail: A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i): Felelős személy neve: Elérhetőség címe: Telefon: fax: e-mail:

30 III. Kémiai biztonság 5. Veszélyes anyaggal/keverékekkel folytatott tevékenységek 2. A veszélyes anyaggal/veszélyes keverékkel végzett tevékenység megnevezése Előállítás Gyártás Feldolgozás Csomagolás Címkézés Osztályozás Tárolás Anyagmozgatás Forgalomba hozatal (forgalmazás) Felhasználás Elemzéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos vizsgálat Kutatásfejlesztés Egyéb A tevékenység TEÁOR kódja(i):

31 III. Kémiai biztonság 6. Veszélyes anyaggal/keverékekkel folytatott tevékenységek 3. Veszélyes anyag(ok), veszélyes keverék(ek), melyekkel a tevékenység folyik Név: Veszélyszimbólum: CAS vagy EU szám: Éves mennyiség: 4. A bejelentő tudomásul veszi, hogy a) a bejelentés ellenőrzésekor a tevékenységet végző dokumentálhatóan igazolja, hogy eleget tesz a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályi kötelezettségének, b) 2001. január 1-jétől bejelentés nélkül vagy érvényes engedély nélkül végzett tevékenység kémiai terhelési bírsággal sújtható

32 III. Kémiai biztonság 7. Veszélyes anyaggal/keverékekkel folytatott tevékenységek Járási népegészségügyi intézetek: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 9330 Csorna, Erzsébet királyné u.36. 96/261-659 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 9022 Győr,Batthyány tér 3. 96/310-622 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 9400 Sopron, Fő tér 5. 99/338-937 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 9200 Mosonmagyaróvár, Szent Imre u.3. 96/216-066

33 III. Kémiai biztonság 8. Veszélyes anyaggal/keverékekkel folytatott tevékenységek 11/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 1. melléklet az 1/2009. (I. 30.) EüM rendel V.2. Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység (és a tevékenységben bekövetkezett változás) bejelentése 7 800 Ft/telephely

34 III. Kémiai biztonság 7. Biztonsági Adatlap A biztonsági adatlapok az infomációközlés legfontosabb eszközei a szállítói láncban. Minden veszélyes anyag és keverék csak REACH szerint készült biztonsági adatlappal hozható forgalomba. Kinek a kötelessége a biztonsági adatlapok elkészítésére?  Gyártó  Forgalmazó  Importáló

35 III. Kémiai biztonság 8. A biztonsági adatlap tartalmi követelményei A biztonsági adatlapok a REACH szerint a következő pontokat tartalmazza: 1. az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 2. a veszélyek azonosítása 3. összetétel/tájékoztatás az alkotórészekről 4. elsősegélynyújtási intézkedések 5. tűzvédelmi intézkedések 6. intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén 7. kezelés és tárolás; 8. az expozíció korlátozása és ellenőrzése/személyi védőfelszerelések 9. fizikai és kémiai tulajdonságok 10. stabilitás és reakcióképesség 11. toxikológiai információk 12. ökológiai információk 13. ártalmatlanítási útmutató 14. szállítási információk 15. szabályozási információk 16. Egyéb információk

36 III. Kémiai biztonság 9. Biztonsági adatlapok Biztonsági adatlapok biztosítása:  Díjmentesen, papíron vagy elektronikus formában kell átadni, legkésőbb abban az időpontban, amikor az anyagot vagy keveréket először vásárolják. Módosított adatlapot minden átvevőnek kérés nélkül meg kell küldeni akik a megelőző 12 hónapban vásároltak anyagot vagy keveréket.  Az adatlapoknak magyar nyelvűnek kell lenni.

37 Kockázatelemzés

38 IV. Kémiai Biztonság 1. Kockázatelemzés A kockázatértékelés áttekintése annak, hogy az adott munkahelyen mi károsíthatja, veszélyeztetheti a tevékenységet végzőket, és milyen intézkedések szükségesek azok megelőzésére.

39 IV. Kémiai Biztonság 2. Kockázatelemzés Kötelező melyet a következő jogszabályok írnak elő: Az 1993. XCIII. Törvény a munkavédelemről 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról 25/2000. (IX. 30.) EüM-ESZCSM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

40 IV. Kémiai Biztonság 3. Kockázatelemzés Ki végezhet kockázatbecslést? szervezett munkavégzés esetében munkabiztonsági és munkaegészségügyi(foglalkozás-orvostan) szaktevékenységgel rendelkezők Vállalkozás keretében: vállalkozó nem vállalkozás keretében: tevékenységet végző

41 IV. Kémiai Biztonság 4. Kockázatelemzés Kockázatbecsléshez jól használható írásos dokumentációk: munkáltató által kiadott belső szabályzatok (munkavédelmi szabályzat, munkaköri leírás stb.) jogszabályok által előírt engedélyek veszélyes anyagok és készítmény biztonsági adatlapjai munkavállalók egészségi állapotának nyomon követése, munka alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos nyilvántartások hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei esetleges intézkedései

42 IV. Kémiai Biztonság 5. Kockázatelemzés 25/2000. (IX. 30.) EüM- SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról szerint a kockázatbecslést az alábbiak figyelembevételével kell elvégezni: veszély azonosítása az expozíció-hatás az expozíció becslése a kockázat értékelése

43 „Kockázat nélkül nincs győzelem” Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Gyakorlati ismeretek veszélyes anyagokról veszélyes keverékekről Horváth Andrásné Közegészségügyi és kémiai biztonsági felügyelő Győr-Moson-Sopron Megyei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések