Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VESZÉLYES ANYAGOK „A Föld nem a miénk, unokáinktól kaptuk kölcsön.”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VESZÉLYES ANYAGOK „A Föld nem a miénk, unokáinktól kaptuk kölcsön.”"— Előadás másolata:

1 VESZÉLYES ANYAGOK „A Föld nem a miénk, unokáinktól kaptuk kölcsön.”

2 A VESZÉLY FOGALMA: VESZÉLYES ANYAGOK ÉS ÁRUK
A VESZÉLY: az egyes jövőbeni események kedvezőtlen következményeinek lehetősége! A veszélyt előidéző okokat veszélyforrásoknak nevezzük! Veszélyforrás lehet pl.: VESZÉLYES ANYAGOK ÉS ÁRUK

3 KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A VESZÉLYES ÁRU FOGALMA: Kockázati tényezők:
Veszélyes áruk azok az anyagok, amelyek tulajdonságaiknál fogva valamilyen káros, ártalmas hatással, kockázattal járnak az élő természetre, a környezetre és az anyagi javakra. Kockázati tényezők: Biztonság Egészség Természet, környezetszennyezés Anyagi javak, értékek károsodása

4 B I Z T O N S Á G

5 E G É S Z S É G

6 TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZET LEVEGŐ, TALAJ, VÍZEK, NÖVÉNY ÉS ÁLLAT VILÁG, ÉGHAJLAT

7 ANYAGI JAVAK ÉS ÉRTÉKEK

8 TÖRVÉNYEK A VÉDELEM ÉRDEKÉBEN
Törvényi előírások: ENSZ - Egyesült Nemzetek Szövetsége, II. világháború óta szabályozza EU – Európai Unió, 1957 óta, GENFI egyezmény keretében 2000 évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 61/ 2007.(VI:29) GKM rendelet

9 A VESZÉLYES ANYAGOK OSZTÁLYBA SOROLÁSA
1. FIZIKAI - KÉMIAI TULAJDONSÁGOK: 1. 1 robbanásveszélyes ( Jele: E ) 1.2 Égést tápláló, oxidáló (Jele: O ) 1.3 fokozottan tűzveszélyes ( Jele: F + ) 1.4 tűzveszélyes ( Jele: F ) 1.5 kevésbé tűzveszélyes 1.6 egyéb tényezők

10 A VESZÉLYES ANYAGOK OSZTÁLYBA SOROLÁSA
2. TOXIKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK: 2.1 nagyon mérgező ( Jele: T + ) 2.2 mérgező ( Jele: T ) 2.3 ártalmas ( Jele: X ) 2.4 maró ( Jele: C ) 2.5 irritatív ( Jele. Xi ) 2.6 túlérzékenységet okozó ( alergén) 2.7 specifikus egészségkárosító ( nem visszafordítható) 2.8 rákkeltő 2.9 mutagén 2.10 reprodukció- károsító ( szaporodást károsító) 2.11egyéb jellemző tulajdonságok ( bőrön át felszívódó)

11 A VESZÉLYES ANYAGOK OSZTÁLYBA SOROLÁSA
3. ÖKOTOXIKOLÓGIAI, KÖRNYEZETKÁROSÍTÓ,KÖRNYEZETSZENNYEZŐ SAJÁTOSSÁGOK: 3.1 NAGYON MÉRGEZŐ 3.2 MÉRGEZŐ 3.3 ÁRTALMAS A veszélyes anyagok osztályba sorolásának lépései: Veszélyesség szempontjainak meghatározása Méregerősség meghatározása Szimbólumok,veszélyjelek meghatározása Jellemző kockázatok meghatározása R mondatok Biztonsági tanácsok leírása S mondatok Vegyi anyagok jelölési szabálya: CAS számmal, regisztrációs számmal CAS = CHEMIKÁL ABSTRACTS SERVICE Pl. : anyag neve: orto – etil hidroxilamin , regisztrációs száma:

12 FELIRATOZÁS ( Címkézés)

13 Az R és az S mondatok kiválasztása:
A címke tartalmát a Kémiai Biztonságról szóló törvény ( továbbiakban: Kbtv.) 17 § - a és a 44/2000.(XII.27.) EÜM rendelet 10.sz. melléklete tartalmazza. R mondatok: ( Kockázatra utaló R betű, szám és mondat) A veszélyes anyagra jellemző kockázatok jelölését szolgálja ! Jelölése : R és egy szám > + jellemző mondat Pl. R 11 Tűzveszély, ártalmas A Kbtv. 2. sz.- ú melléklete tartalmazza az R mondatok részletes felsorolását S mondatok: ( Biztonsági tanácsokra utaló S betű, szám és mondat) A veszélyes anyag kezelésével kapcsolatos biztonsági tanácsokat adja meg! Jelölése: S és egy szám > + jellemző biztonsági tanács egy mondatos leírása Pl.: S 1 Elzárva tartandó A Kbtv. 3. sz.-ú melléklete tartalmazza az S mondatok részletes felsorolását

14 VEGYI ANYAGOK NYILVÁNTARTÁSA, ÉRTÉKELÉSE ÉS ENGEDÉLYEZÉSE AZ EU – BAN
REACH rendszer: Az Európai Parlament és Tanács > Európai Vegyi Ügynökséget hoz létre 1907/2006/EK rendelettel 2006 dec.18.-án, hogy a REACH által kötelezővé teszi a vegyi anyagok ellenőrizhetőségét, forgalomba kerülését Főbb részei: Gyártók és forgalmazók feladatai A vegyi anyag felhasználók feladatai

15

16 A BIZTONSÁGI ADATLAP Célja:
A biztonsági adatlapon szereplő információknak meg kell felelni a vegyi anyagokkal kapcsolatba kerülő, kockázatoknak kitett dolgozók munkaegészségügyi és biztonsági követelményeinek. Az adatlap tartalmi követelményei: 1. Az anyag, készítmény és gyártó azonosítása 2. A veszély azonosítása 3. Összetétel, alkotórészekre vonatkozó információk 4. Elsősegély nyújtási intézkedések 5. Tűzvédelmi intézkedések 6. Intézkedések baleset esetén 7. Kezelés, tárolás 8. Az expozíció ellenőrzése, egyéni védelem 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 10. Stabilitás és reakcióképesség 11. Toxikológiai információk 12. Ökológiai információk 13. Ártalmatlanítási szempontok 14. Szállítási információk 15. Szabályozási információk 16. egyéb információk

17 VESZÉLYES ÁRUK CSOMAGOLÁSA

18 VESZÉLYES ÁRUK RAKTÁROZÁSA
VESZÉLYES ANYAGOK TÁROLÁSI MÓDJÁNAK KIVÁLASZTÁSAKOR alábbi fogalmakat mindenképpen ismernie kell: PASSZÍV TÁROLÁS: - amikor csak tárolják a zárt göngyöleget. - a szellőzés biztosításához óránként 2-SZER kell a levegőmennyiségnek    cserélődnie. Ez különösen a konténeres tárolásnál fontos. AKTÍV TÁROLÁS: - ha valamelyik göngyöleggel műveletet végeznek, pl kiöntenek belőle, akár   csak a hordó szája nyitva van, már aktívnak minősül a tárolás. - aktív tárolásnál a levegőmennyiségnek 7-SZER kell cserélődnie óránként. Ezt   konténeres tárolás esetén már csak mesterségesen lehet biztosítani, azaz   valamilyen szívó vagy fújó eszközt, ventillátort kell alkalmazni.

19 VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA
Nemzetközi egyezmények alapján: Közúton > ADR előírása szerint 1957 Genf Vasúton > RID / COTIF + SZMGSZ egyezmények Vízi - belvízi > ADN 1941 egyezmény ADN-Rajna Tengeri > IMDG / SOLAS 1978 egyezmény Chicagó Légi > ICAO TI / IATA DGR CHICAGO

20 A VESZÉLYES ÁRU ADR SZERINTI OSZTÁLYOK
1 osztály Robbanóanyagok és tárgyak 2 osztály Gázok 3 osztály Gyúlékony folyadékok 4.1 osztály Gyúlékony szilárd anyagok, 4.2 osztály Öngyulladásra hajlamos anyagok 4.3 osztály Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztőanyagok 5.1 osztály Gyújtóhatású(oxidáló) anyagok 5.2 osztály Szerves peroxidok 6.1 osztály Mérgezőanyagok 6.2 osztály Fertőzőanyagok 7 osztály Radioaktív anyagok 8 osztály Maróanyagok 9 osztály Különféle veszélyes anyagok és tárgyak

21 VESZÉLYES ÁRU ADR SZERINTI JELŐLÉSE A GÉPJÁRMŰVEKEN
UN tábla:

22 TÉNYKEDÉS KATASZTRÓFA ESETÉN

23 VESZÉLYES ÁRU BALESET ESETÉN A HELYES SEGÍTSÉG KÉRÉS
Feladatok sorrendje: > helyzet felismerés, veszély mértéke, jellege > életmentés, biztonságba helyezés > vagyon, érték mentés > segítség kérése telefonon: - telefonálló neve, honnan telefonál, helyszín - veszély pontos elmondása, életveszély jellege - a megtett cselekvések - telefon szám, amelyről küldte az értesítést, hogy vissza lehessen hívni

24 A veszélyes áruk, anyagok
Készült: Az ajkai BÁNKI DONÁT Szakképző iskolában 2011 június 03 - ra A BÁNKI – NAP tiszteletére és a hallgatóság továbbképzésére TISZTELETTEL KÖSZÖNÖM A FIGYELMES ÉRDEKLŐDÉST Az előadás anyagát összeállította: 2011 május 28.-án NYIRŐ FERENC Műszaki tanár


Letölteni ppt "VESZÉLYES ANYAGOK „A Föld nem a miénk, unokáinktól kaptuk kölcsön.”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések