Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VEGYIANYAG KÖZÉPFOK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VEGYIANYAG KÖZÉPFOK."— Előadás másolata:

1 VEGYIANYAG KÖZÉPFOK

2 MIT NEVEZÜNK VEGYIANYAGNAK?
MINDEN ANYAG egyben VEGYIANYAG, de NEM MINDEN VEGYIANYAG VESZÉLYES ANYAG Vegyianyag: minden természetben előforduló és mesterségesen előállított elem és vegyület. Közel 10 millió azonosított vegyianyag van, azonosító számuk a CAS szám

3 VEGYIANYAG ELEMEK VEGYÜLETEK Szervetlen: savak, lúgok, sók. Pl:
HCl NaOH NaCl H2SO4 Ca(OH)2 CaSO pH Szerves vegyületek Keverék, elegy, oldat.

4 JELLEMZŐ ANYAGI TULAJDONSÁGOK
Fizikai: szín, szag, halmazállapot, térfogat, hőmérséklet, sűrűség stb Fizikai-kémiai: gyulladási hőmérséklet, lobbanáspont, forráspont, illékonyság, alsó-felső robbanási határérték Toxikológiai:méregerősség,maró,rákkeltő, irritáló, szenzibiláló, mutagén, teratogén

5 VESZÉLYES ANYAG FOGALMA Kbtv szerint
Fizikai, fizikai – kémiai, toxikológiai és/vagy környezeti tulajdonsága alapján veszélyes, ártalmas az emberre és / vagy a környezetre

6 TÁRGYKÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK
2000.évi XXV.tv. a kémiai biztonságról 25/2000.(IX. 30.) EüM-SzCsM rendelet ÁK,CK MK értékek 26/2000.(IX.30.) EüM rendelet (rákkeltő) 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet Méregerősség, veszélyszimbólumok, R és S számokhoz tartozó betük, Biztonsági Adatalap tartalmi követelményei *** 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

7 Veszélyes anyag felhasználás korlátozására példa
Benzol (rákkeltő) CAS-szám: ) Nem hozhatók forgalomba : azok a játékok vagy játék alkatrészek, amelyekben a benzol koncentrációja szabad állapotban meghaladja az 5 mg/kg-ot. azok az anyagok vagy készítmények, amelyekben a benzol 0,1 tömeg%, vagy ezt meghaladó koncentrációban mutatható ki. anyagok és készítmények ipari eljárásokban való felhasználására, ha a benzol emisszió nem haladja meg a külön jogszabályban meghatározott határértéket,

8 VESZÉLYES ANYAGOK A veszélyes vegyi anyagok lehetnek
környezetkárosítóak, egészségkárosítóak, tűz- és robbanásveszélyesek; esetenként pedig egy-egy anyagban a két vagy három tulajdonság kombinálódik.

9 VESZÉLYES ANYAG alapfogalmak
kémiai biztonság: a kemizációból, a vegyi anyagok életciklusából származó, a környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok kezelését - csökkentését vagy elkerülhetővé tételét - célul kitűző, illetőleg megvalósító intézmények, tevékenységek olyan összessége, amely egyidejűleg tekintetbe veszi a fejlődés fenntarthatóságának szükségességét; vegyi anyag életciklusa: a vegyi anyag országon belüli előállításától vagy behozatalától az országból való kiviteléig, újrahasznosításának vagy ártalmatlanításának befejezéséig terjedő, a vegyi anyaggal végzett tevékenységek által szakaszolt időszakok összessége;

10 VESZÉLYES ANYAG CSOPORTOSÍTÁSA Kbt szerint
Veszélyesnek minősül az az anyag, illetve az a készítmény, amely az osztályozás során az alábbi veszélyességi csoportok bármelyikébe besorolható a fizikai és fiz-kém tulajdonság alapján: robbanó anyagok és készítmények oxidáló anyagok és készítmények fokozottan tűzveszélyes anyagok és készítmények tűzveszélyes anyagok és készítmények kismértékben tűzveszélyes anyagok és készítmények;

11 VESZÉLYES ANYAG CSOPORTOSÍTÁSA Kbt szerint
Az anyagok és készítmények mérgező (toxikológiai) tulajdonságai alapján, toxikológiai sajátosságok szerint: nagyon mérgezőek mérgezőek ártalmasak – maró (korrozív) irritáló vagy izgató anyagok és készítmények olyan nem maró anyagok és készítmények, amelyek a bőrrel, szemmel vagy a nyálkahártyával való pillanatszerű, hosszan tartó vagy ismételt érintkezésük esetén gyulladást okoznak, bf) túlérzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló) anyagok és készítmények - amelyek ismételt belégzésüket, illetőleg a bőrön vagy a nyálkahártyán történő ismételt felszívódásukat követően túlérzékenységet okoznak. A túlérzékenység gyulladásos (bőr, nyálkahártya, kötőhártya), fulladásos reakcióban (tüdő) vagy a keringés összeomlásának formájában jelenhet meg, bg) karcinogén anyagok és készítmények - olyan anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva daganatot okoznak, vagy előfordulásának gyakoriságát megnövelik, bh) mutagén anyagok és készítmények - amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva genetikai károsodást okoznak vagy megnövelik a genetikai károsodások gyakoriságát, bi) reprodukciót és az utódok fejlődését károsító anyagok és készítmények - amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva megzavarják, általában gátolják a reprodukciót, illetve az utódokban morfológiai, illetőleg funkciós károsodást okoznak; c) az anyagok és készítmények környezetkárosító (ökotoxikológiai) tulajdonságai alapján, ökotoxikológiai sajátosságok szerint: ca) környezetre veszélyes anyagok és készítmények - amelyek a környezetbe jutva a környezet egy vagy több elemét azonnal vagy meghatározott idő elteltével károsítják, illetve a környezet állapotát, természetes ökológiai egyensúlyát, biodiverzitását megváltoztatják.

12 VESZÉLYES ANYAG CSOPORTOSÍTÁSA Kbt szerint
túlérzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló) karcinogén anyagok és készítmények mutagén genetikai károsodást okoznak vagy megnövelik a genetikai károsodások gyakoriságát, reprodukciót és az utódok fejlődését károsító anyagok és készítmények - amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva megzavarják, általában gátolják a reprodukciót, illetve az utódokban morfológiai, illetőleg funkciós károsodást okoznak; környezetre veszélyes anyagok és készítmények - amelyek a környezetbe jutva a környezet egy vagy több elemét azonnal vagy meghatározott idő elteltével károsítják, illetve a környezet állapotát, természetes ökológiai egyensúlyát, biodiverzitását megváltoztatják.

13 VESZÉLYSZIMBÓLUMOK és betűjelek
Xn Xi

14 VESZÉLYSZIMBÓLUMOK és betűjelek
N N C N E F+ F

15 VESZÉLYSZIMBÓLUMHOZ betüjelek
E robbanásveszélyes O égést tápláló, oxidáló F+ fokozottan tűzveszélyes F tűzveszélyes T+ nagyon mérgező T mérgező Xn ártalmas C maró Xi irritatív N környezeti veszélyek

16 R és S számok és mondatok
R 6 Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes R 7 Tüzet okozhat R 14 Vízzel hevesen reagál R 23 Belélegezve mérgező (toxikus) R 29 Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek R 34 Égési sérülést okoz R 45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet) R 46 Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet) R 48 Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat R 49 Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet) R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S 3 Hűvös helyen tartandó S 18 Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni S 20 Használat közben enni, inni nem szabad S 21 Használat közben tilos a dohányzás S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S 27 A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni/venni S 36 Megfelelő védőruházatot kell viselni S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni S 39 Szem-/arcvédőt kell viselni

17 UN szám Veszélyes anyag a szállítás során veszélyes árú ADR, RID
Szállítmányon( bárca) és Biztonsági Adatlapban kell feltüntetni

18 . BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: ÚJ!!! REACH
1. Vegyi anyag neve CAS-szám: EU-szám: Gyártó cég neve: cím, telefon, fax: Forgalmazó cég neve: Importáló cég neve: 2. Összetétel

19 BIZTONSÁGI ADATLAP 3. Veszélyesség szerinti besorolás
4. Elsősegélynyújtás 5. Tűzveszélyesség 6. Óvintézkedés baleset esetén 7. Kezelés és tárolás 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 10. Stabilitás és reakciókészség 11. Toxikológiai adatok 12. Ökotoxicitás 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás 14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabályok szerinti pontos megnevezés, UN szám és besorolás, amennyiben alkalmazható) 15. Szabályozási információk 16. Egyéb a felhasználásra konkrét körülményeire vonatkozó információk

20 MÉREGERŐSSÉG Nagyon mérgező <25 <50 <0,25
Kategória orális dermális inhalációs LD50 LC50 mg/ttkg mg/liter/4 óra Nagyon mérgező <25 <50 <0,25 Mérgező ,25-1 Ártalmas > > >1-5

21 REACH Európai Parlament és Tanács 2006.dec.18-án elfogadott
1907/2006. EK rendelete a vegyi anyagok REGISZTRÁLÁSÁRÓL EVOLUCION értékelés AUTHORIZATION engedélyezés of CHEMICALS ( és szükség szerint korlátozás)

22 REACH Célja: a vegyi anyagokat forgalomba kerülés előtt egészségügyi és környezetvédelmi szempontból ellenőrizzék Indoka: 1981.előtt kereskedelmi forgalomba kerülteket nem vizsgálták be, ezek a RÉGI vegyianyagok, EINECS számmal ellátottak kb.108ezer

23 REACH 1981.szept.18.után kifejlesztettek csak akkor kerülhettek forgalomba, ha bevizsgálták, ezek az ELINCS számmal azonosítottak. REACH hatályba lépésével: Minden vegyi anyagot regisztráltatnia kell gyártónak és importálónak( EU-n kívülről behozott)

24 REACH Minden vegyi anyag kezelés a hatálya alá tartozik
A hatóságok helyett a gyártóknak és az importálóknak kell az egyes felhasználásokra a kockázatokat értékelni és ezt a felhasználókkal közölni a módosított Biztonsági Adatlapban.

25 REACH A különlegesen veszélyes anyagokat a hatóság előre meghatározza, csak az engedélyezett felhasználásokra lehet majd használni. Ilyen különlegesen veszélyes anyagok pl:a rákkeltők, a PBT ( perzisztens=környezetben marad, nem vagy nehezen bomlik le, Bioakkumulativ= felhalmozódik, T=toxikus)

26 REACH A REACH a világon jelenleg létező összes szabályozásnál szigorúbb törvény - beleértve az Egyesült Államokat is. A REACH, az EU vegyianyag törvény nagymértékben hozzájárulhat a vegyianyagok használatával járó kockázatok csökkentéséhez azzal, hogy azonosítják és kivonják a forgalomból a különösen ártalmas vegyianyagokat. A REACH segít egy fenntartható, újító és előrelátó vegyipar kialakulásában. Hat ok arra, hogy miért jó a REACH:

27 REACH Hat ok arra, hogy miért jó a REACH: 1. Újítás A REACH egy újító, környezetbarát és biztonságos termékeket gyártó ipart támogat. A legújabb felmérések szerint a REACH hosszú távon a vegyí anyagok fejlesztését fogja ösztönözni, és új piacokat teremt a biztonságosabb termékek számára.

28 REACH 2. TAKARÉKOSSÁG Az ártalmas vegyi anyagok miatti egészségügyi költségek vizsgálata azt mutatta, hogy a vegyianyagok használatának szabályozása pénzt takarít meg. Becslések szerint a REACH a következő 11 évben 2,3 milliárd euróba fog kerülni a vegyipar számára. Az 50, Európában vezető szerepet betöltő vegyipari cég tiszta nyeresége 2002-ben 15 milliárd euró volt. A REACH a 11 éves bevezetési időszakban minden polgárnak évente egy eurójába kerül. Az európai vegyipar 1999-ben 2,3 milliárd eurót (évi 7,7 milliárd eurós környezeti fejlesztési keretből!) költött a hulladékokkal kapcsolatos környezetvédelmi fejlesztésekre.

29 REACH 3. Javul egészségünk és biztonságunk. A legártalmasabb szerek felismerése és betiltása javít az emberek egészségi állapotán és munkahelyük biztonsági körülményein. Némely vegyianyag károsítja az emberi bőrt, a szemet, a légzőrendszert és a központi idegrendszert

30 REACH 4. A rendkívül veszélyes vegyi anyagok betiltásával vagy jobb ellenőrzésével a REACH csökkenti a mérgezés veszélyét az élővilágra és a természetre nézve. A REACH esetében különösen fontos, hogy: Csökkenteni kell a hormonrendszer működését felborító, rákot okozó és egyéb veszélyes vegyi anyagok használatát. Ezzel megvédjük az embereket és az állatokat a vegyszerek által okozott betegségektől. Le kell lassítani, esetleg visszafordítani a potenciálisan ártalmas vegyi anyagok felhalmozódását az állatok szervezetében. Ilyen módon a REACH csökkentheti a vegyi anyagok káros hatását földünk élővilágára

31 REACH 5. A bürokrácia visszaszorítása
A REACH egyszerűbbé teszi az új vegyianyagok gyártását. A különböző törvények szövevényes hálózata helyett egy egységes és koherens szabályozási rendszert hoz létre. A REACH 40 különböző törvényt egy rendszerrel helyettesít.

32 REACH 6. Jogunk van tudni! A REACH a vegyianyagokkal kapcsolatos információkat bővíti, mindenki által hozzáférhetővé teszi. Csak az 1981 után forgalomba hozott vegyianyagokat kellett biztonsági szempontból megvizsgálni. Az 1981 előtt kifejlesztett vegyianyagokról , (EINECS) amelyek többségét ma is használják, nincsenek megfelelő biztonsági adatok.

33 REACH REACH olyan törvény, ami a legártalmasabb vegyianyagok felismerését és forgalomból kivonását indítványozza. Az Európai Unió minden tagállamában hatályba lépett július 1-től. A REACH egy angol mozaikszó, amely magyarul a vegyianyag Registration nyilvántartását Evaluation értékelését, valamint a vegyianyagok Authorisation engedélyezését jelenti. CH kémiai , vegyianyag

34 REACH Nyilvántartás (Registration) A vegyianyag gyártók(importálók) minden olyan vegyszerről, amiből évente 1 tonnánál többet gyártanak, kötelesek lesznek nyilvántartást vezetni, beleértve a biztonsági adatokat is, és ezt elküldeni egy központi, vegyianyagokkal foglalkozó testületnek. Alacsony mennyiség esetében kevesebb adatot kell közölni, 1-10 tonnáig terjedő mennyiségű vegyianyagok esetében csak a legalapvetőbb adatokat várják el.

35 REACH Értékelés (Evaluation) Nagyobb mennyiségben gyártott vagy kiemelten veszélyes vegyianyagokat a szakértők biztonsági szempontból értékelnek. Engedélyezés (Authorization) A kiemelten veszélyes vegyianyagokat ki kellene vonni a forgalomból, és biztonságosabb termékekkel helyettesíteni. Kivétel, ha a vegyipar megfelelő módon felügyeli a vegyszerek használatával járó kockázatot, vagy a használt vegyszer bizonyítottan olyan társadalmi-gazdasági értékkel rendelkezik, amely a kockázat mértékét felülmúlja.

36 REACH bevezetése év A vegyianyag fajtája
3 Karcinogének, mutagének, reproduktív vegyszerek 1000 tonna feletti mennyiségben gyártott vegyi anyagok tonna közötti mennyiségben gyártott vegyi anyagok ig tonna közötti mennyiségben gyártott vegyianyagok ig


Letölteni ppt "VEGYIANYAG KÖZÉPFOK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések