Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új közbeszerzési törvény dr. Kovács László hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyilvántartási szám: KH 1017 2012. május 21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új közbeszerzési törvény dr. Kovács László hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyilvántartási szám: KH 1017 2012. május 21."— Előadás másolata:

1 Az új közbeszerzési törvény dr. Kovács László hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyilvántartási szám: KH 1017 2012. május 21.

2 Az új közbeszerzési törvény 1) Az összeférhetetlenség 2) Kizáró okok és igazolásuk 3) Az alkalmasság vizsgálata 4) Közbeszerzési szerződések 1

3 Az új közbeszerzési törvény – Az összeférhetetlenség 1. Az összeférhetetlenség - A korábbi szabályozás problémái - Az új szabályozás - Mentesülés 2

4 Az új közbeszerzési törvény – Az összeférhetetlenség A korábbi szabályozás két problémája -Kazuisztikus (ha az adott helyzet nem felel meg a részletszabálynak, az összeférhetetlenség nem állapítható meg) -Objektív (ha az adott esetkör formailag fennáll, nincs lehetőség ellenbizonyításra) Az új szabályozás -Az ajánlatkérői oldal funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból nem képes (pl. gazdasági, illetve közös érdek az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel) -Az ajánlattevői oldalon való részvétel az eljárásban ne eredményezze a verseny tisztaságának sérelmét 3

5 Az új közbeszerzési törvény – Az összeférhetetlenség - Ellenbizonyításra lehetőség van a törvényi vélelemmel szemben - Az összeférhetetlenség megállapításának minden esetben a tényleges jogsérelem megállapíthatósága az alapja - Összeférhetetlenségi nyilatkozat az ajánlatkérői oldalon 4

6 Az új közbeszerzési törvény – Az összeférhetetlenség - „Régi-új” szabály a mentesülés körében  Tájékoztatás-kérés a helyzet-, illetve piacfelmérés, valamint a becsült érték felmérése körében  A pályázat benyújtásához szükséges árajánlat kérése - Mentesülés építési beruházások esetében [306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet]  A kivitelezésre, vagy kivitelezésére és tervezésére együtt, illetve egy (elvi) engedélyezési tervet követően ugyanazon építmény tekintetében további tervek készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban annak a tervezőnek a részvétele, aki ezen közbeszerzési eljárás dokumentációját megalapozó tervet készítette, ha egyéb módon nem vesz részt a közbeszerzési eljárás előkészítésében. 5

7 Az új közbeszerzési törvény – Kizáró okok és igazolásuk 2. Kizáró okok és igazolásuk - Általános szabályok - Igazolási módok – uniós eljárási rend - Igazolási módok – nemzeti eljárási rend 6

8 Az új közbeszerzési törvény – Kizáró okok és igazolásuk 2.1. Általános szabályok - Korábbi rendszer lényegében nem változott - Kötelező [56. §] és fakultatív [57. §] kizáró okok köre nagyrészt változatlan - Új kötelező kizáró okok (offshore cégek):  56. § (1) bekezdés k) pont – illegális adóelkerülés  56. § (2) bekezdés – átláthatatlan tulajdonosi szerkezet - Önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott köztartozás – megszűnt - Felhívásban kötelező előírni - Igazolási módok – 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7

9 Az új közbeszerzési törvény – Kizáró okok és igazolásuk 2.2. Igazolási módok – uniós eljárási rend - 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-11. §  hazai letelepedésű ajánlattevők: 2-3. §  nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők: 4. §  részletszabályok: 5-11. § - Igazolási módok tételes felsorolása a Kbt. rendelkezéseihez igazodóan - Általános szabály: az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró ok hiányát, ha az magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen lehetséges - Nyilatkozatok hitelesítése – kamaránál is lehet - változásbejegyzési kérelem és a cégbíróság által megküldött igazolás csatolását kötelező előírni. 8

10 Az új közbeszerzési törvény – Kizáró okok és igazolásuk Hazai gazdasági szereplők: - Kbt. 56. § (1) bek. a-b)- céginformációs szolgálat - Kbt. 56. § (1) bek. c)- erkölcsi biz./céginfo./hit.nyil. - Kbt. 56. § (1) bek. d)- KH nyilvántartás - Kbt. 56. § (1) bek. e)- NAV igazolás/köztartozásmentes - Kbt. 56. § (1) bek. f)- hitelesített nyilatkozat - Kbt. 56. § (1) bek. g)- NMH/BÁH nyilvántartás/honlap - Kbt. 56. § (1) bek. h)- erkölcsi biz. - Kbt. 56. § (1) bek. i) - hitelesített nyilatkozat - Kbt. 56. § (1) bek. j)- ajánlatkérő ellenőrzi az elj. során - Kbt. 56. § (1) bek. ka-kb)- céginformációs szolgálat - Kbt. 57. § (1) bek. a-c)- hitelesített nyilatkozat - Kbt. 57. § (1) bek. d) - céginfo./nyilvántartások - Kbt. 57. § (1) bek. e)- nyilvántart./eng./jogosítv./tag. 9

11 Az új közbeszerzési törvény – Kizáró okok és igazolásuk Speciális nyilatkozatok, igazolások - Kbt. 56. § (1) bek. kc) - szabályozott tőzsdén jegyeznek/nem jegyzenek; ha nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény (2007. évi CXXXVI. tv.) szerinti tényleges tulajdonos(ok) neve/lakóhelye; amennyiben tényleges tulajdonos nincsen, erre vonatkozó nyilatkozat - Kbt. 56. § (2) bek. - van-e olyan szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van, annak megnevezése, továbbá nyilatkozat, hogy annak vonatkozásában az 56. § (2) bek. szerinti kizáró ok nem áll fenn - Kamarai nyilvántartás – 306/2011. Korm. rendelet - Alvállalkozók -Kbt. 58. § (3) bek.- Kbt. 56. § szerinti kizáró okok -310/2011. Korm. rendelet 10. §- Kbt. 57. §szerinti kizáró okok 10

12 Az új közbeszerzési törvény – Kizáró okok és igazolásuk 2.3. Igazolási módok – nemzeti eljárási rend - Főszabály: ajánlatkérő jogosult, de nem köteles előírni kizáró okot - Kivétel: kötelező előírni a Kbt. 56. § (1) bek. k) pontja, és a Kbt. 56. § (2) bek. szerinti kizáró okot - Igazolási módok:  egyszerű nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról  Kbt. 56. § (1) bek. kc) pont – 310/2011. Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint - Alvállalkozók: -Kbt. 58. § (3) bek.- Kbt. 56. § szerinti kizáró okok -310/2011. Korm. rendelet 10. §- Kbt. 57. §szerinti kizáró okok 11

13 Az új közbeszerzési törvény – Az alkalmasság vizsgálata 3. Az alkalmasság vizsgálata és igazolása - Általános szabályok - Igazolás más szervezet kapacitásaira támaszkodva - Változások, újdonságok az igazolási módok körében - Speciális szabályok nemzeti eljárási rendben 12

14 Az új közbeszerzési törvény – Az alkalmasság vizsgálata 3.1. Általános szabályok - Korábbi rendszer lényegében nem változott - Legalább egy-egy pénzügyi/gazdasági, illetve műszaki/ szakmai feltétel meghatározása kötelező - Igazolások és minimumkövetelmények – felhívásban kötelező megadni - Arányosság – legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges mértékben; közbeszerzés tárgyára vonatkozhat - Közös ajánlattétel/részvételre jelentkezés – együttes megfelelés minden esetben, kivéve, ha a pénzügyi alkalmassági követelmény személyhez kötött – ilyenkor elegendő csak az egyiknek megfelelni - Igazolási módok – 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13

15 Az új közbeszerzési törvény – Az alkalmasság vizsgálata 3.2. Igazolás más szervezet kapacitásaira támaszkodva - A 10% alatti és feletti alvállalkozók megkülönböztetése megszűnik - Alvállalkozó és erőforrás szervezet megkülönböztetése megszűnik – más szervezetre való támaszkodás szabályai általános jellegűek - Ajánlattevő/részvételre jelentkező és a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet közötti jogi kapcsolat irreleváns - Szervezet megjelölése, alkalmassági követelmény megjelölése - Igazolás: ajánlattevőre/részvételre jelentkezőre előírt módon - Nyilatkozat: erőforrások rendelkezésre állnak a teljesítés alatt 14

16 Az új közbeszerzési törvény – Az alkalmasság vizsgálata További feltételek - bemutatott/rendelkezésre bocsátott erőforrások – tényleges igénybevétel, nyilatkozat ennek módjáról (pl.: alvállalkozóként való megjelölés) - referenciák – nyilatkozat a referenciát adó más szervezet bevonásának módjáról (a bevonás módjának lehetővé kell tennie a más szervezet szakmai tapasztalatainak felhasználását) - gazdasági/pénzügyi alkalmasság – nyilatkozat a bemutatott/rendelkezésre bocsátott erőforrások tényleges igénybevételének módjáról, illetve kezességvállalás a teljesítés elmaradásával az ajánlatkérőnek okozott károkra 15

17 Az új közbeszerzési törvény – Az alkalmasság vizsgálata 3.3. Változások, újdonságok az igazolási módok körében Pénzügyi és gazdasági alkalmasság [310/2011. Korm. rendelet 14. §] - pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat – felhívás feladását/megküldését megelőző 2 évre; - beszámoló (saját/jogelőd) – főszabály szerint a céginformációs szolgálat honlapján ellenőrizni + működési időre vonatkozó árbevételi adat [Korm. rendelet 14. § (2) bek.]; - árbevételi nyilatkozat (teljes/közbesz. tárgya szerinti)– előző legfeljebb 3 évre (nem ugyanaz, mint a 14. § (2) bekezdése szerinti!) - jogi forma miatt beszámolóval/árbevételi adatokkal nem rendelkezik – kiegészítő tájékoztatás 16

18 Az új közbeszerzési törvény – Az alkalmasság vizsgálata Műszaki, illetve szakmai alkalmasság [310/2011. Korm. rendelet 15-17. §] - referenciák  árubeszerzés/szolgáltatás megrendelés esetén 3 év, építési beruházás esetén 5 év vizsgálandó, kezdő időpont: felhívás feladása  árubeszerzés/szolgáltatás megrendelés esetén nyilatkozat vagy igazolás, építési beruházás esetén a másik fél által adott igazolás - szakemberek  szakmai tapasztalat is vizsgálható/vizsgálandó  jogosultság igazolása – nyilvántartások [Kbt. 36. § (5) bek.]  minőség-ellenőrzésért felelős szakemberek - éves átlagos statisztikai állományi létszám mellett a vezető tisztségviselőinek létszáma is vizsgálható/vizsgálandó 17

19 Az új közbeszerzési törvény – Az alkalmasság vizsgálata 3.4. Speciális szabályok nemzeti eljárási rendben - Kbt. 123. § szerinti eljárás: egyéb igazolási mód is előírható (feltéve, hogy alkalmassági követelményt előír az ajánlatkérő) - Kbt. 122. § szerinti eljárás: ha az árubeszerzés/szolgáltatás értéke nem éri el a 25 millió ft-ot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 150 millió ft-ot, és az ajánlatkérő a felhívásban lehetővé tette, elfogadhatja az ajánlattevő nyilatkozatát is arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, kétség esetén felvilágosítás kérés - referenciák – mindig igazolható saját nyilatkozattal is 18

20 Az új közbeszerzési törvény – Közbeszerzési szerződések 4. Közbeszerzési szerződések - A szerződés megkötése - A szerződés tartalma - A szerződés érvénytelensége - A szerződés teljesítése - A szerződés módosítása 19

21 Az új közbeszerzési törvény – Közbeszerzési szerződések 4.1. A szerződés megkötése - Eredményes eljárás alapján nyertes szervezettel írásban - Második helyezettel csak ha az összegezésben megjelölték - Részajánlattétel esetén részenként - Szerződéstervezet, ajánlat tartalma, eljárásban közölt végleges feltételek, ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei - Nyertes/második helyezett – ajánlati kötöttség 30, építési beruházás esetén 60 nappal meghosszabbodik – ezen idő alatt kötelező megkötni - Moratórium: 10 nap (írásbeli összegezés megküldésétől) 20

22 Az új közbeszerzési törvény – Közbeszerzési szerződések - Jogorvoslati eljárás – a Döntőbizottság határozatának meghozataláig nem köthető meg a szerződés – ha időközben az ajánlati kötöttség lejárna, csak ha az ajánlattevő fenntartja - Moratórium letelte előtt megköthető a szerződés, ha: -nyílt eljárásban csak egy ajánlat van; -többszakaszos eljárásban csak egy ajánlat van, és nem volt érvénytelen részvételi jelentkezés, vagy volt, de a jogorvoslati határidő letelt, vagy a Döntőbizottság a döntést jogszerűnek ítélte; -rendkívüli sürgősségre alapozott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás; -keretmegállapodásos eljárás második része (kivéve, ha a verseny újbóli megnyitásával zajlik) - Mentesülés – összegezés megküldését követően felmerült, előre nem látható okból nem képes a szerződés teljesítésére/megkötésére 21

23 Az új közbeszerzési törvény – Közbeszerzési szerződések 4.2. A szerződés tartalma - Sajátos feltételek kikötése – különösen szociális, környezetvédelmi, minőségbiztosítási feltételek – felhívásban, szerződéstervezetben szerepelniük kell - Nyertes ajánlattevő: -nem fizethet/számolhat el olyan költséget, amely illegális adóelkerülési célzattal alapított társaság tekintetében merül fel; -tulajdonosi szerkezetét megismerhetővé teszi; - Kötelező felmondás: -ajánlattevőben 25%-ot meghaladó részesedést szerez offshore társaság; -ajánlattevő 25%-ot meghaladó részesedést szerez offshore társaságban; 22

24 Az új közbeszerzési törvény – Közbeszerzési szerződések - Külföldi adóilletőségű nyertes – meghatalmazás az adóilletősége szerint állam adóhatóságától való adatkérésre - Szerződés időtartama – lehetőség szerint ne határozatlan, vagy aránytalanul hosszú időtartamra - Tartalékkeret – max. az ellenszolgáltatás 5%-a -szerződéstervezetben a felhasználás szabályait rögzíteni kell -ebben az esetben szerződésmódosítás nem szükséges -becsült érték számításánál figyelembe veendő 23

25 Az új közbeszerzési törvény – Közbeszerzési szerződések - Biztosítékok – a szabályok lényegesen nem változnak -felhívásban meg kell jelölni – ajánlattevőnek nyilatkozatban vállalnia kell a rendelkezésre bocsátást -teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények – max. az ellenszolgáltatás 5%-a -jótállási és szavatossági igények – max. az ellenszolgáltatás 5%-a -rendelkezésre bocsátás időpontja – vonatkozó felelősség kezdete (teljesítési biztosítéknál szerződéskötés, jótállási kötelezettség kezdete, szavatosság esetén a jótállási időtartam lejártakor) – nyilatkozat! -rendelkezésre bocsátás módja – pénzbefizetés, bankgarancia, biztosítási kötelezvény -újdonság: jótállási és szavatossági igények esetében számlából való levonás lehetősége + nyertes ajánlattevő más biztosítéki formára áttérhet 24

26 Az új közbeszerzési törvény – Közbeszerzési szerződések 4.3. A szerződés érvénytelensége - Semmis a szerződés, ha: -közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kötötték -hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja nem állt fenn -szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályokat megsértették, és emiatt ajánlattevő nem tudott jogorvoslati eljárást indítani a szerződéskötés előtt, illetve befolyásolta nyerési esélyeit - Kivételek a semmisség alól: -előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény feladása -kiemelten fontos közérdek - Részleges érvénytelenség: -ajánlatkérő szerződésszegése esetére jogkövetkezmények kizárása/korlátozása -késedelmi kamat tekintetében a jogosult terhére a Ptk-ban előírttól 25

27 Az új közbeszerzési törvény – Közbeszerzési szerződések 4.4. A szerződés teljesítése - Nyertes ajánlattevő (közös ajánlattevők) - Projekttársaság (nyertes ajánlattevővel egyetemlegesen felel) - Teljesítésben közreműködők: -ajánlatban megjelölt alvállalkozók részt vehetnek; -alkalmasság igazolásában részt vett alvállalkozó, szakember köteles részt venni; -ajánlatban meg nem jelölt alvállalkozó – bejelentés, kizáró okra nyilatkozat; -alkalmasság igazolásában részt vett alvállalkozó, szakember cseréje – előre nem látható lényeges körülmény/hibás teljesítés miatt, ajánlatkérő hozzájárulása - Jogutódlás – ajánlattevő/nem természetes személy alvállalkozó jogutódja (átalakulás vagy jogutóddal való megszűnés esetén) 26

28 Az új közbeszerzési törvény – Közbeszerzési szerződések - Teljesítés elismerése – teljesítéstől/készre jelentéstől számított 15 napon belül - Építési beruházások – átadás-átvételi eljárás max. 25 nap - Ellenszolgáltatás kifizetése: max. a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül (halasztott fizetésben való megaállapodás esetén max. 60 nap) - Előleg: -építési beruházás, uniós értékhatárt elérő szolgáltatás megrendelés, két hónap időtartam; -ellenszolgáltatás 5%-a, de max. 10 millió forint (magasabb összegben megállapodhatnak); - Közvetlen alvállalkozói kifizetés – hatályon kívül - Art. 36/A. § 27

29 Az új közbeszerzési törvény – Közbeszerzési szerződések Ellenszolgáltatás kifizetése építési beruházások esetén [306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerint] - Korábbi rendszer átvétele – először alvállalkozó(k) kifizetése, csak ezt követően kerülhet sor az ajánlattevő(k)re, ha nincs alvállalkozó, akkor a Kbt. szerinti főszabály alkalmazandó - Részszámlázást kötelező lehetővé tenni (6 hónapnál hosszabb teljesítési idő, 50 millió Ft-ot meghaladó ellenszolgáltatás esetén) -1 milliárd Ft alatt 4 részszámla, -1 milliárd Ft felett 6 részszámla, -1 részszámla a teljesítés 25%-ánál, -előleg és részszámlák összértéke min. 70%. 28

30 Az új közbeszerzési törvény – Közbeszerzési szerződések 4.5. A szerződés módosítása - A szerződésnek a felhívás, dokumentáció, ajánlat tartalma alapján meghatározott része nem módosítható, ha -olyan feltétel módosul, amely alapján mások is részt vehettek volna az eljárásban, vagy más nyert volna – nem kell vizsgálni, ha a módosítás előre nem látható, valamelyik fél lényeges jogos érdekét sértő okra vezethető vissza (ajánlattevők értesítése!) -gazdasági egyensúly a nyertes ajánlattevő javára változik (ellenérték 5%- át meghaladó emelés!) -szerződés tárgyát új elemre terjesztik ki 29

31 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! E-mail: drkovacslaszlo11@gmail.com 30


Letölteni ppt "Az új közbeszerzési törvény dr. Kovács László hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyilvántartási szám: KH 1017 2012. május 21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések