Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Polgári jogi alapvetés dr. Gács Attila GÁCS ÜGYVÉDI IRODA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Polgári jogi alapvetés dr. Gács Attila GÁCS ÜGYVÉDI IRODA."— Előadás másolata:

1 Polgári jogi alapvetés dr. Gács Attila GÁCS ÜGYVÉDI IRODA

2 Kiinduló intelmek Az üzleti kockázat másra nem hárítható (általában sem…) Korlátozott a felel ő sség Áru / küldemény nincs biztosítva

3 fuvarozás = áruszállítás Rendelkezik fuvareszközzel (teherautó, repül ő gép stb.) Elszállítja a küldeményt A-ból B-be. (A fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére történ ő továbbítására és a címzettnek történ ő kiszolgáltatására, a feleadó díj fizetésére köteles) Légitársaság Hajóstársaság Vasút Közúti árufuvarozó A kamionsof ő r nem fuvarozó (csak a fuvarozó alkalmazottja) A szállítmányozó sem fuvarozó (csak szervezi a fuvart)

4 szállítmányozás = fuvarszervezés nem árukezelés nem fuvarozás nem szállítás nem rakodás nem raktározás nem biztosítás (erre nem is köteles) nem külkereskedelem (a „paritás” a megbízó problémája) nem kezesség az üzleti kockázat tekintetében A szállítmányozó saját nevében a megbízó javára küldemény továbbításával összefügg ő (tipikusan fuvar-) szerz ő dések megkötésére és jognyilatkozatok megtételére köteles, amiért a megbízó díjat fizet. A nem szállítmányozással közvetlenül összefügg ő raktározás esetén a szállítmányozó letéti szerz ő dést köt.

5 Raktározás = árumegőrzés Raktározás jogilag letéti szerz ő dést jelent. A letéteményes (raktáros) a szerz ő désben meghatározott ingó dolog meg ő rzésére és annak szerz ő dés megsz ű nésekor történ ő visszaadására vállal kötelezettséget, a letev ő (aki betárolt) pedig ezért díjat fizet. A letéteményes a dolgot nem használhatja, nem hasznosíthatja, nem adhatja más ő rizetébe, különben felel minden kárért, ami e nélkül nem következett volna be. A fuvarozással / szállítmányozással összefügg ő „átmeneti” meg ő rzés nem letét, hanem fuvarozás ill. szállítmányozás!

6 Kivel és milyen szerződést kötünk? Fuvarozóval Szállítmányozóval Fuvarszerz ő dést Ptk. XXXVIII. Fejezet. Fuvarszerz ő dés fogalmilag kizárt, ha a megbízottnak nincs fuvareszköze (klasszikus szállítmányozó)! A fuvarozó (hajós, légitársaság stb.), aki fuvarozza, tehát fizikailag is szállítja a küldeményt. Szállítmányozási szerz ő dést Ptk. XLII. Fejezet A szállítmányozó „csak” szervezi a küldemény szállítását, lehetséges, hogy fizikailag nem is kerül vele kapcsolatba. A szállítmányozási szerz ő dés teremt kapcsolatot a megbízó és fuvarozó között. Raktárossal (Logisztikai szolgáltatóval) Letéti szerz ő dést Ptk. XLVII. Fejezet Ha „csak” meg ő rzésr ő l van szó!

7 Milyen a „jó” szerződés? Szerz ő dés = két fél egybehangzó jognyilatkozata A szerz ő dés mint ellenérték fejében vállalt szolgáltatás alapvet ő en egy árazási probléma. Létrejöttéhez a feleknek a lényeges, vagy valamelyik fél által lényegesnek min ő sített kérdésekben való megállapodása szükséges. Kivel kötjük a szerz ő dést ?(Nem mindig egyértelm ű ! Fuvarozó, vagy szállítmányozó a megbízottam?) Mi a megbízás tárgya ? (A „honnan, hová, mikor és mennyit”esetköre.) Milyen feltételekkel ? (A díjazás és felel ő sség kérdésköre.)

8 A polgári jogi felelősség Szerz ő désszegéssel okozott károk Szerz ő désen kívül okozott károk Volt kapcsolata a feleknek, megállapodtak valamiben, de az egyik fél (vagy a másik is) nem a megállapodásnak megfelel ő en járt el és így a másik félnek kárt okozott (a targonca leborította a küldeményt). Korlátolt felel ő sség, alapesetben csak a szolgáltatás tárgyára (=küldemény) vonatkozik, a mentesülés a felel ő sség alól viszont szinte kimentést nem t ű r ő (a szállítmányozás korábban is ilyen volt, most ez minden szerz ő désre igaz). A feleknek eredetileg nem volt szerz ő déses kapcsolata (s ő t más kapcsolata sem), a károkozás mint kötelemfakasztó jogi tény hozta a feleket egymással – jogi – kapcsolatba (gólt rúgtam a szomszéd ablakába). Teljes kárfelel ő sség, de mentesül a károkozó a felel ő sség alól, ha bizonyítja hogy magatartása nem volt felróható. Felróhatóság, az elvárható magatartás elve: ahogy adott helyzetben általában elvárható. (De ez nem mindenhol elég!)

9 Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért Ptk. 6:142. § Aki a szerz ő dés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felel ő sség alól, ha bizonyítja, hogy a szerz ő désszegést ellen ő rzési körén kívül es ő, a szerz ő déskötés id ő pontjában el ő re nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Konjunktív feltételek, tehát a feltételeknek együttesen kell fennállniuk a mentesüléshez. Nem felróhatósághoz kötött, nagyon szigorú szabály, gyakorlatilag csak a vis maiorra lehet eredményesen hivatkozni, de azt is bizonyítani kell! Üzenet: MINDENKI JÓL GONDOLJA MEG, HOGY MIRE ÉS MENNYIÉRT VÁLLALKOZIK! Veszély! Ha a szerz ő dést elszeg ő üzleti partnerem nem is tudja magát kimenteni még nem biztos, hogy az engem ért kár meg is térül!

10 A szerződésszegéssel okozott kár mértéke Ptk. 6:143. § (1) Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. EZ LEGFELJEBB AZ ÁRU ÉRTÉKE. (2) A szerz ő désszegés következményeként a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és elmaradt vagyoni el ő nyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a jogosult bizonyítja, hogy a kár, mint a szerz ő désszegés lehetséges következménye a szerz ő déskötés id ő pontjában el ő re látható volt. (3) Szándékos szerz ő désszegés esetén a jogosult teljes kárát meg kell téríteni. A felel ő sség alól a mentesülés nagyon nehéz, de a kártérítés mértéke korlátozott – ha nem volt belátható a szerz ő désszegés következménye! Viszont a (2) bek. miatt különös jelent ő sége van a felek tájékoztatásának és a felel ő sség korlátozásának!

11 A szállítmányozó / fuvarozó felelőssége Árukár esetében a fuvarozó felel ő sségéhez köt ő dik, tehát, ha a küldeményt gy ű jt ő forgalomban (mások küldeményeivel egy fuvareszközön) továbbította és a kár emiatt következik be, a birtokában lév ő küldemény elvész vagy károsodik. Ha a megbízó külföldi, akkor a szállítmányozó által fizetend ő kártérítés nem lehet magasabb, mint a megbízó államának joga szerint fizethet ő legmagasabb kártérítés. (ez a fuvarozóra is igaz + nemzetközi egyezmények!) Nem árukár, hanem szerz ő désszegéssel okozott más károk esetén (pl. rossz küldés, Ausztria helyett Ausztrália), az el ő z ő szabályok alkalmazandók!

12 A fuvarozó felelőssége és a nemzetközi egyezmények A fuvarozó felel ő ssége Korlátozható, de a súlyos gondatlanságért való felel ő sséget nem lehet kizárni (a szándékosságot eleve nem). Mindig az adott fuvarozási ágra vonatkozó szabályokat (légi, közút, tenger, vasút) kell alkalmazni. Max. a feladó államának joga szerinti legmagasabb kártérítési összeg. Nemzetközi egyezmények Közút (CMR Egy.) 8,33 SDR / a bruttó súly minden hiányzó kg-ja, késedelem esetén max. kötbér a fuvardíj erejéig. Légi (Montreali Egy): 19 SDR /kg, és nincs külön késedelem, Tengeri (Haag-Visby R): 2 SDR/kg Vasút (CIM-Cotif Egy): 17 SDR/kg 1 SDR = 1,15-1,20 EUR, azaz 8,33 SDR=10 EUR

13 Raktáros felelőssége Felel ő sség a szerz ő désszegéssel okozott károk szabályai szerint alakul, a szolgáltatás tárgya (a teljes áruérték) + elmaradt haszon is lehet (ha az ismert volt a szerz ő déskötéskor). Kimentés szinte csak vis maior esetén! DE ! HA SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL / FUVAROZÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN VESZIK EL A RAKTÁRBAN Ő RZÖTT ÁRU, akkor KORLÁTOLT A FELEL Ő SSÉG!

14 Vajon „jó” volt-e a szerz ő désem?

15 A biztosítás alapgondolatai A károk elkerülhetetlenek. Kárt nemcsak okozni, de elszenvedni is lehet. A károkozó sokszor nem is képes megtéríteni az okozott kárt, a kárt szenvedett pedig kénytelen viselni a következményeket, ha a kárt nem tudja másra hárítani (mert a károkozó nem tud fizetni, a károkozó ismeretlen, és/vagy nincs biztosítás). A kár mértéke korlátozott felel ő sség esetén sem korlátozott a végösszegben, csupán bizonyos kárelemeket nem, vagy csak részben kell megtéríteni! A biztosítás védi a károkozót (felel ő sségbiztosítás) és védi a kárt szenvedettet is (szállítmánybiztosítás).

16 Biztonság vagy meglepetés?

17 A kár bekövetkezett A megbízó, fuvaroztató, árutulajdonos elvárása, hogy a kára teljes mértékben térüljön meg. Jogos az elvárás? IGEN! NEM! MINDKÉT VÁLASZ LEHET HELYES!

18 A szállítandó árut érintő biztosítások fajtái szállítmánybiztosítás felel ő sségbiztosítás A szállítmánybiztosító arra szerz ő dik, hogy az árukárt (a küldemény értékét) - a felel ő sség tényét ő l függetlenül - megtéríti. A biztosító kártérítése : a teljes áruérték + esetleg az elvárt haszon, + esetleg a fuvardíj Megnevezés cargo insurance vagy Transportversicherung ( és nem fuvar- vagy árubiztosítás!) A biztosító arra szerz ő dik, hogy a fuvarozó, vagy a szállítmányozó által tevékenységi körükben okozott károkat megtérítsék. A biztosító kártérítése: A kár azon hányada, amiért a fuvarozó / szállítmányozó felel Transport v. forwarding liability vagy Verkehrshaftung (pl. CMR- v. szállítmányozói felel ő sségbiztosítás,)

19 Egy könnyen elképzelhető káresemény Egy szállítmányozó fuvart szervez Hamburg-Budapest viszonylatban közúton. A küldemény egy 18 t tömeg ű 750.000 EUR érték ű ipari berendezés. A küldemény – a fuvareszközzel együtt – leég. A kár oka t ű z. A kár (totálkár) 750.000 EUR A fuvarozó felel ő ssége a CMR Egyezmény szerint a következ ő lehet: 1. A tüzet villámcsapás okozta. Elháríthatatlan és el ő re nem látható esemény (vis maior) a fuvarozó nem felel. 2. A tüzet m ű szaki hiba okozta. 18 t x 8,33 SDR (kb. 10 EUR) = 180.000 EUR a fuvarozó felel ő ssége. 3. A t ű z baleset következtében következett be, a sof ő r ivott vagy „túlvezetett”. Súlyos gondatlanság, a fuvarozó felel ő ssége teljes, 750.000 EUR.

20 Az esettanulmány folyományai Ha volt szállítmánybiztosítás: A szállítmánybiztosító mindhárom esetben viszonylag rövid id ő n belül térít a károsultnak, a 2. ill. 3. esetben regresszál a fuvarozón ill. annak CMR biztosítóján (ha a fuvarozónak volt CMR biztosítása). Ha nem volt szállítmánybiztosítás: Az 1. esetben a károsult maga viseli a kárát és senkit nem kötelezhet kártérítésre. A 2. és 3. esetben a károsultnak fizet a fuvarozó CMR biztosítása, ha a fuvarozónak volt ilyen. Kérdés a biztosító helytállásának mértéke (pl. csak 100.000 EUR) és kérdés, hogy a különbözet behajtható-e a fuvarozón?

21 Köszönöm a figyelmet, kérdéseikre állok szíves rendelkezésükre ! Dr. Gács Attila Gács Ügyvédi Iroda 1036 Budapest, Kolosy tér 1/A., 3. em. 3. tel./fax: +36/1/233-5691 mob.: +36/30/627-4351 e-mail: dr.attila.gacs@gmail.com www.drgacsa.hu


Letölteni ppt "Polgári jogi alapvetés dr. Gács Attila GÁCS ÜGYVÉDI IRODA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések