Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Mesterpedagógus és Kutatótanár Pilotprogram a pedagógus életpályamodell két legmagasabb fokozatának kidolgozására irányuló fejlesztések bemutatása Marosi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Mesterpedagógus és Kutatótanár Pilotprogram a pedagógus életpályamodell két legmagasabb fokozatának kidolgozására irányuló fejlesztések bemutatása Marosi."— Előadás másolata:

1 A Mesterpedagógus és Kutatótanár Pilotprogram a pedagógus életpályamodell két legmagasabb fokozatának kidolgozására irányuló fejlesztések bemutatása Marosi Katalin Nemzeti Pedagógus Kar Budapest, 2016. augusztus 23

2 Pilotprogram Oktatási Hivatal TÁMOP-3.1.5/12-2012-001 kiemelt projekt „A pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása”

3 Célok - A közoktatási rendszer eredményességének javítása, amely a gyermekek, tanulók fejlődésében, teljesítményének javulásában és a rendszer egésze adaptivitásában és méltányosságában nyilvánul meg. - A pedagógus szakma, mint professzió/mesterség presztízsének javítása - A folyamatos szakmai fejlődés komplex rendszerének fejlesztése, megalapozása, amelynek része az intézmény és a pedagógus egymást erősítő fejlődésének elősegítése

4 A pilot főbb elemei 1.Országtanulmányok – Anglia, Németország Románia, USA 2.Kérdőívezés - célcsoport a potenciálisan mester és a potenciális mesterpedagógusi és kutatótanári fokozatokba sorolható pedagógusok – A gyakorló óvodák és iskolák szakvezető pedagógusai (vezető tanárok) – A gyakorlatszerzést segítő partnerintézményi hálózat mentortanárai – PhD-vel, doktorival vagy kitüntetéssel, állami elismeréssel rendelkező pedagógusok – Tankönyvfejlesztésben résztvevő pedagógusok – Kifejezetten innovációs célú továbbképzésekben résztvevő pedagógusok – Szakvizsgával rendelkező pedagógusok – Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet versenynyilvántartásaiban és tehetséggondozásban élen járó pedagógusok – Minősített jó gyakorlattal rendelkező pedagógusok

5 A pilot főbb elemei 3. Mesterpedagógusok és kutatótanárok kiválasztása – Tevékenységek – Kiválóság – Kompetencia 4. Mesterpedagógus és kutatótanár fokozatok meghatározása – feladatok, elvárások, tevékenységek 5. Kompetenciamérés lehetséges eszközei

6 A pilot főbb elemei 6. Útmutatók kidolgozása – értékelési rendszer kidolgozása 7. Szakértők felkészítése, résztvevők felkészülése 8. (8 pedagóguskompetencia és 77 indikátor hatékonyságának mérése) 9. Mesterpedagógusok, kutatótanárok minősítése

7 Pilotban részt vevők feladatai fókuszcsoportos interjúkban való részvétel, kompetenciatérkép készítésében részvétel, innovatív mesterpedagógusi és kutatótanári mintadokumentumok és sablonok készítése, 5 éves innovációs terv, fejlődési terv készítése, mesterpedagógusok és kutatótanárok hatékony feladatellátását, folyamatos szakmai fejlődését és a kapcsolódó kutatásokban való részvételét segítő szervezeti, hálózati formák kialakításában való részvétel, a nemzeti oktatási innovációs rendszer keretein belül a hatékony kutatási-fejlesztési-innovációs-tudásmenedzsment (K+F+I+T) feladatellátás eredményeinek, produktumainak kialakításában és elkészítésében való részvétel,

8 Pilotban részt vevők feladatai az innovatív mesterpedagógusi és kutatótanári profilok kialakításában való részvétel, a mesterpedagógusi és kutatótanári kompetenciák értékelésének eszközei megbízhatóságának vizsgálatában való részvétel, az innovációs teljesítmény mérésének, módszertanának és eszközrendszerének kidolgozásában való részvétel, a mesterpedagógusi és kutatótanári Útmutatók véleményezése, a mesterpedagógusokat és kutatótanárokat minősítő innovációs minősítői képzés műhelymunkáiban való kidolgozásában való részvétel.

9 Változások 2016. Az OH TÁMOP 3.1.5 keretében kidolgozott Útmutatók tervezetei, kísérleti eljárások 2015- ben Minősítési eljárási szabályok 2016. évi általános felülvizsgálata - céljai és elvei Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérésére irányuló minősítési eljárás új szabályai és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosításának kapcsolata

10 Mesterpedagógusok minősítési folyamata 2016 Mesterpedagógus – Kiváló gyakorlati szakember – Tevékenyen részt vesz pedagógiai gyakorlat megújításában tényeken alapuló fejlesztésben új eredmények, módszerek megosztásában pedagóguskollégák támogatásában – Elsősorban saját intézményükre és környezetükre vannak hatással, de túl mutatnak ezen!

11 Mesterpedagógus fokozat négydimenziós tevékenységmodellje

12 Tudatos szakmai fejlődés A mesterpedagógus saját tevékenysége magas színvonalának fenntartása érdekében, valamint azért, hogy szűkebb és tágabb környezetében ezen a területen is példát mutasson, tudatosan irányítja szakmai fejlődését. A szakmai fejlődés önvezérelt: -a pedagógus képes felismerni hiányosságait, fejlesztendő területeit, -képes kijelölni önmaga számára a fejlődés irányát, és reflektálni a fejlődési folyamatra.

13 Tudatos szakmai fejlődés Tevékenységek: -a választott tevékenységeihez kötődően tájékozódik a szakirodalomban, -jó intézményi gyakorlatok alkalmazását támogató pedagógiai közösségek résztvevője, -továbbképzéseken és pályázati programokban, konferenciákon vesz részt, -követi szakterületének új eredményeit.

14 Feltáró-elemző tevékenységek A mesterpedagógus feltáró-elemző tevékenysége vizsgálódást jelent. Azt jelenti, hogy a pedagógus elfogadja, hogy saját és szakmai közösségei munkájának folyamatos fejlesztése a gyakorlat megismerésén kell, hogy alapuljon. A feltáró-elemző tevékenység célja, hogy -a saját és intézményi gyakorlatának szisztematikus megismerése során keletkezett információk értékelésének és elemzésének eredményei a gyakorlatba visszacsatornázódjanak, -ezzel megteremtve a tényekre alapozott fejlődés lehetőségét.

15 Feltáró-elemző tevékenységek Tevékenységek: -elkötelezett amellett, hogy saját munkáját tényekre alapozza, -a vizsgálódásalapú szemlélet erősödését intézményében, szakmai közösségeiben és/vagy a köznevelési rendszer egészében segítse, -intézményét, szakmai közösségeit támogatja a pedagógiai jelenségek, problémák tényeken alapuló feltárásában, megértésében.

16 Fejlesztő-újító tevékenységek A mesterpedagógus felismeri és értelmezi azokat a tanító-nevelő munkája során felmerülő pedagógiai jelenségeket, problémákat, amelyek beavatkozást, fejlesztést kívánnak. Aktív szerepet vállal a fejlesztési folyamatok megtervezésében, kivitelezésében, intézménye jó gyakorlatainak kialakításában és terjesztésében.

17 Fejlesztő-újító tevékenységek Tevékenységek: -tájékozódik a hazai és nemzetközi fejlesztési tapasztalatokról, kutatási eredményekről, -maga is tényekre, adatokra alapozza önállóan vagy másokkal együttműködve végzett fejlesztéseit -részt vállal a fejlesztési eredmények értékelésében, az eredmények, tapasztalatok megosztásában. Kezdeményezhet módszertani, tartalmi fejlesztéseket, a nevelés, tanítás eszközeire vagy az intézmény szervezeti működésére, kapcsolatrendszerére irányuló innovációkat.

18 Tudásmegosztó-segítő tevékenységek A mesterpedagógus kollégái és a szakmai érdeklődők számára bemutatja és reflektálja tanító- nevelő munkájának tapasztalatait, eredményeit, bevált jó gyakorlatait. Ezeket különböző módokon és fórumokon teszi. Tevékenységek: -bemutató-foglalkozásokat és foglalkozás megbeszéléseket tart, -aktív tagja szakmai hálózatoknak és gyakorlatközösségeknek,

19 Tudásmegosztó-segítő tevékenységek Tevékenységek: -részt vesz a szakmai rendezvényeken, műhelyekben, konferenciákon, ahol előadást tart, műhelymunkát vezet, -nyomtatott vagy elektronikus felületen publikál, -pályázati programokban vesz részt, közreműködik a pedagógusképzésben és –továbbképzésben, -szakmai tapasztalatainak bemutatásával, megosztásával segíti a pedagógusjelöltek és a pályakezdők fejlődését, -pedagógustársainak legjobb tudása szerint szakmai segítséget ad, -változatos formákban és platformokon segíti az intézményén belüli vagy kívüli pedagógusközösségek szakmai fejlődését.

20 Mesterpedagógus tevékenységek

21 Mesterpedagógus minősítési eljárás folyamata 1.Felkészülési szakasz 2.Mesterpedagógus fokozat megszerzése – Mesterpedagógus pályázat 3.Mesterprogram megvalósítása 4.Mesterpedagógus pályázat megújítása 5.Új mesterprogram megvalósítása

22 Mesterpedagógus minősítési eljárás dokumentumai szakmai önéletrajz, szakmai életút bemutatása és elemzése, bemutatóportfólió, mesterprogram (az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt vevő, szaktanácsadói feladatokat ellátó, vagy pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatot ellátó pedagógus kivételével), együttműködési megállapodás, eredetiségnyilatkozat.

23 Mesterpedagógus minősítési eljárás értékelési szempontrendszere 1.Négydimenziós tevékenységmodell 1.Tudatos szakmai fejlődés 2.Feltáró-elemző tevékenység 3.Fejlesztő-újító tevékenység 4.Tudásmegosztó-segítő tevékenység 2.5 értékelési terület 1.A pedagógus szakmai fejlődése a felkészülési szakasz során 2.A mesterprogram 3.A pedagógus szakmai tevékenységének hasznosulása 4.A pedagógus önértékelése, reflektivitása 5.A Mesterpedagógus pályázat bemutatása és védése

24 VÉDÉS NAPJA 30.nap  I. értékelőlap II. értékelőlap 4 dimenzió X 4 szempont értékelés a négydimenziós tevékenységmodell alapján Értékelés az értékelési területek mentén  20. nap Mesterpedagógus minősítési eljárás ÉRTÉKELÉS Értéke k IGENNEM KRITÉRIUMOK - Dimenziónként min. 1 - Összesen min. 8 pont elérése 4 terület X 8 szempont Érték ek 012 KRITÉRIUMOK - Összesítve min. 48 pont elérése (75%) 5. Terület 1 x 8 szempont 012 Értéke k KRITÉRIUMOK -5 terület összesítve min. 68 pont elérése (85%) Sor kerül a pályázat emutatására és védésére: Elnök - Kérdések elküldése a pedagógusnak Nem kerül sor a pályázat bemutatására és védésére: Elnök – Összegző értékelőlap feltöltése, szöveges értékelés  Elnök – Legkésőbb a 20. napig feltölti az összegző értékelőlapot, valamint szöveges értékelést ír ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS összegző értékelőlap 15.nap  5.nap  +szöveg x 4 NINCS DOKUMENTUMÉRTÉKELÉS

25 Kutatótanárok minősítési eljárása Kutatótanár definíciója Kutatótanár feladatai, tevékenységei: 1.K/KF/I feladatok rendszeres végzése egyénileg vagy csoportokban 2.K/KF/I projektek, pályázatok tervezése vagy tervezésében való részvétel, adott kutatási, kutatási-fejlesztési tevékenységek koordinálása, 3.Olyan K/KF/I eredmények elérése, amelyek hozzájárulhatnak a tanulási– tanítási–nevelési gyakorlat eredményességéhez, 4.A K/KF/I tevékenység eredményeinek másokkal történő megosztása változatos formákban, 5.K/KF/I tevékenységéhez kapcsolódó szakmai kommunikációban való aktív részvétel, tapasztalatcsere hazai és nemzetközi fórumokon, projektekben, 6.A köznevelési és felsőoktatási ágazatban a K/KF/I tevékenységhez kötődő egyéni, kollektív és kölcsönös tanulási folyamatokat kezdeményez, támogat,

26 A Kutatótanár fokozat háromdimenziós tevékenységmodellje

27 Kutatás-innováció A Kutatótanár nevelő-oktató, valamint egyéb kutatói munkája során, továbbá mások tevékenységeiben felismeri és értelmezi azokat a pedagógiai helyzeteket, vagy az általa vizsgált tudományterületen azokat a problémákat, kutatásra alkalmas területeket, amelyek kutatást, beavatkozást, tényekre alapozott fejlesztést kívánnak.

28 Kutatás-innováció Tevékenységek: -tantárgy-pedagógiai, szaktudományi vagy pedagógiai kutatásokat végez, -bekapcsolódik már megvalósítás alatt álló kutatásokba (alapkutatások, alkalmazott kutatások, gyakorlatorientált kutatások, fejlesztésalapú kutatások Minden esetben lényeges a kutatás és fejlesztés folyamatainak egymást erősítő jellege, azok eredményeinek felhasználása, megosztása a pedagógiai gyakorlatban.

29 Tudásmegosztás A Kutatótanár nevelő, nevelő-oktató és fejlődést segítő munkájában kollégái, szakmai közössége és a szakmai érdeklődők számára bemutatja kutatási eredményeit reflektál azokra és bemutatja az azok eredményeire építő, bevált gyakorlatait, fejlesztéseit. Ezeket különböző módokon és fórumokon teszi hozzáférhetővé. Tapasztalatok, eredmények, bevált jó gyakorlatok bemutatása, terjesztése és reflektálása a szakmai érdeklődők számára különböző módokon és fórumokon.

30 Tudásmegosztás Tevékenységek: -részt vesz szakmai rendezvényeken, műhelyekben, konferenciákon, -pályázati programokban tevékenykedik, publikál, -közreműködik pedagógusképzésben, pedagógus- továbbképzésben, -a kutatási és fejlesztési tapasztalatokat, eredményeket akár országos vagy nemzetközi szinten is megosztja, -a hozzá forduló pedagógustársainak, diákjainak legjobb tudása szerint szakmai segítséget ad kutató, innovációs munkájukban, lehetőség és igény szerint bevonja őket az intézményi fejlesztő-, kutatómunkába.

31 Tudatos szakmai fejlődés A Kutatótanár esetében a szakmai fejlődés önvezérelt. A pedagógus képes felismerni hiányosságait, fejlesztendő területeit, kijelölni önmaga számára a fejlődés irányát és reflektálni a fejlődési folyamatra. Olyan folyamatos, tervezett, élethosszig tartó tevékenységek összessége, melyek fejlesztik a pedagógus tudását, képességeit, attitűdjeit, szakértelmét annak érdekében, hogy ezzel hozzájáruljon szakmai közössége és tanulói fejlődéséhez.

32 Tudatos szakmai fejlődés Tevékenységek: nevelő-oktató és fejlődést támogató munkájában rendszeresen tájékozódik a hazai, nemzetközi szakirodalomban, igény és lehetőség szerint formális képzésen vesz részt (például továbbképzéseken, doktori képzésben), konferenciákon vesz részt, nyomon követi szakterületének főbb kutatásait, új kutatási- innovációs eredményeit, Elemzi és értékeli kutatókompetenciáit, tudatosan fejleszti kutatási, kutatási-fejlesztési kompetenciáit annak érdekében, hogy kutatóprogramjában érvényes és megbízható vizsgálatokat végezzen.

33

34 Kutatótanár minősítési eljárás dokumentumai szakmai önéletrajz szakmai életút bemutatása és elemzése kiemelt publikációk listája bemutatóportfólió kutatóprogram a kutatóprogram maximum 2 oldalas összefoglalója együttműködési megállapodás eredetiségnyilatkozat (záró kutatási beszámoló)

35

36

37 Köszönöm figyelmüket! Marosi Katalin marosi.katalin@oh.gov.hu


Letölteni ppt "A Mesterpedagógus és Kutatótanár Pilotprogram a pedagógus életpályamodell két legmagasabb fokozatának kidolgozására irányuló fejlesztések bemutatása Marosi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések