Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vázlat NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17. A felelősség alapja és a felelősség típusai A köznevelési intézmény felelőssége.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vázlat NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17. A felelősség alapja és a felelősség típusai A köznevelési intézmény felelőssége."— Előadás másolata:

1

2 Vázlat NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17. A felelősség alapja és a felelősség típusai A köznevelési intézmény felelőssége Az intézmény és a pedagógus felelőssége különböző helyzetekben Személyiségi jogsértés a pedagóguspraxisban

3 A felelősség alapja és a felelősség típusai NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17.

4 A felelősséget megalapozó jogviszonyok NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17.

5 A pedagógus szempontjából BüntetőjogiMunkajogiPolgári jogi Főszabály: NEM! Helyette: intézmény HivatalbólKérelemre Pedagógus ellenPedagógus ellen a munkáltató Intézmény (pedagógus) ellen a károsult/szülő Büntetőjogi felelősségre vonás Kártérítés Alap: foglalkozási szabály megszegése ÉS ebből veszélyhelyzet alakulHAT ki Alap: a munkavállaló foglalkozási szabály megszegésével a munkáltatónak kárt okoz a tanulót kár érte (számít, hogy kinek a hibájából!) A jogi felelősség típusai

6 Foglalkoztatási módok és felelősség Munkaszerződés (Mt, Ptk.) munkáltató (és munkavállaló) Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.->Mt., Ptk.) munkáltató (és munkavállaló) Megbízás (gondosság) (Ptk.) megbízott (ÉS) megbízó Vállalkozás (eredmény), köznevelési törvény -> NEM. (Ptk.) vállalkozó NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17.

7 Foglalkozási szabályok Köznevelési törvény (pedagógus kötelezettségei) –Pedagógus kötelezettségei (62.§) –Más helyeken 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet Intézményi szabályzatok (PP, SZMSZ, házirend) Munkaszerződés/Kinevezés/Megbízási szerződés Munkaköri leírás Munkáltatói utasítás (helyben szokásos módon) Etikai kódex Közfelfogás szerint a foglalkozásra vonatkozó előírások NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17.

8 Foglalkozási szabályok Jelentőség büntetőjogi szempontból Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk.165. §) „Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” (Btk. 165.§ (1)) Komolyabb következmény súlyosabb büntetés Veszélyhelyzet szándékos előidézése további súlyosbítás NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17.

9 Foglalkozási szabályok Jelentőség munkajogi szempontból A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. (179. § (1)) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállását, a kárt, valamint az okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania. (179. § (2)) NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17.

10 A köznevelési intézmény felelőssége NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17.

11 A köznevelési intézmény felelőssége „Az óvoda, az iskola, a kollégium, a gyakorlati képzés szervezője a gyermeknek, tanulónak az óvodai elhelyezéssel, tanulói jogviszonnyal, kollégiumi tagsági viszonnyal, gyakorlati képzéssel összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel.” (Ktv. 59.§ (3)) NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17.

12 „A nevelési-oktatási intézmény vagy a gyakorlati képzés szervezője felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.” (Ktv. 59.§ (3)) NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17. A köznevelési intézmény mentesülése

13 Esetek A tanuló fegyelmezetlen magatartása nem elháríthatatlan magatartás (ismert szabály be nem tartása sem) Az intézménybe titokban bevitt eszközzel való károkozás esetén mentesülhet az intézmény. Ha a tanuló nem áll az intézmény felügyelet alatt, kétesélyes. NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17.

14 Az intézmény és a pedagógus felelőssége különböző helyzetekben NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17.

15 Felelősség a köznevelési törvény hatálya alá tartozó esetekben NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17.

16 Felelősség a köznevelési törvény hatálya alá nem tartozó esetekben NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17. Pedagógusok megbízás vállalkozás

17 Személyiségi jogsértés a pedagóguspraxisban NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17.

18 Emberi méltóság megsértése pl.: tettleges becsületsértés A pedagógus nem alkalmazhat testi fenyítést, ha mégis megteszi, akkor a pedagógusok elbocsátásával is járhat.

19 NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17. Emberi méltóság megsértése pl.: érintés Valaki átölelése a beleegyezése nélkül a becsülethez és az emberi méltósághoz fűződő személyiségi jog megsértését jelenti, közömbös a motiváció (pl. vigasztalásképpen)

20 NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17. Emberi méltóság megsértése pl.: hangnem, szóhasználat „indokolatlan, csúnya hangnemű kiabálás egy nyilvános helyen, egy utcán, más gyerekek jelenlétében a kiskorú felperesre nézve megalázó helyzetet teremtett, őt emberi méltóságában sértette.” „egy gyermek sem köteles eltűrni azt, hogy őt olyan módon vonják felelősségre, amely az általános emberi megítéléssel, alapvető nevelési elvekkel és a józan belátással is ellentétes.” 27.P. 20.828/2011/17. számú határozat

21 NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17. Az önrendelkezési jog Megsértése pl.: nem jogszerűen előírt viselet, ékszerek, hajviselet, smink szabályozása.

22 NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17. Az élet, a testi épség és az egészség megsértése. Testi épség = a test szerveinek kielégítő működése. Egészség = a szervezet helyes működése. Megsértése: Halál Baleset Testi sértés Betegség Mérgezés Pl. testnevelés óra – nem megfelelő öltözékben, esőben a szabadban Szülő sérelemdíj-igénye

23 NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17. A személyes szabadság megsértése Szabadsághoz való jog Testi/fizikai Gondolati, lelkiismereti, vallási

24 NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17. A magánélet, a magánlakás megsértése A magánélethez való jogot sérti, a más személy magánéletébe, magánszférájába való önkényes, indokolatlan beavatkozás. Iskolában pl.: tanuló táskájának, zsebének átkutatása tanuló személyes tárgyának elvétele Magánlakáshoz való jog védelme pl.: családlátogatásra nem kötelezhető a szülő.

25 NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17. A személy hátrányos megkülönböztetése Egyenlő bánásmódról szóló törvény 8.§-a: 20 pontból álló lista – közvetlen hátrányos megkülönböztetés esetei. Közvetett hátrányos megkülönböztetés: egy intézkedés látszólag megfelel az egyenlő bánásmód követelményének, eredménye mégis az, hogy hátrányosabb helyzetbe kerülnek személyek, csoportok. (Ebtv. 9.§)

26 NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17. A személy hátrányos megkülönböztetése Gyakori esetek: Roma nemzetiségi tanulók szegregációja (osztály vagy iskolai szinten). Fogyatékosság, SNI, BTM miatti, képességek szerinti hátrányos megkülönböztetés. Egészségi állapotból eredő megkülönböztetés (intézmény nem vállalja az egyéni bánásmódot vagy nem biztosítja a megfelelő étkezést).

27 NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17. A becsület és a jóhírnév megsértése bírósági határozat alapján A pedagógus megsértette a tanuló jóhírnevét, amikor levélben nem bizonyítható tényeket írt a szülőknek, tanulóknak. a bíróság kimondta azt is, hogy a jóhírnevet sértő állítások, amennyiben valótlanak, a becsület megsértésére is alkalmasak. Pf.III.20.074/2014/5. számú határozat

28 NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17. A magántitokhoz való jog megsértése Magántitok: a személyiség életéhez tartozó, de nem köztudott adatok, tények, és az ezekből levont következtetések, amelyeknek a jogosult rendelkezése alól való kikerülése sértené a jogosult érdekeit, pl. családjogi vonatkozású adatok. Megsértése: ezen adatok jogosulatlan megszerzése, nyilvánosságra hozatala, közlése illetéktelen személlyel. Pl. iskolai helyzetben gyakori esetei: tanulóval kapcsolatos adatok, információk közlése tanulói levelezés

29 NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17. A személyes adatok védelméhez való jog megsértése köznevelési intézményben kezelhető adatok körét a nemzeti köznevelésről szóló törvény határozza meg, például: osztályzatok. Megsértése: ezen adatok jogosulatlan megszerzése, nyilvánosságra hozatala, közlése illetéktelen személlyel. Pl. iskolai helyzetben gyakori esetei: osztályzatok, egyéb adatok közlése iskolai honlapon tanulói adatok, eredmények közlése alkoholfogyasztás, kábítószer-fogyasztás ellenőrzésére törekvés

30 NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17. A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése A személyiség külső megjelenése, azonosítása eszköze a képmása és a hangja. Ezek rögzítése és felhasználása egyaránt a jogosult engedélyéhez kötött a Ptk. szerint. Kivétel: tömegfelvétel: a résztvevők általánosságban számíthatnak ilyen felvétel elkészültére.

31


Letölteni ppt "Vázlat NEVELÉS-SZEMÉLYISÉG-EGYÉNISÉG konferencia, Budapest, 2015. szeptember 17. A felelősség alapja és a felelősség típusai A köznevelési intézmény felelőssége."

Hasonló előadás


Google Hirdetések