Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felelősség, termékfelelősség

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felelősség, termékfelelősség"— Előadás másolata:

1 Felelősség, termékfelelősség
© dr. Nagy Erzsébet – Ujváriné Dr. Antal Edit

2 Termékfelelősség definíció
A termékfelelősség alapján elsődlegesen a gyártó (importáló) felel a termék hibája által okozott károkért. A gyártó felelőssége fokozott: taxatíve a kimentési okok objektív jellegű (felróhatóságtól független) a károsulttal szemben semmis a kizárása/ korlátozása

3 A termékfelelősség fejlődéstörténete
A magánjog 20. századi modernizációja eredménye Ok: a szerződések relatív szerkezetének bomlása (jogviszonyon kívül állókra is kihat) USA: 1965: 1. jogszabály e témában EK: 1985: a Tanács irányelve a termékfelelősségi szabályok közelítéséről (Mód.: 1999-ben.) Magyarországon: az igényérvényesítés jogcíme kezdetben: szerződésszegés, deliktuális felelősség, hibás teljesítés. Elutasítás indoka: nincs a fogyasztónak a gyártóval szerződése, így a gyártó nem marasztalható. Szerződésen kívüli károkozás (1980-as évek) Általános felelősségi szabályok (Ptk. 339.§), mert a károkozás kártérítési kötelmi jogviszonyt létesít. 1993:X. tv. a termékfelelősségről elismeri Magyarországon is sui generis alakzatként (háttér: Ptk., kiv. 339.§ (2))

4 A gyártó I. a) a végtermék
b) a résztermék c) az alapanyag d) aki a terméken elhelyezett nevével védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával előállítója önmagát a termék gyártójaként tünteti fel II. Ha a gyártó nem megállapítható: a termék minden forgalmazója (míg azok a gyártót meg nem nevezik) III. Importáló.

5 A gyártó felelőssége Elsődlegesen a gyártó felel a termék hibája által okozott károkért. (3.§ (1)) A forgalmazók, míg meg nem nevezik a károsult számára a gyártót. (4.§ (1)) (30 nap) Ha többen felelnek:egyetemleges felelősség. (5.§)

6 A termék Minden ingó dolog - akkor is, ha
utóbb más ingó vagy ingatlan alkotórészévé vált, a villamos energia jogszerűen forgalomba hozott gyógyszerek Nem: pl. - nukleáris energia (baleset) - szellemi termékek (hibás szoftver(!), hibás ételrecept) - hibás szolgáltatások (pl. jogi tanácsadás)

7 A termékhiba A termék hibás, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható, figyelemmel különösen a termék rendeltetésére, ésszerűen várható használatára, a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra, a termék forgalomba hozatalának időpontjára, a tudomány és a technika állására. A terméket nem teszi hibássá önmagában az a tény, hogy később nagyobb biztonságot nyújtó termék kerül a forgalomba.

8 A felelősség Objektivizált, szigorú felelősség
Nem mentheti ki magát az ált. elvárhatósággal Semmis a korlátozás/kizárás Károsult bizonyítja: Termék hibáját Kárt Okozati összefüggést e kettő között A gyártónak nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amely a károsult felróható közrehatásából származott. A károsult terhére esik mindazok tevékenysége vagy mulasztása, akiknek magatartásáért felelős.

9 Mentesülés a felelősség alól (taxatív)
Ha a GYÁRTÓ bizonyítja, hogy a terméket nem hozta forgalomba, vagy a terméket nem üzletszerű forgalmazás céljából állította elő, illetve azt nem üzletszerű gazdasági tevékenysége körében gyártotta vagy forgalmazta, vagy a termék az általa történő forgalomba hozatal időpontjában hibátlan volt és a hiba oka később keletkezett, vagy a termék általa történő forgalomba hozatala időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. Az ALAPANYAG vagy a RÉSZTERMÉK gyártója mentesül, ha bizonyítja, hogy a hibát a végtermék szerkezete, illetőleg összetétele okozta, vagy a hiba a végterméket gyártó utasításának a következménye. A gyártó NEM MENTESÜL a felelősség alól a károsulttal szemben, ha a kár bekövetkeztében harmadik személy magatartása is közrehatott. Ez nem érinti a gyártónak a harmadik személlyel szemben érvényesíthető igényét.

10 A kár halál testi sérülés egészségkárosodás
vagyoni nem vagyoni B) más dologban okozott, > 500 €, ha az a más dolog szokásos rendeltetése szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgya, és azt a károsult is rendszerint ilyen célra használta. Nem: pl. - elmaradt haszon - üzletszerű használat

11 Igényérvényesítés Igény - kumuláció:
„Kétfedelű” határidős konstrukció (Lábady) a) 3 éves elévülési jellegű: tudomásszerzéstől, vagy annak „kellő gondosság melletti” lehetőségétől a következőkről: Kár bekövetkezte Hiba vagy annak oka Gyártó/importáló személye b) 10 év – a forgalomba hozataltól: Obj, jogvesztő. Igény - kumuláció: szerződésszegés ill. szerződésen kívül okozott károkért való felelősség egyéb jogszabályban meghatározott igényérvényesítési lehetőséggel együtt érvényesíthető a termékfelelősségi igény


Letölteni ppt "Felelősség, termékfelelősség"

Hasonló előadás


Google Hirdetések