Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felelősség, termékfelelősség © dr. Nagy Erzsébet – Ujváriné Dr. Antal Edit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felelősség, termékfelelősség © dr. Nagy Erzsébet – Ujváriné Dr. Antal Edit."— Előadás másolata:

1 Felelősség, termékfelelősség © dr. Nagy Erzsébet – Ujváriné Dr. Antal Edit

2 Termékfelelősség definíció A termékfelelősség alapján elsődlegesen a gyártó (importáló) felel a termék hibája által okozott károkért. A gyártó felelőssége fokozott: -taxatíve a kimentési okok -objektív jellegű (felróhatóságtól független) -a károsulttal szemben semmis a kizárása/ korlátozása

3 A termékfelelősség fejlődéstörténete A magánjog 20. századi modernizációja eredménye Ok: a szerződések relatív szerkezetének bomlása (jogviszonyon kívül állókra is kihat) USA: 1965: 1. jogszabály e témában EK: 1985: a Tanács irányelve a termékfelelősségi szabályok közelítéséről (Mód.: 1999-ben.) Magyarországon: az igényérvényesítés jogcíme kezdetben: szerződésszegés, deliktuális felelősség, hibás teljesítés. Elutasítás indoka: nincs a fogyasztónak a gyártóval szerződése, így a gyártó nem marasztalható. Szerződésen kívüli károkozás (1980-as évek) Általános felelősségi szabályok (Ptk. 339.§), mert a károkozás kártérítési kötelmi jogviszonyt létesít. 1993:X. tv. a termékfelelősségről elismeri Magyarországon is sui generis alakzatként (háttér: Ptk., kiv. 339.§ (2))

4 A gyártó I. a) a végtermék b) a résztermék c) az alapanyag d) aki a terméken elhelyezett nevével védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával előállítója önmagát a termék gyártójaként tünteti fel II. Ha a gyártó nem megállapítható: a termék minden forgalmazója (míg azok a gyártót meg nem nevezik) III. Importáló.

5 A gyártó felelőssége Elsődlegesen a gyártó felel a termék hibája által okozott károkért. (3.§ (1)) A forgalmazók, míg meg nem nevezik a károsult számára a gyártót. (4.§ (1)) (30 nap) Ha többen felelnek:egyetemleges felelősség. (5.§)

6 A termék 1.Minden ingó dolog - akkor is, ha 2.utóbb más ingó vagy ingatlan alkotórészévé vált, 3.a villamos energia 4.jogszerűen forgalomba hozott gyógyszerek Nem: pl. - nukleáris energia (baleset) - szellemi termékek (hibás szoftver(!), hibás ételrecept) - hibás szolgáltatások (pl. jogi tanácsadás)

7 A termékhiba A termék hibás, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható, figyelemmel különösen a termék 1.rendeltetésére, 2.ésszerűen várható használatára, 3.a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra, 4.a termék forgalomba hozatalának időpontjára, 5.a tudomány és a technika állására. A terméket nem teszi hibássá önmagában az a tény, hogy később nagyobb biztonságot nyújtó termék kerül a forgalomba.

8 A felelősség Objektivizált, szigorú felelősség Nem mentheti ki magát az ált. elvárhatósággal Semmis a korlátozás/kizárás Károsult bizonyítja: 1.Termék hibáját 2.Kárt 3.Okozati összefüggést e kettő között A gyártónak nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amely a károsult felróható közrehatásából származott. A károsult terhére esik mindazok tevékenysége vagy mulasztása, akiknek magatartásáért felelős.

9 Mentesülés a felelősség alól (taxatív) Ha a GYÁRTÓ bizonyítja, hogy 1.a terméket nem hozta forgalomba, vagy 2.a terméket nem üzletszerű forgalmazás céljából állította elő, illetve azt nem üzletszerű gazdasági tevékenysége körében gyártotta vagy forgalmazta, vagy 3.a termék az általa történő forgalomba hozatal időpontjában hibátlan volt és a hiba oka később keletkezett, vagy 4.a termék általa történő forgalomba hozatala időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy 5.a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. Az ALAPANYAG vagy a RÉSZTERMÉK gyártója mentesül, ha bizonyítja, hogy 1.a hibát a végtermék szerkezete, illetőleg összetétele okozta, vagy 2.a hiba a végterméket gyártó utasításának a következménye. A gyártó NEM MENTESÜL a felelősség alól a károsulttal szemben, ha a kár bekövetkeztében harmadik személy magatartása is közrehatott. Ez nem érinti a gyártónak a harmadik személlyel szemben érvényesíthető igényét.

10 A kár 1.az a más dolog szokásos rendeltetése szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgya, 2.és azt a károsult is rendszerint ilyen célra használta. halál testi sérülés egészségkárosodás vagyoni nem vagyoni más dologban okozott, > 500 €, ha A) B) Nem: pl. - elmaradt haszon - üzletszerű használat

11 Igényérvényesítés „Kétfedelű” határidős konstrukció (Lábady) a) 3 éves elévülési jellegű: tudomásszerzéstől, vagy annak „kellő gondosság melletti” lehetőségétől a következőkről : Kár bekövetkezte Hiba vagy annak oka Gyártó/importáló személye b) 10 év – a forgalomba hozataltól: Obj, jogvesztő. Igény - kumuláció: szerződésszegés ill. szerződésen kívül okozott károkért való felelősség egyéb jogszabályban meghatározott igényérvényesítési lehetőséggel együtt érvényesíthető a termékfelelősségi igény


Letölteni ppt "Felelősség, termékfelelősség © dr. Nagy Erzsébet – Ujváriné Dr. Antal Edit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések