Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A médiafelügyelet intézményrendszere Médiaszabályozás 2015.Március 19. Készítette: Dr. Pintér Szilvia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A médiafelügyelet intézményrendszere Médiaszabályozás 2015.Március 19. Készítette: Dr. Pintér Szilvia."— Előadás másolata:

1 A médiafelügyelet intézményrendszere Médiaszabályozás 2015.Március 19. Készítette: Dr. Pintér Szilvia

2 A médiafelügyelet intézményrendszere 1. Fogalma: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) önálló szabályozó szerv Magyarországon, így vezetője az Alaptörvény szerint jogszabályt (rendeletet) alkothat. Az NMHH elnöke a köznyelvben Médiatörvényként ismert évi CLXXXV. törvény felhatalmazása alapján frekvenciadíjakkal, hírközlési azonosítók lekötéséért és használatáért fizetendő díjakkal, felügyeleti és hatósági eljárási díjakkal kapcsolatban hozhat rendeletet.önálló szabályozó szerv MagyarországonAlaptörvény2010. évi CLXXXV. törvény

3 A médiafelügyelet intézményrendszere 2. Története:  Az NMHH-t augusztus 11-én hozta létre az Országgyűlés a médiát és hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló évi LXXXII. törvénnyel.  A konvergens hatóság a médiaszabályozásért felelős Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT), valamint a hírközlési szektor felügyeletét ellátó Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) egyesülésével jött létre.Országos Rádió és Televízió Testület Nemzeti Hírközlési Hatóság  Első elnöke, Szalai Annamária április 12-én elhunyt. Ezt követően a miniszterelnök javaslatára augusztus 19-i hatállyal Áder János köztársasági elnök 9 évre kinevezte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökévé dr. Karas Monika Zsuzsannát.Szalai AnnamáriaÁder Jánosdr. Karas Monika Zsuzsannát  A hatóság angol nyelvű neve National Media and Infocommunications Authority.angol nyelvű

4 A médiafelügyelet intézményrendszere 3. Szervezeti felépítése:  Az NMHH hatásköreit három önálló hatáskörrel rendelkező szervén keresztül gyakorolja:  Az NMHH szervezetének élén az elnök áll.  Az NMHH másik önálló hatáskörrel rendelkező szerve az NMHH Médiatanácsa, amely és amelynek tagjai csak a törvénynek vannak alárendelve.  Szintén az NMHH önálló hatáskörrel rendelkező szerve az NMHH Hivatala, amelynek élén az NMHH elnöke által kinevezett főigazgató áll.  Az NMHH-n belül az igazgatóságok és az igazgatóságokhoz tartozó osztályok, továbbá a belső ellenőrzés és az informatikai biztonságért felelős személy közvetlenül az elnök ellenőrzése alá tartozik, de a hírközlési igazgatóság az elnök által kinevezett hírközlési elnökhelyetteshez kapcsolt szervezeti egység.  A főigazgató alá tartozik az NMHH Hivatalának három fő divíziója, amelyek az állami infokommunikációs erőforrásokkal való gazdálkodásért, a hírközlési ágazat felügyeletéért, illetve a médiatörvény által a hivatal hatáskörébe utalt médiaszabályozási feladatok ellátásáért felelősek. Közvetlenül a főigazgatóhoz tartozó szerv a nem polgári frekvenciagazdálkodásért felelős Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóság (KFGH), a Nemzeti Filmiroda, valamint a médiatanács titkársági feladatait ellátó főosztály és az NMHH-n belüli projektek összehangolásáért felelős főosztály.Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóság (KFGH)Nemzeti Filmiroda  A média- és hírközlési biztost az NMHH elnöke nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, ugyanakkor a biztos a médiatörvény által előírt feladatai ellátása körében nem utasítható. A biztosi hivatal vezetője dr. Bodonovich Jenő. Erre a posztra március 22-én nevezte ki az NMHH elnöke.média- és hírközlési biztost

5 A médiafelügyelet intézményrendszere 4/1. Tevékenysége:  Hírközlés 1.Az NMHH általános feladata a hírközlési ágazatot nézve az elektronikus hírközlési piac zavartalan, eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus hírközlési tevékenységet végzők és a felhasználók érdekei védelmének, továbbá a tisztességes, hatékony verseny kialakulásának, illetve fenntartásának elősegítése az elektronikus hírközlési ágazatban, valamint az elektronikus hírközlési tevékenységet végző szervezetek és személyek jogszabályoknak megfelelő magatartásának felügyelete. 2.Az NMHH a hírközlési ágazat tekintetében külön törvényben foglaltak szerint a következő feladatokat látja el: 3.nyilatkozik a hatáskörével összefüggő jogszabály alkotási és - módosítási igényekről és javaslatokról, 4.felméri és folyamatosan elemzi a hírközlési és az ezekhez kapcsolódó informatikai piac működését, 5.folyamatosan értékeli a hírközlési piac helyzetét, és arról összehasonlító elemzéseket készít, 6.piacelemzést végez, 7.eljár a kötelezett szolgáltató számára megállapított egyes kötelezettségek teljesítésével, illetve megszegésével összefüggésben, 8.eljár a hírközlésre vonatkozó szabály megsértése miatt, illetve szerződéskötéssel kapcsolatos jogviták esetén indított eljárásokban, 9.ellátja az egyéb jogszabályban foglalt elektronikus hírközlési és postai hatósági feladatokat, 10.a gazdálkodás körében – e törvényben és más jogszabályokban foglaltak szerint – gyakorolja a rádiófrekvenciákra és azonosítókra vonatkozó állami tulajdonosi jogokat, polgári célú gazdálkodást folytat a rádiófrekvenciák és azonosítók vonatkozásában, 11.ellátja az egyéb jogszabályban foglalt hatósági és nem hatósági feladatokat. 12.A kormány nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos közigazgatási feladatait a Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóság látja el. A KFGH az NMHH Hivatalának szervezetében és a főigazgató irányítása alatt álló, önálló hatáskörű szervezeti egységként működik.

6 A médiafelügyelet intézményrendszere 4/2.  Média 1.A média ágazatában a legfontosabb feladatokat egy öttagú testület, az NMHH önálló hatáskörű szerveként működő, az Országgyűlés által kétharmados többséggel megválasztott médiatanács látja el. 2.A Médiatanács gyakorolja a kiemelt hatósági hatásköröket [, azonban bizonyos területeken az NMHH egy másik önálló hatáskörű szervének, a Hivatalnak is van hatósági hatásköre [ (például vezeti a hatósági nyilvántartásokat, elbírálja a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettségének megsértése miatt tett kérelmeket nem jelentős befolyásoló erejű, illetve nem közszolgálati médiaszolgáltatók esetén, felügyeli a közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatásban közzétett reklámra és közérdekű közleményre vonatkozó, valamint a hallási fogyatékkal élők számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó szabályok érvényesülését, stb.). 3.Az NMHH Elnökének mint a hatóság önálló hatáskörrel rendelkező szervének médiaigazgatási ügyekben nincs feladat- és hatásköre (a műsorszám kategóriába sorolásával és a közlemények besorolásával kapcsolatos hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját megállapító rendelet kivételével). 4.Az NMHH elnökének tisztségét betöltő személynek médiatanács-elnökként – a négy médiatanács-taggal közösen – testületi döntés révén van módja arra, hogy médiaigazgatási ügyekben gyakorolja a médiatanácsot megillető hatásköröket.

7 A médiafelügyelet intézményrendszere 5. A Médiatanács:  A Médiatanács az NMHH önálló szerve, az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) jogutódja. Elnökét és négy tagját az Országgyűlés egyetlen listán, a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával, kilenc évre választja meg. A tagokra a médiatörvény szerint az országgyűlési képviselőcsoportok egy-egy tagjából álló eseti bizottság (jelölőbizottság) egyhangú szavazással tesz javaslatot. A tagok frakciójuk számának megfelelő szavazattal rendelkeznek.MédiatanácsOrszágos Rádió és Televízió Testület  Az NMHH köztársasági elnök által kinevezett elnöke a kinevezés tényével és időpontjában a Médiatanács elnökjelöltjévé válik.  A Médiatanács elnöke és tagja olyan személy lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán választható, büntetlen előéletű, nem áll a tevékenységének megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint rendelkezik felsőfokú végzettséggel és 1) legalább ötéves, a médiaszolgáltatások vagy a sajtótermékek hatósági felügyeletével vagy a hírközlési hatósági felügyelettel összefüggő gyakorlattal, vagy 2) a médiára vagy a hírközlésre vonatkozó tárgyban Magyarországon elismert tudományos fokozattal, vagy legalább tízéves oktatói gyakorlattal felsőoktatási intézményben.  A Médiatanács október 11-én alakult meg.  Elnöke Szalai Annamária lett. Az ő április 12-i halálát követően a tisztség öt hónapig betöltetlen volt, majd az Országgyűlés szeptember 9-én Karas Monikát, az NMHH elnökét választotta meg a Médiatanács elnökévé.A Médiatanács jelenlegi tagjai: Dr. Auer János, Dr. Kollarik Tamás, Dr. Koltay András és Dr. Vass Ágnes.

8 A médiafelügyelet intézményrendszere 6. A Médiatanács feladatai:  ellenőrzi és biztosítja a sajtószabadság érvényesülését a médiatörvény valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény keretei között,  ellátja az állami tulajdonban lévő, médiaszolgáltatás céljára biztosított korlátos erőforrásokat használó médiaszolgáltatási jogosultságok pályáztatásának és a pályázat elbírálásának feladatát,  ellátja a törvényben előírt felügyeleti és ellenőrzési feladatokat – a műsor vagy műsorszám rögzítése vagy a médiaszolgáltató által rögzített műsor vizsgálata, továbbá hatósági megkeresés útján,  a Hivatalon keresztül műsorfigyelő és-elemző szolgálatot működtet,  véleményt nyilvánít a médiával és a hírközléssel kapcsolatos jogszabályok tervezetéről,  rendszeresen ellenőrzi a vele kötött hatósági szerződések megtartását;  állásfoglalásokat, javaslatokat dolgoz ki a magyar médiaszolgáltatási rendszer fejlesztésének elvi kérdéseire vonatkozóan,  kezdeményezi a fogyasztóvédelemmel és a tisztességtelen piaci magatartás tilalmával kapcsolatos eljárásokat,  beszámolót készít a műsorkvótákra vonatkozó kötelezettségek teljesítéséről az Európai Bizottság részére,  szükség esetén kezdeményezheti az audiovizuális politikáért felelős miniszternél e törvény módosítását,  kezdeményező szerepet vállal a médiaműveltség, a médiatudatosság magyarországi fejlesztésében, ennek keretében összehangolja más állami szereplők médiaműveltséghez kapcsolódó tevékenységét, segíti a kormányt az Európai Unió felé e tárgyban esedékes időszakos beszámoló elkészítésében.

9 A médiafelügyelet intézményrendszere 6. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A médiafelügyelet intézményrendszere Médiaszabályozás 2015.Március 19. Készítette: Dr. Pintér Szilvia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések