Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Társadalmi kihívások oktatásügyi válaszok“

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Társadalmi kihívások oktatásügyi válaszok“"— Előadás másolata:

1 „Társadalmi kihívások oktatásügyi válaszok“
Változások az óvodai állami oktatási programban PaedDr. Szabó Edit, PhD. Rozsnyó, március 28

2 ÜNNEPÜNK ALKALMÁBÓL A jóság virága egy csokor rózsa. Sok kedves gyermeked beszélhetne róla; kiket féltő gonddal vigyázol és nevelsz, kiket jó szíveddel oly nagyon szeretsz.

3 Változás „ Semmi nem változtatja meg jobban az életünket, mint az önmagunknak feltett kérdések.“ (Greg Leroy)

4 Változások az óvodai állami oktatási programban
Mely területeken változik a program? csoportmunka

5 Változások az óvodai ÁOP - ban
Megnevezés Kompetenciák Témakörök Műveltségi területek Szabványok (sztenderdek/változtatás a műveltségi területekhez igazítva/bővítés – értékelő kérdések Tevékenységformák

6 Jóváhagyás/érvénybelépés
– én hagyták jóvá a /1225:1-10A0 szám alatt től érvénybe lép, a tanvázlatok változnak az új program sztenderdjei szerint (kezdeményezés, hozzászólások)

7 Fő célja A 245/2008 Közoktatási Törvényből kifolyólag
Fő célja: az optimális kognitív, szenzomotoros és szociális – érzelmi fejlettségi szint elérése az iskolai művelődésre és a társadalmi életre.

8 Általános célok a szociális kapcsolatok megalapozása a társakkal és felnőttekkel; a folyamatos adaptáció könnyítése; az ismeretszerzéshez és a tanuláshoz való pozitív viszony alakulásának támogatása; az individuális képességek fejlődésének támogatása (egyéni fej.ütem); a kultúra közvetítése és az iskolai alkalmasság megteremtése; a játék, a közvetlen tapasztalatszerzés és a kereső – kutató tevékenységhez való feltételek kialakítása; a gyermeki jogok védelme a szülőkkel, a fenntartóval és egyéb partnerekkel való együttműködés folyamán a gyermekek szükségleteinek figyelembe vételével; a sajátos nevelési igényű gyermekek beazonosítása, azok egyéni igényeinek figyelembe vétele; a tanácsadás és egyéb szolgáltatások közvetítése, elérhetőségének biztosítása; a szülők bizalmának megszerzése a nevelést és oktatást illetően, a gyermekek szükségleteinek kielégítése;

9 Megnevezés Mi változott a megnevezésben?

10 Az ÁOP megnevezése Aktuális: Új: Állami Oktatási Program
ISCED 0 – iskolaköteles kor előtti (óvodai) oktatás (2008) Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008) Állami Oktatási Program - iskolaköteles kor előtti oktatás az óvodákban (2015) Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015)

11 kompetenciák aktuális új

12 Kompetenciák Aktuális: Új: kommunikációs kompetencia;
pszichomotoros; személyi (intrapersonális) elemi öntudat és elemi elhivatottság; szociális (interpersonális); kommunikációs; kognitív (elemi problémamegoldás, elemi kritikus gondolkodás, elemi alkotáson alapuló gondolkodás), tanulási; információs . kommunikációs kompetencia; matematikai kompetencia, elemi kompetenciák a tudomány és technika terén; digitális kompetencia; a tanulás tanulása, problémamegoldás, alkotói és a kritikus gondolkodás kompetenciája; szociális és perszonális kompetencia; polgári kompetencia; a munka kompetenciája ;

13 Témakörök ???

14 Témakörök vagyok (én vagyok, létezem); emberek; természet; Kultúra.
Kimaradnak

15 Műveltségi területek Aktuális Új

16 Műveltségi területek Aktuális: Új: perceptuális - motoros; kognitív;
Szocio – emocionális. 1.Nyelv és kommunikáció: 6/hó; 2. Matematika és az információk kezelése: 6/hó; 3. Az ember és a természet : 4/hó; 4. Az ember és a társadalom: 5. Az ember és a munka világa: a kettőt összevetve 4/hó; 6. A Művészet és a kultúra – zenei – és képzőművészeti nevelés : 6/hó; 7. Az egészség és a mozgás : 4/hó.

17 I. Nyelv és kommunikáció
1 Beszéd 1.1 Kommunikációs konvenció (megegyezés) 1.2 Artikuláció – kiejtés 1.3 Nyelvtani helyesség - Irodalmi nyelv 2 Írott nyelv 2.1 Az írott szöveg tartalmának megértése, jelentőségük és funkciói 2.1.1 az írott szöveg funkcióinak megértése 2.1.2 A szöveg explicit (közvetlen) jelentésének megértése – szókincs 2.1.3 A szöveg implicit (közvetett) jelentésének megértése. 2.1.4 Az írott szöveg egyes műfajainak és nyelvi eszközeinek ismerete 2.2 Az írott nyelv formális jellemzői 2.1 A nyomda és a könyvek 2.2 Fonológiai (hangtani) folyamatok 2.2.3 Az írás grafomotorikai előfeltételei

18 II. Matematika és az információk kezelése
1 Számok és viszonyítások 2 Geometria és mérés 3 Logika 4 Az információkkal való tevékenykedés (digitális eszközök, játékok)

19 III. Ember és a természet
1 A természet érzékelése 2 Növények 3 Állatok 4 Ember 5 Élettelen természet 6 Természeti jelenségek

20 IV. Ember és a társadalom
1 Napirend 2 Időbeli tájékozódás 3 Környezetben való tájékozódás 4 Közlekedés 5 Környezet geográfiája (földrajza) 6 Környezet történelme 7 Nemzettudat 8 Emberek a szűkebb és a tágabb környezetben 9 Etikett alapjai (illemtan)

21 IV. Ember és a társadalom
10 Emberi tulajdonságok és érzelmek 11 Mediális nevelés 12 Proszociális viselkedés

22 V. Ember és a munka világa
1 Anyagok és tulajdonságai 2 Konstruálás 3 Felhasználási készségek 4 A gyártás technológiája 5 Mesterségek, foglalkozások

23 VI. Művészet és kultúra VI/1 ZENEI NEVELÉS
VI/2 KÉPZŐMŰVÉSZETI/VIZUÁLIS NEVELÉS

24 VI/1 Művészet és kultúra – zenei nevelés
1.1 Ritmizálás 1.2 Vokális tevékenységek (éneklés) 1.3 Instrumentális tevékenységek (hangszer) 1.4 Percepciós tevékenységek.(zenehallgatás)

25 VI/1 Művészet és kultúra – zenei nevelés
1.5 Zenei-mozgásos tevékenységek 1.6 Zenei-dramatizációs tevékenységek

26 VI/2 Művészet és kultúra – képzőművészeti/vizuális nevelés
2.1 A formával való tevékenységek (síkbeli) 2.2 A formával való tevékenységek (térbeli) 2.3 Színekkel való tevékenységek 2.4 Spontán képzőművészeti megnyilvánulás 2.5 Szinesztézia (összérzékelés - érzékszervi érzékelés) 2.6 A művészeti alkotások érzékelése

27 VII. Egészség és mozgás 1 Az egészség és az egészséges életmód
2 Higiéna és önkiszolgálás 3 Mozgás és testi rátermettség 4 Szezonális (idényszeri/évszaki) aktivitások, kurzusok

28 Ember és a társadalom: tájékozódás az időben
Teljesítményi sztenderdek Tartalmi sztenderdek Értékelő kérdések Helyesen alkalmazza a tegnap, ma és holnap fogalmakat. Az óvodapedagógus olyan helyzeteket teremt, amelyek folyamán a gyermekeknek lehetőségük van a megfelelő fogalmak alkalmazására az időviszonyokat illetően, főleg a tegnap, ma, holnap, régen, most, majd (pl. az élmények, érdeklődésük, a szünetre vonatkozó tervek, családfa, stb. leírásánál. Hogy értelmezi a gyermek az idő múlását a közeli emlékei, illetve a jövőbeli tervei által (tegnap, ma, holnap)?

29 Tevékenységformák Aktális új

30 Tevékenységi formák Aktuális: Új:
játék – és játékos tevékenységek; mozgásos – és relaxációs gyakorlatok; edukációs tevékenységek; kinntartózkodás; pihenés; az életvitel feltételeit biztosító tevékenységek (étkezés, személyi higiéna). játékok és tevékenységek a gyermekek választása alapján; egészségügyi gyakorlatok; célirányos nevelő – oktató tevékenységek (délelőtti/délutáni) ; az életvitel feltételeit biztosító tevékenységek (étkezés, személyi higiéna); érdeklődési tevékenységek: körtevékenységek és tevékenységek a gyermek választása alapján.

31 Délelőtti tevékenységek
játékok és tevékenységek a gyermekek választása alapján, gészségügyi gyakorlatok; célirányos nevelő – oktató tevékenységek (vagy egy műveltési területre irányuló, vagy két műveltségi terület kombinációja közös témában); kinntartózkodás;

32 Délutáni tevékenységek
ebéd és pihenés; délutáni célirányos nevelő – oktató tevékenységek; körtevékenységek és tevékenységek a gyermek választása alapján.

33 Véleményalkotás csoportmunka

34 Útravaló Az életben sok minden változik,
még ha nem is sikerül a hegyet megmásznunk, azért elmozdíthatjuk… …ehhez kívánok mindenkinek sok sikert!

35 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "„Társadalmi kihívások oktatásügyi válaszok“"

Hasonló előadás


Google Hirdetések