Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hegyiné Pallaghy Szilvia április 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hegyiné Pallaghy Szilvia április 2."— Előadás másolata:

1 Hegyiné Pallaghy Szilvia 2008. április 2.
Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet Hegyiné Pallaghy Szilvia 2008. április 2.

2 Vázlat Háttér - a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 16. pontja – 2.8 milliárd Ft 8 különböző feladat I. Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztő program szervezésének támogatása II. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása III. Felzárkóztató oktatás támogatása IV. a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi − Szakiskolai Programjának támogatása   V. Támogatás nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásához VI. Gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása VII. A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása VIII. Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Támogatás igénylése és folyósítása, Elszámolás, ellenőrzés rendje A magyar oktatási rendszer, mint ahogyan azt számos hazai (Liskó Ilona- Havas Gábor: Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában c. kutatás) és nemzetközi kutatás (Pisa-2000-es és Pisa-2003-as) adatai is igazolták, nem minden esetben biztosít egyenlő feltételeket. Bizonyított tény, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok rosszabb feltételek mellett, alacsonyabb színvonalú oktatást kapnak. Súlyos különbségek mutatkoznak a szegény és a gazdag családból származó gyermekek iskolai eredményei között, az érettségihez jutás esélyeit tekintve például ötvenszeres a különbség. Ezek a folyamatok minden esetben negatív módon befolyásolják a gyermekek iskolai sikerességét, önbecsülést, tovább tanulási esélyeit, ezzel összefüggésben pedig a jövőben társadalmi, munkaerő-piaci esélyeiket, helyzetüket. Az oktatás területén tapasztalható egyenlőtlenségek nemcsak az oktatás minőségére hatnak vissza, de befolyásolják a munkaerő-piaci versenyképességet, mindemellett társadalmi konfliktusokat is generálnak.

3 Háttér Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet megjelent március 29-én a Magyar Közlöny 53. számában Támogatásra jogosultak köre: helyi önkormányzatok, beleértve a jogi személyiségű intézményi, valamint a többcélú kistérségi társulásokat (keret: évi költségvetési tv. 5. számú mellékletének 16. pontja szerinti 2.8 milliárd Ft) a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények (keret: a költségvetési törvény XX. Fejezet 11/2/17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása című fejezet) a közoktatási feladatot ellátó nem állami, nem önkormányzati intézmények fenntartói (keret: a költségvetési törvény XX. fejezet az OKM 11/2/3/1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása című fejezet) Monitoring és ellenőrzés: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, illetve az Oktatási Hivatal Hátrányos helyzetű és roma gyermeke integrációjáért miniszteri biztos hivatalának szakemberi kezdeményezték, dolgozták ki azokat a programojkat, jogszabály módosítási intézkedéseket, amelyek révén csökkenthetővé, megelőzhetővé válik az iskolai és iskolák közötti szegregáció Országos Oktatatási és Integrációs Hálózat látja el miniszteri biztos által kidolgozott és kezdeményezett programok szakmai felügyeletét, koordinációját, valamint a programokkal kapcsolatos információk szolgáltatását. Óvoda Mivel az iskolai sikeresség kulcsa az óvodáztatásban rejlik, az esélyteremtő intézkedéseknek legkorábban az óvodai nevelésben kell megjelenniük. Kutatások bizonyítják, hogy a hátrányos helyzetű, többségében roma gyerekek 11 százaléka 5 éves kora után sem jár óvodába, aminek oka elsősorban a drága szolgáltatásokban, valamint a férőhelyek hiányában keresendő azokon a településeken, ahol az országos tendenciákkal ellentétben nő a gyermeklétszám. A probléma kezelésére a következő intézkedések történtek: 2003. szeptemberétől a hátrányos helyzetű gyerekek ingyenesen étkezhetnek az óvodában, az új közoktatási törvény kötelezővé teszi a hátrányos helyzetű gyerek felvételét az óvodába, iskolai napközibe, illetve kollégiumba. A Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztési Operatív Programja keretében pályázati úton lehetőség nyílt óvodai férőhelybővítésre, valamint alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére. Az intézkedésekkel annak a rögzült gyakorlatnak lehet elejét venni, hogy az intézmények férőhely hiányra, illetve szociális helyzetre hivatkozva elutasítsák a gyermekek nevelését

4 I. Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztő program szervezése
Szakmai, tartalmi keretek: - halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók fogalma – közoktatási törvény 121. § 14. pont - a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §, 39/E. § Az integrációs és a képesség-kibontakoztató felkészítésbe iskola igazgatója felveheti a nem halmozottan hátrányos helyzetű tanulót is, a felkészítésekben részt vevő tanulók tíz százalékáig, tört létszám esetén felfelé kerekítve. A felkészítésekben részt vevő tanulók - egyéni fejlesztési terv alapján történő - haladását, fejlődését 3 havonta kell értékelni. Az értékelésre meg kell hívni a tanuló szülőjét, a tanulót is. - az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés pedagógiai programja, óvodai integrációs program – Miniszteri Közlemény - Együttműködési megállapodás megkötése az Educatio Kht. Országos Oktatási Integrációs Hálózattal, valamint az OKM Támogatáskezelővel

5 I. Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés szervezése – folyt.
Az igénylés feltételei: - a 2007/2008-as tanévben Együttműködési megállapodást kötött intézmények által benyújtandó intézményi önértékelés és a pénzügyi elszámolás elfogadása - alapító okirat, ill. a helyi pedagógiai program, nevelési program kiegészítése a vállalt tevékenységgel - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben foglaltaknak való megfelelés (23. b. melléklet) - a közoktatási törvény 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az iskolai körzethatárok kialakítására vonatkozó kötelezettségeknek való megfelelés - szándéknyilatkozat kitöltése, indikátorok teljesítésének vállalása a 2008/2009-es tanévre, nevelési évre vonatkozóan (6. számú mellékletek) Támogatás csak a nappali oktatás munkarendje szerint tanulók után igényelhető. - integrációs felkészítés megszervezhető: általános iskolában, középiskolában - képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezhető: általános iskolában, szakiskolában

6 I. Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés szervezése – folyt.
Képesség-kibontakoztató felkészítés: - általános iskolában: ha évfolyamonként több osztály működik, érvényesíteni kell a HHH tanulók egyenletes reprezentációjának elvét, az egyes osztályok közötti eltérés nem haladhatja meg a 25%-ot. - települési aránynak való megfelelés - a település iskolái között a HHH tanulók iskolán belüli arányának eltérése legfeljebb 25 % lehet, a települési arány megállapításához a nem állami intézményfenntartó által működtetett iskolák tanulói összetételét is vizsgálni kell - 1.§ (7) - szakiskolában Integrációs felkészítés: - általános iskolában valamennyi osztályra ki kell terjednie - a HHH tanulók osztályon belüli aránya nem haladhatja meg az 50%-ot - megszervezhető akkor is, ha csak egyetlen olyan osztály van, ahol a HHH tanulók osztályon belüli aránya meghaladja az 50%-ot, de nem éri el a 70%-ot - a HHH tanulók aránya a párhuzamos osztályok között 25 %-nál nagyobb mértékben nem térhet el egymástól (a HHH tanulók egyenletes reprezentációjának elve) - települési aránynak való megfelelés - középiskolában

7 I. Óvodai fejlesztő program szervezése
A támogatás igénylésének feltételei - a 2008/2009-es nevelési év kezdő napján az óvoda felvételi körzetében élő, a 2008/2009-es nevelési év kezdő napján 3. életévét betöltő HHH gyermekek legalább 70%-a részt vesz az óvodai nevelésben, - az óvodában a HHH gyermekek aránya eléri a 15%-ot, - az óvoda a házirendje szerint legalább napi 8 órán át tart nyitva, - az óvodában korcsoportonként több csoport működik, az adott feladat-ellátási helyeken, korcsoportonként, az egyes csoportokban a HHH gyermekek létszámának a csoportba járó gyermekek létszámához viszonyított aránya közötti eltérés nem haladja meg a 25%-ot.

8 I. Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program szervezése – forrás felhasználása A felhasználás keretei a 2. sz. melléklet szerint meghatározott mértékben a miniszteri közleményben kiadott iskolai, óvodai pedagógiai programban meghatározott tevékenységekre, célok megvalósítására használható fel - az óvodapedagógus, iskolai pedagógus által nyújtott felkészítés, fejlesztés, egyéni, vagy csoportos foglalkozás a Kt. 52. § (7) és (11) bekezdésében meghatározott időkereten felül nyújtott foglalkozásnak minősül a pedagógiai szakszolgáltatások igénybevételére fordítható keret többletszolgáltatások igénybevételére fordítható A támogatás összege - képesség-kibontakoztató felkészítés esetében legfeljebb Ft/fő, integrációs felkészítés esetében legfeljebb 61 500 Ft/fő, óvodai fejlesztő program esetében legfeljebb Ft/fő (A támogatás a 2008/2009. tanévre becsült tanulói, illetve gyermek létszám alapján igényelhető és a októberi statisztikai létszámadatok szerint használható fel.)

9 I. Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztő program szervezéséhez igényelhető támogatás – igénylés A támogatás igénylése A támogatás igénylése elektronikus rendszeren keresztül történik, a rendszer használata révén lesznek nyomtathatóak az adatlapok, amelyeket 2 példányban postai úton is meg kell küldeni. Az elektronikus rendszer a közoktatási intézménytörzs fenntartói és intézményi adataira épül. A kizárólag postai úton benyújtott igénylés, illetőleg az elektronikusan rögzített és a postai úton benyújtott igénylés eltérése esetén az igénylés érvénytelen. - iskola esetében: 1., 3. és 4. számú melléklet, a 6. számú, adott intézményformára vonatkozó melléklet, és a 23. számú melléklet kitöltésével  - óvoda esetében: 1. és 5. számú melléklet, a 6. számú, az adott intézményformára vonatkozó melléklet, továbbá a 23. számú melléklet kitöltésével Az igénylések benyújtási határideje június 15.

10 II. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása
Jogosultak köre A támogatásra jogosultak a fenntartók a Kt. 10. §-ának (4) bekezdése, 121. § (1) bekezdésének 29. a) vagy 29. b) pontja alapján meghatározott sajátos nevelési igényű tanulók után a fenntartásukban lévő közoktatási intézmények évfolyamain, szakiskolák esetében pedig évfolyamain és a szakképzési évfolyamokon a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma alapján, a következők szerint: a) értelmi fogyatékos tanulók esetében elsősorban kispéldányszámú tankönyvek támogatására, b) testi-, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók esetében elsősorban kispéldányszámú tankönyvek támogatására, c) vakok pontírásos, illetve hangos tankönyvei, digitalizált tananyagai előállításának támogatására a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 22. § (13) bekezdése alapján).

11 II. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása
A támogatás igénylésére a rendelet 1., 7. és 8. melléklete szolgál, amelyet július 1-ig nyújthatják be a fenntartók. Az egyes fenntartók számára – kivéve az általános iskolai oktatásban részesülő vak tanulók tankönyveinek támogatása esetén – a támogatások folyósításának feltétele a tankönyvek fogyasztói árának ellentételezését igazoló számla másolatának beküldése az OKM Támogatáskezelő részére. Az általános iskolai oktatásban részesülő vak tanulók tankönyvei előállításához a támogatásnak az előállító intézmény fenntartója számára történő folyósítás feltétele a tankönyvek átadás-átvételét igazoló dokumentum. A számlamásolatok, illetve az átadás-átvételt igazoló dokumentumok beküldésének határideje október 30.

12 III. Felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása
A felzárkóztató oktatásban résztvevők köre: a forrás kizárólag a szakiskolában a Kt. 27. §-ának (8) bekezdése jogcímén, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók után vehető igénybe. A Kt. szerint a szakiskolában - a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében - felzárkóztató oktatás szervezhető azoknak a tanulóknak, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe. A szülő legkorábban abban az évben kérheti, hogy gyermeke - az általános iskolai tanulmányai folytatása helyett - a következő tanítási évet a felzárkóztató oktatásban kezdhesse meg, amelyben az betölti a tizenötödik életévét. A hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának minden esetben be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét, és azt meg kell küldenie a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadónak. A felzárkóztató oktatásba bekapcsolódhatnak azok a tanulók is, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de tanulmányaikat nem kívánják a szakiskola kilencedik évfolyamán megkezdeni, illetve folytatni. A felzárkóztató oktatás egy vagy két tanévig (tíz vagy húsz hónapig) tart, amely a rendelet vonatkozásában mind a 2007/2008 tanévet, mind a 2008/2009. tanévet időarányosan egyaránt érinti.

13 III. Felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása
Egy tanulóra legfeljebb Ft/hó támogatás vehető igénybe. Az igénylőlapon a regisztrált felzárkóztató oktatásban résztvevő tanulók létszámadatait, valamint a félévi részlet alapjául szolgáló havi létszámadatok matematikai átlagát kell feltüntetni. A támogatási igény benyújtása két részletben történik. Az első részlet tekintetében a benyújtási határidő május 1, a második részlet tekintetében pedig október 1. A támogatás felhasználásának keretei: - a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetenciák) fejlesztésére, - a tanulói képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, - valamint a felzárkóztató oktatás elméleti képzéséhez

14 IV. Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programja
Részt vehetnek azon középiskolai kollégiumok, illetve kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmények, valamint azon szakiskolák, illetve szakiskolai intézményegységet is működtető középfokú intézmények, melyek a 2007/2008-as tanévben már működtették a Programot. Az OKM április 15-ig pályázatot ír további fenntartóknak a Programba való bekapcsolódásra. A programot azon kollégiumok és a velük együttműködő szakiskolák bonyolítják le, akik vállalják, hogy megteremtik a feltételeket ahhoz, hogy az adott kollégiummal együttműködő szakiskolákba felvételt nyert HHH tanulók számára biztosítják a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programja miniszteri közleményében előírt programot. A szakmai, tartalmi kereteket továbbá a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. § határozza meg. A pályáztatásban és a program lebonyolításának támogatásában aktív szerepet vállal az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Programiroda.

15 V. Támogatás a nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásához
Támogatást vehetnek igénybe a fenntartók a következő tanulók esetében: a) akik a menedékjogról szóló évi LXXX. törvény alapján menedékjogot élveznek, valamint akik menekültkénti vagy oltalmazotti elismerésüket kérték vagy menedékeskénti elismerésüket kérték, valamint akik a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény alapján humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadottak, hontalanok, kísérő nélküli kiskorúak, …, vagy b)     az a) pontban felsoroltak közé nem tartozó nem magyar ajkú, nem magyar állampolgárok, amennyiben a tanuló közoktatási intézményrendszerbe való belépésétől számított időtartam nem éri el az egy évet és a közoktatási intézmény, vagy a tanuló által látogatott osztály tanítási nyelve magyar amennyiben a tanulók oktatását, nevelését központi pedagógiai program adaptálásával szervezik meg.

16 V. Támogatás a nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásához
A támogatás az a) pontban meghatározott iskolák esetében iskolai, tanórán kívüli, heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítő programok költségeire, az azokkal összefüggő emberi erőforrások költségeire, a célcsoport számára biztosított kulturális különbségeket áthidaló/közelítő iskolai, tanórán kívüli tevékenységekre, az oktatási-fejlesztési folyamatban, vagy az ahhoz való hozzáféréshez elengedhetetlen, a célcsoport számára biztosított eszközök beszerzésére, az iskolai gyermekvédelmi felelős vagy az ezzel a feladattal megbízott munkatárs tanulóval és a tanuló családjával való rendszeres kapcsolattartásával összefüggő emberi erőforrások költségeire fordítható. A b) pontjában meghatározott tanulók esetében a támogatás iskolai, tanórán kívüli, heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítő programok költségeire, valamint az azzal összefüggő emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségekre fordítható.

17 V. Támogatás a nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásához
A támogatási igény alapja az iskolafenntartók által nyilvántartott érintett tanulók létszáma. Tanulói létszám igazolása személyazonosság megállapításra alkalmas okmánnyal vagy más okirat (hatósági igazolás) hiteles másolati példányával történik. A támogatás igénylése az 1. számú és a 13. sz. melléklet szerinti igénylőlap kitöltésével történik. A támogatás összege az a) pontban felsorolt tanulók esetében legfeljebb 90 000 Ft/fő,a b) pontban meghatározott tanulói esetében a támogatás összege legfeljebb 45 000 Ft/fő. Az igénylés benyújtási határideje szeptember 5.

18 VI. Gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása A támogatást a fenntartók az egészségügyi közszolgáltatást nyújtó intézményekben fekvőbeteg-ellátás keretében szakellátásban, és/vagy rehabilitációs célú ellátásban részesülő, alap- és középfokú iskolai, a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulók tankötelezettségének teljesítését szolgáló közoktatási feladat ellátásának biztosításához igényelhetik. A támogatás azok után a tanulók után igényelhető, akiknek folyamatos gyógykezelése a huszonegy naptári napot meghaladja, és a gyógykezelés ideje alatt egyéni (ágy melletti) foglalkozás esetén legalább heti nyolc, csoportos foglalkozás esetén legalább heti tizenöt tanóra időtartamában biztosított az ismeretek szintentartását, a hiányzásból eredő hátrányok csökkentését szolgáló pedagógiai foglalkoztatás. A támogatás összege tanulónként: a) amennyiben a folyamatos gyógykezelés időtartama legalább huszonkét, de legfeljebb negyvenegy naptári nap: 18 000 Ft/fő, b) amennyiben a folyamatos gyógykezelés időtartama a negyvenkét naptári napot meghaladja, de a kilencven naptári napot nem éri el: Ft/fő c) amennyiben a folyamatos gyógykezelés időtartama kilencven naptári nap, vagy azt meghaladja: 85 000 Ft/fő.

19 VI. Gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása A támogatás igénylése az egészségügyi intézmény tapasztalataira épülő – a szeptember 1-jétől május 31-ig terjedő időszakra történő – tervezés alapján történik. A támogatásra vonatkozó igénylést a fenntartók az 1. számú és 17. számú mellékletként közzétett lapon igényelhetik. A támogatás igénylését május 15-ig lehet benyújtani.

20 VII. A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása A támogatást a fenntartók a fenntartásukban lévő alap- és középfokú intézményekben a 2007/2008. tanév, valamint a 2008/2009. tanév naptári hónapjaiban a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók létszáma alapján igényelhetik. A támogatás azok után az óvodai nevelésben, és nappali oktatásban részesülő tanulók után igényelhető, akik a nevelési tanácsadó által készített, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséget megállapító érvényes szakvéleményével, továbbá az intézmény és a nevelési tanácsadó által október 30-ig közösen kidolgozásra kerülő – a fejlesztés célját, eszközeit és módszereit tartalmazó - egyéni fejlesztési tervvel rendelkeznek.

21 VII. A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása A támogatás igénylésének alapja a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók október 1-jei közoktatás-statisztikai adatszolgáltatás szerinti létszámának és a október 1-jei becsült létszám matematikai átlaga. A támogatás összege legfeljebb Ft/fő. A támogatás iránti igényeket a 20. számú melléklet kitöltésével május 1-ig lehet benyújtani.

22 VIII. Pedagógiai szakszolgálatok támogatása
A támogatást a fenntartók a fenntartásukban lévő nevelési tanácsadók - beleértve a nevelési tanácsadás feladatait is ellátó egységes pedagógiai szakszolgálatokat - a Kt. 35. § (4) bekezdésében meghatározott alábbi feladatai ellátásához igényelhetik: a) a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdő gyermekek és tanulók esetében a nevelési tanácsadó szakvéleményében foglaltak végrehajtásának segítése, ellenőrzése; b) a Kt § (1) bekezdés 29. b) pontja alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai, iskolai, kollégiumi ellátásának segítése; c) az iskolapszichológiai szolgáltatás megszervezése.

23 VIII. Pedagógiai szakszolgálatok támogatása
A támogatás igénylés alapján történik. Az igénylés alapja - a fenntartó által a Kt. 90. § (1) bekezdésében foglaltak alapján meghatározott - működési körzetben lévő nevelési, oktatási intézmények gyermek- és tanulólétszáma az alábbiak szerint: a) a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdő gyermekek és tanulók esetében a nevelési tanácsadó által készített érvényes szakvéleménnyel rendelkező gyermekek és tanulók október 1-jei közoktatás-statisztikai adatszolgáltatás szerinti létszám és október 1-jei becsült létszám átlaga. A támogatás összege legfeljebb Ft/fő, b) a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében a TKVSZRB által készített, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényt megállapító érvényes szakvéleményével rendelkező gyermekek és tanulók október 1-jei becsült létszáma. A támogatás összege legfeljebb Ft/fő, c) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladat

24 VIII. Pedagógiai szakszolgálatok támogatása
Az iskolapszichológiai szolgáltatás esetében a támogatás alapja a feladat ellátására fordított az intézményenkénti havi óraszám. Amennyiben a 2008/2009-es tanévben az intézményenkénti havi óraszám - legalább három, de legfeljebb öt óra, a támogatás mértéke legfeljebb 25 000 forint, - hat és tíz közötti óra, a támogatás mértéke legfeljebb 45 000 forint, - tíznél több óra, a támogatás mértéke legfeljebb 90 000 forint ellátott intézményenként. A támogatási igények benyújtásának határideje: június 30. A támogatás igénylése során az 1., 21., 22. sz. melléklet szerinti adatlapot kell kitöltve benyújtani.

25 Támogatás igénylése és folyósítása
Az igényléseket a helyi önkormányzatok a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez, a nem állami, nem önkormányzati intézmények, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények fenntartói az OKM Támogatáskezelő részére küldhetik meg két eredeti példányban postai úton. Az igénylést a benyújtás határidejéig ki kell tölteni az OKM Támogatáskezelő honlapján található, az erre kialakított elektronikus rendszeren keresztül is. Ez alól kivétel a IV. és a VIII. rész, ahol nem kerül sor elektronikus igénylésre. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos nyilatkozat benyújtása

26 Elszámolás, ellenőrzés rendje
A helyi önkormányzatok a támogatás felhasználásáról legkésőbb december 31-i fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények a támogatásokról a évi költségvetésről szóló beszámolójukban a központosított előirányzatok elszámolásait tartalmazó űrlapon kötelesek elszámolni. A támogatás fel nem használt részét december 31-ig vissza kell fizetni a költségvetésbe. A kötelezettségvállalással terhelt, de még fel nem használt összeget június 30-ig használhatják fel az igénylők pénzügyi teljesítésre, amelyről a évi zárszámadás keretében kell elszámoljanak.

27 Elérhetőség: Hegyiné Pallaghy Szilvia, osztályvezető
Esélyegyenlőségi Főigazgatóság Tel:


Letölteni ppt "Hegyiné Pallaghy Szilvia április 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések